Vesterparken

Vesterparken er en integreret institution med særlig fokus på kultur, æstetik, fællesskab og sang. Vesterparken udgør sammen med 1000Fryd og Hættegården Børneområde Midt. Alle institutioner ligger i Ringe og har børn i alderen 0-6 år.

Luk alle
Åben alle

Om Vesterparken

Vesterparken er en integreret institution med plads til 56 børnehavebørn samt 16 vuggestuebørn. Institutionen er beliggende centralt og ikke langt fra Ringe Sø og midtbyen. Vesterparken udgør sammen med 1000Fryd og Hættegården Børneområde Midt. Alle institutioner ligger i Ringe og har børn i alderen 0-6 år.

Vesterparken har særlig fokus på kultur, æstetik, fællesskab og sang. Vi arbejder med børnene i to teams med fokus på en glidende overgang fra vuggestuen ind i yngstegruppen i børnehaven. Institutionen er certificeret ”Sang Glad institution”. Institutionen har desuden frokostordning.  

Institutionen er ombygget og har fået en tilbygning i 2019, så den er moderne indrettet med henblik på at lærings- og legemiljøer lever op til vores pædagogiske læreplansarbejde. Legepladsen, som er renoveret i 2016, er stor og tilbyder forskellige legezoner.

Profil

Vesterparken har særlig fokus på kultur, æstetik og sang. Vi arbejder med børnene i to teams med fokus på en glidende overgang fra vuggestuen ind i yngstegruppen i børnehaven. Institutionen er certificeret ”Sang Glad institution”.

Kultur

Vi bruger jævnligt byens rum, da Vesterparken ligger centralt i forhold til byens centrum og diverse kulturinstitutioner. Det er eksempelvis kulturzonen, biblioteket, biografen, søen og vikingelegepladsen. Vi bruger muligheden for at besøge andre kulturinstitutioner på Fyn med baggrund i, at vi er en stationsby. De udflugter, vi tager på, er beskrevet i aktuelle læringsmål for den gruppe der tager af sted.

Æstetik

Der laves kunstprojekter og musikforløb i huset. Vi ønsker at skabe inspirerende rum, der udfordrer sanselighed og kreativitet og styrker børns nysgerrighed og deres kulturelle udtryksformer. Her er muligheder for at arbejde med forskellige materialer, træ, malerværksted, drama og musik. Vi følger børnenes spor, og justerer vores læringsrum til det, børnene er optaget af i øjeblikket.

Sang Glad institution

Vesterparkens er en sangcertificeret daginstitution – vi bruger sang, rytmer og musik som helt naturlige udtryksformer, der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn. Sang knytter bånd mellem børn og voksne, når vi synger sammen åbnes der for oplevelse, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner historie og fællesoplevelser. Sangen bruges ligeledes ved overgange i løbet af dagen.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.30-16.45
Fredag kl. 6.30-15.45

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

Det er vigtig at sikre, at børnenes overgang fra dagpleje, vuggestue eller fra børnehave til Tidlig SFO bliver så god og tryg som mulig. I Vesterparken har vi forskellige tiltag, der skal hjælpe børnene godt på vej sammen med deres forældre.

Opstart og overgang fra dagpleje til børnehave

Når børnene er tilbudt en plads i institutionen, bliver forældrene inviteret til en opstartssamtale. Her deltager en af de pædagoger, der modtager barnet samt vores teamleder. Vi får den vigtige viden omkring barnet, så vi sammen kan sikre at vi giver barnet de bedste muligheder for at føle sig tryg i overgangen. Indkøringsforløbet bliver aftalt individuelt med forældrene.

Som ny forældre får du vores informationsfolder der beskriver hverdagen og vores samarbejde om at udvikle et godt dagtilbud i fællesskab. Her kan man også læse mere om vores traditioner og lokale forhold. Du er velkommen til at rekvirere vores velkomstfolder, hvis du har brug for mere information.

Bestyrelsen har udarbejdet princip for den gode modtagelse, både de daglige modtagelser og ved opstart hvor man er helt ny i institutionen.

Styrket informationsniveau - især i perioden op mod processen. Mulighed for en stor grad af inddragelse af børn og forældre. Værdi: Ro og tryghed for både barn og forældre ved de forskellige overgange, de møder i løbet af tiden i børnehaven.

Opstart og overgange fra vores vuggestuer ind i børnehaven

Som en del af at arbejde med vores interne overgange bygger de på at vi som integreret institution i hverdagen har mange gode fællesforløb og er sammen om mange øjeblikke i løbet af en dag. Så for vores vuggestuebørn er huset og legepladsen kendt, de kender de voksne og er vant til at være sammen med de større børn.

Den sidste periode hvor børnene er i vuggestuen kommer de på besøg i den nye børnehavegruppe sammen med deres kendte voksen fra vuggestuen. De træder ind i legegrupper om formiddagen, de er med til frokost og til de rutiner som børnehaven har i deres hverdag. Derved bliver børnene sammen med deres vuggestuevoksen mere fortrolig med det nye og de bliver klar til at gå det nye på en tryg og rolig måde. Denne brobygning inddrages forældrene i, når det er aktuelt for deres barn. Vi holder opstartssamtale med den nye pædagog fra børnehaven og forældrene i måneden op til overgangen.

Overgang til tidlige SFO 1. april

I Faaborg-Midtfyn Kommune overgår børnene til Tidlig SFO 1. april. Vi har sammen med de lokale skoler både kommunale og friskolen samt de private børnehaver tilrettelagt en ”børnerejse” hvor vi besøger skolerne og få besøg af de voksne børnene skal møde i det nye.

Ved overgang til Tidlig SFO afholdes årligt et Fyraftensmøde med oplæg fra pædagogerne om målet for overgang og hvor vi sammen med forældrene taler om vores fælles indsats i forhold til at støtte børnene i deres overgang. Vi har beskrevet det i en floder som omdeles i forløbet.

Vi har tre pædagoger med i Tidlig SFO på de kommunale skoler i Ringe. Det vil variere hvem det er og hvor de enkelte medarbejder følger med over så det giver mest mening for kerneopgaven som vi løser sammen med skolerne.

Dagligdagen

I løbet af dagen sker der mange spændende og forskellige ting i Vesterparken som både børn og voksne har indflydelse på. Dagen er præget af rutiner, faste holdepunkter for børnene, men også af spontane ideer og leg der får lov til at fylde og være præget af børnenes initiativer og deres perspektiv. Det skal være sjovt at være barn her.

Dagligdagen

Pædagogerne tilrettelægger aktiviteter eller emner der bliver undersøgt, samtidig giver de plads til at børnene overtager når deres nysgerrighed og interesser åbner for andet end det pædagogen havde tænkt. Vi følger med andre ord BARNETS SPOR.

I hverdagen er vi optaget af hvad børnene oplever og tænker om deres børnehave. Vi taler med børnene om hvad de oplever og hvad de tænker. Vi lytter med andre ord til BARNETS STEMME.

På den måde er vores hverdag også bygget op omkring børnenes bidrag og understøtter deres demokrati og dannelse.

Dagens rytme

 • Morgenmad klokken 6.30-7.30.
 • Legeøer på stuerne eller på legepladsen indtil klokken 9.00.
 • Samling i grupperne med frugt klokken 9.00.
 • Mindre legegrupper frem til frokost.
 • Madpakker omkring klokken 11.00.
 • Børn, der skal sove, bliver puttet ca. klokken 11.30.
 • Legeøer på legepladsen efter madpakker.
 • Eftermiddagsmad klokken 13.30-14.00.
 • Lege og tid til afhentninger.

Leg og læring dagen igennem

Læring finder sted i alle dagligdagens rutiner, situationer og hændelser. Det gælder både når de voksne sætter velovervejede aktiviteter i gang, men også når børnene selv finder ud af, hvad de vil lege og lave.

Børnenes indflydelse på hverdagen, og de krav vi stiller til dem i forskellige situationer står i forhold til barnets alder og udvikling. Børnene afprøver hele tiden nye udfordringer. Det foregår på forskellige niveauer efter alder og egen formåen. Vi viser børnene tillid og lader dem afprøve egne grænser. Vi voksne stiller os til rådighed, hvis børnene føler, at de ikke magter det, de er begyndt på, og vi hjælper dem videre herfra.

Vi har planlagte aktiviteter ud fra læreplanstemaerne og forskellige andre tilbud til børnene i mindre grupper. Dette er beskrevet og dokumenteret i miniprojekter. Gennem alle dagens lege, rutiner og aktiviteter, støtter og muliggør vi børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Pædagogerne tilrettelægger læringsforløb for en periode og informere løbende i nyhedsbrev og små hverdagsfortællinger på AULA.

Børnene møder forskellige emner, materialer og muligheder for at sanse og opleve, forskelligt der styrke hele barnets udvikling. Vi ved at nye impulser også styrker børns kreativitet. Vesterparken har udviklet forskellige emnelege sammen med børnene.

Middagslur og pauser på en lang dag

Børn i vuggestuen sover efter behov, i periode kan det være flere gange om dagen. Vi vækker ikke børn i deres søvn. Vi er i løbende dialog med forældre om børns søvn. Institutionen følger forskning på området og har udarbejdet en lille folder om emnet. Børnehavebørn sover og hviler sig efter behov. Mange børn har brug for en pause og ro gennem søvn og hvile, så de kan bearbejde de mange indtryk og læring der sker gennem en dag.

Rutiner og selvhjulpenhed

I vores mange rutiner støtter vi børn til selv at mestre opgaver og være stærke i at kunne lykkes med at klare meget på egen hånd. Det styrke deres selvværd og deres selvtillid, samt giver dem frihed til begå sig. Det er rutiner på toilettet, ved måltiderne og i garderoberne.

Renlighed

Vi samarbejder med dagplejen og vuggestuen om at hjælpe børn til at blive renlige ved børnehave start, dette giver frihed til barnet og mere overskud til at indgå i de nye legefællesskaber.

Pædagogik

Vores grundlæggende pædagogik

Faaborg-Midtfyn Kommune har rammesat en stærk børn- og ungepolitik med tre visioner inddelt i kategorierne medborgerskab, trivsel og omsorg, opvækst og læring.

I Børneområde Midt har vi udarbejdet et fælles børnesyn og et fælles syn på, hvordan alle børn skal indgå i et stærkt fællesskab med ret til at være unik. I vores område har vi fokus på legen som udgangspunkt for at styrke børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I Hættegården, 1000Fryd og Vesterparken arbejder vi med en forståelse af, at de udviklingsspor vi tilbyder børnene i børnehaven og vuggestuen gør en forskel for livet. Den livslæring og erfaring, som børnene høster i et stærkt læringsmiljø i barndommen, rækker ind i deres unge- og voksenliv. Derfor er pædagogikken og pædagogerne særligt betydningsfulde. Det ansvar er vi meget bevidste om.

Den pædagogiske læreplan

Den nye styrkede læreplan, som er vedtaget i Folketinget i sommeren 2018, understreger, at vi i tæt samarbejde med forældrene skal udvikle glade og trygge børn. Loven taler om ”et bredt læringssyn, hvor børnene er medskabere af egen læring inden for rammer, som det pædagogiske personale har organiseret”.

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Vi understøtter børnenes udvikling

 • Ethvert barn er unikt og skal mødes i respekt for dets forudsætninger og nærmeste udviklingszone: ”Hvad kan jeg nu, og hvad er jeg på vej til at kunne”.
 • Vi vil styrke børns muligheder og trivsel gennem stærke og nære relationer.
 • Børnene skal være en del af fællesskaber, opleve sig som betydningsfulde med det, man bidrager med, så ethvert barn oplever tiltro til sig selv og sine omgivelser.
 • Vi har fokus på de gode mødeøjeblikke, hvor det enkelte barn oplever sig set.
 • Vi ønsker at styrke børnenes evne til og mulighed for at lege.
 • Børnene skal være motiverede til læring ved at få plads og rum til at være undersøgende og nysgerrige. De voksne opmuntrer og inddrager børnenes idéer og initiativer, som meningsfulde og brugbare.
 • Vi ser, at barnets udtryksformer er bundet op på en reel intention, et ønske og et behov, som vi sammen med barnet skal finde veje til at opfylde, regulere og ind imellem udsætte. Det sikrer barnet i at mærke sig selv, aflæse sine omgivelser og samarbejde i fællesskaber.
 • Vi stiller os i forskellige positioner og er tilgængelige i læringsmiljøet. Vi står foran, ved siden af og bag ved den lærings- og udviklingszone, børnene færdes i. Vi arbejder med at indtage bevidste roller og positioner i hverdagen.
 • Vi støtter barnet i selv at sætte grænser og at respektere andres grænser. Gennem dialog skal børnene opnå en forståelse af hinandens forskelligheder og en bevidsthed om, at vi udtrykker os forskelligt.
 • Vi voksne er vigtige rollemodeller for børnene, og derfor møder vi dem med åbenhed og anerkendelse og skaber tryghed for dem ved at være nærværende, deltagende og tydelige voksne, der fremtræder troværdigt med en god omgangstone til både store og små. Vi voksne guider og støtter børnene i det, der er svært.

Vi får støtte og vejledning i et tæt samarbejde med konsulenter fra Opvækst og Læring.

Legen i Vesterparken

Børnenes legeoplevelse: Det skal være sjovt og meningsfuldt at lege.

 • Børnene vil opleve at de har medindflydelse og medbestemmelse over, hvad der sker i legen. Alle børn kan deltage og har hver deres kompetencer, interesser og udtryk, som får mulighed for at komme i spil, og alle bidrager ud fra deres forudsætninger.
 • Alle børn føler sig som en del af fællesskabet og oplever, at de er betydningsfulde.
 • Børn oplever at indgå i legefællesskaber på tværs af alder og køn og faste grupperinger.
 • Børn oplever rum hvor de kan fordybe sig, hvor der er tid og nærvær til, at legen kan udvikle sig.
 • Rollelege og regellege afstemmes efter børnenes alder og interesser.
 • Leg og læring er uadskillelige, og når vi leger, lærer børnene. De sprogunderstøttende strategier implementeres i børnenes leg, så deres begrebsverden og forståelse af omverdenen styrkes i legene.
 • Der er plads til vilde, risikofyldte lege, hvor sanser og kropslighed giver nye erfaringer.
 • Legens miljø og tilrettelæggelsen af legen giver mulighed for, at børn kan være nysgerrige og eksperimenterende. De kan overskride egne grænser, finde mod og tro på sig selv og på hinanden. Børnene får nye erfaringer og færdigheder, når de leger i stærke fællesskaber, der opmuntrer til deltagelse og til at bidrage med egne idéer og eksperimenter. Legen åbner for demokratisk dannelse i trygge fællesskaber.

De voksnes rolle

Voksne har en aktiv rolle i børns legeuniverser. Vi skaber inspirerende og fleksible legemiljøer. Som voksne har vi ansvar for at inspirere og give nye impulser til legens univers og skabe muligheder for vanebrud. På den måde lærer børn nyt om sig selv, om relationerne og om deres omverden.

 • Vi er som pædagoger nærværende og engagerede og lydhøre overfor børnenes idéer, impulser og deres spor.
 • Pædagogerne rammesætter legen og er bevidste om de forskellige legepositioner. Vi arbejder ud fra Gitte Borks legemodel, hvor du kan definere dig indenfor og udenfor legens kontekst. I Børneområde Midt er de voksne aktive medlegere, vi er bevidste om vores deltagelse i og omkring legen.
 • Legene er typisk organiseret i mindre legegrupper. Børnene oplever positivt engagement fra de voksne.
 • Pædagogerne er bevidste om deres organisering af legemiljøet, sammensætning af legegrupper og hvilke impulser og materialer der tilbydes i rummet. Vi sikrer stimulering og understøttelse i legen, så børn danner nye spor for deltagelse, samarbejde, for kreativitet og eksperimenter, for kognitiv og sproglig læring. Leg og læring sker gennem sansning og erfaringer, gennem egne oplevelser.
 • Vi arbejder med forskellige legetemaer og har udviklet temakasser. Vi tilbyder forskellige rekvisitter og materialer, der kalder på børnenes kreativitet og som kan understøtte fantasien og legens udvikling.
 • De voksne ser mulighederne og baner vejen for, at legen får de bedste betingelser med børnene som de centrale aktører og idémagere. De voksne evaluerer sammen og drøfter, om deres initiativer er afvisende eller initiativfremmende, når de er i samspil med børnene.
 • Leg opstår i alle dele af hverdagen, den legende tilgang søges i daglige rutiner og i de vokseninitierede aktiviteter.

Personale

I Børneområde Midt har vi prioriteret et højt uddannelsesniveau og har derfor primært ansat uddannet personale. Vores pædagogmedhjælpere vil fremover tilbydes uddannelse som pædagogiske assistenter. Vi prioriterer også kompetenceudviklingsforløb internt i organisationen samt relevante eksterne efteruddannelser.

Vi arbejder med vidensbegrundet læringsforløb i den styrkede pædagogiske læreplan, og vi kan tilbyde et fagligt stærkt medarbejderhold, der arbejder reflekteret og i en kultur, hvor viden og praksis spiller sammen.

Ledelse

Områdeleder Carsten Ørum, tlf.: 72 53 48 00

Teamleder Mathilde Agger, tlf.: 72 53 39 82

Øvrigt personale

10 pædagoger

1 pædagogisk assistent

2 pædagogmedhjælpere

1 pædagogstuderende

Spørgsmål? Kontakt os

VESTERPARKEN

Vesterparken 23
5750 Ringe

Telefon: 72 53 46 10
Send en mail