Opret en folkeoplysende forening

En folkeoplysende forening skal godkendes af kommunen for at få tilskud og låne lokaler. Foreningen skal opfylde en række krav.

Godkendelse som folkeoplysende forening

Alle kan oprette en forening, og det kræver ikke kommunens godkendelse. Kun hvis det er en folkeoplysende forening, I vil oprette, skal i godkendes af kommunens Folkeoplysningsudvalg.

Godkendelsen indebærer, at I kan låne kommunale lokaler af Faaborg-Midtfyn Kommune og søge diverse tilskud.

Flere krav skal opfyldes, før foreningen kan godkendes af kommunens Folkeoplysningsudvalg. Inden endelig godkendelse i Folkeoplysningsudvalget, skal der afholdes et møde mellem forening og kommune.

Krav til den folkeoplysende voksenundervisning (idræt, spejder mm.):

Foreningen har en bestyrelse, der består af mindst 5 personer. De skal vælges eller udpeges af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen.

Foreningen har formuleret et formål med foreningen, som fremgår af vedtægter godkendt på foreningens generalforsamling.

 • Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv.
 • Foreningen giver deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen.
 • Foreningens undervisning er som hovedregel åben for alle.
 • Foreningen er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune og undervisningen foregår primært  i Faaborg-Midtfyn.
 • Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives med kommercielt formål, og et evt. overskud skal tilfalde foreningen.
 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning.

 

Krav til det folkeoplysende foreningsarbejde (idræt, spejder mm.): 

 • Foreningen er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune, og foreningens aktiviteter finder primært sted i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Foreningen har vedtægter med formål, som er godkendt på dens generalforsamling.
 • Foreningen tilbyder folkeoplysende virksomhed og har faste, almennyttige og kontinuerlige aktiviteter.
 • Foreningen er som udgangspunkt åben for alle, som tilslutter sig dens formål.
 • Foreningen bygger på medlemskaber og har mindst 5 betalende medlemmer.
 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne.
 • Foreningen har medlemsbetaling, bl.a. kontingent.
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives med kommercielt øjemed og et evt. overskud skal tilfalde foreningen.
 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning.

Folkeoplysningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune afgør, om en forening opfylder betingelserne for at blive godkendt og få tilskud efter loven samt i hvilken hovedkategori foreningen tilhører.

Krav til foreningens vedtægter

Vedtægter for en frivillig folkeoplysende forening skal mindst indeholde oplysninger om: 

 • Foreningens hjemsted. Foreningens formål.
 • Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 • Regnskab - og formueforhold, herunder valg af revisor.
 • Betingelse for medlemskab.
 • Tegningsret for foreningen.
 • Procedure og vedtægtsændringer.
 • Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør.

Efter foreningen er godkendt og hvis der ændres i vedtægterne, skal der altid sendes et nyt eksemplar til Plan og Kultur.

Oprettelse af CVR-nummer

Foreningen skal gratis registrere sig online og få et CVR-nummer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på virk.dk. Gå ind under ”frivillige foreninger”.

Der kræves en NemID/digital signatur for at registrere foreningen online, men NemID/digital signatur behøver ikke være knyttet til foreningen.

Nemkonto

Når foreningen har oprettet et CVR-nummer skal det pengeinstitut, som foreningen anvender, koble sit CVR-nummer sammen med Nem-Konto.

Digital postkasse

Det er lovpligtigt, at foreninger opretter en postkasse til digital post fra det offentlige. Det er gratis at oprette en digital postkasse på virk.dk

Børneattesterklæring

Alle foreninger, som modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal aflevere en børneattest-erklæring hvert år. Ved at afgive erklæring til kommunen overholder foreningen reglerne om indhentning af børneattester ved politiet.

Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn og unge under 15 år, f.eks. aftenskoler.

 • Erklæringen skal afgives én gang årligt pr. 15. september for voksenundervisning og pr. 20. april for frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
 • Erklæringsskema skal benyttes.
 • Erklæringen skal afgives og underskrives af den/de personer, der jf. foreningens vedtægter tegner foreningen.
 • Erklæringen kan afgives med digital signatur igennem Fritidsportalen.

Der  ydes  ikke tilskud eller anvises lokaler, før erklæringen foreligger. Tilskuddet bortfalder hvis  foreningen ikke har afleveret erklæringen inden den 31. december i tilskudsåret.

Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget

Når  ovenstående krav er opfyldt, kan foreningen sende en ansøgning om godkendelse til Folkeoplysningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Mellemgade 15, 5600 Faaborg eller mail: hha@fmk.dk

I ansøgningen skal foreningen oplyse:

 • Hvorfor foreningen ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening.
 • Hvor foreningen holder til.
 • Hvor mange medlemmer, der er, over og under 25 år.
 • Oplysninger om foreningens aktiviteter. Gerne fordelt over et årshjul, eller på aktivitetsskema.
 • Oplysninger om foreningens bestyrelse.
 • Oplysning om kontingentsatser.
 • Budget/regnskab.
 • Hvad I ellers finder af betydning for ansøgningen.
 • Foreningens vedtægter og referat fra den stiftende generalforsamling skal vedlægges ansøgningen.

Inden endelig godkendelse i Folkeoplysningsudvalget, skal der afholdes et møde mellem forening og kommune.

Fritidsportalen

Foreningen SKAL altid være oprettet på Conventus når den er blevet godkendt i Folkeoplysningsudvalget.