Kvalitets­standard for Afløsning i hjemmet

I kvalitetsstandarden får du information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om Afløsning i hjemmet.

Kvalitetsstandarden har afsæt i gældende lov på området og i det fastsatte serviceniveau af
kommunalbestyrelsen.
Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019.

Luk alle
Åben alle

Afløsning i borgerens hjem.

SEL § 84, stk. 1
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ægtefælle eller andre nære pårørende, som i eget hjem passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det er en betingelse, at personen, med den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne, kun med meget eller fuldstændig hjælp kan varetage egne behov, og at den pårørende varetager hele- eller væsentlige dele af den personlige pleje/ tilsyn/omsorg.
Der kan som udgangspunkt ikke bevilges afløsning i eget hjem, hvis personen med den nedsatte  funktionsevne har en daghjemsplads eller er i stand til at være alene.

  • Tilbuddet omfatter afløsning af praktisk hjælp svarende til maksimalt Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard.
  • Afløsning gives som hovedregel på hverdage i dagtimerne mellem kl. 8 – 17.
  • Afløsning skal som udgangspunkt varsles 2 uger før behovsdato.
  • Afløsning gives som udgangspunkt max. 3 timer pr. uge.
  • Udmålingen af hjælp tager altid udgangspunkt i en konkret, individuel vurdering af borgers funktionsniveau samt ægtefælle/samlevers behov for afløsning.

Afløsning visiteres altid til den borger, som har nedsat funktionsevne.

Myndigheden i Sundhed og Omsorg
Tlf. 72 53 06 50
Email: sundhed@fmk.dk

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67. 
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.