Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU

STU er en 3 årig individuel uddannelse - der henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

STU er for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Der ydes specialpædagogisk støtte til de elever, som har behov for dette. STU henvender sig til unge med særlige behov i alderen 16-25 år.

Luk alle
Åben alle

Målgruppe og lovgivning

STU er for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Der ydes specialpædagogisk støtte til de elever, som har behov for dette. Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

STU henvender sig til unge med særlige behov i alderen 16-25 år, herunder blandt andre:
• Unge med autisme
• Unge med ADHD
• Andre psykiske lidelser
• Unge med erhvervet hjerneskade.
• Unge med udviklingshæmning og bevægelseshandicap

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videreuddannelse og beskæftigelse.

Det er UU-vejlederen der indstiller til STU, og visiteringen sker i visitationsudvalget to gange årligt. UU-vejlederen udarbejder uddannelsesplan i samarbejde med den unge og eventuelt pårørende, og det er denne uddannelsesplan, der danner grundlaget for den enkelte elevs uddannelsesforløb på STU

STU i Faaborg Midtfyn Kommune er organiseret under Det Socialfaglige Område.

STU-indhold

STU arbejder med fire forskellige hovedområder

Almene fag
Vi underviser i dansk, matematik og engelsk. Desuden er disse fag integreret i de øvrige projekter og aktiviteter, som uddannelsen også indeholder

Arbejdsliv
Vi underviser i jobkompetencer, som bruges i arbejdslivet på en ordinær eller beskyttet arbejdsplads. Eller kompetencer der skal bruges i et aktivitetstilbud. Det kan for eksempel være at møde til tiden samt at lære at begå sig socialt på arbejdspladsen. Desuden er praktik en stor del af undervisningen, både som gruppetilbud eksterne og/eller interne og som individuelle eksterne praktikker.

Fritidsliv
Vi underviser i fritidsaktiviteter som for eksempel motion, fitness, facebook og spil. Vi understøtter desuden elevernes sociale færdigheder og kontakter med kammeraterne.

Botræning
Vi underviser i aktiviteter der er relevante, når man flytter hjemmefra eller for eksempel i bofællesskab. Det kan blandt andet handle om økonomi, pengeforståelse, madlavning og rengøring.

Transport

Som en del af visiteringen til STU kan man også få tildelt transport frem og tilbage. Hvis man selv kan tage en bus, får man et pendlerkort. Hvis man bor et sted, der ikke har busforbindelse til Broby eller man ikke selv kan tage bussen, bliver man hentet af en interne bus.
Da det at være/eller at blive selvtransporterende er et vigtigt element af STU's målsætning, vil eleverne – hvis det er muligt – blive bedt om at stå på STU's interne ruter på fastlagte opsamlingssteder. Disse opsamlingssteder er altid placeret tæt på elevernes hjemmeadresse. Hvis eleverne ikke kan samles op ved et opsamlingssted, vil de blive hentet på hjemmeadressen.

På STU i Broby arbejder vi ud fra KRAP – kognitiv ressource fokuseret anerkendende pædagogik.

Undervisningen tager udgangspunkt i uddannelsesplanen der er udarbejdet af UU-vejlederen i samarbejde med den unge og eventuelle pårørende.
På baggrund af denne uddannelsesplan udarbejder underviserne på STU, sammen med eleven, en individuel plan, hvori det fremgår, hvordan der arbejdes med de enkelte mål, som er opstillet i uddannelsesplanen.
På STU i Broby har vi et særligt fokus på, at eleverne er så afklaret i forhold til fremtidig forsørgelse som mulig, inden de forlader STU. Det betyder, at størstedelen af eleverne afprøves i forskellige praktikker, dels for at undersøge den enkelte elevs kompetencer og interesseområder og dels for at vurdere arbejdsevne hos den enkelte elev.

Vi har en del praktiksteder – både interne og eksterne gruppepraktikker. Herudover etablerer vi også en del individuelle praktikker. Vi bestræber os på at udbyde en bred variant af gruppepraktikker, så der er noget for enhver interesse. Samtidig er det dog vigtigt, at praktikkerne er realistiske i forhold til elevernes fremtidig beskæftigelse. Individuelle praktikker aftales altid i samarbejde med eleverne og ud fra dennes ønsker og interesser.

Eleverne opdeles på stamhold, som tilrettelægges på baggrund af sociale hensyn og den enkelte elevs forudsætninger.

Alt undervisning på STU tager udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger

Hold

På nuværende tidspunkt er der to typer hold på STU "Job og Læring" og "Liv og læring".

Job og Læring

Job og Læring er for de elever, der forventes, at skulle videre i uddannelse eller ud i en eller anden form for beskæftigelse – det kunne være flexjob, skånejob eller beskyttet beskæftigelse. På dette hold har man som udgangspunkt to dage om uge i praktik – enten interne eller eksterne gruppepraktikker eller individuelle praktikker. Herudover arbejdes der med almendannelse primært samfundsfag, dansk og matematik, Boliv – hvor der for eksempel trænes madlavning, rengøring og bliver talt om økonomi med mere, og endelig fritidsliv – blandt andet ungetid, sport, sociale medier og gaming.

Job og Lærings skema er opbygget således, at der er to dage med praktik og tre dage med andre fag. Beskrivelserne af fag og praktikker kan ses under "Fag og praktikker".

Eksempel på skema for Job og Læring:

Mødetid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9.00 – 9.15

Tjek ind

Tjek ind

Tjek ind

Tjek ind

Tjek ind

9.15 – 9.45

Studietid

Studietid

Studietid

Studietid

Studietid

9.45 – 10.00

PAUSE

Bondegård
Gastronomi

Tur eller under-visning

Gartneri
Skovhjælper

PAUSE

10.00 – 11.30

Dansk og Matematik

Swat

Boliv

Musik

Svømning

E-sport og Gaming

11.30 – 12.00

PAUSE

PAUSE

12.00 – 13.30

Sport

Ungetid

E-sport og Gaming

Kl. 13.00       Fri

13.30 – 14.00

Ungetid

   


Liv og læring

Liv og Læring er for de elever, der forventes, at skulle gå videre til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og/eller beskæftigelsestilbud. Dette er et mindre hold med høj personale-normering.
Hverdagen på Liv og Læring er bygget op omkring faste rutiner, der skaber trygge rammer og forudsigelighed for den enkelte elev.
Det skal være sjovt at gå i skole. Humor vægtes som et pædagogisk redskab i forhold til at motivere og skabe lyst til deltagelse i undervisningen og aktiviteterne på uddannelsen.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra følgende 4 temaer:

  • Almen dannelse: Udvide elevernes begrebsverden. Eksempelvis: Årstider, traditioner, it, tal-forståelse, kalender, læse og så videre.
  • Arbejdsliv: Praktik og afklaringsforløb til fremtidig beskæftigelse og kunne begå sig socialt på en arbejdsplads.
  • Fritidsliv: Tilbud om forskellige typer motion, svømme-træning. kreativt værksted, gåture, diverse brætspil.
  • Bo træning: Madlavning, oprydning/rengøring med mere.

Elevens tid på STU er et individuelt uddannelsesforløb, hvor vi tilpasser undervisningen til den enkelt elevs kompetencer og behov. Dette tager udgangspunkt i elevens interesser, funktionsniveau og relevante læringsmål i uddannelsesplanen.
Vi vægter en nærværende, omsorgsfuld og anerkende tilgang. Det er vigtigt for os at skabe en tryg, meningsfuld og forudsigelig hverdag for den enkelte elev som afsæt for at støtte, forberede og udvikle den unge til eget voksenliv ud fra givne forudsætninger.

Eksempel på skema for Liv og læring:

Mødetid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9.00 – 9.40

Stamhold

Stamhold

Stamhold

Stamhold

Stamhold

9.40 – 10.00

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

10.00 – 11.30

HAL

Turdag

Boliv/mad-lavning

Fitness
Pigeklub

Svømning
Gå-hold

11.30 – 12.00

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

12.00 – 13.40

Valgfag
Krea
Swat

Turdag

Boliv/mad-lavning
Rengøring

Ultranyt
Samfundsfag
Emner

Ungetid

13.30 – 14.00

Ungetid

Ungetid

Ungetid

Ungetid

KL. 13.00
God weekend

 

Valgfag

Dansk:
Dansk undervisning foregår både i plenum og individuelt. Vi arbejder primært med vedligeholdende undervisning og ud fra den enkelte elevernes niveau. I dansk kan vi arbejde med livshistorier – hvad er fortællingen om mig? (Vi taler desuden om grammatik, nutid, datid med mere). Diverse emner, for eksempel vikinger, demokrati med mere. Afhængig af elevernes interesser.

Matematik:
Undervisningen planlægges ud fra den enkelte elev. Vi kan lave forskellige forløb for eksempel ”budgetplanlægning” som kan bruges til at give et indblik i hverdags økonomi. Vi arbejder med de 4 regnearter (plus, minus, gange og dividere) med fokus på hvor og hvordan de kan bruges udenfor matematiklokalet. Vi prioriterer at støtte den enkelte elev individuelt og efter behov.

Gåtur:
På gåtur har vi fokus på at få rørt sig og samtidig at vi får kendskab til nærområdet. Der vil ligeledes være dage, hvor vi kører ud i det blå og går en tur. På gåturen er der plads til hyggesnak og relations dannelse.

Boliv:
I Boliv arbejder vi med områder så som at kunne finde en opskrift, lave en indkøbsliste, handle ind, kigge på priser samt hvordan man regner ud, hvilken vare, der er billigst. De unge mennesker laver derefter maden og rydder op/gør rent efter sig. Hvis nogen ønsker det, er det også muligt at arbejde med tøjvask og lignende.
Vi laver primært mad, som de unge gerne vil lære at lave – vi tager derfor udgangspunkt i de unges ønsker. Vigtigt er det dog, at det er noget, de ikke i forvejen ved, hvordan man laver, så der er grundlag for læring. Eleverne spiser selv den mad, de har fremstillet. Der er mulighed for at tage forskellige diplomer i faget. (Ikke kompetencegivende).

Hit-fit Dans:
Vi danser til forskellig musik. Der er på forhånd lavet koreografier, som vi øver. Vi griner, sveder og hører god musik. Samtidig træner vi vores kropskoordinering og samarbejdet imellem højre og venstre hjernehalvdel. Vi tilpasser trinene, så alle kan deltage. Det vigtigste er, at alle elever føler de er med og har det sjovt.

Svømning:
Til svømning er der plads til både svømmetræning, at få rørt sig, samt hygge og socialt samvær. Som udgangspunkt skal alle dog enten svømme baner eller deltage i en anden given aktivitet i vandet den første halve time.

Krea:
I Krea er der rig mulighed for at udvikle sine kreative evner indenfor forskellige kreative områder. Der vil blive arbejdet med forskellige håndarbejdesmaterialer, hvor det at bruge hænderne er i fokus.
I faget tilbydes forskellige forud planlagte forløb, men der vil også være plads til elevernes egne ideer og ønsker. I Krea er der også fokus på, at man tilegner sig nye kompetencer ved at arbejder med noget, man ikke kan i forvejen.

Sport:
Volleyball, sjipning, festspil, hockey, hop over bold, basketball, tennis, stikbold og mange flere.
Vi hopper i sportstøjet og får nogen sjove oplevelser sammen. Der er nyt tema fra gang til gang og i et sammenspil mellem elever og undervisere finder vi udstyr frem og prøver kræfter med forskellige former for bevægelse. Vi har en gymnastikhal, men er vejret godt, er vi selvfølgelig udenfor. Der er åbent for bad- og omklædningsrum før og efter timen. I sport er der mulighed for at blive introduceret til nye og måske anderledes fritidsaktiviteter, der kan være starten på at skabe nye broer til foreningslivet.

SWAT-Team:
I SWAT laver vi praktiske opgaver ude som inde. Opgaver kan blandt andet indebære små rengørings opgaver, forskelligt vedligehold for eksempel på STU's busser, samt andre pedel lignende opgaver.

Fodbold:
I dette valgfag spiller vi fodbold, uanset niveau. Man kan både være med hvis man er helt nybegynder og hvis man har spillet mange gange før. Vi starter med kort opvarmning, og eventuel forskellige øvelser, og ellers laves der to hold, som spiller mod hinanden.

E-sport og gaming:
På dette valgfag spiller vi computer. Man kan både være med hvis man er helt nybegynder og hvis man er erfaren gamer. Der er et stort fokus på det sociale samspil mellem eleverne og sund spillekultur.

Egne forløb:
Der er mulighed for at arbejde med specifikke mål. Det kan for eksempel være træning af offentlig transport eller øve kørekortsteori. (Man kan ikke tage prøven her – det er udelukkende træning). Mulighederne er mange og det er blandt andet elevernes individuelle mål for uddannelsen, der er med til at sætte dags-ordenen for dagen. (Det skal selvfølgelig rent logistisk kunne gå op i forhold til personaleressourcer).


Praktikker

Gastronomi:
I praktikken ”Gastronomi” er vores primære mål, at imitere en ekstern arbejdsplads i et køkken.
Vi arbejder derfor med at lave mad til andre – det kan for eksempel være mad til dagtilbuddene i huset, temadage, kage til diverse møder, julefrokoster, bod samt andre dagtilbud i kommunen med mere. Nogle gange vil der være mulighed for at spise den mad, vi har lavet. Andre gange skal man medbringe madpakke.

Bondegård:
I praktikken ”Bondegård” tager vi ude på en bondegård, som ligger tæt på skolen. Her strør vi halm ved kalvene, vi vasker deres foder/vand- og mælkeskåle og vi fejer stier. Derudover vil der hver gang være forskellige forefaldende opgaver. Man får i denne praktik et indblik i arbejdet på en gård med kvæg.
Der vil være tid og mulighed for at tage et hurtigt bad, når man er kommet tilbage fra praktikken.

Gartneri:
I praktikken ”Gartneri” tager vi ud på et gartneri i nærheden, hvor vi har et fast lokale. Her har vi den faste opgave, at skille kokospotter ad og stille dem i bakker. Bakkerne bliver herefter stablet på en vogn og kørt ud til næste trin i processen. Der kan enkelte gange komme andre opgaver, men vi arbejder blandt andet med genkendelighed, samt øgning af tempo.

Skovhjælper:
Dette er en fælles intern praktik, som foregår i området i og omkring Tarup-Davinde.
Praktikkens opgaver får vi fra Naturvejlederen i området, og er primært at rydde stier, vedligeholde de grønne områder, fælde træer samt at kløve brænde. Eleverne benytter både manuelt og maskinelt værktøj til at løse opgaverne og oplæres i dette på forhånd. Desuden arbejdes med at udvikle eleverne selvstændige kompetencer samt samarbejdet mellem elever.

Forum Faaborg:
I praktikken ”Forum Fåborg” indtager vi en pedelfunktion, hvor vi vedligeholder de indvendige og udvendige arealer i Forum Fåborg, som er et center med forskellige idræts- og motionsfaciliteter. Vi samarbejder med en pedel på stedet som fra gang til gang har planlagt forskellige vedligeholdelsesopgaver til os. Dette er for eksempel at feje, tømme skrald samt fjernelse af ukrudt på de udvendige arealer. Indenfor rengør vi sportssalene ved at støvsuge, vaske gulv samt tørre tribunerne af. Yderligere er der opgaver såsom at bære stole og borde i forhold til at gøre klar til arrangementer. I Forum Fåborg arbejder vi blandt andet med udvikling af ressourcer i forhold til opgaveskift, genkendelighed samt øgning af arbejdstempo.

Individuelle interne praktikker:
Der kan desuden oprettes interne praktikker/forløb, hvis der er et særligt behov herfor. Det kan for eksempel være elever der i en periode skal træne at blive selvtransporterende. Det kan også være til elever der af den ene eller anden grund har svært ved at skulle i eksterne praktikker. Interne praktikker kan for eksempel være rengøring, udvendig vedligeholdelse eller IT. 

Individuelle eksterne praktikker:
Nogle elever vil undervejs i deres STU-forløb skulle ud i individuelle praktik i eksterne virksomheder. Det vil altid være en individuel løsning med udgangspunkt i den enkelte elevs interesse og egne målsætninger. Praktikkerne bliver planlagt i samarbejde med elev (eventuelt pårørende), kontaktperson og praktikvejleder. De individuelle praktikker ligger primært på 2. og 3. år, men kan også i få tilfælde ligge på første år.


Lejrturer og lange undervisningsdage med mere.

I løbet af skoleåret vil der være nogle lange undervisningsdage, hvor eleverne først har fri klokken 20.00. Nogle af dagene er fælles for hele STU, mens andre bliver afholdt på det enkelte stamhold.

Af faste arrangementer kan blandt andet nævnes: Forælderaften, Julearrangement, Brangstrup Festival og Afslutningsfest.

Desuden er der hvert år en lejrtur med to overnatninger for eleverne på STU. Turene planlægges i samarbejde med eleverne og afholdes oftest separat for de enkelte stamhold.

Ferieplan


Skoleår 2021-2022

 10. august 

 Sidste feriedag
 9. september  Fri
 19.-22. september  Efterårsferie
 23. november  Fri
 23. december-2. januar  Juleferie
 14. februar-18. februar  Vinterferie
 17. marts  Fri
 11. april-18.april  Påskeferie
 27. maj  Kr. himmelfartsferie
 15. juni

 Fri

 4. juli

 Sommerferie start

 

Bestyrelsesmedlemmer

STU har en bestyrelse sammensat af medlemmer fra interesseorganisationer, medlemmer udvalgt af kommunalbestyrelsen samt repræsentanter fra både STU og VSU.

Bestyrelses medlemmerne er:

Bestyrelsesmedlemmer

Organisation

Mail-adresse

Ulla Stick

LEV

ulla.stick.kredslev@mail.dk

Lonnie Braagaard

Hjerneskadeforeningen

mail@hjsf-sydfyn.dk

Jørgen Kristoffersen

Samrådet

margrethevang2@faabva.dk

Maria Busborg

Socialdemokratiet

marip@fmk.dk

Jack Odgaard

Dansk Folkeparti

jodga@fmk.dk

Varkant

Elev

 

Martin Dimon Withen

STU Personale

madiw@fmk.dk

Monique Monnier

VSU Personale

monpm@fmk.dk

Dorthe Kirkeby Bæhrenz

Afdelingleder

dokib@fmk.dk

 

Lovgivning STU

Link til lovgivning

Kvalitetstandard 

Link til kvalitetstandard

Personaler

 

Benny Kaas Jensen

praktikvejleder

bennj@fmk.dk 

Carina Rosendal Andersen

underviser

caria@fmk.dk 

Dorthe Kirkeby Bæhrenz

afdelingsleder

dokib@fmk.dk 

Hanne Rikke Jonassen

underviser

hjona@fmk.dk 

Jacob Thor Bäckström

underviser

jbaec@fmk.dk 

Line Nordam Gotfredsen

underviser

ligot@fmk.dk 

Line Skov Hansen

underviser

linha@fmk.dk 

Marlene Holm Nikolajsen

underviser

mahni@fmk.dk 

Martin Dimon Withen

underviser

madiw@fmk.dk 

Rikke Ulskov Mogensen

underviser

rilum@fmk.dk 

Susanne Kistrup

underviser

skist@fmk.dk 

Torben Quist Larsen

underviser

 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU


Egeballe 4, 5672 Broby

Telefon: 72 53 89 30

 

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz

Telefon: 72 53 68 96

Mail: dokib@fmk.dk

 

Send sikkert til STU via Borger.dk

Send sikkert til STU via Virk.dk