Bade- og bådebroer

Kommunens kyststrækning har en stor landskabelig og rekreativ værdi. Det er derfor vigtigt at tage hensyn til naturen, landskabet og offentlighedens adgang til at gå en tur langs stranden, når der sættes bade- og bådebroer op.

Opsætning og ændring af bade- og bådebroer

Faaborg Midtfyn Kommune har udarbejdet en vejledning for borgere, der ønsker at opstille en bade- eller bådebro. Før du kan opføre en ny eller ændre en eksisterende bade- og bådebro, skal du søge kommunen om tilladelse.

Læs vejledningen og benyt ansøgningsskema.

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet retningslinjer for, hvor og hvordan der kan meddeles tilladelse til at opføre nye eller ændre eksisterende bade- og bådebroer. Retningslinjerne er knyttet til en zoneinddeling af kysten, der afspejler de forskellige beskyttelsesinteresser.

Derudover kan du finde Faaborg-Midtfyn Kommunes administrationsgrundlag for bade- og bådebroer.

Forhold til eksisterende bade- og bådebroer

Mange steder langs kysten kan man finde private bade- og bådebroer, som er opsat uden tilladelse. Indtil 1975 måtte man opføre en åben pælebro, når den ikke var til ulempe for almenheden og udelukkende blev brugt af ejeren. Derfor er de gamle broer lovlige, selv om ejeren ikke har fået tilladelse.

Hvis en bro af nævnte art er etableret før 1975, må den således betragtes som lovlig, selv om der ikke er givet tilladelse til broens etablering

Generelle retningslinjer for tilladelser til at opstille bade- og bådebroer

  • Bådebroer forbeholdes joller. Større fartøjer henvises til havneanlæg.
  • Tilladelse til nye broer forudsætter, at der som hovedregel skal være adgang for offentligheden til kortvarige ophold på broen på eget ansvar.
  • Bade- og bådebroer må ikke afmærkes med skilte, der forbyder offentlighedens adgang.
  • Når en bade- eller bådebro ikke har været opført i 3 på hinanden følgende år (kommunens praksis) vil der skulle søges om ny tilladelse upåagtet, at der tidligere har været en lovlig bro. Dette gælder også selvom der har været en bro før 1975.
  • En renovering, hvor den eksisterende bro opføres i ny konstruktion eller nye materialer, kræver fornyet tilladelse.

En bade- og bådebro må ikke forhindre eller besværliggøre offentlighedens adgang langs stranden, jf. Naturbeskyttelseslovens § 22-26.

Kystdirektoratet giver tilladelse til moler og tætte broer

Ansøgninger om broer og moler eller andre konstruktioner, der hindrer vandets gennemstrømning, skal sendes til Kystdirektoratet.