Høring af forslag 2019/10 til Spildevandsplanen 2019-2023

Tillægget omhandler forlængelse af den nuværende spildevandsplan som udløb ved udgangen af 2023. Høringsfrist 4. april 2024

Faaborg-Midtfyn Kommune sender forslag nr. 2019/10 til spildevandsplanen i høring fra den 8. februar 2024 til den 4. april 2024.
Tillægget omhandler forlængelse af den nuværende spildevandsplan som udløb ved udgangen af 2023. Forvaltningen foreslår derfor, at forlænge den administrative del af spildevandsplanen til og med 2025.

Forvaltningen foreslår samtidig, at forlænge kloaksanering i Vester Åby og kloakseparering i Nr. Broby.

Eventuelle høringssvar sendes skriftligt pr mail til teknik@fmk.dk

Forslag til Tillæg nr. 2019/10 til Spildevandsplanen 

 

Luk alle
Åben alle

Kommenter eller gør indsigelse (høringsfasen)

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller anden plan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Klage efter Miljøvurderingsloven

Klagevejledning til afgørelse truffet i henhold til Miljøvurderingsloven

Afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport
Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævn
Kommunens afgørelse efter LBK nr. 448 af 10. maj 2017 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter påklages efter reglerne i Planloven, lov nr. 668 af 8. juni 2017.


Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Faaborg-Midtfyn Kommune, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes via Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

På Planklagenævnets hjemmeside er en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.


Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen på kommunens hjemmeside.
Klagen har ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre Planklagenævnet bestemmer det.
Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, besvarer kommunen som udgangspunkt senest 3 uger senere klagen til Planklagenævnet med en udtalelse. Du og eventuelt øvrige involverede får meddelelse om evt. bemærkninger og en frist på 3 uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen.

Planklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.


Klageberettigede

Klageberettigede er:
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
• Erhvervs- og vækstministeren.

Planklagenævnet kan kræve, at foreninger eller organisationer dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.


Fritagelse for at bruge Klageportalen

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

By, land og kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg
www.fmk.dk

Eventuel domstolsprøvelse

Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, medmindre andet følger af den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter

 

 

 

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet (jf. projektbekendtgørelsen § 24). Afgørelsen kan ifølge projektbekendtgørelsens § 24, stk. 2 inden 4 uger skriftlig påklages til Energiklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb (se forside) være modtaget i Nævnenes Hus. Klagen skal være skriftlig med angivelse af de synspunkter, som klagen støttes på. Den afgørelse, der klages over, bør vedlægges klagen.

Klageportalen

Klager til Mæglingsteamet for Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet indsendes via klageportalen for Nævnenes Hus.

Du skal bruge Klageportalen ved Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus


Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Faaborg-Midtfyn Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. test

Dispensation fra Klageportalen

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 

Du kan anlægge sag ved domstolene

Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø - Spildevand

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.


Send en mail

Skriv sikkert til Miljø- Spildevand som borger