Træning og rehabilitering

Du kan få tilbud om gratis træning, hvis du er svækket på grund af sygdom.

Genoptræningen og rehabiliteringens formål er, at du opnår bedst muligt funktionsniveau og mestringsevne.

Formålet er desuden at støtte din selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet samt at fremme din livskvalitet. 

Vores genoptræningstilbud er målrettet forskellige diagnoser og individuelt tilpasset dine behov og mål.

Luk alle
Åben alle

Kontakt din terapeut

Du kan kontakte det lokale team nærmest dig og finde den relevante ergo- eller fysioterapeut der varetager dit forløb.

Træningscenter Åløkkeparken
Åløkkevej 4
5672 Broby
72 53 62 10

Træningscenter Tingager
Østre Ringvej 7
5750 Ringe
 72 53 62 53

Træningscenter Nørrevænget
Nørrevænget 1
5854 Gislev
72 53 62 52

Træningscenter Tømmergården
Tømmergården 6
5600 Faaborg
72 53 62 51

Godt at vide om genoptræning

Hvem kan benytte tilbuddet

Genoptræning er til borgere der har fået et svækket helbred, det kan været efter udskrivning fra sygehus, ved sygdom og svækket helbred uden sygehusindlæggelse.

Hvis du har været indlagt på sygehuset, vurderer lægen om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen. Herefter bliver du kontaktet af kommunens træningsafdeling med et konkret tilbud om genoptræning.       

Du vil blive kontaktet senest 4 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen/henvisningen, og din træning starter inden 7 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen/henvisningen.

Din egen læge eller hjemmeplejen, kan også henvise dig, hvorefter du bliver kontaktet af træningsafdelingen. Du kan også selv henvende dig og høre om dine muligheder.

Genoptræningstilbuddet sker efter Servicelovens §86 eller Sundhedsloven §140

 

Hvad består tilbuddet af

I samarbejde med terapeuten, udarbejdes der mål og plan for dit genoptræningsforløb.

Genoptræningen foregår så vidt muligt på træningscenter - individuelt eller på hold.
Ved behov kan genoptræningen foregå i eget hjem.

Som udgangspunkt kan du få genoptræning op til 10 gange.
Ved behov er der mulighed for at visitere til forlængelse af genoptræningsforløbet.

Hvis hjemkommunen ikke kan starte din genoptræning inden for 7 dage, har du ret til at vælge en privat leverandør. Dette skal du arrangere via følgende hjemmeside, hvor du også finder en vejledning. www.mingenoptraening.dk

 

Praktisk information om tilbuddet

Du skal melde afbud, hvis du er forhindret i at komme til genoptræning. Vi afslutter din genoptræning, hvis du udebliver uden afbud to gange.

Alle medarbejdere har tavshedspligt og du skal give samtykke til, at terapeuten må udveksle oplysninger med din læge, sygehuset, jobcentret eller andre samarbejdspartnere.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til træningscentret. Har du ikke mulighed for dette, er der visse kørselsordninger. Snak med terapeuten eller ring på telefon 72 53 63 11 og få oplysninger om mulighederne for kørselsordning.

Du har ret til at få information om din sygdom og om mulighederne for genoptræning og forebyggelse. Terapeuten har pligt til at føre journal over genoptræningsforløbet.
Du har ret til at læse din journal.

Holdtræning

Vores holdtilbud rummer en bred vifte af tilbud der dækker mange forskellige problemstillinger.

Holdtilbuddene er placeret rundt om i kommunen og foregår på træningscentre på:

 • Åløkkeparken
  Åløkkevej 4
  5672 Broby

 • Tingager
  Østre Ringvej 7
  5750 Ringe

 • Nørrevænget
  Nørrevænget 1
  5854 Gislev

 • Tømmergården
  Tømmergården 6
  5600 Faaborg

Genoptræningen og rehabiliteringens formål er, at du opnår bedst muligt funktionsniveau og mestringsevne.

Formålet er desuden at støtte din selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet samt at fremme din livskvalitet. 

Indsatsen består af genoptræning på hold samt et individuelt tilpasset program.

Der vil være en

 • Fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering. Der kan anvendes test
 • Fastsættes af mål i samråd med dig


Genoptræning kan indeholde specifik træning af bevægelighed, muskelstyrke, kropsbevidsthed, stabilitet, koordination, balance m.m.

Derudover kan indsatsen indeholde vejledning, information og samtale.

Knæhold

Genoptræningstilbud til dig med knæ problematikker fx rekonstruktion af korsbånd, luksation af knæskal, fjernelse eller beskadigelse af menisk, irritation af ledkapsel/slimfold, degeneration af ledbruks.

Indsatsen består af genoptræning på hold samt et individuelt tilpasset program.

 • Fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering. Der kan anvendes test.
 • Fastsættelse af mål i samråd med borgeren.

Genoptræning kan indeholde specifik træning af bevægelighed, muskelstyrke, kropsbevidsthed, stabilitet, koordination, balance m.m.

Derudover kan indsatsen indeholde vejledning, information og samtale.

Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller sygehuset.

Du kontaktes senest 4 kalenderdage efter modtagelse af genoptræningsplanen/henvisningen.
Du skal starte træning inden 7 kalenderdage efter modtagelse af genoptræningsplanen/henvisningen.

Træningen foregår i følgende træningscentre:

 • Træningscenter Tømmergården
  Tømmergården 6
  5600 Faaborg
  72 53 62 51

 • Idrætscenter Midtfyn
  Søvej 34
  5750 Ringe

Tilbuddets omfang tilrettelægges i forhold til dine behov og mål.

Der er ikke en fastlagt norm med hensyn til, hvor mange uger eller måneder et træningsforløb må vare.

Tilbuddet varetages af 2 fysioterapeuter, og der er maksimalt 10 borgere på holdet.

Knæ- og hoftealloplastik

Tilbuddet er til dig, som har fået foretaget en knæ- eller hoftealloplastikoperation og efterfølgende har behov for genoptræning. Eller til dig, som har været indlagt på grund af lukseret hoftealloplastik og har behov for genoptræning.

Genoptræning er på hold samt et individuelt tilpasset program

 • Fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering. Der kan anvendes tests
 • Fastsættelse af mål i samråd med dig 

Genoptræning kan indeholde specifik træning af bevægelighed, muskelstyrke, kropsbevidsthed, kondition, koordination, balance m.m. Derudover kan indsatsen indeholde vejledning, information, manuel behandling og samtale.

Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller sygehuset.

Du kontaktes senest 4 kalenderdage efter modtagelse af genoptræningsplanen/henvisningen.
Du skal starte træning inden 7 kalenderdage efter modtagelse af genoptræningsplanen/henvisningen.

Der trænes 1 gang om ugen for borgere der har fået ny hofte, hvis der er vurderes behov.
Der trænes 1-2 gane om ugen for borgere der har fået foretaget en knæalloplastik

 • Træningscenter Åløkkeparken
  Åløkkevej 4
  5672 Broby
  72 53 62 10

 • Træningscenter Tingager
  Østre Ringvej 7
  5750 Ringe
   72 53 62 53

 • Træningscenter Tømmergården
  Tømmergården 6
  5600 Faaborg
  72 53 62 51

Tilbuddets omfang tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov og mål.

Der er ikke en fastlagt norm med hensyn til, hvor mange uger eller måneder et træningsforløb må vare.

Tilbuddet varetages af 2 fysioterapeuter, og der er maksimalt 10 borgere på holdet.

Bækkenbundshold

Holdet henvender sig til dig der har brug for information, vejledning og træning af bækkenbunden.

Tilbuddet består af fysisk træning med temaer omkring: muskelbevidsthed, styrke, udholdenhed, koordination, funktionel træning.

Derudover information og vejledning om anatomi, fysiologi, typer af inkontinens og ned synkning, toiletvaner, drikkevaner og spisevaner, belastende faktorer, hjælpemidler med mere.

Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller sygehuset.

Træningen foregår i enten Faaborg og Ringe en gang ugentligt.

 • Træningscenter Tingager
  Østre Ringvej 7
  5750 Ringe
  72 53 62 53

 • Træningscenter Tømmergården
  Tømmergården 6
  5600 Faaborg
  72 53 62 51

Individuel træning

Individuel genoptræning er et tilbud til dig, der har behov for at træne alene med terapeut, enten i eget hjem, nærmiljø eller på et træningscenter.

Hvem kan benytte tilbuddet

 • Tilbuddet er til dig som har behov for genoptræning efter fald i funktions- og færdigheds niveau.
 • Til dig hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt, at træningen foregår på hold.
 • Hvis du har en genoptræningsplan for eksempel efter fraktur, apopleksi, alloplastik m.m.
 • Til dig, der henvises efter Servicelovens § 86 for eksempel efter pneumoni, langvarig sygdom/sengeleje m.m.

Hvordan foregår forløbet

Individuel træning kan foregå mange steder, fx hjemme hos dig, i dit nærmiljø og/eller på et af vores træningscentre.

Du vil typisk blive tilbudt træning 1 til 2 gange om ugen, alt afhængig af, hvilke behov du har.

Behov og mål vurderes af en terapeut i samarbejde med dig, og tager udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau og under hensyntagen til den sygdom du har.

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er et tilbud om træning og aktiviteter, hvor der er behov for støtte til at vedligeholde fysiske, psykiske eller sociale færdigheder, for fortsat at kunne klare sig i hverdagen.

Hvem kan benytte tilbuddet

Du kan få hjælp til at vedligeholde dine funktioner og færdigheder, hvis du er alderssvækket og har svært ved at vedligeholde dine aktiviteter i hverdagen.
Baggrunden for dette kan eksempelvis være en blodprop, en kronisk sygdom, et hoftebrud eller en demenssygdom.

Du kan ikke visiteres til fysisk træning i kommunalt regi, hvis du er i stand til at tage vare på din egen træning i fitnesscenter, lokale idrætsforeninger eller benytte de lokale tilbud om aktiviteter og træning.

Hvis du får behov for vedligeholdende træning, kan du, dine pårørende, hjemmeplejen eller egen læge kontakte afdelingen for Forebyggelse, Træning og Rehabilitering. Herefter du vil blive kontaktet af en trænings- og aktivitetsmedarbejder.

Hvad er formålet med tilbuddet

Formålet med fysisk vedligeholdende træning kan være

 • At du vedligeholder dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder i størst muligt omfang og fastholder dine hverdagsaktiviteter som før dit tab af færdigheder.
 • At du bliver bevidst om dine ressourcer og hvordan du bedst udnytter dem.
 • At du fastholder bedst mulige evne til at færdes i dit eget hjem og i dine vante aktiviteter, som du havde før dit tab af færdigheder.

Træningen tager afsæt i din fysiske formåen og under hensyntagen til din alder, sygdom, skader, samt din motivation.

Hvordan foregår forløbet

Du kan blive visiteret til et vedligeholdende træningshold, der har en varighed på op til 3 måneder, hvorefter der laves en vurdering af om du profiterer af forløbet og om dine mål er opnået.
Du kan også blive visiteret til hel- eller halvdagstilbud, der vil kontinuerligt bliver fulgt op på dit forløb og efter 6 måneder laves der en revurdering i forhold til dine mål. Er dine mål ikke opnået vil vi vurdere, hvilke tiltag der kan imødekomme dem.

Den vedligeholdende træning foregår primært på trænings- og aktivitetscentre, tilknyttet plejecentrene eller visse ældreboligområder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Træningen kan i særlige tilfælde også foregå i dit hjem, hvis der er fysiske eller mentale udfordringer der gør, at du ikke kan færdes ude. Det kan for eksempel være svær demens.

Den vedligeholdende træning foregår enten som fysisk træning på hold én gang om ugen eller som hel- eller halvdagstilbud op til 2 dage om ugen.

 

Praktisk information om tilbuddet

Hovedreglen er, at du selv skal sørge for din transport til vedligeholdende træning for eksempel via egen bil, el-scooter, eller hvis du har en ægtefælle/pårørende, som kan køre dig.

Hvis du ikke selv kan varetage din transport eller af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du blive visiteret til kørsel.


Kørslen aftaler du med aktivitetsmedarbejderen på aktivitetscentret.


Der er en egenbetaling for kørsel.

Vederlagsfri fysioterapi

I særlige tilfælde kan der søges om vederlagsfri fysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til personer med svært fysisk handicap samt personer med funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Tilbuddet gælder såvel børn som voksne.

Formål

Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre, vedligeholde eller forhindre forringelser af dine funktioner og færdigheder.

Henvisning

Det er lægen, der henviser dig til vederlagsfri fysioterapi, som ydes af praktiserende fysioterapeuter.

For at blive henvist skal du opfylde en række kriterier, som er beskrevet i

Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.

 

Der ydes ikke tilskud til kørsel til vederlagsfri fysioterapi.

Transport til genoptræning

Der er undtagelser fra hovedreglen om, at du selv skal sørge for og betale transporten til og fra genoptræning efter endt sygehusophold.

Du har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

          • Hvis du er pensionist, og din udgift er over 48 kr. (2024-niveau).
          • Hvis din helbredsmæssige tilstand udelukker, at du kan tage offentlige
            transportmidler, og din udgift er over 113 kr. (2024-niveau).
          • Hvis afstanden fra din bopæl er over 50 km.

Hvis du vælger et andet genoptræningssted end det, din kommune har visiteret dig til, får du kun godtgørelse svarende til afstanden til det sted, kommunen ville visitere dig til.

Hvis du modtager befordring eller befordringsgodtgørelse og har brug for en ledsager på grund af din alder eller dit helbred, kan din ledsager også blive transporteret eller få godtgørelse.

Hvis du ikke har en genoptræningsplan og ikke selv kan sørge for transport kan du efter vurdering fra medarbejderen der varetager dit forløb blive visiteret til kørsel. Der er en egen betaling på 40 kr. pr. vej.

Spørgsmål? Kontakt os

Træning og Rehabilitering

Tømmergården 6
5600 Faaborg
Telefon 72 53 62 51

Telefon 72 53 82 43

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43