Kvalitets­standard for Botilbud

Kvalitetstandarden vedrører midlertidige og længerevarende botilbud. I nedenstående kvalitetsstandard kan man læse om - hvem der kan modtage hjælp, hvad den omfatter og hvordan man kan få hjælpen - samt en masse anden information.  

Kvalitetsstandarden er godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. september 2021. 

Luk alle
Åben alle

Hvad er formålet med hjælpen?

Midlertidigt botilbud

Formålet med et midlertidigt botilbud er at sikre en boligmæssig ramme, som er med til at understøtte muligheden for at yde socialpædagogisk støtte, der kan vedligeholde og udvikle dine psykiske, fysiske og sociale funktioner med henblik på, at du på sigt kan flytte i egen bolig.

Formålet med midlertidigt botilbud kan ligeledes være at sikre en boligmæssig ramme, som kan understøtte, at dit funktionsniveau, dine ressourcer og behov afklares med henblik på at fastslå, hvad der er den rette fremtidige boform for dig.

Længerevarende botilbud

Formålet med et længerevarende botilbud er at sikre en boligmæssig ramme, som kan være med til at understøtte, at dine psykiske, fysiske og sociale funktioner udvikles og vedligeholdes samt sikre, at du får dækket et længerevarende behov for omfattende støtte, pleje og omsorg døgnet rundt.

Hvad omfatter hjælpen?

Når du bor i et midlertidigt eller længerevarende botilbud, kan støtten blandt andet bestå af hjælp til at udvikle færdigheder inden for praktiske opgaver, sociale færdigheder, sundhed, egenomsorg m.m. Afhængig af dine individuelle behov vil du f.eks. udvikle færdigheder inden for:

  • Praktiske opgaver, f.eks. planlægning og gennemførelse af rengøring, tøjvask, indkøb og påklædning
  • Fastholde og udvikle sociale relationer og dialog
  • Udvikle kommunikationsevner
  • Mobilitet, f.eks. brug af offentlig transport / transportere sig selv
  • Sundhed, motion og kost
  • Egenomsorg, f.eks. tage et bad, tage varmt tøj på
  • Støtte i at skabe en tættere kontakt til arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet

Det vil være dine ønsker, ressourcer og behov, der danner afsættet for, hvordan din støtte bliver tilrettelagt. Formålet er at opnå større mestring og selvstændighed i dit liv.

Hvem kan modtage hjælpen?

Midlertidigt botilbud

Et midlertidigt botilbud er til dig over 18 år med en betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for midlertidig støtte og /eller afklaring af funktionsniveau. Det er en forudsætning, at dit støttebehov ikke kan afhjælpes i egen bolig med socialpædagogisk støtte.

Længerevarende botilbud

Et længevarende botilbud er til dig over 18 år med en betydelig og varig nedsat funktionsevne, der i en længere årrække vil have behov for omfattende hjælp til daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Det er en forudsætning, at dit støttebehov ikke kan afhjælpes i egen bolig med socialpædagogisk støtte.

Hvordan kan du få hjælp?

Hvis du har behov for et midlertidigt eller længerevarende botilbud, kan du - eventuelt sammen med dine pårørende - ansøge kommunen via Borger.dk

Socialrådgiveren i Myndighed vil via dialog med dig og ved anvendelse af voksenudredningsmetoden vurdere, om du er i målgruppen til et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Visitationen sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit funktionsniveau. Indstillingen behandles i Visitationsudvalget for socialområdet, der træffer den endelige beslutning om, hvorvidt du tilbydes et botilbud.

Hvem hjælper dig?

Hvis du vurderes i målgruppe for et midlertidigt eller længerevarende botilbud, vil Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra den konkrete og individuelle vurdering træffe afgørelse om, hvilket botilbud du visiteres til.

Myndighed vil i denne vurdering inddrage hensyn til geografi, økonomi, netværk og dine egne ønsker. For at et botilbud kan komme i betragtning, er det en forudsætning, at botilbuddet fremgår på Tilbudsportalen som §§ 107, 108 efter Serviceloven eller § 105 efter Almenboligloven/§85 tilbud efter Serviceloven.

Ved bevilling af længerevarende botilbud har du frit boligvalg, hvis:

  • Botilbuddet kan dække dit behov
  • Botilbuddet ikke er væsentligt dyrere end det tilbud, som efter Myndigheds vurdering kan varetage dit behov.

Ved bevilling af midlertidigt botilbud har du ikke frit boligvalg.

Hvad forventer vi af dig?

Indsatsens formål og mål tilrettelægges ud fra dine ønsker, ressourcer og behov, og det forventes, at du deltager i det omfang, du kan i forhold til at indfri disse mål.

Du opkræves en egenbetaling i forbindelse med ophold på botilbud. Egenbetalingen bliver beregnet ud fra dine økonomiske forhold.

Kvalitetsmål

At alle visitationer til midlertidig eller længerevarende botilbud sker med afsæt i voksenudredningsmetoden og i tæt samarbejde med dig og dit netværk.

At du og dit netværk altid involveres og har mulighed for at besøge botilbud, inden det endeligt besluttes, hvilket botilbud der vælges.

Klageadgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Du kan kontakte din sagsbehandler på Socialområdet eller borgerrådgiveren, hvis du ønsker at klage.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 107, 108, 85 og Almenboliglovens § 105

Godkendt

Kvalitetsstandarden er godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. september 2021.