Strategier under Børne- og Ungepolitikken i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik udgør en vision og et fælles værdisæt for udviklingen af børne- og ungeområdet.

Politikken skaber rammer og retning for et sammenhængende og helhedsorienteret samarbejde mellem kommunens børn og unge, deres familier, medarbejdere og lokalsamfundets aktører under de gældende lovgivninger sundheds, service-, dagtilbuds- og folkeskoleloven.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik falder i tre dele: Medborgerskab, Trivsel og omsorg og Opvækst og Læring. Disse dele er retningsgivende for udarbejdelsen af fire strategier for koncernområdet Opvækst og Læring. Strategierne kæder Børne- og Ungepolitikken sammen med de kommunale handleplaner. Med udgangspunkt i strategierne udarbejdes og revideres handleplanerne administrativt. Handleplanerne skal udmønte Børne- og Ungepolitikkens visioner og til enhver tid gældende lovgivning. Desuden svarer de an på Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi med sporet Liv og Læring og er udviklet i samarbejde med politikere, kommunale og private interessenter. Kommunalbestyrelsen drøfter strategierne hvert andet år med henblik på en eventuel revidering og beslutter om der som følge af drøftelsen, skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling m.v., som kan understøtte og kvalificere udmøntning af den til enhver tid gældende lovgivning.

I Faaborg-Midtfyn Kommune prioriteres en mangfoldighed af valgmuligheder til familier inden for dagtilbud, skoler og fritidsliv, samt forebyggende og sundhedsfremmede indsatser. Det er helt centralt at skabe gode samarbejdsrelationer mellem private, selvejende og kommunale aktører. Det skal give mening og være gensidigt forpligtende for alle parter at bidrage til opgaven med at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik og de underliggende strategier til gavn for alle børn og unge.

Fold alle ud

Børne- og Ungestrategi for medborgerskab, kultur og dannelse

Strategiområdet Medborgerskab, kultur og dannelse er retningsgivende for børn og unges dannelse og uddannelse til aktive og livsduelige mennesker i fremtidens samfund.
Det danske samfund forandres kontinuerligt. Eksempelvis forandringer forårsaget af en øget globalisering og nye teknologiske landvindinger. Disse nybrud forandrer de kulturelle, politiske, organisatoriske og teknologiske rammer, som vi lever, arbejder og uddanner os i. Når børn og unge skal lære at navigere i en foranderlig verden, får begreber som medborgerskab, kultur og dannelse fornyet betydning. Dette felt formuleres i Børne- og Ungepolitikken gennem visionen om, at alle børn og unge – som fremtidens borgere – er aktive og tager medansvar for eget liv og den verden, de lever i.
Følgende tre temaer er omdrejningspunkter for strategiområdet Medborgerskab, kultur og dannelse:
1.1 Lokalt og globalt medborgerskab I Faaborg-Midtfyn Kommune handler medborgerskab om at skabe lige muligheder for alle børn og unge til at indgå i og bidrage konstruktivt til fællesskaber. For den enkelte er det afgørende, fordi læring sker i fællesskaber og gennem samarbejde. For samfundet er det afgørende, fordi det styrker den enkeltes oplevelse af at høre til og bidrager til, at alle kan begå sig som medborgere i samfundets fællesskab med forståelse og respekt for hinanden. Børn og unge skal gøre sig erfaringer med medborgerskab gennem lokal deltagelse i Faaborg- Midtfyn, f.eks. ved inddragelse i Ungerådets arbejde, hvorigennem de unge udvikler erfaringer, som de tager med sig i det videre liv som globale medborgere.
1.2 Almen og digital dannelse Dannelse refererer til en dybere form for læring, hvor børn og unge som aktive deltagere forankrer værdier og viden i egen personlighed som rettesnor til at orientere sig og handle i en global verden. Dannelse opnås gennem oplevelser, hvor man på grundlæggende vis ændrer sit verdensbillede. Det er dels en proces, hvorigennem man erhverver sig et kulturelt bestemt indhold af viden, færdigheder og holdninger og dels resultatet af denne proces, som formodes at føre til en dannelse i en eller anden retning. Læringsaktiviteter, undervisningsindhold og samværsrutiner i kommunens dagtilbud, skoler og fritidstilbud danner rammen for en mangfoldighed af demokratiske dannelsesprocesser hos børn og unge og bidrager til at forme deres personlighed. Børns selvudvikling gennem leg og gode legefællesskaber er centralt for aktiviteter på dagtilbudsområdet. Legen har stor betydning for udvikling af fantasi, nysgerrighed, identitet samt social og personlig læring. En anden verden åbner sig i legen, og der opstår mulighed for at afprøve sig selv og andre, overskride egne grænser og afsøge nye veje at gå. Legen er grundlæggende for vores kultur og dannelse, og derfor skal børn præsenteres for en
3
mangfoldighed af kulturelle og sociale fællesskaber og selvudviklende aktiviteter. Herudover har både børn og unges selviscenesatte leg og aktiviteter en værdi i sig selv. Børn og unges erfaringsdannelse i forhold til verden og sig selv er centralt for aktiviteter på skoleområdet. I fokus er børn og unges erfaringer med at være sig selv inden for specifikke verdener og gennem deltagelse i kulturelle oplevelser og fællesskaber. Erfaringsdannelse handler om at udfolde og erfare sig selv som et vidende, reflekteret og demokratisk handlende menneske inden for skolens fag og i små og store fællesskaber. Begrebet digital dannelse dækker over evnen til anvende digitale medier og teknologier til leg, produktion, information og kommunikation og at forholde sig kritisk til informationer på digitale platforme. Desuden handler det om, hvordan man optræder digitalt dannet online. Med internettet og sociale mediers indtog i hverdagen er digital dannelse blevet afgørende for, at børn og unge klarer sig godt – både fagligt, socialt og psykisk. I Faaborg-Midtfyn Kommune spiller SSP´s arbejde med at informere og vejlede børn, unge og forældre om brugen af de digitale medier en vigtig rolle. Tilsvarende indgår interaktive lege- og læringsteknologier i de kommunale daginstitutioner og folkeskoler.
1.3 Åbne dagtilbud og skoler Under dagtilbuds- og folkeskolelovgivningen skal kommunale handleplaner og en lang række lokale indsatser bidrage til at skabe åbne dagtilbud og skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Herved vender disse institutioner sig mod det omgivende samfunds mange ressourcer til børn og unge ved at inddrage både lokale, regionale og nationale aktører i dagtilbuds-, skole- og fritidslivet. Det sker gennem stærke samarbejdsflader med erhvervslivet, fritids- og foreningslivet, kulturlivet og folkeoplysende aktører og foreninger. Når idræt, kunst, kultur og oplevelser med erhvervslivet integreres i børn og unges hverdag rejser det nye spørgsmål og udfolder synsvinkler, holdninger, kreativitet og måder at tænke på. Dette understreges blandt andet i forbindelse med Den kulturelle rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune, som har til formål at styrke den kulturelle dannelse gennem målstyrede læringsforløb, der ruster børn og unge til et længere uddannelsesforløb og et aktivt arbejds- og kulturliv.

Fold alle ud