Private fællesveje

Faaborg-Midtfyn Kommune er vejmyndighed for alle private fællesveje i kommunen.

Hvad er en privat fællesvej

I Privatvejsloven defineres  private fællesveje som de veje, gader, broer og pladser, der uden at være offentlige, tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje.

Private fællesveje i byer og bymæssige områder

I byer og bymæssige områder skal vejen vedligeholdes af de grundejere hvis ejendomme grænser til vejen.
Som udgangspunkt skal du vedligeholde vejen ud for din ejendom i hele vejens bredde; dog kun til midten af vejen hvis der er en ejendom på den anden side af vejen.

Private fællesveje på landet

På landet skal vejen vedligeholdes af de vejberettigede brugere af vejen i forhold til deres brug af vejen.

Vedligeholdelse af private fællesveje

På private fællesveje skal grundejerne selv sørge for vedligeholdelse af vejen. Dette gælder både vejareal, evt. fortov og rabat.

Kommunen ser meget gerne, at de vejberettigede selv bliver enige om, at vedligeholde den private fællesvej.

Hvis de vejberettigede ikke kan blive enige om fordelingen af udgiften til vedligeholdelsen af vejen, kan man bede kommunen om en vurdering af vejen.
Kun hvis kommunen vurderer vejen til at være i uforsvarlig stand i forhold til vejens brug og art kan kommunen afholde et vejsyn eller en skriftlige procedure.
Begge metoder vil fordelingen af vedligeholdelsen tage udgangspunkt i de vejberettiges brug af vejen.
Endvidere kan kommunen pålægge at arbejdet udføres som et enkeltstående arbejde eller et samlet arbejde, hvis kommune vurdere at dette vil være det mest hensigtsmæssige for vejens beskaffenhed.

Fordeling af arbejdet/udgifter

En af de store forskelle på by og land er fordeling af vedligehold/istandsættelse og udgifterne hertil.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk

Lovgivning