Kommuneveje

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der ca. 1000 km offentlige veje (kommuneveje) som administreres og vedligeholdes af kommunen.

Hvad er en offentlig vej

I Vejloven defineres offentlige veje som veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af kommunen.

Renholdelse af offentlige veje og stier

Faaborg-Midtfyn Kommune sørger for renholdelse af offentlige veje og stier efter en nærmere fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.

På offentlige veje i landzone omfatter vejmyndighedens pligt til renholdelse - bortset fra parkerings- og rastepladser og lignende - alene den renholdelse, der er nødvendig for færdselssikkerheden.

Faaborg-Midtfyn Kommune fejer og foretager i et vist omfang ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, stier og pladser.

Hvad skal grundejerne sørge for

Grænser din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for din ejendom.

Omfattet Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommunen at:

  • fjerne ukrudt og lignende
  • renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde befæstede færdselsarealer
  • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
  • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbs render, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb

 

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk

Lovgivning