Socialpædagogisk støtte

Botilbud og støttecentre kan tilbyde hjælp og støtte til voksne med udviklingshæmning eller til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Botilbuddene og støttecentrene er placeret rundt omkring i kommunen.

Botilbuddene og støttecentrene giver bl.a. socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 (hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder).

Botilbuddene er meget varierede. Nogle er oprettede jf. Servicelovens §107 (midlertidigt botilbud), andre efter samme lovs § 108 (længerevarende ophold). De fleste er byggede efter Almenboliglovens § 105, stk. 2, hvor borgerne har egen lejekontrakt.

Støtten tilrettelægges individuelt, men med de effektiviseringsmuligheder, der ligger i, at borgerne typisk bor i bofællesskab, hvilket betyder, at afregningen til den anbringende kommune sker i henhold til den udregnede dagstakst.

Der er således tale om botilbud, som der skal visiteres til - og hvor borgeren er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse (kap. 24, §§ 124-136) og samtidig er beskyttet efter lejelovens regler.