Oprettelse af grundejerforening

I de fleste lokalplaner stiller kommunen krav om oprettelse af en grundejerforening, som typisk skal vedligeholde veje, grønne områder eller andre fælles faciliteter.

Tidspunktet for oprettelsen er afhængigt af, hvor mange grunde der er solgt i lokalplanområdet, hvilket varierer fra lokalplan til lokalplan.

I mindre boligområder sender kommunen typisk et brev ud til samtlige grundejere i lokalplanområdet og stiller krav om, at foreningen skal oprettes inden for 3 måneder. Arbejdet med at indkalde til den stiftende generalforsamling og afholdelse af denne står grundejerne selv for.

Fra det tidspunkt, hvor grundejerne på den stiftende generalforsamling beslutter selve oprettelsen af foreningen, kan grundejerne træffe beslutninger som forening.

Det er Plan-myndigheden der godkender vedtægter/vedtægtsændringer. Kommunen skal godkende vedtægterne for at sikre overensstemmelse med lokalplanen eller den tinglyste deklaration samt Planloven.

Grundejerforeningen skal indsende foreningens vedtægter til godkendelse til Plan

Luk alle
Åben alle

Vejledning til oprettelse af en grundejerforening

Oprettelse af en grundejerforening for en kommunal udstykning

Dette er ikke nogen egentlig vejledning i hvordan man opretter en grundejerforening, men arbejdet kan
tage udgangspunkt i nedennævnte punkter:

 • Der nedsættes en arbejdsgruppe blandt grundejerne, som udarbejder et udkast til vedtægter for
  grundejerforeningen. Grundlaget for arbejdet er som oftest bestemmelser om grundejerforening i
  den for området gældende lokalplan samt en eventuel områdedeklaration.
  • Udgangspunktet for vedtægterne kan være standardvedtægter fra Vejledning i
   kommuneplanlægning nr. 7 af 31. december 1983 om grundejerforeninger og
   lokalplanlægning som vedlægges.
  • Vedtægterne tilrettes så de er i overensstemmelse med lokalplan og eventuel
   områdedeklaration. Vær specielt opmærksom på bestemmelser om områdeafgrænsning,
   grundejerforeningens opgaver samt evt. bidragsfordeling ved blandede bebyggelser.
 • Arbejdsgruppen bør undersøge hvad udgifterne, til de opgaver grundejerforeningen skal løs,
  omtrentligt vil beløbe sig til, således arbejdsgruppen kan fremsætte forslag til størrelse af
  kontingent. Hvis der er private fællesveje, bør det overvejes hvad der eventuelt skal ske af
  henlæggelser til fremtidig vedligeholdelse.
 • Arbejdsgruppen låner passende lokale i nærheden, f.eks. på Rådhus el.lign. til brug for
  generalforsamling.
 • Arbejdsgruppen indkalder grundejerne til en stiftende generalforsamling. Forslag til vedtægter og
  til kontingent udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Arbejdsgruppen bør overveje dirigent, referent og evt. stemmetæller til generalforsamlingen.
 • Efter generalforsamlingen sendes det originale underskrevne sæt vedtægter til kommunen til
  godkendelse vedlagt referat fra den stiftende generalforsamling samt kontaktoplysninger på
  formand.
  Kommunen godkender vedtægterne for så vidt angår de planmæssige forhold og returnerer
  vedtægterne med kommunal godkendelsespåtegning.
 • Kommunen afholder afleveringsforretning for grundejerforeningens arealer med repræsentanter
  for grundejerforeningen. (Fra dette tidspunkt overtager grundejerforeningen vedligeholdelse mv. af
  arealerne).
  Grundejerforeningen tager skøde på arealet. Arealet overdrages for kr. 0,- og ejendomsværdien vil
  ligeledes blive sat til kr. 0,-. Kommunen kan udarbejde forsalg til skøde og foranledige dette
  tinglyst.
  • Skødet underskrives af de tegningsberettigede på vegne af grundejerforeningen i henhold
   til vedtægterne.
  • Skødet underskrives på vegne af kommunen
  • I henhold til sommerhuslovens § 8 ansøges Skov- og Naturstyrelsen om godkendelse af
   overdragelsen.
  • Skødet tinglyses. Skødet vedlægges dokumentation for underskrivernes
   tegningsberettigelse for grundejerforeningen i form af vedtægter og referat fra
   generalforsamling(er) samt tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.


Vi ønsker jer held og lykke med arbejdet og står gerne til disposition, hvis der er spørgsmål.

Skabelon for vedtægter for grundejerforening

Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os