Arbejdsmarked

Her kan du finde svarfrister og sagsbehandlingstider for alle områder i Arbejdsmarked.

Der kan ikke garanteres, at tidsfristen overholdes på alle områder, da der kan forekomme en hændelse, der gør det nødvendigt at forlænge tidsfristen.

Borgerservice

OmrådeLovTidsfrist

Bevilling af kropsbårne hjælpemidler/forbrugsgoder.
Hvis det tidligere har været bevilliget.
Servicelovens §112 og §1134 uger

Bevilling af kropsbårne hjælpemidler/forbrugsgoder.
Hvis det er første gang der ansøges.
Servicelovens §112 og §1138 uger
Lån/garanti for beboerindskudLov om individuel boligstøtte §54-712 uger

Lån til betaling af ejendomsskatter
Lov om lån til betaling af ejendomsskatter §1-122 uger

Nyt sundhedskort og lægeskifte
Sundhedsloven §12, 58 og 59Ved henvendelse
Refusion af gruppe 2 - SpeciallægeregningerSundhedsloven2 uger

Lægekørsel
Sundhedsloven §170-174Ved henvendelse

Flytteanmeldelser
Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister §122 uger

Folkeregisterattester og forespørgsler
Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister §42 og 461 uge
Udtalelser til IndenrigsministerietBekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister4 uger

Udstedelse af pas
Bekendtgørelse nr. 1337 af 28.11.13 om pasVed henvendelse
Udstedelse af kørekortBekendtgørese nr. 312 af 25.03.15 om kørekort1 uge hos Borgerservice som derefter sendes videre.

Prøvelsesattest til vielse
Ægteskabsloven §132 uger

Ydelse


Område
LovTidsfrist
Bevilling af befordringsgodtgørelseSundhedsloven §170-174Ved henvendelse

Kontanthjælp/Uddannelseshjælp
Lov om Aktiv Socialpolitik §11, 23 og 254 uger efter modtagelse af al relevant dokumentation.

Særlig støtte §34
Lov om Aktiv Socialpolitik §34Hurtigst muligt

Udbetaling af befordringsgodtgørelse
Lov om Aktiv Socialpolitik §82 og 83Hurtigst muligt
Enkeltudgifter/Hjælp i særlige tilfældeLov om Aktiv Socialpolitik §81 og Integrationsloven §354 uger
Hjælp til sygebehandlingLov om Aktiv Socialpolitik §82 og Integrationsloven §364 uger
Hjælp til tandbehandlingLov om Aktiv Socialpolitik §82 og Integrationsloven §364 uger
Udgifter til samkvemLov om Aktiv Socialpolitik §83 og Integrationsloven §374 uger
Forsørgelse af forældreløse børnLov om Aktiv Socialpolitik §84 og Integrationsloven §384 uger
Hjælp til flytningLov om Aktiv Socialpolitik §85 og Integrationsloven §394 uger

Integration


Område
Lov Tidsfrist
IntegrationsydelseLov om Aktiv Socialpolitik §222 uger efter modtagelse af al relevant dokumentation.
Permanent boligplaceringIntegrationsloven §12Hurtigst muligt

Helbredsmæssig vurdering
Integrationsloven §15dTilbydes inden for de første 3 måneder efter modtagelse af kommunen.

Integrationsprogram
Integrationsloven §16Skal påbegyndes senest 1 måned efter overtagelse.
IntegrationskontraktIntegrationsloven §19Udarbejdes og underskrives inden 1 måned efter modtagelse i kommunen.
DanskuddannelseIntegrationsloven §21Opstart inden for den første måned efter modtagelse i kommunen.
Udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogramIntegrationsloven §23f1 måned
Udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktionsprogramIntegrationsloven §24cIndenfor 4 uger

Etableringsydelse ved boligplacering
Integrationsloven §35Indenfor 4 uger
Hjælp til repatrieringRepatrieringsloven §73 måneder

Sygedagpenge

OmrådeLov Tidsfrist
Dagpenge ved sygdomSygedagpengeloven §6, 38 og 402 uger efter modtagelse af relevant dokumentation.
Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivendeSygedagpengeloven §41 og 432 uger efter modtagelse af relevant dokumentation.
Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom - LønmodtagereSygedagpengeloven §562 uger efter modtagelse af relevant dokumentation.
Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom - Selvstændige erhvervsdrivendeSygedagpengeloven §58a2 uger efter modtagelse af relevant dokumentation.
Arbejdspladsindretning og introduktion til personer uden løntilskudLov om Aktiv beskæftigelsesindsats §100Hurtigst muligt
Handicapkompenserende ordninger som fx personlig assistanceBekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhvervHurtigst muligt
Personlig assistance - Udbetaling af tilskud til lønBekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv §272 uger

Pension og førtidspension

OmrådeLov Tidsfrist
Bistands- og plejetillægLov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §163 måneder fra modtagelse af ansøgning.

Personlig tillæg
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §164 uger
Forhøjelse af førtidspensionerLov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §13 og §143 måneder efter tidspunktet for sagens påbegyndelse.

Ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag
Lov om Social Pension §17 stk. 23 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension.
SeniorpensionLov om Social Pension §26a6 måneder fra modtagelse af ansøgning.
FørtidspensionLov om Social Pension §183 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension.

Revalidering

OmrådeLovTidsfrist
Stillingtagen til om en person er revalidendLov om aktiv socialpolitik §463 måneder efter 1. samtale til borgeren.

Tilrettelæggelse af plan
Lov om aktiv socialpolitik §47 og §494 uger

Bevilling af revalideringsydelse
Lov om aktiv socialpolitik §51 og §52Bevilliges når beskæftigelsesmål er afklaret og planen er godkendt.
Forlængelse af revalideringsperiodenLov om aktiv socialpolitik §561 måned
Godkendelse af arbejde under revalideringLov om aktiv socialpolitik §57Straksbehandles ved henvendelsen.
Særlig støtte under revalideringLov om aktiv socialpolitik §63Bevilliges samtidig med godkendelse af plan, med mindre der er tale om ansøgning om særlige udgifter som fx pc´ere og studieture.

Merudgifter til revalidendens bolig
Lov om aktiv socialpolitik §64 og §64a4 uger
Hjælp til revalidendens selvstændige virksomhedLov om aktiv socialpolitik §656 måneder

Fleksjob

OmrådeLovTidsfrist
Bevilling af løntilskud til skånejobLov om aktiv beskæftigelsesindsats §51 stk. 11 måned
Løntilskud - Refusion til arbejdsgiverLov om aktiv beskæftigelsesindsats §636 uger
Skånejob - Refusion til arbejdsgiverLov om aktiv beskæftigelsesindsats §632 uger efter modtagelse af relevant dokumentation.
Bevilling af fleksjobLov om aktiv beskæftigelsesindsats §70Hurtigst muligt
Bevilling af fleksløntilskudLov om aktiv beskæftigelsesindsats §702 uger efter modtagelse af relevant dokumentation.
Fleksjob - Refusion til arbejdsgiverLov om aktiv beskæftigelsesindsats §71 stk. 22 uger efter modtagelse af relevant dokumentation.
Ansøgning om arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning for fleksjob ved deltagelse i tilbudLov om aktiv beskæftigelsesindsats §76Hurtigst muligt
Ledighedsydelse, særlig ydelse i forbindelse med fleksjobLov om aktiv socialpolitik §742 uger efter modtagelse af relevant dokumentation.

Arbejdskraft & Rekruttering

OmrådeLov Tidsfrist
Jobrotationsydelse - Udbetaling til arbejdsgiverLov om aktiv beskæftigelsesindsats §98a6 uger
Ansøgning om voksenlærlingeLov om aktiv beskæftigelsesindsats §98c-f2 uger
Voksenlærling - Refusion til arbejdsgiverLov om aktiv beskæftigelsesindsats §98g6 uger
Opkvalificering ved ansættelse - Udbetaling til arbejdsgiverLov om aktiv beskæftigelsesindsats §992 uger
Bevilling af løntilskudLov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 122 uger