Vandløb i kommunen - dine muligheder

Kommunen skal godkende projekter i vandløbene og behandle klager over andres (manglende) vedligeholdelse.

Hvornår skal et projekt godkendes af kommunen

Generelt må der ikke foretages ændringer i eller ved et vandløb uden at kommunen giver en godkendelse.

Du skal f.eks. søge om tilladelse til:

 • ændring af vandføringsevnen
 • ændringer af vandløbets forløb eller tværsnit
 • etablering af broer, overkørsler og skråningssikring
 • krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende
 • etablering af bygninger, faste hegn og beplantning under 8 m fra øverste kant
 • etablering af vandingssteder eller drænudløb
 • regulering og restaurering af vandløb
 • fjernelse af træer og buske.

Klager

Har du problemer med overfladevand på din ejendom? Kommunen har pligt til at hjælpe grundejere, hvis der opstår problemer med overfladevand på deres ejendom, som følge af andres gøren og laden. Vi anbefaler, at I forsøger at løse problemet i fællesskab.

Vandløbsloven sikrer afvanding

Formålet med vandløbsloven er at sikre, at vandløbene kan aflede vand i form af overfladevand, spildevand og drænvand. Derfor kræver ændringer, der berører vandløbet og/eller brinkerne, en tilladelse fra kommunen.

Vandløbsloven gælder bl.a. for:

 • vandløb
 • grøfter
 • kanaler
 • rørledninger
 • dræn
 • søer

De eneste vandløb, der ikke er omfattet af vandløbsloven, er dem, der løber på én ejendom fra udspring til udløb i havet - såkaldte enkeltmandsvandløb. Du må dog stadig bl.a. ikke kaste affald eller lign. i vandløbet.