Tilladelse til erhvervsbyggeri

Kræver dit erhvervsbyggeri en byggetilladelse? Her finder du informationer til hvordan du søger en byggetilladelse.

Luk alle
Åben alle

Kræver dit byggearbejde til erhverv eller etagebolig en byggetilladelse? Få vejledning til hvordan du søger en byggetilladelse.

Hvilket byggeri kræver byggetilladelse?

Få overblik om dit byggearbejde til erhverv, landbrug eller etagebolig kræver en tilladelse eller anmeldelse inden opstart.

Nybygning, tilbygning og ændret anvendelse kræver byggetilladelse.

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

 • Nybygning til etagebolig eller erhverv, fx landbrug og industri.
 • Tilbygning til eksisterende bygning med etagebolig eller erhverv.
 • Udnyttelse af tagetage til etagebolig eller erhverv.
 • Ny kvist i tagetagen.
 • Garage, carport eller udhus.
 • Ændret anvendelse, fx andet erhverv.
 • Indvendig ombygning, som berører bærende konstruktioner eller bygningens brandstrategi.
 • Solcelleanlæg på terræn eller eksisterende tagkonstruktion.

Hvilket materiale skal du vedlægge ansøgning om tilladelse til erhverv eller etagebolig? Og hvordan bliver byggesagen færdigmeldt?

Ansøgning om byggetilladelse

Indsend din ansøgning om byggeri via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID. Ejer skal indsende byggeansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Byggeriets anvendelse skal være beskrevet i ansøgningen. Ved ændret anvendelse skal den hidtidige benyttelse oplyses.

Ansøgningen skal være vedhæftet:
• Målfast tegningsmateriale.
• Oplysninger om konstruktions- og brandklasse.
• Erklæring om, hvilke tekniske forhold i byggearbejdet er omfattet af. (Erklæringen udfyldes i Byg og Miljø)
• Oplysninger til BBR.

Dit byggearbejde kan kræve en tilladelse i forhold til anden lovgivning, inden vi kan behandle byggesagen. Du skal undersøge dette i forbindelse med, at du udfylder ansøgningen i Byg og Miljø.

Du modtager en kvittering i Byg og Miljø, når sagen er blevet tildelt en sagsbehandler.

Tegningsmateriale til byggeansøgning

Tegninger og dokumentation til byggeansøgningen er fx følgende:

 • Situationsplan med alle bygninger, parkeringsareal og afstand til skel og vej.
 • Plantegning med bygningens ydre mål.
 • Tværsnit med rumhøjde og opbygningen af gulv, vægge og tag.
 • Facadetegninger med højder og placering af døre og vinduer.
 • Terræn- og koteplan, hvis grunden er skrånende.
 • Tilbud på byggeskadeforsikring ved ny boligenhed.
 • Starterklæring fra certificeret statiker ved konstruktionsklasse 2-4.
 • Starterklæring fra certificeret brandrådgiver ved brandklasse 2-4.
 • Oplysninger til BBR, fx materialer på væg og tag, opvarmning, antal rum, bad og wc.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2015 ikke skal betales gebyr for byggesagsbehandling. Det gælder for ansøgninger indsendt efter 1. januar 2015.

Tilladelse til ibrugtagning

Byggeri må ikke tages i brug, inden vi har givet en ibrugtagningstilladelse.

Ejer eller ansøger skal færdigmelde byggeriet via Byg og Miljø, når byggearbejdet er færdigt. I Byg og Miljø skal udfyldes erklæring om, at byggeriet er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Færdigmeldingen skal være vedlagt dokumentation, som er beskrevet i byggetilladelsen. Dokumentationen kan fx være IBS-attest fra landinspektør, drifts- og vedligeholdelsesmanualer og dokumentation på tekniske forhold.

Ved nybyggeri skal der ofte vedlægges dokumentation på byggeskadeforsikring og energimærkning.
BBR (Bygnings- og Boligregistret) bliver automatisk ajourført, når byggesagen bliver afsluttet.

Stikprøvekontrol
Efter der er meddelt ibrugtagningstilladelse, vil 10 % af byggesagerne blive udtaget til stikprøvekontrol.

Kræver dit byggearbejde til hegnsmur, legeplads eller lysmast en tilladelse? Og få vejledning til hvordan du søger tilladelsen.

Hvilke konstruktioner kræver byggetilladelse?

Få overblik over om dit byggearbejde til en fast konstruktion kræver en byggetilladelse inden opstart.

Konstruktioner, som kræver byggetilladelse

Faste konstruktioner, som har betydning i forhold til byggelovgivningen, kræver en tilladelse.

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

 • Hegnsmure med højde over 1,8 meter
 • Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn
 • Lysmaster
 • Multibane med tribune eller anden stor konstruktion
 • Pyloner og fritstående skilte
 • Solcelleanlæg på terræn eller eksisterende tagkonstruktion
 • Vindmøller
 • Offentlige legepladser

Hvis du er i tvivl, så kontakt BYG på mail teknik@fmk.dk eller telefon 72 53 21 04.

Midlertidige konstruktioner opsat i over 6 uger kræver byggetilladelse, og der er særlige regler for transportable telte og scener.

Midlertidig overnatning kræver byggetilladelse

I forbindelse med byggeri kan der være behov for overnatning i beboelsesvogn eller campingvogn ved byggepladsen i en begrænset periode. Når perioden har en varighed på over 6 uger, så kræver det en byggetilladelse.

Selvom det er en begrænset periode, så skal bestemmelserne i en lokalplan stadig overholdes, og hvis området ligger i landzone, så kræver det en landzonetilladelse.

Transportable konstruktioner, fx. telte og scener

Scener og telte på over 50 m² eller til over 150 personer kræver en byggetilladelse, hvis konstruktionen ikke er certificeret.

Transportable konstruktioner, som kan sættes op uden tilladelse, som ikke kræver byggetilladelse eller certificering:

 • Private telte til privat brug op til 150 personer.
 • Telte på op til 50 m², der ikke er til privat brug.
 • Scener uden overdækning på op til 1 meter i højden, både indendørs og udendørs.

Konstruktionerne er omfattet af byggeloven, selvom de ikke kræver tilladelse. Konstruktionerne skal overholde følgende:

 • Adgangsforhold.
 • Konstruktive forhold, blandt andet fundering og de bærende konstruktioner.
 • Brandforhold, herunder afstandsforhold, flugtveje og redningsforhold.

Konstruktioner, der skal være opsat i mere end 6 uger, kræver en byggetilladelse uanset størrelse, følgende kræver byggetilladelse eller certificering inden opsætning:

 • Telte i mere end 1 etage.
 • Telte til privat brug, som anvendes til flere end 150 personer.
 • Telte større end 50 m², der ikke er til privat brug.
 • Scener med en højde over 1 meter.
 • Alle scener med overdækning.
 • Telte, konstruktioner mm. der kræver helhedsvurdering efter BR18 kapitel 8.

Læs en mere uddybende liste i Bygningsreglementet, § 5

Certificering af transportable konstruktioner

Hvis konstruktionen er certificeret, så kræver den ikke byggetilladelse inden opsætning. Der er dog en forudsætning, at konstruktionen ikke skal være opsat i længere tid end 6 uger, da den ellers kræver det en byggetilladelse

Ejeren af en transportabel konstruktion kan få den certificeret efter reglerne i bekendtgørelse om certificering af konstruktioner.

Læs mere om certificeringsordningen for transportable telte og konstruktioner her

Ansøgning om byggetilladelse

Ansøgningen skal være vedhæftet tegningsmateriale og relevant dokumentation til sagen. Ejer skal indsende ansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Midlertidig Overnatning - Tegningsmateriale og dokumentation er fx. følgende:

 • Målfast situationsplan med placering, adgangs- og parkeringsforhold.
  Tegningsmateriale med bredde, længde og højde.
 • Oplysning om varighed.
 • Oplysning om køkken, bade- og toiletforhold, herunder tilslutning af afløb.
 • Oplysning om brandmæssige forhold.
  Oplysning om opvarmning.

Transportable konstruktioner - Tegningsmateriale og dokumentation er fx. følgende:

 • Målfast situationsplan med placering, adgangs- og parkeringsforhold
 • Tegningsmateriale med bredde, længde og højde.
 • Oplysning om arrangementet og antal personer.
 • Beregninger af fundering og bærende konstruktioner.
 • Oplysning om brandmæssige forhold.
 • Pladsfordelingsplan, driftsmanual mm. hvis telter er til >150 personer.

Indsend din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og byplanvedtægter skal overholdes. Ellers skal du søge en dispensation inden opstart.

Ansøgning om dispensation

Indsend din ansøgning om dispensation via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse, og ejer skal indsende ansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.
Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er meddelt dispensationen.

Dispensation fra bygningsreglementet

Du kan søge om dispensation fra de tekniske bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Vi kan kun dispensere, når det skønnes at være foreneligt med de hensyn, der ligge bag ved den bestemmelse, du søger dispensation fra.

Dispensation fra lokalplan eller byplanvedtægt

Du kan søge dispensation fra en bestemmelse i en lokalplan eller byplanvedtægt. Vi kan kun dispensere, når det skønnes at være foreneligt med de hensyn, der ligge bag ved den bestemmelse, du søger dispensation fra.

Vi kan ikke dispensere fra en lokalplans formål eller bestemmelser om anvendelse. I stedet kræver det udarbejdelse af en ny lokalplan.

Bygningstegningerne fra alle byggesager bliver arkiveret ved kommunen. Du har mulighed for at få en kopi af en tegning.

Rekvirering af bygningstegninger

Bygningstegningerne er skannet ind og ligger elektronisk på hver enkelt ejendom.

Ejer kan se bygningstegninger på sin egen ejendom ved login med NemID på www.borger.dk.

Tegningerne findes under "Mit overblik/ personlige oplysninger", "Bolig" og den konkrete adresse, hvor det hedder"Byggesager".

Tegningerne kan også rekvireres på mail teknik@fmk.dk eller telefon 72 53 21 34. Mailen skal indeholde oplysninger om adresse, evt. matrikel nr., og hvilke tegninger der skal bruges.

Luftfoto af din ejendom

Hvis du skal bruge en situationsplan over din grund kan du evt. anvende luftfoto i stedet for tegning.

På kortmateriale kan du se luftfoto af din ejendom. Ved printning af kortet til en pdf-fil kan du vælge et målfast forhold, fx 1:500 eller 1:1000. Der gøres opmærksom på, at placering af matrikelskel på kortet kun er vejledende.

I landzone kræver det tilladelse fra kommunen, hvis du vil udstykke, bygge nyt eller ændre anvendelsen af bygninger/ubebyggede arealer.

Hvad kræver landzonetilladelse?

Hele kommunen er opdelt i byzone, landzone og sommerhusområder.

I landzone kræver det landzonetilladelse til:

 • Udstykning
 • Nyt byggeri
 • Ændret anvendelsen af eksisterende bygninger
 • Ændret anvendelse af ubebyggede arealer

Anmeldelse af byggeri eller ændret anvendelse i landzone

Det meste byggeri kræver landzonetilladelse, men der er enkelte undtagelser, som kun skal anmeldes til kommunen.

Følgende byggeri skal anmeldes:

 • Ændret anvendelse af overflødige bygninger til en virksomhed eller én bolig.
 • Byggeri til driften af en landbrugs- eller skovejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet.

Anmeldelen kan foretages digitalt eller via skema, som skal sendes til BYG på teknik@fmk.dk med beskrivelse af byggeriet og anvendelsen samt oplysning om, at det er en anmeldelse efter Planloven.

Vi vil svare retur på anmeldelsen indenfor 14 dage. Byggeriet eller anvendelsesændringen vil ofte også kræve en byggetilladelse.

Ændret anvendelse af overflødige bygninger

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom kan efter anmeldelse efter

Planloven ændres til følgende:

 • Håndværks- eller industrivirksomhed
 • Mindre butik med bruttoetageareal på op til 250 m²
 • Liberale erhverv
 • Forenings- og fritidsformål
 • Lager
 • Kontorformål
 • En bolig. Ved flere bygninger på en ejendom kan der kun etableres én bolig

Nedenstående vilkår skal være opfyldt:

 • Virksomheden eller boligen skal etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang.
 • Bygningen må ikke være opført indenfor de seneste 5 år.

Andre overflødiggjorte bygninger kan også tages i brug til ovennævnte formål, hvis vilkårene er opfyldt. Dog gælder det ikke for bygninger indenfor klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje eller i kystnærhedszonen.

En ændret anvendelse skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vilkårene er opfyldt.

Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse

Ikke alt byggeri i landzone kræver landzonetilladelse, men ofte kræves andre tilladelser f.eks. byggetilladelse og/eller dispensation fra Naturbeskyttelseslovens byggelinjer.

Følgende byggeri kræver ikke landzonetilladelse:

 • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en landbrugs- eller skovejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet. Byggeriet skal anmeldes til kommunen.
 • Garage, carport, udhus, drivhus og lignende på højst 50 m² i tilknytning til enfamiliehus eller sommerhus.
 • Byggeri til brug for offentlige trafik- forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv modtagelse, som ikke kræver byggetilladelse.
 • Til- og ombygning af helårshus, hvis husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m².
 • Opførelse (eller indretning i eksisterende bebyggelse) af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal bruges i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper.
 • Helårsboligs overgang til fritidsbolig.
 • Tilbygning med indtil 500 m² af en mindre virksomhed i landzone, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning eller i en overflødiggjort bygning.
 • Tilbygning til en mindre butik i landzone, der er etableret i en overflødiggjort bygning, når butikkens bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger 250 m². Gælder dog ikke i kystnærhedszonen.

Link til Regler & Lovgivning

BYG

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 04

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00