Børnehuset Symfonien

Symfonien er et integreret kommunalt dagtilbud med vuggestue, børnehave og specialpædagogiske pladser beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune. Det er en del af Børneområde Vest sammen med Myretuen i Broby og Børnehuset Carl Nielsen i Nr. Lyndelse.

Luk alle
Åben alle

Om Børnehuset Symfonien

Symfonien er beliggende i udkanten af Nr. Søby tæt ved Nr. Lyndelse, og er et kommunalt integreret dagtilbud med børn i alderen 0-6 år.

I Symfonien er der vuggestue, børnehave og specialpædagogiske pladser. Vi har masser af plads, da vores bygning tidligere husede Nr. Søby Skole. Symfonien er en del af Børneområde Vest sammen med Børnehaven Myretuen i Nr. Broby og Børnehuset Carl Nielsen i Nr. Lyndelse.

Hele institutionen fik i 2017 en gennemgribende renovering. I 2021/2022 er der blevet tilbygget en ekstra vuggestuegruppe, blevet renoveret køkken og etableret nye lokaler til speicalgruppen.

Der er dejlige fysiske rammer både inde og ude, som giver mulighed for at understøtte pædagogikken i huset.

Foruden vuggestue, børnehave og specialpædagogiske pladser, rummer Symfonien også lokaler til dagplejens legestue, dagplejens gæstehus samt til lokalhistorisk arkiv.

Vi har rigtig meget plads til børnene og mulighed for at samle hele institutionen i vores gymnastiksal eller på vores store legeplads. Der er også gode muligheder for fordybelse i mindre grupper.

Vi har tænkt meget over indretningen af de enkelte læringsrum.

Gymnastiksalen

I Symfonien er vi super stolte af vores store gymnastiksal.

Der er aktiviteter i salen alle dage, og der bliver planlagt aktiviteter, der henvender sig til alle børn. I Gymnastiksalen er der installeret et Wizefloor. WizeFloor (tidligere Vidensbrønden) er et prisvindende interaktivt gulv til læring. Det fremmer kollektive og differentierede læringsstile og behov gennem leg og fysisk aktivitet.

Legeplads

Omkring institutionen ligger en stor og velbevokset legeplads med plads til masser af udfoldelser. Der er også en legeplads som er indrettet til vuggestuebørn.

Børnene fra de specialpædagogiske pladser bruger begge legepladser, alt efter hvor de udviklingsmæssigt trives bedst.

Profil

DGI-certificeret

Symfonien er certificeret DGI-institution. Det betyder, at vi lægger meget vægt på at bevæge os i dagligdagen.

Hvad er en DGI Børnehave/vuggestue?

DGI Børnehave/vuggestue er et koncept, der er udviklet af DGI over en årrække. Siden 2009 har man arbejdet med at udvikle og siden justeret konceptet, så det er skræddersyet til børnehaver og vuggestuer.

Som DGI Børnehave/vuggestue sætter man nye standarder for, hvordan fysisk aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen på tværs af institution-, familie-, fritids- og eventuelt foreningsliv. Både institutionen og familie er således vigtige medspillere i forhold til børnene, når det handler om at fremme lyst til bevægelse i bred forstand.

Hvert år sker der en re-certificering, hvor personalet får ny viden og evaluerer året der gik i samarbejde med konsulenter fra DGI.

De voksne er rollemodeller

Centralt i konceptet er, at de voksne skal være rollemodeller i forhold til børnene.
Det sikrer en målrettet indsats omkring mere fysisk aktivitet, der ikke kun bygger bro til et aktivt familieliv, men også gavner børn sundhed generelt.

Børn og voksnes fysiske aktivitet har desuden en lang række positive effekter i forhold til deres kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.

Rent praktisk betyder det, at Symfonien inddrager bevægelse så meget som muligt i løbet af dagen. Vi inddrager også bevægelse i de andre pædagogiske aktiviteter, hvor det er muligt.

Hver mandag er der fast DGI / bevægelse på programmet i hele institutionen.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.40-16.45
Fredag kl. 6.40-16.35

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

I Børnehuset Symfonien har vi et tæt samarbejde med vuggestuen, dagplejen og skolen, hvilket giver børnene en blød og naturlig overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole.

Inden opstart

Inden opstart inviteres forældrene til et opstartsmøde med kontaktpædagogen, faglig gruppeleder og teamleder. Her fortælles om institutionens hverdag og pædagogik, og forældrene fortæller naturligvis deres barns historie. "Barnet i Centrum" overleveres og der laves aftaler omkring opstarten.

Fra vuggestue til børnehave

Overgangen fra vuggestue til børnehave sker i tæt samarbejde med modtagegruppens pædagoger. Dette gør vi for at sikre en forudsigelig og tryg overgang til børnehaven.

Symfonien er en integreret institution med vuggestue, børnehave og specielgruppe i samme hus. Vi har derfor et tæt samarbejde med børnehaven lige fra dag ét.

Fra dagpleje til børnehave

Overgangen fra dagpleje til børnehave sker i tæt samarbejde med modtagergruppens pædagoger. Dette gør vi for at sikre en forudsigelig og tryg overgang til børnehaven.

De dagplejere, som er i nærområdet, har legestue i Symfonien ca 2 gange om ugen. De har deres egne lokaler, men de små har også mulighed for at lære huset, børnene og pædagogerne at kende, så børnehaven ikke er stor og fremmed for dem, når de starter hos os.

3 gange om året holder vi "Åben låge-dag". Det er en formiddag, hvor alle dagplejere i distriktet er inviteret til at komme sammen med deres børn. Her laver vi fælles sanglege, spiser frugt og leger på legepladsen.

Materialet ”Barnet i centrum” følger barnet fra dagpleje til børnehave, så vi kan videreføre den røde tråd i barnet udvikling.

Fra børnehave til skole

Vi samarbejder med skolerne i lokalområdet om en god skolestart. Inden skolestart er de kommende skolebørn flere gange på besøg på deres pågældende skole, og børnehaven holder overleveringssamtaler med skolen.

Vi sender primært børn til Carl Nielsen Skolen og Nr. Lyndelse Friskole.

Dagligdagen

I løbet af dagen sker der mange spændende og forskellige ting i Symfonien. Dagligdagen tager udgangspunkt i tiden omkring måltiderne, der foregår på faste tidspunkter.

Kl. 6.40 åbner institutionen:

Har man ikke spist morgenmad hjemmefra, tilbyder vi morgenmad i vuggestuens lokaler indtil kl. ca. 7.30.

Vi leger og deltager i aktiviteter på tværs af grupper indtil klokken 9.00.

Børnene kan fordele sig ud i flere lokaler og bliver tilbudt aktiviteter efterhånden, som flere medarbejdere møder ind. 

Kl. 9.00 - 9.15:

Her starter dagen som udgangspunkt i læringsgruppen med frugt, og vi vil sammen med børnene gennemgå, hvad der skal ske i dag.

Kl. 9.15 - 11.00:

I dette tidsrum er børnene sammen i deres læringsgrupper. Mandag er der fælles DGI aktiviteter. 

Vuggestuen og børnehavens yngstegruppe er i gymnastiksalen, og børnehavens mellem og ældstegrupper er på legepladsen.

Fredag er der fælles fjolle fredag i Symfonien.

Vuggestuen er i gymnastiksalen og børnehaven er på legepladsen.

Børnene på de specialpædagogiske pladser kan deltage i aktiviteter med andre børn i Symfonien, hvis det skaber god inklusion, udvikling og læring. Ellers vil de have aktiviteter sammen i egen læringsgruppe. På baggrund af individuelle pædagogiske overvejelser kan et barn med specialpædagogisk plads godt være tilknyttet en anden læringsgruppe end den specialpædagogiske læringsgruppe.

Kl. ca. 11.00:

Spiser vi frokost i læringsgruppen.

Fra kl. 12.00:

Alle børn er på legepladsen og de voksne er aktive legedeltagere. I de specialpædagogiske pladser vurderer vi ud fra det enkelte barn, hvor de skal være over middag; om det er sammen med børnehavebørn eller sammen med børn i en specialpædagogisk gruppe.

Kl. ca. 14:00:

Er der eftermiddagsmad. I børnehaven foregår eftermiddagsmaden i en ”cafe”, hvor børnene kommer hen og spiser eftermiddagsmad, når de er klar. De krydses af, så alle når at komme forbi.

Sidst på dagen:

Man er fælles om at afslutte dagen, få ryddet op og lukket institutionen.

Pædagogik

Vores barnesyn:

 • Børn er unikke og det skal de støttes i at forblive.
 • Børn har ret til leg, medbestemmelse, til at være forskellige og udvikle sig i forskellige tempi.
 • Vi skal sikre at børnene leger/lærer/oplever. At de får AHA /UHA og JUBI oplevelser.
 • Alle børn har en stemme.
 • Alle børn har ret til at blive hørt.
 • Børns stemmer er autentiske og ægte.
 • Vores opgave er at lytte til dem og tage dem alvorligt.

Vores pædagogiske er fundament er sammensat af forskellige teoretikere, som alle vægter de gode relationer, børnefælleskaber, interaktioner barn, barn og barn voksen, anerkendelse, legens betydning og de rigtige læringsmiljøer.

AT VÆRE BARN I BØRNEOMRÅDE VEST SKULLE GERNE BETYDE AT:

 • De udvikler sig gennem nære/sociale relationer.
 • De tilbydes deltagelse i legefællesskaber - det legende samspil, da det har stor betydning for deres udvikling.
 • At børnene bliver inddraget og har medbestemmelse på deres hverdag.
 • At børnene inddrages i evalueringen af aktiviteterne.
 • At der er balance mellem færdigheder/viden og udfordringer.
 • At de ikke har problemer, men færdigheder de endnu ikke mestrer.
 • At de bliver mødt med anerkendelse.
 • At de oplever at vi er nysgerrige på, hvad de inviterer os til at se.
 • At de inviteres ind til ”De 8 samspils temaer”, hvor vi viser glæde, guider, fanger deres opmærksomhed og sætter gode rammer for deres udvikling.
 • At læringsrum/legepladser er indbydende, spændende og inspirerende.

Det er i mødet med hinanden, vi påvirker hinanden til at blive dem, vi er på vej til at blive.

Den pædagogiske læreplan

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Frokostordning

I Symfonien har forældrebestyrelsen og forældrene valgt, at der skal være kommunal frokostordning. Når dit barn går i Symfonien er det automatisk med i ordningen, og det gælder for alle.

Vores Ernæringsassistent Charlotte sørger for planlægning og indkøb til køkkenet. Derfor kaldes det Charlottes køkken.

Vores køkkenassistent sørger for, at der er:

 • Dejlige, varierede og sunde retter til middag.
 • At der er et måltid til eftermiddagsmad.
 • At der også er frugt til et lille mellemmåltid om formiddagen.

Frokostordningen betyder, at I som forældre ikke skal medbringe mad hjemmefra.
Hvis børnene skal have noget specielt mad, for eksempel diætmad, sørger køkkenassistenten for, at der bliver taget hensyn til det behov. Dette sker i et samarbejde med jer forældre.

Vi spiser sammen i vores små basisgrupper under hyggelige former. Vi øver os i at få nogle gode vaner ved bordet og at kunne styre mad, drikke og bestik. Vi taler om dagens begivenheder og hvilke aktiviteter, vi i løbet af dagen skal deltage i. Børnene elsker frokostordningen. De får udfordret deres smagsløg og finder ud af nye ting, de godt kan lide.

Morgenmad

Afleverer du dit barn tidligt, og har I ikke nået at spise morgenmad hjemmefra, kan barnet spise hos os. Vi serverer brød, havregryn og cornflakes, og nogle gange vil der også være boller. Vi følger kostpolitikken, og derfor må barnet ikke selv medbringe morgenmad. Hvis I ønsker andet at spise, foreslår vi, at I hygger jer hjemme og spiser morgenmad sammen, før I tager i daginstitutionen.

GLAD Smiley

Vi går meget op i hygiejne. Både i forhold til maden - selvfølgelig - og i forhold til at lære børnene om god køkkenhygiejne.

Derfor er vi også rigtig glade for vores Glade Smiley fra Fødevarestyrelsen.

Ved opstart bliver der udleveret en folder om Børneområde Vests kostpolitik.

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen er fælles i Børneområde Vest. Den består af 8 personer: 5 forældre, 2 fra personalet samt områdelederen.

I den fælles forældrebestyrelse drøftes overordnede spørgsmål omkring pædagogik og økonomi. På den måde kan forældrene være med til at sætte retningen for dagligdagen i Børneområde Vest.

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

Maja K. H. Kortegaard
Formand
E-mail: majakath89@gmail.com

Erik Larsen
Næstformand
E-mail: erikwranglarsen@hotmail.com

Bonnik Blomberg Hvid
Bestyrelsesmedlem
E-mail: bonnikhvid@hotmail.com

Anders Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
E-mail: ahlmann87@gmail.com

Morten Jæger 
Bestyrelsesmedlem
E-mail: morten-jaeger@outlook.dk

Rikke Møller Pedersen
Personalerepræsentant
E-mail: rikmp@fmk.dk

Christina Juul Rasmussen
Personalerepræsentant
E-mail: chrra@fmk.dk

Lissi Beier
Områdeleder
E-mail: libe@fmk.dk

Personale

Personalet i Symfonien består fortrinsvis af uddannet personale. Vi vægter det gode samarbejde kolleger imellem, da det i høj grad smitter af på børnenes trivsel. Vi har personale fordelt i vuggestuen, børnehaven og specialgruppen Trommen. Desuden har vi også personale til køkken og administration.

Ledelse

Teamleder for vuggestue og børnehave Søren Møller

Tlf.: 72 53 47 54

Mail: smoel@fmk.dk

Teamleder for specialgruppen §4 og §32 Lene Skytte Hansen 

Tlf.: 72 53 45 77

Mail: leha@fmk.dk

Områdeleder Lissi Beier

Tlf.: 72 53 45 70

Mail: libe@fmk.dk

Spørgsmål? Kontakt os

BØRNEHUSET SYMFONIEN

Røjlevej 22B
5792 Årslev

Kontakt:

Vuggestuen: 72 53 28 78 el. 72 53 47 53
Violiner: 72 53 47 10
Trompeter: 72 53 47 12
Basser: 72 53 47 52
Trommer: 72 53 47 50
Send en mail
Skriv sikkert