Kvalitets­standard for Midlertidigt ophold

I kvalitetsstandarden får du information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om Midlertidigt ophold.

Her får du informationer om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om midlertidigt ophold. Denne kvalitetsstandard tager udgangspunkt i gældende lov på området og det kommunale serviceniveau fastsat af kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarden er godkendt af Sundheds- og Ældreudvalget 2023.

Luk alle
Åben alle

Hvad er formålet med hjælpen?

Hvis du efter sygdom eller indlæggelse er så afkræftet, at du ikke kan klare dig selv eller rehabiliteres i eget hjem, kan du i en kortere periode få ophold og rehabilitering på Rehabiliteringscenter Bakkegården.
Opholdet her er tidsafgrænset og som udgangspunkt af op til 3 ugers varighed.
Der er ikke mulighed for frit valg af opholdssted i forbindelse med et midlertidigt ophold.

Formålet med dit ophold kan være:
• At genvinde færdigheder efter sygdom.
• At sikre observation, pleje og træning efter endt sygehusophold.
• At forebygge sygehusindlæggelse.

Hvad omfatter hjælpen?

Myndighedsafdelingen vurderer dit behov for et midlertidigt ophold på baggrund af dit aktuelle funktionsniveau, dine ressourcer og dit behov for fagligt personale tæt på hele døgnet.

Afgørelsen træffes ud fra en konkret og individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af dine behov.

Rehabiliteringscenter Bakkegården har åbent hele døgnet med fagligt personale i vagt.

Du får dit eget værelse og har mulighed for at benytte fællesrummene til spisning og andre aktiviteter. De kræfter, du har, hjælper vi dig med at bruge bedst muligt, så du får trænet og rehabiliteret din krop, balance og koordinering hyppigt og med den styrke, du magter den enkelte dag. Medarbejderne støtter dig i træning af almindelige hverdagsaktiviteter som bad, påklædning, anretning af mad og at kunne spise selv.

Hvis du under dit midlertidige ophold søger om en plejebolig, og du ikke kan være i din egen bolig i ventetiden, skal du som udgangspunkt tage imod den plejehjemsplads, som kommunen tilbyder dig. Det kan være, at du i nogle tilfælde vil blive flyttet til en anden venteplads i kommunen, mens du venter på en plejehjemsplads.

Andre særlige forhold

Der er egenbetaling i forbindelse med et midlertidigt ophold på Bakkegården.

Egenbetaling inkluderer mad og drikke hele døgnet samt serviceydelser som tøjvask og rent sengelinned.

Du skal selv betale transport til og fra midlertidigt ophold.

Du kan finde oplysninger om egenbetaling på kommunens hjemmeside under afsnittet Plejehjem og aflastning:

www.fmk.dk/borger/aeldre-og-pension/stoette-og-pleje/midlertidigt-ophold/

Dokumentation:
• Fagsystem

Hvordan kan du få hjælpen?

Hvis du får behov for midlertidigt ophold, kan du eller dine pårørende efter aftale med dig kontakte:

Myndigheden i Sundhed og Ældre
Tlf.: 72536000

 E-mail: Sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme    oplysninger – sikker post sendes via Borger.dk)

Hvem hjælper dig?

Rehabiliteringscenter Bakkegården
Bakkegården
Snarupvejen 9B, Espe
5750 Ringe
Telefon: 72 53 05 34

Hvad forventer vi af dig?

Som modtager af midlertidigt ophold forventer vi, at:

• du har dine personlige ting: Tøj, sko, toiletsager, hjælpemidler og evt. medicin og doseringsæsker med.
• du bidrager aktivt til din egen genoptræning med de kræfter, du har fra dag til dag.
• du selv tilkendegiver, hvilke mål du ønsker for opholdet. Dette for at vi i fællesskab med dig kan planlægge dagligdagen og dine aktiviteter.
• du ikke ryger indendørs.
• du ikke indtager alkohol under opholdet.

Kvalitetsmål

Faaborg-Midtfyn Kommune har fokus på dit hverdagsliv. Det overordnede formål med det midlertidige ophold er, at du kan leve et så uafhængigt liv som muligt i egen bolig. Derfor tilstræber vi:

  • At du får et besøg på sygehuset af én af vores visitatorer inden udskrivelsen, hvor der aftales praktiske detaljer om opholdet med dig og din familie.
  • At du tilbydes midlertidigt ophold i forlængelse af din indlæggelse, hvis du er i målgruppen.
  • Du deltager løbende i evalueringsmøder på Bakkegården om dine mål for opholdet.

Klageadgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Du kan kontakte din sagsbehandler i Myndighed, Sundhed og Ældre, hvis du ønsker at klage. Du kan også kontakte kommunens uvildige borgerrådgiver, som kan hjælpe dig med at forstå afgørelsen, eller give dig vejledning i sagen. sundhed@fmk.dk

Lovgrundlag

Servicelovens § 84, stk. 2

Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Information

Denne kvalitetsstandard og Faaborg-Midtfyn Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunes hjemmeside www.fmk.dk.

Vil du vide mere om at søge hjælp, pleje og støtte, er du velkommen til at kontakte

Myndighed, Sundhed og Ældre
Rådgivning og Visitation
Skolevej 6
5854 Gislev
Tlf.: 7253 6000 (mandag til fredag kl. 9.00—12.00, undtagen onsdag
E-mail: Sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger – sikker post sendes via Borger.dk)