Socialpædagogisk støtte

Bofællesskaberne og støttecentrene kan tilbyde hjælp og støtte til voksne udviklingshæmmede eller voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Bofællesskaberne og støttecentrene er placeret rundt omkring i kommunen.
 
Bofællesskaberne og støttecentrene giver socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 (hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder ).
 
Bofællesskaberne er et tilbud, der svarer til Servicelovens §107 (midlertidigt botilbud), men det er ældre/handicapboliger bygget efter almenboligloven med egen lejekontrakt.
 
Støtten tilrettelægges individuelt men med de effektiviseringsmuligheder, der ligger i, at beboerne bor i bofællesskab, hvilket betyder, at afregningen til den anbringende kommune sker i henhold til den udregnede dagstakst.
 
Bofællesskaberne er således at regne som botilbud, som der skal visiteres til - og hvor borgeren er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse (kap. 24) og samtidig er beskyttet efter lejelovens regler.