Beskyttet natur

Naturbeskyttelsesloven beskytter vilde dyr og planter, landskabelige og kulturhistoriske værdier og befolkningens adgang til naturen.

Naturtyper der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven

Naturtyper, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven, kaldes også §3 natur, fordi det er §3 i naturbeskyttelsesloven der angiver at naturtyperne er beskyttet.

Naturbeskyttelsesloven omfatter følgende naturtyper:

  • Søer med et areal på mindst 100 m2
  • Moser, enge, heder, overdrev og strandenge med et areal på mindst 2500 m2 enten alene eller sammen med omkringliggende beskyttede arealer
  • Udvalgte vandløb

Regler for beskyttet natur

For beskyttet natur gælder:

  • Man må ikke ændre på naturområdets tilstand.
  • Driften, der var på arealet før naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992, kan fortsætte, selvom arealet er omfattet af naturbeskyttelsesloven.
  • Arealer kan både ”vokse sig ind i” og ”vokse sig ud af” beskyttelsen. Det betyder, at selvom arealet før har været dyrket, kan det i dag være omfattet af naturbeskyttelsesloven og dermed være ”vokset ind” i beskyttelsen afhængig af den drift der har været på området.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Generelt må der ikke ændres i tilstanden af beskyttet natur. Kommunen kan dog give dispensation til ændringer, der forbedrer naturen. 

Hvis du vil søge en dispensation, skal du sende en skriftlig ansøgning. Når vi har modtaget din ansøgning, får du en kvittering. Kommunens sagsbehandler vil derefter kontakte dig for at drøfte sagen og eventuelt aftale, hvornår vi i fællesskab kan gennemgå arealet.

Kommunen afgør derefter, om det, du ansøger om, kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Det er også kommunen, der beslutter, om du kan få en dispensation.

Retspraksis i lovgivningen

Hvis du har ændret dyrkningspraksis for et areal, kan arealet være ”vokset ind i” beskyttelsen. Det er altid et areals aktuelle tilstand der afgør om arealet er omfattet af beskyttelsen, uanset om området er registreret som beskyttet eller ej.

Du kan have beskyttet natur på din ejendom, uden at det er registreret. Derfor opfordrer kommunen til, at du retter henvendelse til kommunen, hvis du er i tvivl. På den måde vil du hurtigt kunne få afklaring på hvorvidt et areal er beskyttet.

Det følger af almindelige retsprincipper, at manglende kendskab til gældende lovgivning ikke fritager dig for ansvaret for at overholde loven. Derfor kan du holdes ansvarlig for et ulovligt indgreb i beskyttet natur, uanset om du er vidende om lovgivningen eller ej.