Vejbyggelinjer

Din ejendom kan være pålagt byggelinjer og/eller vejbyggelinjer. Her kan du se, hvad det betyder for dig.

Hvad er byggelinjer

Byggelinjer, der pålægges ejendomme via lokalplaner, er bebyggelsesregulerende og pålægges af hensyn til bebyggelsen i en lokalplan.

Hvad er vejbyggelinjer

Vejbyggelinjer er en afgrænsning af et areal som fortrinsvis er beregnet som vejareal.

Der må derfor ikke indenfor arealet opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedrevet bebyggelse. Der må heller ikke fortages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse.

Der må ikke indrettes sportspladser, kirkegårde, tankanlæg, grusgrave eller andre anlæg af blivende art indenfor det byggelinjebelagte areal.

Hvor er der vejbyggelinjer

Vejbyggelinjer pålægges ejendomme langs offentlige veje for at sikre mulighed for at udvide vejen eller for at sikre de rent færdselsmæssige forhold på vejene.

Vejbyggelinjer pålægges oftest ejendomme langs en vej i begge sider i en afstand af 10 - 15 m fra vejmidten. Afstanden til vejmidten kan dog være større. Den indbyrdes afstand mellem linjerne må ikke overstige 50 m på kommuneveje.

Vejbyggelinjer er tinglyst på de berørte ejendomme.

Dispensation fra vejbyggelinjer

Vejbestyrelsen kan give dispensation fra vejbyggelinjen hvis der ikke er konkrete planer om vejudvidelse.

En dispensation kan gives uden vilkår men vil ofte blive givet med et vilkår om, at det der opføres på det byggelinjebelagte areal skal fjernes uden udgift for vejbestyrelsen i tilfælde af vejudvidelse eller når forholdene efter vejbestyrelsens skøn gør det nødvendigt. Dispensationen skal tinglyses på ejendommen.

Ansøgning om dispensation sendes til Teknik, Vej- og trafikafdelingen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Oplysninger om vejbyggelinjer på din ejendom

Du kan få oplysninger om hvorvidt din ejendom er pålagt vejbyggelinjer ved henvendelse til Tinglysningskontoret.

Du kan også sende en mail til Charlotte Madsen eller ringe på tlf. 72 53 22 21.