Lukkedage og feriepasning

Her kan du læse om lukkedage og feriepasning i daginstitutioner.

Luk alle
Åben alle

Information om lukkedage og feriepasning i daginstitutioner

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder pasning på alle hverdage, men i løbet af året kan der være dage, hvor den enkelte daginstitution er lukket.

Lukkedage betyder derfor, at den enkelte daginstitution kan være lukket, men som familie vil I altid have et alternativt tilbud om pasning. Der vil følge personale med fra barnets institution til ferie-institutionen.

Det er kun grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december, der ikke tilbydes pasning.

I dit barns institution vil du få nærmere information om eventuelle lukkedage. Du vil altid få mulighed for at tilmelde dit barn til pasning - også i en ferieperiode.

Retningslinjer om lukkedage i daginstitutioner

Læs her om retningslinjer for sampasning, lukkedage og sommerferie i daginstitutioner.

Definition på lukkedage

Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket.

Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag).

Almindelige hverdage

På almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvis lukket. Der skal tilbydes alternativ pasning til de børn der har et pasningsbehov.

  • Der skal være en høring om pasningsbehovet blandt forældrene.
  • Hvis under 20 % af de indskrevne børn har behov for pasning, kan institutionen beslutte at lukke.
  • Bestyrelsen skal godkende, at institutionen lukkes.
  • Forældrene skal orienteres om lukkedagen mindst 1 måned før.
  • Børn med pasningsbehov skal tilbydes alternativ pasning.

Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december

Daginstitutionerne i Faaborg-Midtfyn Kommune holder sædvanligvis lukket på grundlovsdag og juleaftensdag.

Sommerferie i ugerne 28, 29 og 30

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at de kommunale og selvejende daginstitutioner holder lukket i ugerne 28, 29 og 30. I ferieugerne samles pasningen i færre institutioner for at opnå en bedre udnyttelse af personaleressourcerne.

Fremmødet skal vurderes før en institution kan lukke. Kompetencen til at lukke institutionen i sommerferieugerne er delegeret til Områdelederen. Der tilbydes pasning i en anden institution i området. Ved lavt fremmøde i sommerferien kan institutionen lukke eller sampasse med andre institutioner.

  • Der skal være en høring om pasningsbehovet blandt forældrene.
  • Hvis under 20 % af de indskrevne børn har behov for pasning, kan institutionen beslutte at lukke.
  • Områdelederen har kompetence til at vurdere og godkende om institutionen lukkes.
  • Forældrene skal orienteres om sommerferielukningen mindst 1 måned før.

Sommerferie betragtes overordnet som ”lukkedage” men har nogle særlige vilkår idet Områdelederen kan bestemme lukningen. Det skal ikke godkendes af bestyrelsen.

Selvejende institutioner kan selv beslutte at holde åbent i sommerferien.

Hvordan vurderes lavt fremmøde?

Når institutionen vurderer fremmødet, skal den tage udgangspunkt i de tilbagemeldinger, der er kommet fra forældrene. Institutionen kan inddrage erfaringer fra tidligere år, input fra forældrebestyrelser, forældremøder mv., når beslutningen om lukning træffes.

Behovet skal vurderes for hver enkelt dag.

Hvordan skal den alternative pasning tilrettelægges?

Kommunen har forsyningspligt. Dvs. at familier med behov for pasning skal tilbydes et alternativt tilbud om pasning. Det alternative pasningstilbud skal tilgodese børnenes behov for stabile og trygge rammer. Der kan derfor følge personale med fra barnets institution til det alternative pasningstilbud.

Derudover skal forældrenes mulighed for at få deres hverdag til at hænge sammen også tilgodeses. Det betyder, at familierne skal have mulighed for at transportere sig til det alternative tilbud. Åbningstiden skal også tilgodese, hvis afstanden er længere, end til det dagtilbud hvor barnet er indskrevet.

Det tilstræbes, at børn tilbydes pasning i nærområdet så tæt på deres bopæl som muligt, men afstanden kan være længere på lukkedage.

Hvor gælder retningslinjerne?

Retningslinjerne er gældende for kommunale og selvejende institutioner. Dagplejen er ikke omfattet af reglerne for lukkedage.

Baggrund for retningslinjerne

I 2009 bestemte regeringen at lukkedage skulle afskaffes. Dog var der enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at daginstitutioner i de enkelte kommuner holder åbent, hvis fremmødet af børn er lavt.

Institutionerne kan derfor kun holde lukket på dage, hvor fremmødet af børn er lavt. Det kan fx være i sommerferien, mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

Parterne er enige om, at kommunerne skal fastsætte kriterier for lavt fremmøde. Kriterierne afspejler den situation, hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for kommunen at holde åbent. I tilfælde af lukkedage skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud til rådighed. Kommunerne skal i god tid forinden informere om dette, herunder hvor den alternative pasning finder sted, så der er tale om et reelt alternativt tilbud for børnene. (jvf. SKR nr 9036 af 29/10/2010 – gældende vejledning)

Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. december 2010.

Har du spørgsmål til retningslinjerne vedrørende lukkedage, kan du kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

Spørgsmål? Kontakt os

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 8.00 - 10.00
Tirsdag: 8.00 - 10.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 14.00
Fredag: 8.00 - 10.00