Regulativ for tømning af bundfældnings­tanke med afløb

Regulativets formål er at sikre, at tømning transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra bundfældningstanke sker på miljømæssig forsvarlig vis.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere, samt for spildevandsforsyningsselskabet FFV Spildevand A/S.

 

Regulativ for tømning af bundfældningstanke med afløb

Luk alle
Åben alle

1. Formål

Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra bundfældningstanke sker på miljømæssig forsvarlig vis.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere samt for spildevandsforsyningsselskabet FFV Spildevand A/S.

2. Lovgrundlag

Regulativet er udstedt med hjemmel i:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse med senere ændringer, herunder lov nr. 460 af 12. juni 2009 lov om ændring af miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love.

3. Gyldighedsområde

Regulativet omfatter samtlige ejendomme med bundfældningstank i Faaborg-Midtfyn Kommune med undtagelse af ejendomme på Bjørnø, Illumø og Svelmø.

Ved mere end én bundfældningstank på ejendommen omfattes samtlige bundfældningstanke tømningsordningen.

Tømning af bundfældningstanke omfatter også ejendomme, hvor der en indgået kontraktligt medlemskab med FFV Spildevand A/S.

Tømning af bundfældningstanke er ikke omfattet af tømningsordning for samletanke.

4. Definitioner

Ved bundfældningstank til spildevand m.v. forstås enhver form for tæt, nedgravet beholder med afløb, som anvendes til opsamling af spildevand fra en ejendom. Bundfældningstanken skal være indrettet således, at den tilbageholder bundfældeligt slam og flydeslam fra det tilledte spildevand. Bundfældningstanken skal enten være typegodkendt eller godkendt til opbevaring af spildevand m.v. af FFV Spildevand A/S.

Tag- og overfladevand, samt dræn, må ikke tilledes bundfældningstanken.

5. Tilslutningspligt

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 kap. 15 er grundejere, som er omfattet af tømningsordningen, forpligtet til at deltage i ordningen efter de af Faaborg-Midtfyn godkendte regler og takster.

6. Tømning af bundfældningstank

Bundfældningstanken tømmes én gang årligt af en af FFV Spildevand A/S valgt entreprenør.

Grundejere får besked om tømningstidspunktet 1-2 uger før, entreprenøren foretager tømningen.

Tømninger foretages i tidsrummet kl. 07.00 - 18.00, dog ikke på søn- og helligdage.

FFV Spildevand A/S varetager bortskaffelse, behandling og deponering af slam fra bundfældningstanke efter gældende regler herfor.

Såfremt bundfældningstankens kapacitet er for lille (min. 2 m3), påhviler det den enkelte grundejer for egen regning, at rekvirere tømning i fornødent omfang, udover den årlige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugningsfirma.

7. Bundfældningstanke og deres placering

Det påhviler grundejere af bundfældningstanke at overholde følgende:

Grundejeren er pligtig til at sikre de fornødne adgangsforhold for personel og tømningsmateriel således, at tømningen kan foregå uden risiko for skader på beplantning, hegn, m.v. 

Pladsen omkring bundfældningstanken skal holdes i ryddelig stand, således at tømningen kan foregå uhindret.

Er ejendommen ikke beliggende ved offentlig vej, skal der være mulighed for, at slamsugeren kan vende ved ejendommen.

Private veje skal være kørefaste og kunne give uhindret adgang til tanken.

Det forudsættes, at afstanden mellem bundfældningstanken og kørefast vej ikke overstiger 50 m. Tankdækslet forudsættes at være i eller over terrænhøjde eller gravet fri i forbindelse med tømning.

Dækslet skal være et beton-, støbejernsdæksel eller af lettere materiale. Dækslet skal kunne betjenes af én person. Ved ikke kørebanearealer må vægten på dækslet max. være 25 kg. Ved kørebanearealer må vægten på dækslet max. være 50 kr., og dækslet skal være placeret i eller over terrænhøjde.

Bundfældningstanken skal være tæt for udsivning og i funktionsdygtig stand, herunder skal T-rør og nødvendige skillerum være i orden.

8. Grundejers forpligtelser

Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte grundejer for:

  • I henhold til gældende love og bestemmelser, at sikre at bundfældningstankene fungerer forsvarligt.
  • Almindelig vedligeholdelse af reparation af ejendommens afløbssystem, herunder for egen regning at rekvirere tømning i fornødent omfang ud over den årlige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugningsfirma.

9. Betaling

Udgifterne til tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstankene afholdes af grundejerne og opkræves af FFV Spildevand A/S.

Taksten for tømning, forgæves kørsel samt tillæg for ekstra tankvolumen udover 4 m3 fastsættes en gang årligt af FFV Spildevand A/S og fremgår af takstbladet.

Hvis bundfældningstanken ikke er tilgængelig ved den årlige tømning, betales et bidrag for forgæves kørsel, samt for tømningen på opsamlingsturen.

Hvor betingelserne i afsnit 7 helt eller delvis ikke er opfyldt, og tømning derved giver anledning til væsentlig øgede omkostninger i forhold til det fastsatte tømningsbidrag, udføres tømningen efter regning.

10. Administration

Samtidigt med at en ejendom får tilladelse til ny bundfældningstank, vil denne blive tilmeldt tømningsordningen.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 20 kan tilladelser til bundfældningstanke til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, når dette måtte vise sig ønskeligt af hensyn til fare for forurening ved vandforsyningsanlæg, ændret spildevandsplan, eller hvor hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt gør det nødvendigt.

Afmelding fra ordningen finder sted, når ejendommen tilsluttes et offentligt kloakanlæg, eller når boligen nedlægges.

Faaborg-Midtfyn Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ.

FFV Spildevand A/S forestår planlægning, administration og tilsyn med tømningsordningen.

11. Dispensation

Der kan normalt ikke dispenseres for regulativets regler.

Hvis der knytter sig helt specielle forhold til bundfældningstankens benyttelse, kan der dog meddeles en tidsbegrænset fritagelse på maksimalt ét år for deltagelse i ordningen med virkning fra anmodningstidspunktet. Af specielle forhold kan nævnes, at bundfældningstanken står ubenyttet hen i minimum ét år.

Ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftligt til FFV Spildevand A/S vedlagt begrundelse for ansøgning. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation i hvert tilfælde.

12. Overtrædelse

Overtrædelse af dette regulativs bestemmelser kan straffes med bøde i det omfang, overtrædelser omfattes af Miljøbeskyttelsesloven og de i medfør heraf fastsatte bekendtgørelser.

13. Klager

Klager i medfør af dette regulativ rettes til FFV Spildvand A/S.

Afgørelser truffet af FFV Spildevand A/S i henhold til dette regulativ kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

14. Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2010.

 

Underskrifter

Underskift Regulativ for tømning af bundfældningstanke med afløb

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.