Tillæg I til Affaldsplan 2015-2020

Tillæg I til Affaldsplan 2015-2020 er Faaborg-Midtfyn Kommunes plan for indsamling af madaffald og ny sorteringsordning for de tørre fraktioner.

Tillægget har været i offentlig høring og kommunen har afholdt et borgermøde om indholdet. Der er kommet flere bemærkninger, som viser interesse for at tilpasse affaldsordningerne, så vi sammen kan genanvende mere af affaldet, end vi allerede gør.

Hvis du har spørgsmål til affaldsplanen eller tillægget, er du altid velkommen til at kontakte miljøafdelingen.

Luk alle
Åben alle

Om Tillæg I til affaldsplan 2015-2020

- Øget genanvendelse af madaffald og tørt genanvendeligt affald fra husholdninger

Affaldsplan 2015-2020 er vedtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune den 9. juni 2015. Den kan findes i sin fulde form på kommunens hjemmeside. Dette dokument er et tillæg til den gældende affaldsplan.

Dette tillæg beskriver initiativet om separat indsamling af madaffald og mulighederne for indførelse af ny sorteringsordning for de tørre genanvendelige fraktioner.

Tillægget er i tråd med gældende affaldsplan. Afhængigt af kommende beslutninger kan der være behov for ændring af affaldsregulativet for husholdningsaffald.

Resumé

Genanvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune er på omkring 40 %. Da affaldsplanen blev udarbejdet forventede kommunen, at genanvendelsen kunne nå det nationale mål på 50 %. Det har ikke været muligt.

For at nå målet om de 50 % og for at forberede os på EU’s øgede krav om genanvendelse på 60 % i 2030 og 65 % i 2035, skal der ændres på vores affaldsordninger. Ved at kildesortere madaffald er det muligt at hæve genanvendelsesprocenten væsentligt, det er desuden et EU-krav at madaffaldet kildesorteres i 2023.

Når madaffaldet kildesorteres bliver det også muligt at genanvende mere fra restfraktionen. For at ruste vores affaldsordning til fremtidens skærpede sorteringskrav, vil vi i planperioden undersøge mulighederne for at sortere restfraktionen og det genanvendelige affald generelt.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. december 2018.

Plantillæg

Plantillægget beskriver de to initiativer som kommunen vurderer skal sættes i gang for at nå vores målsætninger på affaldsområdet, og for at ruste os bedre til fremtidens øgede krav om mere genanvendelse.

Planen for de næste år

Initiativ 1: Øget genanvendelse gennem frasortering af madaffaldet

Madaffald udgør erfaringsmæssigt en væsentlig del af den sammenblandede dagrenovation i husholdningerne. Ved at kildesortere madaffaldet er det muligt at genanvende det til for eksempel bioforgasning.

Derved kan energien i affaldet udnyttes og næringsstofferne kan sendes tilbage til jorden. Desuden får man en mere tør restfraktion, som i højere grad kan genanvendes.

Ved at kildesortere madaffaldet vurderes det, at genanvendelsen kan øges til omkring 50 %.

Separat indsamling af madaffald forudsætter ændringer hos de enkelte husstande. Indsamlingsordningen skal udformes og tilpasses, så den bliver så brugervenlig som muligt, og så den tilpasses områder med særlige
forhold, herunder Faaborg midtby med nedgravede containere.

Initiativ 2: Øget genanvendelse gennem optimeret behandling af restaffald og de tørre genanvendelige fraktioner

Der er flere muligheder i forhold til sortering af de tørre genanvendelige fraktioner. Kildesortering ved den enkelte husstand kan fortsætte som nu eller med udlevering af spande til udvalgte fraktioner. Det er også muligt at sende en blandet restfraktion til et centralt sorteringsanlæg, eventuelt med udsortering af enkelte fraktioner som for eksempel glas hos husstandene.

Det fælles fynske affaldssamarbejde SYFRE har iværksat en undersøgelse blandt de fynske kommuner omkring et fælles sorteringsanlæg til restaffald.

Sorteringsanlægget vil kunne udsortere en stor del af det plast som er i restaffaldet og vil også kunne udsortere papir og metal.

Et sorteringsanlæg er meget fleksibelt i forhold til at udsortere nye genanvendelige fraktioner. Hvor man ved en traditionel kildesortering ved husstanden eventuelt skal have ekstra spande og sorteringsvejledninger ud til husholdningerne, kan man i takt med den teknologiske udvikling få sorteringsanlægget til at udsortere nye fraktioner. Det gør ordningen med sorteringsanlæg mere fleksibel og robust i forhold til fremtidens krav om øget genanvendelse.

Den langsigtede plan

EU har vedtaget krav om udsortering af madaffald fra 2023. Der er bred enighed om at madaffaldet skal udsorteres, for at kunne nå målet om 50 % genanvendelse. Desuden er udsortering af madaffald nødvendigt for at kunne genanvende mere af restaffaldet.

På sigt vil behovet for at udsortere flere fraktioner til genanvendelse øges, men der er nok en grænse for hvor mange fraktioner det kan pålægges borgerne at kildesortere ved husstanden.

I planperioden undersøges mulighederne for afsætning til et sorteringsanlæg. Bliver der etableret et anlæg, vil Faaborg-Midtfyn Kommune arbejde frem mod at flere fraktioner skal kunne udsorteres.

Bliver der ikke afsætningsmuligheder i form af et sorteringsanlæg vil Faaborg-Midtfyn Kommune undersøge alternative muligheder.

Hvis indsamlingsordningerne ændres og et sorteringsanlæg bliver en realitet, kan genanvendelsen nå både regeringens mål for 2022 om 50 % genanvendelse og de langsigtede EU-mål for 2030 og 2035.

Modtage- og behandlingsanlæg

Anlæg til oparbejdning af madaffald

Grundlaget for at etablere et fælles fynsk anlæg til oparbejdning af madaffald undersøges i øjeblikket. Anlægget skal oparbejde madaffald til en biopulp, som kan afsættes til biogasanlæg. Der er andre alternativer til afsætning af madaffaldet. Derfor skal forsyningsselskabet og kommunen sammen undersøge hvilken afsætning der er bedst.

Anlæg til sortering af genanvendelige affaldsfraktioner

Etablering af et sorteringsanlæg vil kræve, at der er tilstrækkelige mængder for at det økonomisk er fordelagtigt. Analyserne viser, at det økonomiske grundlag for etablering af et fælles sorteringsanlæg er til stede med mængderne på Fyn. Det skal undersøges om der er andre alternativer som er bedre for Faaborg-Midtfyn Kommune

Deponerings- og forbrændingskapacitet

Ved at kildesortere madaffaldet vil der være behov for mindre forbrændingskapacitet idet den sammenblandede restfraktion som i øjeblikket sendes til forbrænding bliver mindre.

Bliver det i planperioden vedtaget, at der skal leveres til et sorteringsanlæg, vil en del af den plast som er i restaffaldet, samt noget papir og metal, blive udsorteret til genanvendelse og derved nedbringe behovet for kapacitet på forbrændingsanlægget. Omfanget af dette vurderes i forbindelse med kommende beslutninger om sorteringsanlæg.

Økonomi

De fremtidige beslutninger kan få indflydelse på hvor meget det kommer til at koste at håndtere affaldet.
Beregninger fra SYFRE samarbejdet har vist, at det på sigt ikke behøver at blive dyrere for den enkelte husstand, at der genbruges mere og bedre.

Planlagte fremtidige investeringer

Afhængigt af hvilke beslutninger der træffes i forhold til afsætning af madaffald og optimering af de tørre genanvendelige fraktioner, er det muligt at kommunen eller forsyningsselskabet vil indgå i partnerskaber.
På nuværende tidspunkt er der ikke konkrete beslutninger om dette.

Miljøvurdering

Der er udført en miljøscreening af tillægget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Faaborg-Midtfyn Kommune konkluderer, at tillægget til affaldsplanen ikke har negativ påvirkning på miljøet eller påvirkning af Natura 2000-områder i kommunen. Der skal derfor ikke laves en miljøvurdering af affaldsplanen.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.