Kvalitets­standard for Midlertidigt ophold

I kvalitetsstandarden får du information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om Midlertidigt ophold.

Kvalitetsstandarden har afsæt i gældende lov på området og i det fastsatte serviceniveau af
kommunalbestyrelsen. 
Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019.

Luk alle
Åben alle

Et midlertidigt ophold er et ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for rehabilitering, omsorg og pleje jf. serviceloven § 84, stk. 2 , herunder rehabilitering efter indlæggelse eller sygdomsperiode, som ikke kan klares i eget hjem.

Serviceloven § 84, stk. 2
Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Borgere som efter en konkret, individuel faglig vurdering, vurderes:
• Ikke at kunne rehabiliteres i eget hjem og har behov for
afklaring i forhold til fremtidig bolig
• At have akut behov for hjælp, fysisk, psykisk eller socialt.
• At have behov for en plejebolig.

Opholdet er tidsafgrænset og som udgangspunkt af max. 3 ugers varighed.
Der foregår visitation og re-visitation løbende.
Der er ikke mulighed for frit valg på opholdssted i forbindelse med midlertidigt ophold.

Der er egenbetaling i forbindelse med et midlertidigt ophold jf. bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven § 1. 12, stk. 2.
Egenbetaling inkluderer forplejning, serviceydelser og aktiviteter.
Borgeren skal selv betale transport til og fra midlertidigt ophold.

Fagsystem.

Myndighed, Sundhed og Ældre
Tlf. 72 53 06 50
E-mail: sundhed@fmk.dk

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist  medhold. Får borgeren ikke medhold sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.