LIFE 70 og Bøjden Nor

Kommunen er hele tiden i gang med nye naturprojekter. De spænder fra etablering af stier til naturpleje og genopretning.

Projekter

Kommunen er konstant i gang med at planlægge og gennemføre projekter til gavn for naturen. Det kan være etablering af nye stier, oprensning af vandhuller og pleje på store naturområder.

De største naturprojekter i kommunen er:

  • Life 70
  • Bøjden Nor

Life 70

Formålet med projektet er at forbedre naturtilstanden i Natura 2000-områder, særligt med fokus på naturtyperne højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper.

Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 hektar.

Faaborg-Midtfyn kommune arbejder sammen med 6 andre danske kommuner, Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden om projektet, og formålet er at forbedre naturen i 11 Natura 2000-områder på Fyn, Langeland og i Jylland.

Projektet støttes af EU’s Life fond, 15. juni Fonden og Villum Fonden.

Der arbejdes i følgende områder i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Storelung

Arreskov Sø

Brændegård Sø

Projektet er med til at opfylde Natura 2000-handleplanerne.

Life Bøjden Nor

Formålet med projektet ”Genopretning af overdrev ved Bøjden Nor med positiv indflydelse på forvaltningen af sårbar kystlagune” er at sikre

  • en række naturtyper gunstig bevaringsstatus, herunder bl.a. overdrev, kystlagune og strandeng
  • den mest hensigtsmæssige vandbalancefor de enkelte naturtyper
  • flere levesteder for strandtudsen.

Projektet er med til at opfylde Natura 2000-handleplanerne.

Der er lavet plejeplan for området. Læs her.

Faaborg-Midtfyn kommune har i samarbejde med Fugleværnsfonden købt og udlagt 25 ha landbrugsjod som overdrev.

Projektet støttes af EU-Life fonden, Karen Krieger Fonden og Fugleværnsfonden.