Hjemme­undervisning

Her kan du læse om reglerne for hjemmeundervisning, herunder tilsyn og prøver.

I henhold til Folkeskolelovens § 33, stk. 2 har du som forældre mulighed for at lade dit barn hjemmeundervise efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private-grundskoler mv. 

Hjemmeundervisningen skal stå mål med, hvad der normalt kræves af en elev, der går i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og private grundskoler mv. § 35.

I nedenstående kan du læse mere om proceduren, hvis du ønsker, at dit barn skal hjemmeundervises. Du kan ligeledes læse om reglerne for hjemmeundervisning, herunder tilsyn og prøver mv.

Luk alle
Åben alle

Giv kommunen besked

Du bedes sende en anmeldelse til kommunen, hvis du ønsker, at dit barn skal hjemmeundervises. Dette skal ske forud for opstarten af hjemmeundervisningen.

Af skemaet skal det bl.a. fremgå:

  • Hvilket barn/børn der skal hjemmeundervises.
  • Hvem der skal planlægge og udføre undervisningen.
  • Hvor undervisningen skal foregå.

Når vi har modtaget det digitale skema, giver vi besked til distriktsskolen om, at hjemmeundervisningen er startet. I vil herefter blive kontaktet af distriktsskolen forud for det første tilsyn.

Anmeldelsen sker via dette digitale skema

Tilsyn med undervisningen

Der vil blive ført tilsyn med den undervisning, eleven får i hjemmet. Det er distriktsskolen, der fører tilsyn med undervisningen, jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv. § 35. Der føres tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Når eleven forlader 9. klasse, skal vedkommende have fået en undervisning, som giver de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis vedkommende havde gået i folkeskolen.

Tilsynet udføres mindst én gang årligt og består i:

  • Indgåelse af aftaler vedr. antal årlige tilsyn, omfang og praktisk afholdelse af prøver og test.
  • En gennemgang og drøftelse af hjemmeundervisers mål, undervisningsplaner og undervisningsmaterialer.
  • Overværelse af undervisning i dansk, matematik/regning og engelsk.
  • Samtale med eleven.
  • Vurdering af standpunkt i dansk, matematik/regning, engelsk, historie/samfundsfag samt naturvidenskabelige fag.

Som en del af tilsynet, og for at sikre at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan kommunalbestyrelsen hvert år beslutte at afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag. Prøverne ledes, efter aftale med distriktsskolen, af den, der har undervist barnet.

Efter hvert tilsyn udarbejder tilsynsførende en tilsynsrapport, der sendes til kommentering hos hjemmeunderviser og forældre/værge.

Bemærk i øvrigt, at tilsynsførende er underlagt skærpet underretningspligt, jf. Lov om social service §153.

Ophør af hjemmeundervisning

Ved ophør af hjemmeundervisning bedes du give besked om dette til kommunen samt oplyse, hvor dit barn fremadrettet får opfyldt sin undervisningspligt. Dette gøres ved at skrive sikkert til kommunen via den lyseblå kontaktboks.

Særligt vedr. hjemmeundervisning og afgangsprøver

Elever som modtager undervisning derhjemme, kan gå til prøve som privatister. Dette forudsætter dog, at eleven ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. En elev, der ønsker at aflægge prøve som privatist, skal henvende sig til Center for Opvækst og Læring, som skal imødekomme denne anmodning.

Privatister skal aflægge alle de obligatoriske 9. klasseprøver samlet. Center for Opvækst og Læring beslutter hvilken skole, privatisten skal aflægge prøverne på og hvilken 9. klasse, eleven skal følge i forhold til udtræk af prøver.

Elever, som ønsker at aflægge 10. klasseprøver, kan aflægge prøverne enkeltvis eller samlet.

Kontakt mellem elev og skole ifm. prøver

Center for Opvækst og Læring sørger for, at der etableres kontakt mellem privatisten og den prøveansvarlige skole. På den måde kan eleven i god tid forud for prøverne tale med eksaminator i de enkelte fag, få udleveret tekstopgivelserne og få svar på andre relevante spørgsmål. Hvis en elev er blevet hjemmeundervist, kan skolen udpege en anden eksaminator end den, som har haft ansvaret for hjemmeundervisningen.

Prøveaflæggelse for elever med særlige behov

For privatister gælder de samme regler for prøveaflæggelse på særlige vilkår og/eller fritagelse fra prøve, som gælder for andre elever med særlige behov.

Gruppeprøver 

Privatister kan aflægge gruppeprøver som en individuel prøve.

Tekstopgivelse

Skolens prøveansvarlige laver tekstopgivelse til privatistens prøver. Den prøveansvarlige og privatisten kan drøfte udspil til tekstopgivelse og eventuelt justere i dette.

Indberetning af prøvekarakter

Indberetning af privatistens prøvekarakter sendes til Styrelsen for It og Læring sammen med karakterindberetninger fra skolens øvrige elever.

Skolen udsteder et enkeltfagsbevis eller et samlet afgangsbevis til privatisten. Beviset udfyldes med privatistens navn, personnummer, fag og prøvetermin. De enkelte fags eventuelle delprøver og prøvekarakterer skrives på beviset.

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsens § 14-16 og 30-42.

Prøvefrihed

Prøvefrihed gælder udelukkende folkeskolens afgangsprøver. Prøver, der hører under den tilsynsførendes tilsynspraksis, kan eleven ikke frisættes fra. Læs mere under ”Tilsyn med undervisningen”.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00