Vandløbsregulativer og vedligeholdelse af offentlige vandløb

Kommunen reviderer vandløbsregulativerne.

Processen

Der er udarbejdet et ”Regulativ for offentlige vandløb – fællesbestemmelser”. Det indeholder generelle, overordnede bestemmelser for den sædvanlige vedligeholdelse og administration af de offentligt vedligeholdte vandløb. Det indeholder f.eks. bestemmelser om arbejdsbælter, 2 m bræmmer, hegn og kreaturvanding, beplantning og tilrettelæggelse af tilsyn mv.

Særregulativer for de enkelte vandløb udarbejdes og vedtages løbende. Der er link til de nye særregulativer i højre side. Særregulativer indeholder bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder for det enkelte vandløb. Det er f.eks. bestemmelser for vandløbets skikkelse, strømrendens bredde og/eller vandføringsevne og for udførelse af vedligeholdelsen af vandløbet.

Inddragelse af bredejere og interessenter

Inden regulativerne godkendes sendes de i høring ved bredejerne via digital post, og der afholdes offentlige møder.

Hvad er et regulativ?

Vandløbsregulativet kan opfattes som en bindende kontrakt mellem vandløbsmyndigheden og bredejerne. Regulativet skal bl.a. sikre, at vandløbene vedligeholdes så skikkelsen (bundbredde og skråningsanlæg) og/eller vandføringsevnen ikke ændres. Revisionen af regulativerne kan ikke ændre på vandløbenes skikkelse og/eller vandføringsevne.

Krav om 8 meters arbejdsbælter

Du har pligt til at sikre, at kommunens medarbejdere altid kan færdes langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsen. Der skal være 8 meter arbejdsbælter til maskinel vedligeholdelse.

Kommunen skal have adgang til vandløbet

I forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af vandløbene har kommunens ansatte ret til at færdes til, fra og langs med vandløbene med materiel og maskiner.

Lodsejeren skal rydde op efter vedligeholdelse

Kommunen efterlader oprenset materiale langs vandløbene. Lodsejeren skal fjerne materialet fra bræmmen enten ved at bortskaffe det eller udjævne det uden for bræmmen. Lodsejeren skal også fjerne træstammer, grene, plastic og lignende, der er samlet op fra vandløbet.