Arbejdsmarked

Her kan du finde svarfrister og sagsbehandlingstider for alle områder i Arbejdsmarked.

Her kan du se sagsbehandlingstider for Arbejdsmarked. Hvis vi ikke kan overholde disse sagsbehandlingstider, vil vi tage kontakt til dig, med oplysning om grunden hertil, samt hvornår du vil kunne forvente at få en afgørelse. 

Serviceloven

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingsfristerAnsvarlig afdeling
§ 112Bevilling af kropsbårne hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

8 uger ved første ansøgning

4 uger ved genansøgning

Borgerservice
§ 113Bevilling af forbrugsgoder til personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

8 uger ved første ansøgning

4 uger ved genansøgning

Borgerservice

Boligstøtteloven

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 54 - 64gStøtte til betaling af beboerindskud samt depositum2 ugerBorgerservice
§ 65 - 71Lån til betaling af ejendomsskatter2 ugerBorgerservice

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingtidAnsvarlig afdeling
§ 1Lån til betaling af ejendomsskatter2 ugerBorgerservice

Sundhedsloven

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 12, 58 og 59Udstedelse af nyt sundhedskort samt lægeskifte

Ved henvendelse

(ingen sagsbehandlingstid)

Borgerservice
§ 60, stk 2 og § 64, stk 2Refusion af speciallægeerklæringer (gruppe 2)2 ugerBorgerservice
§ 170 - 174Kørsel til læge

Ved henvendelse

(ingen sagsbehandlingstid)

Borgerservice

CPR-loven

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 12Flytteanmeldelse2 ugerBorgerservice
§ 42 og 46Folkeregisterattester og forespørgsler (fx bopælsattest)1 ugeBorgerservice

Ægteskabsloven

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 13Prøvelsesattest til vielse2 ugerBorgerservice

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 18Personlige tillæg4 ugerBorgerservice
§ 13 og 14Forhøjelse af førtidspensioner44 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 måneder i PensionsnævnetJobcentret og Pensionsnævnet
§ 16Bistands- og plejetillæg12 ugerPensionsnævnet

Lov om aktiv socialpolitik

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 11, 23 og 25Kontanthjælp og uddannelseshjælp4 ugerYdelse
§ 22Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse4 ugerYdelse
§ 34Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde4 ugerYdelse
§ 73h og 73iStøtte til nødvendige merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering4 ugerYdelse
§ 74Ledighedsydelse4 ugerYdelse
§ 81Hjælp til rimeligt begrundende enkeltudgifter samt hjælp i særlige tilfælde4 ugerYdelse
§ 81aHjælp til rimeligt begrundende midlertidige huslejeudgifter4 ugerYdelse
§ 82Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el. lign.4 ugerYdelse
§ 83Hjælp til udgifter til samvær med egne børn under 18 år4 ugerYdelse
§ 85Økonomisk hjælp til flytning og rimeligt begrundende udgifter i forbindelse med flytning4 ugerYdelse

Integrationsloven

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 23Tilbud om højskoleophold4 ugerJobcentret
§ 23aTilbud om korte vejlednings- og afklaringsforløb samt særlig tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb4 ugerJobcentret
§ 23bTilbud om virksomhedspraktik4 ugerJobcentret
§ 23cTilbud om ansættelse med løntilskud4 ugerJobcentret
§ 23dTilbud om mentorfunktion4 ugerJobcentret
§ 23fUdgifter i forbindelse med deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet4 ugerJobcentret
§ 35Hjælp til rimeligt begrundende enkeltudgifter samt hjælp i særlige tilfælde4 ugerYdelse
§ 36Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el. lign.4 ugerYdelse
§ 37Hjælp til udgifter til samvær med egne børn under 18 år4 ugerYdelse
§ 39Økonomisk hjælp til flytning og rimeligt begrundende udgifter i forbindelse med flytning4 ugerYdelse

Repatrieringsloven

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 7Økonomisk hjælp til repatriering12 ugerYdelse

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 37Tilbud hos anden aktør for modtagere af ledighedsydelse4 ugerJobcentret
§ 48Tilbud om selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige og modtagere af ledighedsydelse2 ugerJobcentret
§ 57Tilbud om virksomhedspraktik4 ugerJobcentret
§ 61, stk. 2Forlængelse af virksomhedspraktikperioden2 ugerJobcentret
§ 66Tilbud om ansættelse med løntilskud4 ugerJobcentret
§ 75Løntilskud - Refusion til arbejdsgiver6 ugerJobcentret
§ 90 og 91Tilbud om vejledning og opkvalificering4 ugerJobcentret
§ 123Flekslønstilskud4 ugerYdelse
§ 142Stillingtagen til om en person er revalident12 ugerJobcentret
§ 146Forlængelse af revalideringsperioden4 ugerJobcentret
§ 147Støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstænding virksomhed (for revalidenter)26 ugerJobcentret
§ 149Jobrotationsydelse4 ugerArbejdskraft og Rekruttering
§ 154Tilskud til voksenlærlinge4 ugerArbejdskraft og Rekruttering
§ 161Hjælp til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud2 ugerJobcentret
§ 162Tilskud til kortvarige kurser samt mentorordning for en person, der er ansat i eller skal ansættes i fleksjob4 ugerJobcentret
§ 167Støtte til mentorordning4 ugerJobcentret
§ 172Ansøgning om arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning for fleksjob ved deltagelse i tilbud12 ugerJobcentret
§ 175 og 176Udbetaling af befordringsgodtgørelse ved. deltagelse i tilbud mv. efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 4 ugerJobcentret
§ 178Hjælp til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning når borgeren er i ordinær beskæftigelse12 ugerJobcentret

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 4Personlig assistance til handicappede i erhverv mm.12 ugerJobcentret
§ 15fTilskud til hjælpemidler til personer der deltager i tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats4 uger (lovbestemt)Jobcentret
§ 15iTilskud til hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse mv. 4 uger (lovbestemt)Jobcentret
§ 15jTilskud til hjælpemidler i forbindelse med ansættelse i fleksjob4 uger (lovbestemt)Jobcentret

Sygedagpengeloven

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 6, 38 og 40Dagpenge ved sygdom (Lønmodtager og Arbejdsgiver)2 ugerYdelse
§ 41 og 43Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende2 ugerYdelse
§ 56Aftale ved kronisk sygdom - Lønmodtagere2 ugerJobcentret
§ 58aAftale ved kronisk sygdom - Selvstændige erhvervsdrivende2 ugerJobcentret

Lov om social pension

LovbestemmelseOmråde/ydelseSagsbehandlingstidAnsvarlig afdeling
§ 17, stk 2 og stk 3Førtidspension på det foreliggende grundlag26 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 måneder i PensionsnævnetJobcentret og Pensionsnævnet
§ 18, stk 2, nr. 2 Terminalsag1 ugePensionsnævnet
§ 26dAnsøgning om seniorpension26 ugerJobcentret og Pensionsnævnet