Tillæg nr. 2019/2 til spildevands­planen

Opdatering af spildevandsplan og renovering af kloakledninger i Kværndrup

Tillæg nr. 2019/2 til spildevandsplanen handler om opdatering af flere spildevandsoplande i Brobyværk, Faaborg, Kværndrup, Nr. Lyndelse, Nr. Søby og Ryslinge.

Luk alle
Åben alle

Indhold

1.   Forord
2.   Sagsfremstilling
2.1 Opdatering af opland BRO028 - Karlsbjergvej, Grønnegyden og Ølstedvej, Brobyværk
2.2 Opdatering af opland SPA048 - Lumbyholmvej, Nr. Lyndelse
2.3 Opdatering af opland FAA104 - Faaborg Sygehus, Faaborg
2.4 Mulighed for udtræden for regnvand i opland SPA045 - Røjlevej i Nr. Søby
2.5 Kloaksanering og mulighed for udtræden for regnvand i opland KVÆ006 i Kværndrup
2.6 Kloaksanering og mulighed for udtræden for regnvand i opland KVÆ010 i Kværndrup
2.7 Kloaksanering og mulighed for udtræden for regnvand i opland KVÆ016 i Kværndrup
2.8 Tilføjelse af boligområde ved Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse
2.9 Tilføjelse af boligområde ved Aavej i Ryslinge
3.   Lovgrundlag
4.   Referencer

Forord

Dette tillæg (2019/2) indeholder flere opdateringer til den nuværende spildevandsplan.

Punkt 1 i dette tillæg omhandler kloakopland BRO028 i Brobyværk. Oplandet er registreret som fælleskloakeret, men en gennemgang af ejendommene viser, at en del kun er spildevandskloakeret.

Opdateringen deler oplandet og ændre det nye opland til spildevandskloakeret.

Punkt 2 omhandler et endnu ubebygget område i Nr. Lyndelse. Området skal spildevandskloakeres og regnvand skal nedsives på grundene.

Punkt 3 omhandler det gamle sygehus i Faaborg. En del af området er registreret med en forkert kloaktype.

Punkt 4, 5, 6 og 7.
FFV Spildevand A/S ønsker at renovere kloakkerne i 3 oplande i Kværndrup. I den forbindelse vil grundejerne have mulighed for at udtræde for regnvand. Også et opland ved Nørre Søby får mulighed for at udtræde for
regnvand.

Punkt 8 og 9 omhandler to nye boligområder, som ikke er med i den nuværende spildevandsplan. Det drejer sig om byggemodningerne ved Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse og ved Aavej i Ryslinge.

1. Opdatering af opland BRO028 -Karlsbjergvej, Grønnegyden og Ølstedvej, Brobyværk
2. Opdatering af opland SPA048 –Lumbyholmvej, Nr. Lyndelse
3. Opdatering af opland FAA104 - Faaborg Sygehus, Faaborg
4. Mulighed for udtræden for regnvand i opland SPA045 – Røjlevej, Nr. Søby
5. Kloaksanering og mulighed for udtræden for regnvand i opland KVÆ006 i Kværndrup
6. Kloaksanering og mulighed for udtræden for regnvand i opland KVÆ010 i Kværndrup
7. Kloaksanering og mulighed for udtræden for regnvand i kloakopland KVÆ016 i Kværndrup
8. Tilføjelse af boligområde ved Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse
9. Tilføjelse af boligområde ved Aavej i Ryslinge

2. Sagsfremstilling 2.1 Opdatering af opland BRO028 - Karlsbjergvej, Grønnegyden og Ølstedvej, Brobyværk

En del af Karlsbjergvej og to ejendomme på henholdsvis Grønnegyden og Ølstedvej i Brobyværk er registreret i opland BRO028, som er fælleskloakeret. Se Figur 1.

2019 - 2 Fig 1 Udsnit af kloakopland BRO028
Figur 1: Udsnit af kloakopland BRO028 som inden opdateringen var registreret som fælleskloakeret.
Skraveringen betyder, at ejendommene kan udtræde for regnvand.

Med opdateringen vil Karlsbjergvej og Grønnegade fremover være en del af opland BRO059. Ølstedvej 2 vil være en del af opland BRO029. Begge oplande er spildevandskloakeret. Se Figur 2.

 

Figur 2: Efter opdateringen indgår Karlsbjergvej i det nyt opland BRO059


Figur 2: Efter opdateringen indgår Karlsbjergvej i det nyt opland BRO059. Ølstedvej 2 er en del af opland BRO029. Områderne kan ikke længere udtræde for regnvand.


Opdateringen sker, fordi ejendommene aldrig har været fælleskloakerede. I ejendommenes byggetilladelser står at tag- og overfladevand ikke må ledes til den offentlige kloak. Derfor skal ejendommene registreres som spildevandskloakeret.

Ved opdateringen får området status som spildevandskloakeret.

Det betyder, at grundejerne ikke længere kan udtræde af regnvandsfællesskabet, sådan som de blev oplyst om i den eksisterende spildevandsplan.

Renseanlæg
Denne opdatering får ingen betydning for Faaborg Renseanlæg.

Økonomi
Opdateringen betyder, at FFV Spildevand A/S ikke længere kan udbetale penge for udtræden af regnvand til grundejere i de markerede områder

2.2 Opdatering af opland SPA048 - Lumbyholmvej, Nr. Lyndelse

Syd for Lumbyholmvej i Nr. Lyndelse er en lokalplanlagt matrikel (13a, Lumby By, Nr. Lyndelse) som ikke er byggemodnet endnu. Ifølge spildevandsplanen er matriklen en del af opland SPA048 og skal separatkloakeres.
Se Figur 3.

Figur 3: Del af opland SPA048 før opdateringen.

Figur 3: Del af opland SPA048 før opdateringen. Området er registreret som separatkloakeret (blå).

Området skal spildevandskloakeres og regnvand skal nedsives på de enkelte grunde.

Med opdateringen tages området ud af opland SPA048 og vil i stedet få oplandsnavn SPA049. Se Figur 4.

Figur 4: Efter opdateringen er området nu et selvstændigt opland. Opland SPA049 skal spildevandskloakeret (lyserød).

Figur 4: Efter opdateringen er området nu et selvstændigt opland. Opland SPA049 skal spildevandskloakeret (lyserød).

Renseanlæg
Denne opdatering får ingen betydning for Sdr. Nærå Renseanlæg.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til de enkelte grundgrænser.

Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne 2.

2.3 Opdatering af opland FAA104 - Faaborg Sygehus, Faaborg

Det gamle sygehus i Faaborg på Odensevej 51 er en del af opland FAA101 og er spildevandskloakeret.

Ved en fejl er en mindre del af sygehuset blevet registreret som fælleskloakeret i opland FAA104. Se Figur 5.

Figur 5: Inden opdateringen er en mindre del af det gamle sygehus i Faaborg registreret som fælleskloakeret (orange) i opland FAA101.
Figur 5: Inden opdateringen er en mindre del af det gamle sygehus i Faaborg registreret som fælleskloakeret (orange) i opland FAA101.

Med opdateringen tages området ud af opland FAA104 og vil i stedet blive en del af opland FAA101. Se Figur 6.

Figur 6: Efter opdateringen er området blevet en del af opland FAA104. Oplandet er spildevandskloakeret
Figur 6: Efter opdateringen er området blevet en del af opland FAA104. Oplandet er spildevandskloakeret (lyserød).

Renseanlæg
Denne opdatering får ingen betydning for Faaborg Renseanlæg.

Økonomi
Opdateringen får ingen betydning for FFV Spildevand A/S.

2.4 Mulighed for udtræden for regnvand i opland SPA045 - Røjlevej i Nr. Søby

Kloakopland SPA045 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb T12U01F med udledning til Byrenden.
Opland SPA045 omfatter en del af Røjlevej i Nr. Søby. Se Figur 7.

 

 

Figur 7: Før opdateringen er opland SPA045 markeret som fælleskloakeret(orange) uden mulighed for at udtræde for regnvand.
Figur 7: Før opdateringen er opland SPA045 markeret som fælleskloakeret(orange) uden mulighed for at udtræde for regnvand.

Ejendommene i opland SPA045 får nu mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand. Udtrådte grundejere skal selv håndtere ejendommens tag- og overfladevand på egen grund. Figur 8.


FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den solgte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40% af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet
Desuden tilrettes oplandets afgrænsning så det passer med matriklerne.

Figur 8: Efter opdateringen er opland SPA045 markeret som fælleskloakeret (orange) hvor ejendommene kan udtræde for regnvand (skravering).
Figur 8: Efter opdateringen er opland SPA045 markeret som fælleskloakeret (orange) hvor ejendommene kan udtræde for regnvand (skravering).

Økonomi
Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne2 og kan indeholdes i den pulje til udtræden som er afsat i spildevandsplanen.

2.5 Kloaksanering og mulighed for udtræden for regnvand i opland KVÆ006 i Kværndrup

Kloakopland KVÆ006 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb M10U02F med udledning til Hågerup Å. Opland KVÆ006 omfatter en del af Odensevej. Se Figur 9.

Figur 9: Før opdateringen er opland KVÆ006 markeret som fælleskloakeret(orange) uden mulighed for at udtræde for regnvand
Figur 9: Før opdateringen er opland KVÆ006 markeret som fælleskloakeret(orange) uden mulighed for at udtræde for regnvand.

Området skal saneres i 2020 og 2021, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Regnvand og spildevand vil forsat blive ledt i samme kloakledning til Kværndrup Renseanlæg.

Berørte grundejere har mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand. Udtrådte grundejere skal selv håndtere ejendommens tag- og overfladevand på egen grund.

FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den solgte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40% af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet.

Figur 10: Efter opdateringen er opland KVÆ006 markeret som fælleskloakeret (orange) hvor ejendommene kan udtræde for regnvand (skravering).

Figur 10: Efter opdateringen er opland KVÆ006 markeret som fælleskloakeret (orange) hvor ejendommene kan udtræde for regnvand (skravering).

Renseanlæg
Saneringen af oplandet vil betyde, at der ledes mindre regnvand til Kværndrup Renseanlæg. Dels tætnes kloakledningerne så der ikke sker indsivning af grundvand. Det forventes også, at nogle af ejendommene i området udtræder for regnvand.

Økonomi
FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledningerne. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne.

2.6 Kloaksanering og mulighed for udtræden for regnvand for opland KVÆ010 i Kværndrup

Kloakopland KVÆ010 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb M11U03F med udledning til Hågerup Å.
Opland KVÆ010 omfatter en del af Nyborgvej. Se Figur 11.

Figur 11: Før opdateringen er opland KVÆ010 markeret som fælleskloakeret(orange) uden mulighed for at udtræde for regnvand.
Figur 11: Før opdateringen er opland KVÆ010 markeret som fælleskloakeret(orange) uden mulighed for at udtræde for regnvand.

Området skal saneres i 2020 og 2021, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Regnvand og spildevand vil forsat blive ledt i samme kloakledning til Kværndrup Renseanlæg.

Berørte grundejere har mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand. Udtrådte grundejere skal selv håndtere ejendommens tag- og overfladevand på egen grund.

FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den solgte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40% af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet.

Figur 12: Efter opdateringen er opland KVÆ010 markeret som fælleskloakeret (orange) hvor ejendommene kan udtræde for regnvand (skravering).
Figur 12: Efter opdateringen er opland KVÆ010 markeret som fælleskloakeret (orange) hvor ejendommene kan udtræde for regnvand (skravering).

Renseanlæg
Saneringen af oplandet vil betyde, at der ledes mindre regnvand til Kværndrup Renseanlæg. Dels tætnes kloakledningerne så der ikke sker indsivning af grundvand. Det forventes også, at nogle af ejendommene i området udtræder for regnvand.

Økonomi
FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledningerne.

Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne.

2.7 Kloaksanering og mulighed for udtræden regnvand for opland KVÆ016 i Kværndrup

Kloakopland KVÆ016 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb M11U02F med udledning til Hågerup Å.
Opland KVÆ016 omfatter en del af Kirkevej. Se Figur 13.

Figur 13: Før opdateringen er opland KVÆ010 markeret som fælleskloakeret(orange) uden mulighed for at udtræde for regnvand.
Figur 13: Før opdateringen er opland KVÆ010 markeret som fælleskloakeret(orange) uden mulighed for at udtræde for regnvand.

Området skal saneres i 2020 og 2021, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Regnvand og spildevand vil forsat blive ledt i samme kloakledning til Kværndrup Renseanlæg.

Berørte grundejere har mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand. Udtrådte grundejere skal selv håndtere ejendommens tag- og overfladevand på egen grund.

FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den solgte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40% af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet.

Renseanlæg
Saneringen af oplandet vil betyde, at der ledes mindre regnvand til Kværndrup Renseanlæg. Dels tætnes kloakledningerne, så der ikke sker indsivning af grundvand. Det forventes også, at nogle af ejendommene i
området udtræder for regnvand.

Økonomi
FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledningerne.

Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne.

Figur 14: Efter opdateringen er opland KVÆ010 markeret som fælleskloakeret (orange) hvor ejendommene kan udtræde for regnvand (skravering)

Figur 14: Efter opdateringen er opland KVÆ010 markeret som fælleskloakeret (orange) hvor ejendommene kan udtræde for regnvand (skravering)

2.8 Tilføjelse af boligområde ved Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse

Et område ved Skovrevlgyden er udlagt til beboelse. En del af området var med i det fælleskloakerede opland SPA010, men området var mark og ikke kloakeret. Se Figur 15.

Figur 15: Det markerede areal viser placeringen af det nye boligområde ved Skovrelvgyden. En del af området var inden opdateringen med i opland SPA010.
Figur 15: Det markerede areal viser placeringen af det nye boligområde ved Skovrevlgyden. En del af
området var inden opdateringen med i opland SPA010.

Området optages som en del af spildevandsplanen som separatkloakeret og bliver registreret som opland SPA050. Se Figur 16

Figur 16: Efter opdatering er området registreret som et nyt opland. Opland SPA050 bliver separatkloakeret (blå).
Figur 16: Efter opdatering er området registreret som et nyt opland. Opland SPA050 bliver separatkloakeret (blå).

Der bygges i alt 64 boliger som tæt/lav bebyggelse. Byggeriet gik i gang i efteråret 2019.

Der er lagt kloakledninger til spildevand og til regnvand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og der er afsat kloakstik til spildevand og regnvand ved boligområdernes matrikelgrænser. Hovedkloakken er anlagt i
2018/2019.

Spildevandet vil blive ledt til Sdr. Nærå Renseanlæg sammen med spildevandet fra resten af Nr. Lyndelse.
Områdets regnvand ledes til et nyetableret regnvandsbassin og videre til Lindved Å, via endnu et regnvandsbassin og udløb Q19U02R.

Grundejer skal for egen regning tilslutte husspildevand og regnvand til de offentlige kloakledninger.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Sdr. Nærå Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive ca. 140 PE*.

*1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit frembringer.

Sdr. Nærå Renseanlæg har kapacitet til 12.000 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af det ekstra spildevand fra de nye boliger.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til boligområdernes matrikelgrænser.

Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne2.

2.9 Tilføjelse af boligområde ved Aavej i Ryslinge

Ved Aavej i Ryslinge er der planer om et nyt boligområde.

Området optages som en del af spildevandsplanen som separatkloakeret og bliver registreret som kloakopland RYS020. Se Figur 17.

Figur 17: Opland RYS020. Oplandet bliver separatkloakeret (blå).
Figur 17: Opland RYS020. Oplandet bliver separatkloakeret (blå).

Der er planer om at der skal bygges 30-40 boliger.

Der skal lægges kloakledninger til spildevand og til regnvand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til spildevand og regnvand ved ejendommenes grundgrænser.

Spildevandet vil blive ledt til Ryslinge Renseanlæg sammen med spildevandet fra resten af Ryslinge.

Områdets regnvand skal ledes til et regnvandsbassin med udløb i Sallinge Å.

Grundejer skal for egen regning tilslutte husspildevand og regnvand til de offentlige kloakledninger.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Ryslinge Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive ca. 88 PE*.

*1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit frembringer.

Ryslinge Renseanlæg har kapacitet til 3.500 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra de nye boliger.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.
Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne2.

3. Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens3 § 32 stk.1 skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Spildevandsplanen1 udgør det juridiske grundlag for kommunens meddelelse af påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken. Kommunen kan melde påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken i henhold til miljøbeskyttelseslovens3 § 30.

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsens4 § 5 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.

4. Referencer

1: Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023
2: Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK nr. 633 af 7. juni 2010
3: Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse. LBK nr. 1218 af 25/11/2019
4: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. BEK nr. 951 af 13/09/2019