Rotter og andre skadedyr

Rotter er et skadedyr, som skal anmeldes. Det kan du gøre her og finde information om andre uønskede dyr.

Som grundejer er du forpligtet til at holde øje med spor efter rotter, og sørg for at de aktiviteter der er på ejendommen ikke tiltrækker rotter eller andre skadedyr.

Luk alle
Åben alle

Anmeld rotter Start

Hvad skal du gøre, hvis du ser en rotte?

Har du set en rotte, skal du anmelde det på Rotteweb. Her kan du let anmelde, når du har set en rotte. Vores reaktionstid ved online anmeldelser er hurtigere, idet de kommer direkte ind i vores system. Du kan anmelde rotter 24 timer i døgnet. 

Har du ikke mulighed for komme til en PC, kan du kontakte KILTIN A/S på Telefon 33 98 66 32.

Husk at opgive navn, adresse samt telefonnummer. Oplys så præcis som muligt hvor rotterne befinder sig.

Kontakt til Kiltin A/S:

 • Hverdage: Telefon: 33 98 66 32. Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 14.00.
 • Lørdag, søndag og helligdage: Telefon: 29 16 40 73 fra kl. 8.00 til kl. 14.00. Kun akutte henvendelser om rotter i beboelsesrum og på fødevarevirksomheder og/ eller tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig risiko.

Bekæmpelse af rotter - hvem gør hvad?

Hvad gør kommunen?

Når du har anmeldt rotter vil du blive kontaktet af kommunens rottebekæmpere. Du vil normalt blive kontaktet inden for få dage fra du har anmeldt rotterne. Så kigger rottebekæmperen på stedet og drøfter bekæmpelsen med dig.

Bekæmpelsen vil typisk ske ved, at der lægges rottegift ud.

Bemærk: Kun autoriserede personer, eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Der må ikke udleveres rottegift til borgerne.

Hvem skal betale?

Det koster dig ikke noget at få bekæmpet rotter. Udgiften betaler du allerede over ejendomsskatten. Det gælder både private, virksomheder, offentlige institutioner mv. 

Men udbedring af skaderne, som rotterne har forvoldt på din ejendom, skal du selv betale. Det gælder også skader på fx kloakanlæg.

Det kan blive rigtig dyrt, så det er derfor vigtigt at få bekæmpet rotterne i tide. 


Hvad gør rottebekæmperfirmaet?

KILTIN A/S bekæmper rotter for Faaborg-Midtfyn Kommune. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.

Rottebekæmpelse sker kun efter anmeldelser om rottetilhold. Hvis du ser en rotte, skal du derfor anmelde det.

Kun autoriserede personer, eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Der må derfor ikke udleveres rottegift til borgerne.

KILTIN fører tilsyn i perioden fra 1. oktober til 1. marts på tilsynspligtige ejendomme. Hvis der ikke er nogen personer til stede ved tilsynet, undersøges kun udendørs tilgængelige arealer. Efter besøget afleverer KILTIN en seddel i postkassen, med besked om at de har været der.

Kiltin A/S
Hverdage:
Telefon: 33 98 66 32.
Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 14.00.

Lørdag, søndag og helligdage:
Telefon: 29 16 40 73 fra kl. 8.00 til kl. 14.00.
Kun akutte henvendelser om rotter i beboelsesrum og på fødevarevirksomheder og/ eller tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig risiko.

Vær opmærksom på tegn på rotter

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. 

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Tips til at undersøge om der er rotter i hjemmet

Strø lidt mel, salt, sukker eller lignende ud i det område, hvor du tror, der er rotter. Vent en dag eller to og undersøg, om der er fodspor at se.

Læg rosiner ud på gulvet. Hvis de forsvinder, er det et tegn på, at du nok har uønsket besøg.

En blok margarine kan også bruges. Her kan dyrets tandstørrelse også ses, når rotten bider deri. Stil margarinen på gulvet i det område, hvor du tror, der render rotter rundt, og afvent.

Afføring fra rotter er aflang i formen. Størrelsen kan variere meget.

Tilsynsbesøg på erhvervsejendomme

Tilsyn 1. oktober - 1. marts

I perioden 1. oktober – 1. marts fører Faaborg-Midtfyn Kommune tilsyn med rotter på:

 • erhvervsejendomme med dyrehold
 • virksomheder, der producerer fødevarer
 • virksomheder, der producerer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til fødevarer til mennesker

Det er KILTIN, der foretager tilsynsbesøgene.
Hvis der ikke er nogen personer til stede ved tilsynet, der kan repræsentere ejendommen, vil Kiltin kun undersøge udendørs tilgængelige arealer.

Efter besøget afleverer Kiltin en seddel i postkassen, med besked om at de har været der.

Tiltag for at undgå rotter

Hold rotter væk

Den bedste måde, at bekæmpe rotter på, er at sørge for at de ikke kommer.

Der må ikke være åbninger, huller og sprækker i bygninger, som rotterne kan komme ind gennem. 

Der må ikke være noget de kan spise.

Rotter bekæmpes i stort omfang med gift, men det har en række uheldige effekter.

Fordelen ved giftfri rottebekæmpelse er:

 • Skånsomt over for rovfugle og andre rovdyr, der æder rotter og mus
 • Forsinker rotternes resistensudvikling
 • Rotterne lider ikke
 • Jord og vandmiljø bliver ikke forurenet
 • Forgiftede rotter og mus ligger ikke og lugter

Læs Naturstyrelsens pjece:

Grundejers forpligtelser

Grundejere er forpligtet til at sikre og renholde sin ejendom, så levevilkår for rotter indskrænkes mest muligt. Det er værd at være opmærksom på, at eventuelle skader som rotterne forårsager på ejendommen, skal husejer selv betale.

Derfor har grundejere pligt til at kontrollere rottesikring ved

 • Døre
 • Vinduer
 • Rørgennemføringer og ventilationsåbninger
 • Riste, lyskassser, skakte, mv.
 • Bevoksninger
 • Tagkonstruktioner
 • Facader generelt
 • Kloaksystemet

Herudover har grundejer pligt til at:

 • Sikre at spiseligt affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter
 • Undgå rod på ejendommen
 • Anmelde rotter
 • Rette sig efter påbud meddelt af kommunen

Kilde: Gode råd om at undgå rotter i boligen fra Bolius

Undgå rotter ved høns

For at undgå rotter, er der et par enkle forholdsregler, som skal overholdes:

 1. Brug kyllingenet eller volierenet til høns i stedet for hønsenet. Hullerne i nettet skal være mindre end  1,5 cm i diameter, for at holde rotter ude.
 2. Både bund, sider og top af hønsegården skal lukkes helt af.  Det er ikke idealt med net under selve hønsegården, da høns gerne skraber i jorden. Derfor er det bedre at grave eternitplader (eller lignende) 60 cm ned hele vejen rundt om hønsegården og huset. Rotter graver ikke dybere end det.
 3. Hønsehuset skal kunne lukkes helt af, også i bunden. Stil derfor hønsehuset på havefliser.
 4. Undgå at lægge mere mad ud, end hønsene spiser. Det vil friste og udfordre rotterne, og det er det ingen grund til. Hold skarpt øje med pludseligt større foderforbrug - det kan være rotter.

Fuglefodring og rotter

At fodre fugle i haven er til glæde for både fugle og mennesker. Men pas på, at rotterne ikke spiser med.

Du kan ikke sikre foderpladsen mod rotter, men du kan tage nogle enkle forholdsregler, der kan hjælpe med at holde rotterne væk. Det er for eksempel:

-opbevare foderet sikkert, så rotterne ikke kan komme til det
-lægge fuglefoderet ud tidligt på dagen og ikke mere end fuglene spiser i løbet af dagen
-sikre en kant rundt om foderbrættets flade, så mindst mulig foder falder på jorden
-samle det foder op, der falder på jorden
-hænge majskugler i en ståltråd, så rotterne ikke kan trække dem væk

Rotter æder alt - foder, samt voksne fugle, unger og æg.

Hvis du opdager huller i jorden med udskrabet jord, for eksempel ved et skur eller et nedløb, kan det være tegn på rotter.

Hvis der er mistanke om rotter på din ejendom skal du stoppe fuglefodringen. Hvis du ikke selv gør det, kan kommunen pålægge dig at stoppe fuglefodringen.

Du har pligt til både at anmelde mistanke om rotter og konkrete fund af rotter, og kommunen har pligt til at bekæmpe rotterne.

Tilladt og ikke-tilladt bekæmpelse af rotter

Tilladt og ikke tilladt

Bekæmpelse af rotter kan ske enten med fælder af forskellig art eller gift, dvs. antikoagulerende midler.

Bekæmpelse af rotter med kemiske midler sker i Danmark udelukkende med blodfortyndende midler, de såkaldte antikoagulanter. Antikoagulanter er fællesbetegnelsen for en lange række stoffer, der virker ved, at de hindrer leveren i at danne stoffet prothrombin, der er nødvendigt for blodets normale størkningsevne.
Kilde: Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 2019. Miljøstyrelsen.

Dette betyder, at rotter ikke må bekæmpes med andre stoffer end de godkendte antikoagulanter.

Andre stoffer kan være:

 • andre giftstoffer
 • gips
 • bagepulver
 • natron
 • etc.

Dyreværnsloven og rottebekæmpelse

I Dyreværnsloven § 13 står der, at den der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Blandt andet hensynet til de dyreværnsmæssige forhold gør, at bekæmpelse af rotter kun må ske af autoriseret rottebekæmper.

Giftfri rottebekæmpelse

Andre skadedyr

Skadedyrsguiden

borger.dk kan du få flere oplysninger om de mest almindelige dyr, som du kan støde på indendørs eller omkring boligen.

Vildtlevende og herreløse katte

Ingen kommuneaftale med Kattens Værn

Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen kommuneaftale med Kattens Værn om indfangning af vildtlevende katte.

Privat indfangning af katte

Du kan, som privatperson, vælge at lade enkelte af de indfangede katte neutralisere og øremærke til eksempelvis bekæmpelse af mus og rotter. Genudsætning aftales mellem dig og Kattens Værn.

Hvis du bor i et større boligkompleks kan du ikke bestille indfangning, medmindre det er klart udtrykt, at du har bestyrelsens tilladelse til dette. Det skal være ejendommens ejer eller dennes repræsentant (administrator, varmemester, afdelingsformand eller lignende).

For at indfangnings-ordningen kan benyttes, skal det dreje sig om en vild, herreløs kat, der ikke fodres, og derfor ikke er gjort halvtam. Katten må hverken bære halsbånd, øremærke, chip, eller anden form for mærkning. Du skal selv betale udgiften til Kattens Værn.

Kattens Værn
Dronning Olgas Vej 4
2000 Frederiksberg

Sekretariatet:
Telefon 38 88 12 00 man-tors kl. 10-15 fredag kl. 10-14
Mail: kv@kattens-vaern.dk
Hjemmeside: http://www.kattens-vaern.dk/

Dyr i nød

Har du fundet et dyr, der er kommet til skade eller er i nød, kan du kontakte Dyrenes Beskyttelse på telefon 1812

Trafikdræbte dyr

Hvis du finder et trafikdræbt dyr på vejbanen, og ikke selv ønsker at fjerne det, kan du ringe til FALCK på telefon 70 10 20 30 og beskrive præcis hvor dyret ligger. Så kommer de og fjerner den. Hvis det er en chippet eller øremærket kat, vil de også underrette kattens ejer.

Hvis dyret ikke er på vejbanen skal du kontakte Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet mandag til onsdag kl. 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00 og fredag 10.00-13.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.