Kvalitets­standard for Voksenspecial­undervisning (VSU)

I kvalitetsstandarden for Voksenspecialundervisning - også kaldet VSU - kan du blandt andet læse om hvem der kan få undervisningen og hvilke aktiviteter der er - samt om mange andre ting.

Kvalitetsstandarden for Voksenspecialundervisning er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019.

Luk alle
Åben alle

Hvilke aktiviteter indgår i standarden?

Kompenserende voksenspecialundervisning for voksne, herunder:

 • Taleundervisning
 • Energiforvaltning
 • Træning af kognitive færdigheder (hukommelse, kommunikation m.v.)
 • IT-programmer tilpasset brugerne
 • Afdækning af borgernes funktionsevne gennem samtale, PAS-test el.lign.

Borgere med et fysisk eller psykisk handicap kan få voksenspecialundervisning med henblik på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap.

Det er et tilbud om en tidsbegrænset, fremadskridende, målrettet undervisning, der skal være  tilrettelagt og tilpasset den enkeltes forudsætninger, færdigheder og behov.

Hvad er lovgrundlaget for standarden?

Lov om specialundervisning for voksne
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23466

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne (uddrag):

§ 1. Specialundervisning for voksne er tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Tilbuddet gives ikke til personer, der er indlagt på sygehuse.
Stk. 2. Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.

§ 2. Tilbud om specialundervisning for voksne omfatter:
1) Specialundervisning, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens funktionsnedsættelse gennem målrettet kompenserende undervisning, der er tilpasset den enkelte deltagers
forudsætninger, færdigheder og behov.
2) Specialpædagogisk bistand, der er nødvendig i forhold til deltagerens udbytte af tilbuddet, herunder rådgivning og vejledning af deltageren.
Stk. 2. I tilbuddet kan der indgå fagundervisning, der er tilrettelagt under hensyntagen til deltagerens handicap, som en del af det samlede undervisningstilbud, hvis formålet med undervisningen gør det nødvendigt.

Link til bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25080

Vejledning om specialundervisning for voksne:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125963

 

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere over den undervisningspligtige alder (efter folkeskolen 9. klasse) med fysisk eller psykisk handicap, der som følge af deres funktionsnedsættelse har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning.

• Voksne med synsnedsættelse
• Voksne med tale-, stemme – og sprogproblemer
• Voksne med hørenedsættelse
• Voksne med erhvervet hjerneskade
• Voksne med personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske og sociale vanskeligheder
• Voksne med psykisk udvikling hæmning /generelle indlæringsvanskeligheder

Standarden omfatter typisk/hyppighed

Afdækning sker gennem test eller samtale.

Undervisningen bliver individuelt tilrettelagt og kan foregå enten individuelt eller på hold. Periode og timetal tildeles efter behov.

Specialpædagogisk bistand kan gives med henblik på, at den enkelte kan følge undervisningen. Specialpædagogisk bistand gives individuelt og efter behov.

Der udarbejdes individuel undervisningsmål og evaluering. Forløbet kan være en del af borgerens samlede handleplan efter Servicelovens § 141.

I begrænset omfang ydes rådgivning og undervisning til pårørende til personer med senhjerneskade.

Andre særlige forhold/ afledte forhold

Tilbuddet er gratis for borgeren. Myndigheden foretager en konkret og individuel helhedsvurdering.

Henvendelse og ansøgning sker ved udfyldelse af et ansøgningsskema. Visitation foregår løbende ved behov.

Der er følgende trin i visitationen:

 1. Ansøgningsskema sendes til VUC, både i forhold til egne borgere og borgere fra andre kommuner.

 2. VUC laver en kvalificeret indstilling til bevilling/afslag. Ved behov indhenter VSU yderligere information. Indstilling sendes til sagsbehandlere i Myndigheden.

 3. Myndigheden træffer afgørelse/visiterer i løbet af højest 14 dage efter modtagelse af ansøgning. Der visiteres løbende. Afgørelsen sendes til borgeren og VSU med angivelse af klage adgang. På afgørelsen anføres, ved visitation, at borgeren vil få en henvendelse fra VSU i forhold til opstart og timetal. Ved anden betalingskommune skriver Myndigheden til pågældende kommune at borgeren er visiteret, og at faktura vil blive fremsendt månedligt. Såfremt der gives afslag om VSU sender Myndigheden afslag til borger (kopi til VSU).

 4. Når undervisning for pågældende borger er planlagt, skriver VSU til borgeren med oplysning om opstart, timetal og undervisningssted.

 5. Myndigheden orienteres om periode og antal undervisningstimer, til brug for fakturering.

 6. Efter endt undervisningsperiode, sendes evaluering til sagsbehandler i Myndigheden.

Voksenspecialundervisning gives i de tilfælde, hvor der kan redegøres for mulighederne for progression af indsatsen, idet der ikke kan gives tilbud om voksenspecialundervisning, hvis formålet alene er at
vedligeholde funktionsniveauet.

Ligeledes vil Faaborg-Midtfyn Kommune være opmærksomme på afgrænsningen til ydelser efter Servicelovens § 85, 103 og 104, som et eventuelt alternativt tilbud.

Voksenspecialundervisning bevilliges i korte afgrænsede forløb med et klart udviklingssigte. VSU opsætter kortsigtede, målbare mål, som evalueres efter endt undervisningsperiode, som maksimalt er på et halvt år af gangen. Hvis der ikke opleves progression, afsluttes forløbet. Hvis der skal etableres et nyt forløb, kan borgeren revisiteres.

Voksenspecialundervisningen har base i Hjerneskadecentret, Kirkegyden 1B, 5750 Ringe. Undervisningen vil fortrinsvis foregå i Hjerneskadecentret. Der vil i særlige tilfælde være mulighed for undervisning i eget hjem eller på anden matrikel. Undervisning inden for høreområdet foregår ved CKV.

Der bevilges transport til borgere, som ikke kan transportere sig selv.

Dokumentation

Fagsystem

Kontaktoplysninger – hvem løser opgaven

Myndigheden i Sundhed og Omsorg

Klagevejledning

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.

Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.

Godkendt

Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019.