Tillæg nr. 2019/5 til spildevands­planen

Nye oplande og opdatering af spildevandsplanen 2019-2023

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan blev vedtaget i 2019 og der er efterfølgende sket en række ændringer og flere områder er inddraget i spildevandsplanen.

Luk alle
Åben alle

Tillæg nr. 2019/5 til spildevandsplanen Nye oplande og opdatering til spildevandsplanen 2019-2023

Indholdsfortegnelse
1.   FORORD
2.   SAGSFREMSTILLING
2.1 KLOAKSEPARERING AF SVENDBORGVEJ 51 OG 53, 5600 FAABORG
2.2 BYGGEMODNING VED GESTELEVVEJ, RINGE
2.3 BYGGEMODNING PÅ DØMMESTRUPVEJ
2.4 OPDATERING AF OPLAND SPA049 – LUMBYHOLMVEJ, NR. LYNDELSE
2.5 SKOLEGYDEN 45, NR. SØBY
2.6 POULS GYDE 20, 5600 FAABORG
2.7 HØJBOVÆNGE 5, 5600 FAABORG
2.8 HOLMEHØJVEJ 34, 5750 RINGE
2.9 HJEMLY FRI- OG EFTERSKOLE, HILLERSLEV
2.10 SPANGET 21, NR. LYNDELSE
2.11 SUNDBJERGVEJ 8, DIERNÆS
2.12 KOLONIHAVERNE VESTERVANG I RINGE
3   MILJØVURDERING
4   LOVGRUNDLAG
5   REFERENCER

1. Forord

Siden Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 1 blev vedtaget i 2019, er der sket en række ændringer.
I Faaborg er området hvor der skal ske separatkloakering ved Svendborg blevet udvidet med to ejendomme. Det drejer sig om Svendborgvej 51 og 53, 5600 Faaborg.

Der er planlagt to nye boligområder. Et i Ringe ved Gestelevvej og et mindre område i Dømmestrup. De nye områder bliver med dette tillæg en del af spildevandsplanen.

Der er planlagt et tredje nyt boligområdet ved Lumbyholmvej i Nr. Lyndelse. Området er med i den nuværende spildevandsplan, men som spildevandskloakeret. Men denne opdatering ændres kloakeringsformen til
separatkloakeret.
Der er fire ejendommen som ikke tidligere har været en del af spildevandsplanen.
Det drejer sig om:
• Skolegyden 45, Nr. Søby
• Pouls Gyde 20, 5600 Faaborg
• Højbovænge 5, 5600 Faaborg
• Holmehøjvej 34, Ringe.

Tillægget indeholder desuden en række opdateringer af kloakoplande, så spildevandsplanen kan danne et korrekt administrativt grundlag for kommunen.
Det drejer sig om ejendommene:
• Hjemly Fri- og Efterskole
• Spanget 21, Nr. Lyndelse
• Sundbjergvej 8, Diernæs.
Et enkelt område tages helt ud af spildevandsplanen. Det drejer sig om kolonihaverne Vestervang i Ringe, hvor der hverken er indlagt vand eller afløb fra de enkelte huse.

2. Sagsfremstilling 2.1 Kloakseparering af Svendborgvej 51 og 53, 5600 Faaborg

Kloakopland FAA137 er fælleskloakeret og omfatter Svendborgvej 51 og 53, 5600 Faaborg. Se Figur 1.
Det tilhørende overløbsbygværk har udløb F25U01F til Faaborg Fjord.
Området ligger op ad kloakopland FAA131, som separatkloakeres i 2021 og det er hensigtsmæssigt at inddrage FAA137 i kloaksepareringen.

Regnvand og spildevand skal afledes fra området i separate ledninger.
Spildevandet vil forsat blive ledt til Faaborg Renseanlæg, mens regnvand vil blive udledt til Faaborg Fjord.
Berørte grundejere har mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand. Udtrådte grundejere skal selv håndtere ejendommens tag- og overfladevand på egen grund.

FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den solgte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40 % af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet.
Berørte grundejere skal for egen regning separere tag- og overfladevand og spildevand indenfor grundgrænsen og tilslutte sig de nye kloakstik.

FFV Spildevand A/S separerer hovedkloakken og leverer nye kloakstik til de berørte grundejere.
På Figur 1 ses oplandet inden opdateringen.
På Figur 2 er oplandet markeret til at skulle kloaksepareres.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Faaborg Renseanlæg. Områdets belastning af spildevand på renseanlægget vil være uændret, men regnvand fra oplandet vil ikke længere blive ledt dertil.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.

Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne.

2019/5 Fig. 1

Figur 1: Før opdatering. Opland FAA137 er fælleskloakeret og skal ikke kloaksepareres.

2019/5 Fig. 2

Figur 2: Efter opdatering. Opland FAA137 er fælleskloakeret og skraveringen viser at oplandet skal kloaksepareres.

 

2.2 Byggemodning ved Gestelevvej, Ringe

Som en del af byudviklingen i Ringe skal der byggemodnes et nyt boligområde ved Gestelevvej. Området bliver en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. (Se kort på Figur 3). Der vil blive bygget ca 48 boliger.

Området bliver separatkloakeret og inddrages i kloakopland RIN080 i spildevandsplanen.

Figur 3 viser området inden området er medtaget i spildevandsplanen.

På Figur 4 er området optaget i spildevandsplanen som en del af opland RIN080.
Der bliver lagt en kloakledning til spildevand og en til regnvand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til spildevand og regnvand ved ejendommenes grundgrænser.

Grundejerne skal for egen regning tilslutte deres husspildevand til hovedkloakken.

Spildevandet vil blive ledt til Ringe Renseanlæg. Grundejere skal enten håndtere regnvand på egen grund eller ved tilkobling til FFV’s regnvandsledning. Tilslutningen til regnvandskloakken er for grundejers regning.

Områdets regnvand ledes via regnvandsledninger til et regnvandsbassin inden udløb til Sallinge Å.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Ringe Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive ca. 106 PE*.
* 1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit frembringer.

Ringe Renseanlæg har kapacitet til 12.000 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.
Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne.

 

2019/5 Fig. 3

Figur 3: Før opdatering. Det markerede areal viser placeringen af byggemodningen. Området er ikke en del af spildevandsplanen.

 

2019/5 Fig. 4

Figur 4: Efter opdateringen. Området er nu en del af opland RIN080 og skal separatkloakeres.

2.3 Byggemodning på Dømmestrupvej

Som en del af byudviklingen i Dømmestrup er der udstykket 3 nye grunde mellem Dømmestrupvej 50 og 52.
De 3 grunde skal separatkloakeres og kommer med i kloakopland SPA002.
Figur 5 og Figur 6 viser området før og efter de tre grunde er optaget i spildevandsplanen.
Der bliver lagt en kloakledning til spildevand og en til regnvand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til spildevand og regnvand ved ejendommenes grundgrænser.

Grundejerne skal for egen regning tilslutte deres husspildevand til hovedkloakken.

Spildevandet vil blive ledt til Sdr. Nærå Renseanlæg. Grundejere skal enten håndtere regnvand på egen grund eller ved tilkobling til FFV’s regnvandsledning. Tilslutningen til regnvandskloakken er for grundejers regning.

Områdets regnvand ledes via regnvandsledninger til et regnvandsbassin inden udløb til Sallinge Å.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Sdr. Nærå Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive øget med knap 7 PE*.
* 1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit frembringer.
Sdr. Nærå Renseanlæg har kapacitet til 12.000 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.
Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne.

 

2019/5 Fig. 5

Figur 5: For opdatering. Det markerede areal viser placeringen af de 3 nye grunde.

 

 

2019/5 Fig. 6
Figur 6: Efter opdatering. De 3 byggegrunde er nu en del af opland SPA002 og skal separatkloakeres

2.4 Opdatering af opland SPA049 – Lumbyholmvej, Nr. Lyndelse

Syd for Lumbyholmvej i Nr. Lyndelse er en lokalplanlagt matrikel (13a, Lumby By, Nr. Lyndelse) som ikke er byggemodnet endnu.

Området er en del af spildevandsplanen, opland SPA049, og skal spildevandskloakeres. Regnvand skal
håndteres af bygherre selv inden for området.
Se Figur 7.

Med denne opdatering ændres oplandet så det i stedet skal separatkloakeres. Se Figur 8.

Der bliver lagt en kloakledning til spildevand og en til regnvand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til spildevand og regnvand ejendommens grundgrænser. Der bliver lagt en kloakledning til spildevand og en til regnvand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik spildevand og regnvand ved ejendommens grundgrænser. 


Grundejerne skal for egen regning tilslutte deres husspildevand til hovedkloakken. Spildevandet vil blive ledt til Sdr. Nærå Renseanlæg. Grundejere skal enten håndtere regnvand på egen grund eller ved tilkobling til FFV’s regnvandsledning. Tilslutningen til regnvandskloakken er for grundejers regning.

Områdets regnvand ledes via regnvandsledninger til et regnvandsbassin inden udløb til Lindved Å.

Renseanlæg
Denne opdatering får ingen betydning for Sdr. Nærå renseanlæg.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.
Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne.

2019/5 Fig. 7

Figur 7: Før opdatering. Opland SPA049 er registreret som spildevandskloakeret (lyserød).

 

2019/5 Fig. 8

Figur 8: Efter opdateringen. Opland SPA049 skal separatkloakeret (blå).

 

 

 

2.5 Skolegyden 45, Nr. Søby

Skolegyden 45, 5792 Årslev i Nr. Søby er for nyligt blevet solgt som byggegrund. Matriklen var ikke tidligere med i spildevandsplanen. Ejendommen skal spildevandskloakeres og får opland SPA049.

Figur 9 og Figur 10 viser grunden før og efter opdatering af spildevandsplanen.

Der bliver lagt en kloakledning til spildevand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til spildevand ejendommenes grundgrænser.

Grundejerne skal for egen regning tilslutte deres husspildevand til hovedkloakken. Spildevandet vil blive ledt til Sdr. Nærå Renseanlæg.

Grundejere skal selv håndtere regnvand på egen grund, f.eks. ved etablering af regnbed eller faskine. Etableringen er for grundejers regning.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Sdr. Nærå Renseanlæg. Områdets belastning på  renseanlægget vil blive ca. 2,2 PE*.
* 1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit
frembringer.

Sdr. Nærå Renseanlæg har kapacitet til 8.200 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.
Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne.


 2019/5 Fig. 9
Figur 9: Før opdatering. Skolegyden 45 i Nr. Søby var ikke en del af spildevandsplanen og var ikke
tilsluttet den offentlige kloak.

 

2019/5 Fig. 10
Figur 10: Efter opdatering. Skolegyden 45 er optaget i spildevandsplanen og skal spildevandskloakeres. Regnvand skal håndteres inde på grunden, f.eks. ved etablering af faskine eller regnbed

2.6 Pouls Gyde 20, 5600 Faaborg

Pouls Gyde 20 skal spildevandskloakeres og bliver via trykledning en del af opland FAA176. Ejendommen var ikke tidligere med i spildevandsplanen.

Figur 11 og Figur 12 viser grunden før og efter opdatering af spildevandsplanen.

Der bliver lagt en ny kloakledning til spildevand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik og pumpe til spildevand ved ejendommens grundgrænser.

Grundejer skal for egen regning tilslutte husspildevand til pumpebrønden. Spildevandet vil blive ledt til Faaborg Renseanlæg.

Grundejere skal selv håndtere regnvand på egen grund, f.eks. ved etablering af regnbed eller faskine. Etableringen er for grundejers regning.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Faaborg Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive ca. 2,2 PE*.
* 1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit
frembringer.

Faaborg Renseanlæg har kapacitet til 12.000 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til ejendommens grundgrænse.
Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne.

 

2019/5 Fig. 11
Figur 11: Før opdatering. Pouls Gyde 20 var ikke tilsluttet den offentlige kloak og var ikke omfatte af
spildevandsplanen.

 

2019/5 Fig. 12
Figur 12: Efter opdatering. Poul Gyde 20 er kommet med i opland FAA176 og skal spildevandskloakeres. Regnvand skal håndteres på egen grund

2.7 Højbovænge 5, 5600 Faaborg

Højbovænge 5 ved Svanninge er en byggegrund. Matriklen var ikke tidligere med i spildevandsplanen, man skal nu bebygges. Ejendommen skal spildevandskloakeres og kommer med i opland FAA028.

Figur 13 og Figur 14 viser grunden før og efter opdatering af spildevandsplanen.

Der bliver lagt en kloakledning til spildevand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til spildevand ejendommenes grundgrænser.

Grundejerne skal for egen regning tilslutte deres husspildevand til hovedkloakken. Spildevandet vil blive ledt til Faaborg Renseanlæg. Grundejere skal selv håndtere regnvand på egen grund, f.eks. ved etablering
af regnbed eller faskine. Etableringen er for grundejers regning.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Faaborg Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive ca. 2,2 PE*.
* 1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit frembringer.

Faaborg Renseanlæg har kapacitet til 12.000 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.
Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne.

 

2019/5 Fig. 13
Figur 13: Før opdatering. Højbovænget 5, 5600 Faaborg har ikke tidligere været bebygget og var ikke omfattet af spildevandsplanen.

 

2019/5 Fig. 14
Figur 14: Efter opdatering. Højbovænge 5, 5600 Faaborg bliver spildevandskloakeret og en del af opland FAA028.

2.8 Holmehøjvej 34, 5750 Ringe

Ved en fejl er børnehaven på Holmehøjvej 34 i Ringe ikke med i den nuværende spildevandsplan.
Børnehaven er på nuværende tidspunkt separatkloakeret og opdateringen af spildevandsplanen vil ikke give ændringen for kloakeringsformen. Spildevandet ledes fortsat til Ringe Renseanlæg.

Med opdateringen bliver Holmehøjvej 34, 5750 Ringe en del af opland RIN014.

Figur 15 og Figur 16 viser børnehaven før og efter opdatering af spildevandsplanen.

Renseanlæg
Denne opdatering får ikke betydning for Ringe Renseanlæg.

Økonomi
Opdateringen får ingen betydning for FFV Spildevands A/S.

 

2019/5 Fig. 15
Figur 15: Før opdatering. Børnehaven på Holmehøjvej 34 er ved en fejl ikke markeret som en del af spildevandsplanen.

 

 2019/5 Fig. 16
Figur 16: Efter opdatering. Børnehaven på Holmehøjvej 34 er med i det separatkloakerede opland RIN014

2.9 Hjemly Fri- og Efterskole, Hillerslev

Den nuværende spildevandsplan opfatter kun en del af Hjemly Fri- og Efterskole, Assensvej 152 i Hillerslev.
Det betyder, at en nyere bygning samt en parkeringsplads ikke er omfattet af den nuværende spildevandsplan.

Med denne opdatering af spildevandsplanen bliver opland HIL027 udvidet så det kommer til at omfatte hele skolen bygningsmasse og parkeringsplads. Oplandet vil fortsat være separatkloakeret.
Spildevandet ledes fortsat til Ringe Renseanlæg.

Figur 17 og Figur 18 viser Hjemly Fri- og Efterskole før og efter opdatering af spildevandsplanen.

2019/5 Fig. 17
Figur 17: Før opdatering. Den nuværende spildevandsplan omfatter ikke alle bygninger tilhørende Hjemly Fri- og Efterskole.

Renseanlæg
Denne opdatering får ikke betydning for Ringe Renseanlæg.

Økonomi
Opdateringen får ingen betydning for FFV Spildevands A/S

2019/5 Fig. 18
Figur 18: Efter opdatering. Med udvidelsen er alle bygninger samt parkeringsplads blevet en del af opland HIL027.

2.10 Spanget 21, Nr. Lyndelse

Registreringen af Spanget 21, Nr. Lyndelse skal ændres fra separatkloakeret til fælleskloakeret.
Ejendommen er ved en fejl blevet registreret som separatkloakeret, men en gennemgang af kloaksystemet viser, at der kun er en fællesledning i vejen ud for ejendommen.
Spildevandet ledes til Sdr. Nærå Renseanlæg.

Ved opdateringen bliver Spanget 21 en del af opland SPA047.

Tilretningen af spildevandsplanen medfører ikke nogen ændringer for grundejer.

Figur 19 og Figur 20 viser Spanget 21 før og efter opdateringen.

Renseanlæg
Denne opdatering får ikke betydning for Sdr. Nærå Renseanlæg.

Økonomi
Opdateringen får ingen betydning for FFV Spildevands A/S.

2019/5 Fig. 19
Figur 19: Før opdatering. Spanget 21 i Nr. Lyndelse fremstå som separatkloakeret.

2019/5 Fig. 20
Figur 20: Efter opdatering. Spanget 21, Nr. Lyndelse fremstår nu som fælleskloakeret og afspejler derved de faktiske forhold

2.11 Sundbjergvej 8, Diernæs

På Sundbjergvej 8 skal der bygges et nyt hus.
Det nye hus er placeret anderledes på grunden end det gamle. Med denne opdatering tilpasses opland FAA162 til den nye placering.
Ejendommen skal fortsat være spildevandskloakeret og spildevandet ledes til Faaborg Renseanlæg.

Figur 21 og Figur 22 viser opland FAA162 før og efter opdateringen.

Renseanlæg
Denne opdatering får ikke betydning for Faaborg Renseanlæg.

Økonomi
Opdateringen får ingen betydning for FFV Spildevands A/S.

2019/5 Fig. 21
Figur 21: Før opdatering. På kortet se placeringen af det gamle hus på Sundbjergvej 8 og hvordan
opland FAA162 er tilpasset denne placering

2019/5 Fig. 22
Figur 22: Efter opdatering. Det nye hus på Sundbjergvej 8 placeres et andet sted end det
gamle hus. Opland FAA162 bliver tilpasset den nye placering

2.12 Kolonihaverne Vestervang i Ringe

Kolonihaverne på Vestervang i Ringe er ved en fejl tegnet med ind i det separatkloakerede opland RIN031. Se Figur 23.

De enkelte kolonihavehuse har hverken indlagt vand eller afløb. Området fjernes derfor fra spildevandsplanen, så det ikke længere er en del af opland RIN031. Se Figur 24.

Renseanlæg
Denne opdatering får ikke betydning for Ringe Renseanlæg.

Økonomi
Opdateringen får ingen betydning for FFV Spildevands A/S.

2019/5 Fig. 23
Figur 23: Før opdatering. Kolonihaverne på Vestervang er markeret som separatkloakeret og som en del af opland RIN031.

2019/5 Fig. 24
Figur 24: Efter opdatering. Kolonihaverne på Vestervang er ikke længere en del af det separatkloakeret opland RIN031

3. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der sammen med spildevandsplanen udarbejdes en
miljøvurdering. Miljøvurderingen skal indeholde en miljørapport, som blandt andet belyser spildevandsplanens
eventuelle væsentlige indvirkning på miljøet. Ændringerne i nærværende tillæg til spildevandsplanen medfører små positive ændringer i planens samlede miljøpåvirkning, og dermed er der ikke behov for at revurdere
spørgsmålet om miljøvurdering.

4. Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 3 § 32 stk.1 skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for kommunens meddelelse af påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken. Kommunen kan melde påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken i henhold til miljøbeskyttelseslovens 3 § 30.

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsens 4 § 5 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.

5. Referencer

1: Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2019-2023
2: Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK nr. 1775 af 02/09/2021.
3: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr 1218 af 25/11/2019
4: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
BEK nr 1393 af 21/06/20210.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø - Spildevand

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.


Send en mail

Skriv sikkert til Miljø- Spildevand som borger