Natura 2000

Kommunen har 9 særligt værdifulde naturområder, Natura 2000-områder. Handleplaner beskriver, hvordan de skal beskyttes.

Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i EU, der er udpeget for at beskytte og bevare naturtyper og vilde dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder, der indeholder nogle af Danmarks største og mest værdifulde naturområder. 9 af disse værdifulde naturområder ligger helt eller delvist i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I april 2016 udsendte Miljø- og Fødevareministeren Natura 2000-planerne for 2016-21 med målsætninger og indsatsprogram.

Natura 2000-handleplaner

Handleplanerne beskriver, hvordan statens overordnede Natura 2000-planer for områderne vil blive gennemført lokalt og hvordan interessenter inddrages.

Der er lavet handleplaner for hver af de 9 Natura 2000 områder indenfor kommunen:

Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved

Storelung

Skove og øer syd for Brahetrolleborg

Arreskov Sø

Store Øresø, Sortesø og Iglesø

Bøjden Nor

Vestlige del af Avernakø

Sydfynske Øhav

Svanninge Bakker

Kommunens handleplaner vedrører alle landarealer og kystnære områder, der ikke er skovbevoksede områder med fredsskovpligt. Handleplaner, der vedrører fredskovspligtig skov, har Miljøstyrelsen ansvaret for.

Frivillig indsats på private arealer

En del af Natura 2000-områderne ligger på privat jord.   Indsatsen her gennemføres ved, at den enkelte lodsejer søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Der er tale om frivillige ordninger.

På landsplan er der afsat 1,8 mia. kr. til at gennemføre Natura 2000 planerne.

EU-Life projekt

For flere af Natura 2000-områderne vil en stor del af indsatsen blive gennemført ved EU-Life projekter. Det drejer sig om Storelung og Arreskov Sø, hvor det nuværende Life70 gøres færdigt. Desuden er der et mindre EU-Life-projekt på Avernakø.

Kontakt

Jens Aamand Kristensen
72 53 20 26
jenak@fmk.dk

Statslige Natura 2000-planer

Hvert område har en plan med beskrivelse af området, mål og indsatsprogram.
De kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Læs mere