Kommunalvalg og regionsvalg

Hvert fjerde år er der valg til Kommunalbestyrelserne i Danmarks 98 kommuner. Samtidig afholdes der valg til de 5 regionsråd. Næste valg afholdes tirsdag den 16. november 2021.

Kommunalvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Ved kommunalvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune kan man stemme på kandidater til Faaborg-Midtfyns Kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har 25 medlemmer og er valgt ind for en fireårig periode, der udløber 31. december 2021. 

Samtidig med kommunalvalget er der også valg til regionsrådet. I Faaborg-Midtfyn Kommune stemmer man på kandidater til regionsrådet i Region Syddanmark.

 

Information om Kommunalvalg

Fold alle ud

Kandidatlister

Kandidatlisten til kommunalvalg og regionsvalg offentliggøres den 4. oktober 2021. 

Hvad laver en kommunalbestyrelse

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune tager sig af opgaver og love, der er særligt forbundet til vores geografiske område.

Under Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune er der 6  forskellige udvalg, der hver har deres særlige interesseområde:

Økonomiudvalget tager sig af kommunens økonomi og planlægning.

Miljø og Teknik udvalget  behandler sager om eksempelvis byggeplaner, miljø, trafik, energi og forsyning.

Opvækst og Læringsudvalget varetager forvaltningen af kommunens skoler, vuggestuer, børnehaver, fritids- og ungdomsklubber samt andre undervisningsmæssige opgaver.

Kultur og Lokalrådsudvalget tager sig af diverse kulturelle opgaver som eksempelvis kunst, folkeoplysning, fritid og idræt.

Sundheds- og Sundhedsudvalget arbejder med kommunens ansvar inden for ældre- og handicapområdet samt sundhed generelt.

Arbejdsmarkedsudvalget beskæftiger sig blandt andet med kommunens indsatser i forbindelse med Jobcentret og integration af flygtninge.

Beslutninger i de seks forskellige udvalg bliver bragt til afstemning i Kommunalbestyrelsen efter styrelsesvedtægtens regler, inden de vedtages som gældende regler i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Hvad laver et regionsråd

Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling.
Læs mere om regionens opgaver her. 

Region Syddanmark tæller kommuner i Syd- og Sønderjylland samt Fyn. Regionsrådet i Region Syddanmark har 41 medlemmer. 

Hvem må stemme

Du må stemme til både kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune og til regionsvalget i Region Syddanmark, hvis du:

 • er fyldt 18 år og
 • har fast bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Derudover skal et af følgende krav også være opfyldt:

 • Dansk indfødsret (statsborgerskab), eller
 • Statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), eller
 • Statsborgerskab i Island eller Norge, eller
 • Uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget (d.v.s. Danmark, Grønland og Færøerne) i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Valgresultater

Valgbestyrelse til kommunale og regionale valg

Valgbestyrelse ved kommunale valg

Stedfortræder

1.

Hans Stavnsager (A) - formand

1.

Søren Kristensen (V)

2.

Anne Møllegaard Mortensen (O) - næstformand

2.

Åge Priisholm (O)

3.

Søren Clemmesen (C)

3.

Morten Schjøtt (Ø)

4.

Herdis Hanghøj (V)

4.

Kristian Nielsen (V)

5.

Søren Hansen (B)

5.

Mads Holdgaard (F)

6.

Kim Aas Christensen (A)

6.

Steffen Jensen (A)

7.

Tanja Kromann Clausen (A)

7.

Lea Haahr (F)

 

 

 

 

For kandidater

Kandidat til Kommunalvalget

Alle, der har valgret, og dermed er valgbar, kan stille op som kandidat ved kommunalvalget.
Der findes tre måder, du kan opstille som kandidat på: 

 • Kandidat for et politisk parti 
 • Kandidat for en borgerliste 
 • Enkeltperson

Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du bruge en særlig formular til anmeldelse af kandidatliste.

Kandidatlisten skal underskrives af 25 borgere (stillere) i kommunen, der har valgret, medmindre den kandidatliste du stiller op for, ved sidste kommunalvalg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen, og som senest 9 uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Bestilling og indlevering af kandidatlister

Kandidatlister kan udleveres ved henvendelse på Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe hos Valgsekretariatet, Tina Bernsdorf Jungfeldt, Charlotte Hansen eller Kasper Nielsen. Listerne kan også bestilles på tlf. 72 53 10 34, 72 53 10 81 eller 72 53 10 82 eller på mail valg@fmk.dk. Listerne fremsendes med almindelig post, så husk at angive navn og adresse, om der ønskes kandidatliste med eller uden stillere og gerne et telefonnummer.

Kandidatlister indleveres samme sted på Rådhuset.

Listen udfyldes efter den vejledning, der følger med, og det er meget vigtigt, at listen udfyldes rigtigt. 

Listen må højst indeholde 29 kandidater - altså 4 kandidater mere, end der er medlemmer i Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse. Dette er lovbestemt.

Indlevering af kandidatlister kan tidligst ske:

 • Tirsdagen 11 uger før valgdagen for de kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere (de kandidatlister, der blev indvalgt i kommunalbestyrelsen i 2017, og som fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen).

 • Tirsdagen 9 uger før valgdagen for de kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.

 • Indlevering af kandidatlister kan senest ske:
  Kl. 12 tirsdagen 9 uger før valgdagen for de kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere (de kandidatlister, der blev indvalgt i kommunalbestyrelsen i 2017, og som fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen).

 • Tirsdagen 7 uger før valgdagen for de kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.

Se de nøjagtige datoer under afsnittet tidsfrister.

Tidsfrister

Oversigt over de vigtigste tidsfrister ved kommunal- og regionalvalget 2021.

 • Tirsdag den 31. august 2021: 

Kandidatlister kan indleveres for de lister, der ønsker fritagelse for underskrift fra stillere.

 • Tirsdag den 14. september 2021

De kandidatlister, der ønsker fritagelse fra stillerkravet, skal indlevere en kandidatliste senest kl. 12.
De kandidatlister, der ikke kan fritages fra stillerkravet, kan indlevere lister fra denne dato.

 • Tirsdag den 21. september 2021

Valgsekretariatet skal senest kl. 12 meddele, om kandidatlisten kan fritages for kravet om underskrift fra stillere.

 • Tirsdag den 28. september 2021

Kandidatlister skal være indleveret senest kl. 12 for de lister, der ikke kan fritages for kravet om underskrift fra stillere.

 • Fredag den 1. oktober 2021 kl. 12

Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

 • Lørdag den 2. oktober 2021

Valgsekretariatet skal senest give underretning om en kandidatlistes mangler.

 • Mandag den 4. oktober 2021

Frist for afhjælpning af mangler eller indlevering af en ny kandidatliste senest kl. 12.
Frist for tilbagekaldelse af kandidatliste kl. 12.
Frist for indgåelse eller tilbagetrækning af liste- eller valgforbund.
Endelig frist for opfyldelse af valgretsbetingelserne kl. 12. 

Yderligere information

Find den samlede oversigt over alle tidsfrister findes her

 

Valgbarhed

Man er valgbar, hvis man har valgret. Man har valgret, hvis man:

 • på valgdagen er fyldt 18 år og
 • har fast bopæl i kommunen.

Herudover skal man opfylde én af følgende betingelser:

 • have dansk indfødsret, eller
 • være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, eller
 • være statsborger i Island eller Norge, eller
 • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Valgret har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i én af de øvrige medlemsstater i EU og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Bemærk, at valgretten også omfatter personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

Bemærk også, at valgretten er afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Valgcafe

På valgdagen, den 16. november 2021 er der valgcafé på rådhuset i Ringe.
Her er kandidater, borgere, pressen og andre interesserede velkomne til at komme, og følge optællingen af valget.
Faaborg-Midtfyn Kommune byder på lidt mad og forfriskninger i aftenens løb.
Valgcafeen åbner kl. 19.30.

Valgplakater

Kontakt

Valgsekretariatet

Tina Bernsdorf Jungfeldt
Telefon: 72 53 10 34
Valg@fmk.dk