Betingelser for arrangementer i parker og grønne områder

Natur og Landskab har i Faaborg-Midtfyn Kommune ansvaret for kommunens parker og grønne arealer. Der stilles følgende betingelser for brugen af disse:

                  

Luk alle
Åben alle

Ansvar og erstatningspligt

Ved større arrangementer skal du i god tid før arrangementet kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Landskab (se Kontakter), hvis du har praktiske spørgsmål.

Anvisninger fra Natur og Landskab, Intern Drift eller tilsynspersonale skal altid følges.

Arrangøren er ansvarlig for, at arealet afleveres i pæn og ryddet stand.
Hvis oprydningen er utilstrækkelig vil Natur og Landskab udføre supplerende rengøring for arrangørens regning.

Arrangøren er erstatningspligtig for skader på areal og inventar, f.eks. på fodboldmål, bænke og træer.

Arrangøren er ansvarlig for uheld/ulykker, der sker i forbindelse med eller under arrangementet

Politi

Ud over tilladelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra Fyns Politi, når der serveres alkohol, spilles musik, sker afspærring af vej, mv.
Kontakt og hør nærmere hos Fyns Politi. Evt. ansøgning skal være Fyns Politi i hænde senest 4 uger før arrangementet, med mindre andet fremgår fra politiet.

Det er i henhold til Bekendtgørelse om offentlige forlystelser, BEK nr. 502 af 17. juni 2005, ikke tilladt at reklamer/promover offentlige arrangementer før politiet har givet tilladelse til dette.

Hensyntagen til grønne områder

Kørsel og parkering på idrætsanlæg er generelt ikke tilladt. Natur og Landskab kan vurdere og undtagelsesvis tillade kørsel, hvis forholdene tillader det. Der kan kræves udlægning af køreplader.

Der må ikke graves i arealerne, og der må ikke fastgøres reb, ruteafmærkning eller andre materialer i træer, buske eller hegn.

Der må kun brændes bål og/eller bruges grill, hvis det tydeligt fremgår af tilladelsen.

Overnatning er kun tilladt, hvis det fremgår af tilladelsen. Ved midlertidige overnatninger skal Beredskab Fyn godkende dette.

Der kan være specifikke forhold for det enkelte område. I så fald vil det fremgå af tilladelsen.

Renhold og toiletter

Arrangøren skal sørge for at opstille ekstra papirkurve eller containere, samt sørge for tømning af disse.

Arrangøren skal for egen regning opstille mobiltoiletter og sørge for tømning af disse, hvis der ikke findes nødvendig toiletkapacitet på stedet. Der kræves 1 toilet pr. 100 deltagere. Toiletterne skal være miljøgodkendt.

Musik og ledninger

Ved tilladelse til afspilning/udøvelse af musik må Kommunens anvisninger for støjbelastning ikke overskrides og arrangøren skal sikre, at støjbelastningen begrænses mest muligt. Berettigede klager kan medføre, at tilladelsen straks inddrages. Kontakt Miljø.

Kabler, el-ledninger mm. må ikke udlægges på tværs af fodgængerarealer, men ophænges forsvarligt i minimum 2,5 meters højde.

For strømforbrug, gas, vand el. lign. afregnes direkte mellem leverandør og arrangør, med mindre andet fremgår af tilladelsen.

Opstilling af scene, boder, telte etc.

Ved opstilling af scene, siddetribune mm. skal Byg kontaktes for godkendelse af opstillingen.

Er der givet tilladelse til opstilling af talerstol, boder, pavilloner/telte eller andet, skal placeringen af dette aftales nærmere med Natur og Landskab.

Opstilles der boder der forhandler drikke- eller fødevarer, henstilles der til at man søger information vedr. hygiejne, servering, handel mm. hos Fødevareregion Syd.

Ved opstilling af telt, f.eks. cirkustelt, dansetelt, forsamlingstelte etc., skal Beredskab Fyn dette.

Ved opstilling af IKKE certificeret telte og andre transportable konstruktioner skal Byg kontaktes.

Generelt for arrangementet

Ved arrangementer, hvor der samles mange mennesker, skal Beredskab Fyn godkende dette.

På visse arealer opkræves en brugerafgift. Kontakt Natur og Landskab for nærmere oplysninger.

Arrangør skal på forlangende indsende afspærringsplan, og betaler selv alle udgifter, der er forbundet med dette. Herunder leje af materiel mm. Kontakt evt. Intern Drift.

Tilladelse til ophængning af plakater på kommuneveje henvises til Vej- og Trafik. Der skal gøres opmærksom på at ophængning af plakater på statsveje kun er tilladt med Vejdirektoratets tilladelse. Kontakt Vejdirektoratets driftskontor i Middelfart.

Tidspunkt for opstilling og nedtagning i forbindelse med arrangementet aftales nærmere med Natur og Landskab, og vil fremgå af tilladelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune kan aflyse eller flytte arrangementet, hvis uforudsete forhold skulle gøre det nødvendigt.