Danmarks VILDESTE Kommune

Faaborg-Midtfyn er med til at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet.

Naturen er i krise og tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Med kampagnen Sammen om et VILDERE Danmark, skulle en kommunekonkurrence være med til at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet.

Danmarks VILDESTE Kommune blev kåret i september 2022. Vordingborg Kommune vandt prisen, som den kommune med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt, baseret på bl.a. iderigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.

Læs mere om Danmarks VILDESTE Kommune

Vild med vilje

Handlinger for en vildere kommune

Luk alle
Åben alle

Det gør Faaborg-Midtfyn Kommune

 • Vi ønsker at processen med en aktiv indsats for naturen, skal ske gennem frivillige ressourcer i lokalråd og lokalsamfund, der vil arbejde med emnet og ad den vej søge at få en indsats for naturen til at gro ”nedefra”.

 • Vi vil støtte de frivillige lokale ved at samle eksisterende relevant information (viden og gode råd) fra andre kommuner mv. og lægge dette materiale på kommunens hjemmeside - herunder med relevant links til andre hjemmesider.

 • Vi lader være med at slå græsset, så ofte som ellers, på flere af de kommunale grønne arealer. I løbet af sidste 4 år, har vi arbejdet med det, og mange steder slås græsset kun en gang om året. Resultatet er flere arealer, som er blevet mere ”vilde” og naturlige. Vi vil gerne have flere arealer med i denne driftsform.

 • Vi har lavet en udviklingsplan for de grønne områder i kommunen. Vild natur indgår, som en af flere, oplevelsesværdier på de grønne områder.

 • I Årslev sker det aktuelle byudviklingsprojekt under DGNB områdecertificering. DGNB står for Dansk Green Building Council, og sikrer bæredygtige projekter. I Årslev styrker det arbejdet med at styrke biodiversitet inden for boligområdet.

 • I løbet af de kommende 2 år vil vi gennemgå og genregistrere de vigtigste naturområder i kommunen. Formålet er blandt andet at sikre, at de private lodsejere, der har naturafgræsning, får det bedste udgangspunkt for at søge tilskud hos staten. Men det er også for at oplyse lodsejerne om de beskyttede og truede arters udbredelse og livsvilkår. Målet er at skabe grundlag for nye projekter der kan sikre og forbedre de truede arters overlevelsesmuligheder.

 • Vi samarbejder med de øvrige fynske kommuner og Naturstyrelsen om et stort fælles fynsk naturprojekt. Det særlige er, at der arbejdes ud fra habitatkompleksitet med formål at styrke biodiversiteten og give naturen mere plads.

 • Vi laver en samlet plan for styrket biodiversitet i kommune.

 • Læs mere om Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge.

Det kan du selv gøre i din have

Hvis du vil gøre din have mere vild, kan du hente inspiration i tv-programmer på DR:


Eller vælge at være med i VILDE netværk:

Inspiration til landbrug og erhverv

Brug af arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Vi håber at mange vil bidrage, ved at skabe VILD natur på egne arealer.

Herunder er eksempler på, hvad der gøres forskellige steder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Luk alle
Åben alle

Naturstyrelsen

Arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune

 • Lærkedal - 53 ha
 • Sønderskovgaard - 48 ha
 • Storelung - 2,3 ha
 • Ringe Skov - 170 ha
 • Svanninge Bakker - 321 ha
 • Sollerup Skov - 189 ha
 • Trente Mølle - 33 ha
 • Lyø - 20 ha
 • Avernakø - 13 ha

Links til VILDERE natur

Luk alle
Åben alle

Tilskud til VILDERE natur

Tilskudspuljer administreret af Miljøstyrelsen:

Ordningen giver tilskud til at dine skovarealer ligger urørte hen, så der i fremtiden ikke sker nogen drift. De skove, der udlægges, hjælper til at bevare og fremme biodiversiteten – både knyttet til de levnede træer, men også til de døde træer, da de får lov til at henfalde naturligt.

Ordningen giver tilskud til at dine arealer fremover kun drives ekstensivt – det vil sige drives ved slæt eller afgræsning. Arealerne må i fremtiden ikke dyrkes, sprøjtes eller gødskes. De arealer, der udlægges, hjælper til at beskytte udvalgte habitatnaturtyper og bliver en del af en sammenhængende natur, som der ikke er meget af i det danske landskab.

Tilskudsmidler administreret af Naturstyrelsen:

Hasselmusen er Danmarks eneste syvsover, og det lille dyr er en såkaldt Bilag IV-art, som vi har en særlig forpligtelse til at beskytte. Syvsovere er egern eller muselignende dyr, som klatrer rundt i træer og buske. Faaborg-Midtfyn Kommune er en af de steder, hvor hasselmusen lever.

Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder med permanent vandspejl under normale vejrforhold. Ansøgningerne vil blive prioriteret efter forventet biologisk værdi vurderet ud fra arealoplysningerne, efter antallet af ansøgninger i forhold til midler i puljen og efter den geografiske fordeling af projekterne.

Andre Puljer og fonde

Med Lokalpuljen uddeler Nordea Fonden årligt 30 mio. kr. til mere end 1.000 lokale projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Friluftsrådet uddeler projektmidler via tre faste puljer med 1-2 årlige frister - afhængigt af hvor mange midler, der hvert år modtages til uddeling. Puljernes formål er henholdsvis at bringe flere ud i naturen, skabe rammer for fordybelse i naturen, og styrke fællesskaber i naturen.

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os