Aktindsigt

Du har som borger ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Det er udgangspunktet for lov om offentlighed i forvaltningen. Loven omfatter hele den offentlige forvaltning og angiver minimum for, hvad du som borger har ret til at få aktindsigt i.

Hvem har ret til aktindsigt

Alle har som udgangspunkt ret til aktindsigt efter offentlighedsloven. Det er ingen betingelse for at søge om aktindsigt efter offentlighedsloven, at den, der søger om aktindsigt, har noget med sagen at gøre. Visse dokumenter er dog undtaget for aktindsigt.

Hvis du er part i en sag, gælder der en udvidet ret til aktindsigt. Reglerne for denne udvidede ret findes i forvaltningsloven. Retten til aktindsigt som part er dog ikke ubegrænset.

Sådan får du aktindsigt

Der er ingen krav til, hvordan du skal anmode om aktindsigt. Det kan ske via brev, fax, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse. Du behøver ikke begrunde dit ønske om aktindsigt, og det er heller ikke nødvendigt at kende journalnummeret eller betegnelsen for den sag, som du ønsker aktindsigt i.
Du skal dog kunne give tilstrækkelige oplysninger til, at kommunen kan identificere den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i, og du skal angive det tema sagen eller dokumenterne vedrører.

Kommunens personale vejleder gerne i forbindelse med en anmodning om aktindsigt.

Hvis behandlingen af din anmodning om aktindsigt vil kræve et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug, kan kommunen give afslag på anmodningen.

Aktindsigt kan kun gives i eksisterende materiale i sagen, og kommunen er således ikke forpligtet til at udarbejde nyt materiale, analyser, statistikker m.m.

Kommunen skal imødekomme anmodning om aktindsigt så hurtigt som muligt. Hvis kommunen ikke inden 7 hverdage efter modtagelsen af anmodningen har truffet en afgørelse om anmodningen, skal du underrettes om årsagen hertil. Du skal også oplyses om, hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt, skal afslaget begrundes.

Udlevering af dokumenter

Den der anmoder om aktindsigt bestemmer, om dokumenterne skal udleveres i papir eller sendes elektronisk, eller om man ønsker at se dokumenterne hos kommunen. Dog er kommunen ikke forpligtet til at sende eller udlevere materiale, der er offentligt tilgængeligt.

Her kan du ikke få aktindsigt

Aktindsigt skal ske med respekt for reglerne om tavshedspligt.
 
Der er visse typer af sager, hvor kommunen som følge af offentlighedslovens regler ikke må give aktindsigt. De vigtigste undtagelser er:

Straffesager og sager om ansættelse og forfremmelse i det offentlige
Personalesager. Her kan du kun få oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser.
For ansatte i chefstillinger må oplysninger om disciplinære sager, som er mindre end to år gamle, udleveres.

Undtagelse af visse dokumenter

Efter offentlighedsloven er interne arbejdsdokumenter som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Interne arbejdsdokumenter er:

Dokumenter, som kommunen udarbejder til eget brug
Breve inden for kommunen og forvaltningerne
Breve mellem kommunalbestyrelsen og dens udvalg, organer og forvaltninger
Du har som borger dog i nogle tilfælde krav på aktindsigt i interne dokumenter. Det drejer sig f.eks. om interne dokumenter, som kun indeholder kommunens endelige beslutning i sagen eller kun indeholder oplysninger, der er omfattet af notatpligt.
 
Selv om der er tale om interne dokumenter, har du krav på at få aktindsigt i oplysninger om faktiske omstændigheder i sagen, der ikke fremgår af andre dokumenter end de interne. Kommunen skal uddrage disse oplysninger ud fra de pågældende interne dokumenter.
 
Andre specielle dokumenter kan være undtaget fra aktindsigt, f.eks. kommunens brevveksling med en advokat i forbindelse med retssager eller dokumenter i forbindelse med aftaler om indkøb, tilbud mv.

Undtagelse af fortrolige oplysninger

Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om fortrolige forhold som f.eks.:

Oplysninger om enkeltpersoners private eller økonomiske forhold.
Oplysninger om private virksomheders drifts- eller forretningsforhold eller tekniske indretninger for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den som oplysningen vedrører, at aktindsigtsbegæringen ikke imødekommes.

Andre undtagelser

Væsentlige hensyn til det offentliges, herunder kommunens, interesser kan efter en konkret vurdering bevirke, at aktindsigt kan begrænses. Det gælder f.eks.:

  • Hensynet til gennemførelse af kommunes kontrol- eller planlægningsopgaver
  • Hensynet til kommunens forretningsvirksomhed og økonomiske interesser.

Hvem skal du kontakte?

Ønsker du at få aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til sagsbehandleren eller den afdeling i kommunen, der har med den pågældende sag at gøre.

Hvis du vil vide mere...