Vedligeholdelse af vandløb

Alle vandløb må kun vedligeholdes, så skikkelse og/eller vandføringsevne ikke ændres.

Sådan vedligeholdes offentlige vandløb

Vandløb skal vedligeholdes skånsomt. Kommunens å-mænd bruger le, motorle eller mejekurv på en gravemaskine til at skære grøden, så der dannes en strømrende i vandløbet uden at skade bund og brinker.

Strømrenden kan være lige så bred som vandløbets bund, men den kan også være smallere, så der står planter ved siden af strømrenden nede i vandløbet.
I Faaborg-Midtfyn Kommune bestræber vi os på at vedligeholde de offentlige vandløb, så vi tilgodeser både afvandingen og naturen.

Vedligeholdelsen må ikke skade vandløbsmiljøet. Det betyder, at vi bevarer nogle af vandløbets planter samt sten og grus på bunden, så fisk og smådyr kan leve i og ved vandløbene.

Vedligeholdelse af private vandløb

Den enkelte bredejer har selv pligten til at vedligeholde private vandløb (jf. vandløbsloven).

Det betyder, at ejeren skal vedligeholde vandløbet og afholde alle udgifter i forbindelse med vedligeholdelsen. Dette gælder både åbne og rørlagte vandløb, også dræn.

Ved vedligeholdelse af private vandløb er det også vigtigt, at der tages hensyn til vandløbsmiljøet. Det betyder, at planter i og langs vandløbet ikke fjernes helt, men at nogle bliver tilbage i vandløbet. Der må kun fjernes sand og mudder fra bunden - aldrig sten og grus. I nogle tilfælde kan kommunen fastlægge bestemmelser om vedligeholdelse og omfang.

Vand fra højereliggende områder

Bredejeren er forpligtiget til at sikre, at vandet kan strømme frit i den del af vandløbet, der ligger på egne arealer.

Ejeren har derfor pligt til at vedligeholde dræn på sin egen ejendom, hvis han modtager vand fra andre ejendomme.