Tillæg nr. 2019/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2019/3 til Faaborg-Midtfyns Kommunes Spildevandsplan 2019-2023 handler om kloakseparering af et område ved Egeballe og Verningevej i Nr. Broby.

Der anlægges nyt offentligt kloaksystem, hvor husspildevand og regnvand ledes til to separate kloakledninger. Områdets grundejere skal skille regnvand fra husspildevand inde på deres egen grund.

Luk alle
Åben alle

Tillæg nr. 2019/3 til spildevandsplanen Separering af kloak i et opland ved Egeballe og Verningevej i Nr. Broby

Faaborg-Midtfyn Kommune, April 2022

Indholdsfortegnelse

1. Forord

2. Sagsfremstilling

3. Lovgrundlag

4. Referencer

1. Forord

Tillæg nr. 2019/3 til Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023 handler om kloakseparering af et område ved Egeballe og Verningevej i Nr. Broby.

Der anlægges nyt offentligt kloaksystem, hvor husspildevand og regnvand ledes til to separate kloakledninger.

Områdets grundejere skal skille regnvand fra husspildevand inde på deres egen grund.

De berørte grundejere har mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand

2. Sagsfremstilling

Opland BRO010

Opland BRO010 består af en del af Egeballe og Verningevej i Nr. Broby. Se Figur 1.

Opland BRO010 er fælleskloakeret, hvilket betyder at regnvand og husspildevand løber i samme kloakledning.

Det tilhørende overløbsbygværk, udløb X03U01F, har udledning til Odense Å. Ved kraftige regnskyl er der risiko for, at der sker overløb af kloakvand fra fælleskloakerede områder. Hvis regnvand bliver skilt fra husspildevand, vil det kun være regnvand fra området som løber til Odense Å.

Tilstand af opland BRO010

I Spildevandsplanen 2019-2023 (1) var det planen at opland BRO010 skulle kloaksaneres
i 2019-2020.

FFV Spildevand A/S undersøgte i 2019 derfor tilstanden på de eksisterende kloakledninger i oplandet og vurderede at tilstanden er under middel.

Opland BRO010 ligger omgivet af områder, som er separatkloakeret. Det betyder, at fællesvand fra BRO010 løber ind i et separatkloakeret område.

 

Figur 1 Opland BRO101 som fælleskloakeret inden opdateringen

Figur 1: Opland BRO010 som fælleskloakeret (orange) inden opdateringen.


Separatkloakering af opland BRO010


Opland BRO010 skal separatkloakeres i stedet for kloaksaneres. (Se Figur 2). Denne ændring er sket på baggrund af en samlet vurdering af kloakledningernes tilstand, oplandets påvirkning af Faaborg Renseanlæg og overløbets påvirkning af Odense Å.

Opland BRO010 skal separatkloakeres i 2020 til 2022. Regnvand og husspildevand skal afledes fra området i separate ledninger.

Husspildevandet vil fortsat blive ledt til Faaborg Renseanlæg, mens regnvand ledes til Odense Å via bassin – udløb X03U01R.

FFV Spildevand A/S separerer hovedkloakken og etablerer nye kloakstik til de berørte grundejere.

Berørte grundejere skal for egen regning separere regnvandet fra husspildevandet indenfor grundgrænsen og tilslutte sig de nye kloakstik.

 

Figur 2. Opland BRO1010 efter opdatering af spildevandsplanen

Figur 2: Opland BRO010 efter opdatering af spildevandsplanen. Området er markeret af spildevandsplanen. Området er markeret som separatkloakeret (blå) og med mulighed for at udtræde for regnvand (skravering)

Udtræden for regnvand

Berørte grundejere har mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand. Det betyder, at de kan sælge deres ret til at lede regnvand til den offentlige kloak. Hvis de udtræder, skal de håndtere alt regnvand (tag- og overfladevand) på egen grund.

FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den solgte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40% af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet.
Berørte grundejere fremgår af Tabel 1.


Ejendomme som skal kloaksepareres

Vej og nr.

Postnummer

By

Egeballe 3 5672 Broby
Egeballe 4 5672 Broby
Egeballe 5 5672 Broby
Egeballe 6 5672 Broby
Egeballe 7 5672 Broby
Egeballe 8 5672 Broby
Egeballe 9 5672 Broby
Egeballe 10 5672 Broby
Egeballe 11 5672 Broby
Egeballe 12 5672 Broby
Egeballe 12 5672 Broby
Egeballe 13 5672 Broby
Egeballe 14 5672 Broby
Egeballe 15 5672 Broby
Egeballe 16 5672 Broby
Egeballe 17 5672 Broby
Verningevej 15 5672 Broby
Verningevej 16 5642 Broby
Verningevej 19 5642 Broby
Verningevej 21 5642 BrobyRenseanlæg

Kloaksepareringen betyder, at der ledes mindre regnvand til Faaborg Renseanlæg.


Økonomi

FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.

Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne (2).

3. Lovgivning

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk.1 skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for kommunens meddelelse af påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken. Kommunen kan melde påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30.

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsen § 5 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.

4. Referencer

  1. Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2019-2023
  2. Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK nr. 1775 af 02/09/2021
  3. Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse. LBK nr. 100 af 19/01/2022
  4. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. BEK nr. 1393 af 21/06/2021

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.