Regulativ for tømning af samletanke uden afløb

Faaborg-Midtfyn Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for alle ejendomme med samletank.

Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle tanke tømmes én gang om året.

FFV Spildevand A/S administrerer tømningsordningen, dvs. de bestiller entreprenøren til at udføre og opkræve betaling for tømningen. 

 

Regulativ for tømning af samletanke uden afløb

Luk alle
Åben alle

1. Formål

Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra samletanke sker på miljømæssig forsvarlig vis.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere samt for spildevandsforsyningsselskabet FFV Spildevand A/S.

2. Lovgrundlag

Regulativet er udstedt med hjemmel i:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om slutdisponering af affaldsprodukter fra samletanke sker på miljømæssig forsvarlig vis.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere samt for spildevandsforsyningsselskabet FFV Spildevand A/S.

3. Gyldighedsområde

Regulativet omfatter samtlige ejendomme med samletank i Faaborg-Midtfyn Kommune med undtagelse af ejendomme beliggende på Bjørnø, Illumø og Svelmø.

Tømning af samletanke er ikke omfattet af tømningsordning for bundfældningstanke.

Tømning af samletanke omfatter også ejendomme, hvor der er indgået kontraktligt medlemskab med FFV Spildevand A/S.

4. Definitioner

Ved samletank til spildevand m.v. forstås enhver form for tæt, nedgravet beholde uden afløb, som anvendes til opsamling af spildevand fra en ejendom. Beholderen skal enten være typegodkendt eller godkendt til opbevaring af spildevand m.v. af FFV Spildevand A/S.

5. Tilslutningspligt

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 kap. 15 er grundejere, der er omfattet af tømningsordningen, forpligtet til at deltage i ordningen efter de af Faaborg-Midtfyn Kommune godkendte regler og takster.

6. Tømning af samletank

Grundejere af ejendomme med samletank skal indgå aftale med et godkendt slamsugningsfirma om tømning af ejendommens samletank.

Samletanken skal have en størrelse, der passer til den ønskede tømningshyppighed og den tilledte mængde spildevand.

7. Samletanke og deres placering

Det påhviler grundejere af samletanke at overholde følgende:

Samletanken skal være placeret på ejendommen, så der er uhindret adgang til tømning.

Samletanken skal sikres således, at der ikke opstår sundhedsfare for mennesker og dyr eller gener for omkringboende.

Samletanken skal være forsynet med et tæt Ø 60 c. godkendt støbejerns-, aluminiums- eller andet typegodkendt dæksel. Dækslet skal kunne betjenes af én person. ved ikke kørebanearealer må vægten på dækslet max. være 25 kg. Ved kørebanearealer må vægten max. være 50 kg. Dækslet skal være placeret i eller over terrænhøjde.

Samletanken skal udluftes gennem mindst Ø 50 mm ventilationsledning, der tilsluttes tanken direkte eller gennem afløbsinstallation.

8. Grundejernes forpligtelser

Grundejere af ejendomme med samletanke har ansvaret for følgende:

At samletanken tømmes efter behov, dog mindst én gang om året for at modvirke fastgroning af flyde- og bundlag i tanken.

At indholdet fra samletanken afleveres på et af FFV Spildevand A/S renseanlæg inden for normal åbningstid og efter nærmere aftale med FFV Spildevand A/S.

At vedligeholde og reparere samletanken.

9. Betaling

Udgifter i forbindelse med tømning af samletank samt transport til renseanlæg afholdes af den enkelte grundejer af en ejendom med samletank.

10. Administration

Faaborg-Midtfyn Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ.

FFV Spildevand A/S forestår administration og tilsyn med samletanke.

11. Dispensation

Der kan normalt ikke dispenseres for regulativets regler.

Ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftligt til FFV Spildevand A/S vedlagt begrundelse for ansøgning. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation i hvert tilfælde.

12. Overtrædelse

Overtrædelse af dette regulativs bestemmelser kan straffes med bøde, i det omfang overtrædelsen omfattes af lov om miljøbeskyttelse og de i medfør heraf fastsatte bekendtgørelser.

13. Klager

Klager i medfør af dette regulativ rettes til FFV Spildevand A/S.

FFV Spildevand A/S afgørelser i henhold til dette regulativ kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

14. Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2010.

Underskrift

Regulativ for samletanke - underskrift

 

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.