Kommuneveje

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der ca. 1000 km offentlige veje (kommuneveje) som administreres og vedligeholdes af kommunen.

Hvad er en offentlig vej

I Vejloven defineres offentlige veje som veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af kommunen.

Renholdelse af offentlige veje og stier

Faaborg-Midtfyn Kommune sørger for renholdelse af offentlige veje og stier efter en nærmere fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.

Uden for byer og bymæssige bebyggelser omfatter kommunens renholdelsespligt - bortset fra parkerings- og rastepladser og lignende - alene den renholdelse, der er nødvendig for færdselssikkerheden.

Faaborg-Midtfyn Kommune fejer og foretager i et vist omfang ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, stier og pladser.

Hvad skal grundejerne sørge for

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at gøre rent - også for ukrudt - på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Det er normalt fortove eller stier.