Fleksjob

Fleksjob er måske en mulighed for dig, hvis du - på grund af eksempelvis sygdom - ikke kan arbejde i det omfang, som du tidligere har kunnet.

Fold alle ud

Kan jeg få et fleksjob?

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at sin arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare.

 • Du skal være under folkepensionsalderen
 • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
 • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Der findes fleksjob inden for alle brancher. I et fleksjob kan du både arbejde med det fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere. Eller du kan skifte fag og bruge dine erfaringer på nye måder.

Hvor længe kan jeg være i et fleksjob?

Selve fleksjobbet er midlertidigt i 5 år ad gangen, hvis du er startet i dit fleksjob efter 2012, og du ikke er fyldt 40 år. Efter 4½ år skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at det er du, kan du sagtens blive i det samme fleksjob. Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter dit første fleksjob. Det kan ske, hvis du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob, og jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, der gør, at det ikke fremover er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår.

Hvis du blev ansat inden 1. januar 2013

Hvis du blev ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013, skal kommunen ikke hvert femte år vurdere, om du fortsat er berettiget til fleksjob. Men hvis du skifter til et nyt fleksjob, gælder de samme regler for fleksjob oprettet 1. januar 2013 eller senere.

Opfølgningssamtaler

Du vil blive indkaldt til en personlig samtale med jobcenteret, hver gang der er gået 2½ år i fleksjobbet. Dette gælder, uanset om du er ansat før eller efter 2013.

Fastholdelsesfleksjob - fleksjob på din hidtidige arbejdsplads

Du kan ønske at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, dvs. i den virksomhed, hvor du er – eller senest har været – ansat på almindelige vilkår. Inden du kan ansættes i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du opfylde de almindelige betingelser. Derudover skal du – hvis du har mere end 6 år tilbage til folkepensionsalderen - have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, fx en arbejdsulykke, og det samtidig er åbenlyst formålsløst at få dig tilbage i job på almindelige vilkår.

Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du af kommunen få tilbud om støtte i form af tilskud til din selvstændige virksomhed, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden.

Desuden er det en betingelse, at:

 • din virksomhed er din hovedbeskæftigelse
 • du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet på din virksomhed i, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder.

Tilskuddets størrelse afhænger af virksomhedens overskud før renter.

Hvad er fleksydelse?

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse, der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når folkepensionsalderen. Fleksydelse er målrettet personer, der er godkendt til et fleksjob og har tilmeldt sig fleksydelsesordningen.

Hvornår du kan gå på fleksydelse, hvor længe og hvor meget du kan få i fleksydelse afhænger af, hvornår du er født:

Fleksydelse

Arbejdsforhold, løn og ferie hvis du er i fleksjob

Fold alle ud

Sådan oprettes og udvikles dit fleksjob

Arbejdet i dit fleksjob bliver tilrettelagt ud fra dit behov for at blive skånet. Det gælder både din arbejdstid og dine opgaver. Jobcenteret skal godkende dit fleksjob, inden ansættelseskontrakten med din arbejdsgiver indgås. Jobcenteret vil i den forbindelse hjælpe med at fastsætte:

 • dine skånebehov
 • dit timetal i jobbet
 • din effektive arbejdstid i jobbet.


Der skelnes mellem timetal og effektiv arbejdstid, fordi det har betydning for hvordan din løn i fleksjobbet udbetales. Arbejdsgiveren udbetaler løn for det arbejde, du udfører,  dvs. din effektive arbejdstid. Lønnen supplerer jobcentret med et fleksløntilskud til dig. Hvis du fx har brug for mange pauser i løbet af din arbejdsdag, kan du og din arbejdsgiver - i samarbejde med jobcentret - indgå en aftale om, at du ansættes i en stilling på fx 15 timer om ugen, med en effektiv arbejdstid på 12 timer.

Vurderingen af timetal og effektiv arbejdstid vil altid afhænge af det konkrete job. Selvom du måske har været i praktik eller i et andet fleksjob, hvor du kunne arbejde et bestemt antal timer i netop den funktion, kan det godt være, at du fx kan arbejde lidt flere timer i et fleksjob med andre arbejdsopgaver. Timetallet i fleksjobbet kan også ændre sig undervejs. Fx fordi du efterhånden får rutine i at løse dine arbejdsopgaver, så du kan klare at arbejde lidt flere timer, eller fordi du får det bedre, så din arbejdsevne bliver større.

Udvikling i jobbet

Jobcentret indkalder dig til en personlig samtale om fleksjobbet, som minimum hver gang der er gået 2½ år i jobbet. Jobcenteret kan efter behov inddrage din arbejdsgiver, fx til en drøftelse af mulige initiativer, der kan forbedre din arbejdsevne.


Det er vigtigt, at du og din arbejdsgiver har en fælles forståelse af, hvordan det går, og at I løbende taler om eventuelle behov for, at der sker justeringer i jobbet. Det kan fx være, at du kan gå op i effektiv arbejdstid, og/eller at en anden indretning af arbejdspladsen kan forbedre din arbejdsevne.

Hvis du er ansat i et midlertidigt fleksjob, vil kommunen indkalde dig til en samtale efter 4½ år for at vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at du fortsat er berettiget til fleksjob, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Løn i fleksjobbet

Din arbejdsgiver betaler løn for det arbejde, du udfører i fleksjobbet. I aftaler lønnen ud fra den overenskomstmæssige løn inden for dit arbejdsområde. Kommunen supplerer din løn med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra din arbejdsgiver. Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til dig.

Dit jobcenter hjælper dig i forbindelse med etableringen af jobbet og eventuelle ændringer i dine arbejdsforhold. Jobcenteret hjælper med at vurdere din arbejdsevne i det konkrete fleksjob, dvs. hvor mange timer du kan arbejde i fleksjobbet, og hvor mange af de timer, du arbejder effektivt. Har du fx brug for mange pauser i løbet af en arbejdsdag, kan der godt være forskel på, hvor mange timer du er ansat, og hvad din effektive arbejdstid er. Din arbejdsgiver betaler løn for din effektive arbejdstid.

Fleksløntilskuddet beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til  98 pct. af højeste dagpengesats, dvs. 18.936 kr. (2021) pr. måned. Fleksløntilskuddet nedsættes på baggrund af den løn, du inkl. pension får fra din arbejdsgiver, og evt. anden lønindtægt. Din løn og fleksløntilskuddet kan tilsammen højst udgøre den løn, du ville få, hvis du var ansat på fuld tid i samme stilling.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af din løn før skat op til 15.264 kr. (2021) pr. måned, inkl. pensionsbidrag. Hvis lønnen inkl. pensionsbidrag overstiger dette beløb, bliver fleksløntilskuddet nedsat med 55 pct. for den del af lønnen, der ligger over 15.264 (2021).

Som ansat i fleksjob skal du indbetale et bidrag til ATP på 5 pct. af det beregnede fleksløntilskud, dog højst 500 kr. om måneden (2020). Derudover indbetaler kommunen et bidrag til ATP for antallet af timer med fleksløntilskud.

Læs mere om beregning af månedsindtægt i fleksjob:

Hvem kan få et fleksjob?

Fleksjob, barsel og udenlandsk arbejdsgiver ved konkurs og ophør
 

Hvis du blev ansat inden 1. januar 2013

Du får overenskomstmæssig løn, hvis du blev ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013.

Din arbejdsgiver får et offentligt tilskud, der svarer til enten halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering. Hvis din arbejdsevne ændrer sig, kan tilskuddet øges, mindskes eller helt bortfalde.

Du optjener ret til betalt ferie i fleksjob

Som ansat i fleksjob er du omfattet af ferielovens regler. Dvs. du optjener ret til 25 dages betalt ferie, som enten er løn under ferie eller feriegodtgørelse. Ferien holdes med 5 dage om ugen. Det gælder også, selvom du ikke arbejder 5 dage om ugen.

Hvis du modtaget løn eller feriegodtgørelse under ferie, kan du få fleksløntilskud under ferien. Tilskuddets størrelse bliver udregnet på baggrund af den udbetalte løn eller feriegodtgørelse, på samme måde som når du ikke holder ferie i fleksjobbet.

Hvis du endnu ikke har optjent ret til 25 dage med løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan du modtage ledighedsydelse for de resterende dage. Kommunen skal før feriens start have din besked om. at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse.

Ferie med ledighedsydelse
Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. Alt efter hvornår du er blevet godkendt til et fleksjob eller er ansat i fleksjob, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse:

 • 15 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. maj og den 31. juli

 • 10 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. august og d. 31. december

 • 5 dage i pågældende ferieår, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. januar og d. 30. april.

Du skal afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieåret slutter d. 30. april. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.

Feriepenge, som du har optjent i et tidligere job, trækkes fra det antal dage, som du kan holde ferie med ledighedsydelse i. Men det gælder kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

Du skal søge om ferie hos kommunen, senest 14 dage før din ferie begynder. Hvis du først kontakter jobcentret, efter ferien er startet, har du først ret til ledighedsydelse under ferie fra og med den dag, hvor du har kontaktet jobcenteret.

Beregn din månedsindtægt i et fleksjob

Beregneren viser din samlede månedsindtægt i et fleksjob. Indtægten består af:

 • en løn fra arbejdsgiver
 • et flekslønstilskud fra kommunen, der beregnes ud fra lønnen.

Beregningen er vejledende, og den er baseret på dine oplysninger om løn og arbejdstid. Den løn, du indtaster i beregneren, er inkl. pension og diverse tillæg som fx anciennitetstillæg og funktionstillæg. Du kan højst få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuldtid i den pågældende stilling. Fleksløntilskuddet gøres mindre, når løn og fleksløntilskud til sammen overstiger den fulde løn.

Ledighedsydelse og jobsøgning hvis du er tilkendt et fleksjob

Fold alle ud

Jeg er godkendt til fleksjob, men ledig

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob. Du får også ret til ledighedsydelse, hvis du bliver ledig fra et fleksjob.

Når du modtager ledighedsydelse, skal du møde til kontaktsamtaler med dit jobcenter hver tredje måned. Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund har du desuden mulighed for at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb inden for de første ni måneders sammenlagte ledighed.

Du skal selv aktivt søge job, lægge dit CV på Jobnet og deltage i de tilbud, kommunen giver, herunder et tilbud om fleksjob. Du kan få hjælp af dit jobcenter til at finde et fleksjob eller få gode råd til din jobsøgning.

Jobnet.dk om fleksjobsøgning 

Video om at oprette CV på jobnet.dk

Hvor meget kan jeg få i ledighedsydelse?

Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 pct. af højeste dagpengesats, dvs. 17.197 k. (2021) pr. måned. Du vil få udbetalt den højeste sats for ledighedsydelse, hvis du opfylder en af de betingelser , når du bliver godkendt til et fleksjob:

 • Du vil være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
 • Du modtager sygedagpenge
 • Du deltager i revalidering efter Min Plan
 • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få den højeste sats for ledighedsydelse, modtager du i stedet et beløb på niveau med kontanthjælp:

- Hvis du er forsørger, modtager du 15.547 kr. (2021) pr. måned.

- Hvis du er ikke-forsørger, modtager du 11.698 kr. (2021) pr. måned.

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

Størrelsen af din ledighedsydelse bliver ikke påvirket af din ægtefælles indkomst eller af, om du har formue.

Ledighedsydelse

 

 

 

Ledighedsydelse ved ferie

Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. Alt efter hvornår du er blevet godkendt til et fleksjob eller er ansat i et fleksjob, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse:

 • 15 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. maj og d. 31. juli
 • 10 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. august og d. 31. december
 • 5 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. januar og d. 30. april.

Du skal afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieåret slutter d. 30. april. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.

Feriepenge, som du har optjent i et tidligere job, trækkes fra det antal dage, som du kan holde ferie med ledighedsydelse i. Men det gælder kun, hvis din optjente ferie og din ret feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

Du skal søge ferie hos kommunen, senest 14 dage før din ferie begynder. Hvis du først kontakter jobcentret, efter ferien er startet, har du først ret til ledighedsydelse under ferie fra og med den dag, hvor du har kontaktet jobcentret.  

Find dit eget fleksjob

Du kan finde ledige fleksjob på jobnet.dk, men de allerfleste fleksjob bliver ikke slået op. Derfor er det en god idé at bruge dit netværk og søge uopfordret. Mange stillinger, der er slået op som almindelige deltidsstillinger, bliver også til fleksjob. Det er derfor en god idé også at søge på disse stillingsopslag.

Måske skal du skifte branche, fordi du ikke længere kan arbejde inden for det område, hvor du tidligere har arbejdet. Hvis du er i tvivl om, hvad du kunne tænke dig at arbejde med, kan du komme i praktik på en virksomhed for at afprøve, om det er noget for dig.

Din arbejdstid og dine skånehensyn vil afhænge af dine konkrete arbejdsopgaver og af, hvordan opgaverne bliver tilrettelagt. Derfor er det noget, du og din arbejdsgiver må finde ud af i fællesskab.
Overvej også, hvordan du kan fortælle om dine skånebehov på en positiv måde.

Når du bliver tilbudt et fleksjob, skal du henvende dig til din kontaktperson i dit lokale jobcenter. En medarbejder fra jobcentret skal godkende fleksjobbet og vurdere din arbejdsevne i jobbet.

Få hjælp til at afklare dine kompetencer på mitjobkompas.dk

Få råd til hvordan du kan bruge dit netværk i jobsøgning

Guide til fleksjobsøgning "1-2-3 skridt til fleksjob"

 

 

Få et fleksjobbevis

Et fleksjobbevis kan gøre det lettere for dig at søge et konkret job. Fleksjobbeviset fortæller en arbejdsgiver, at du er godkendt til et fleksjob, og hvilke skånebehov du har. På beviset står der også nogle generelle informationer om fleksjobordningen.

Kontakt Virksomhedsservice

Telefon 72 53 07 00