Affaldsplan 2015-2020

Affaldsplan 2015-2020 udgør den overordnede ramme for håndtering af affald i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2020 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020-2026.

Luk alle
Åben alle

Faaborg-Midtfyn Kommunes Affaldsplan 2015-2020


Indhold:

Faaborg-Midtfyn Kommune

Indledning

Planen kort fortalt

Status og mål

 • Nationale Målsætninger og sigtelinier
 • Status fra tidligere affaldsplan

Nedgravede affaldsbeholdere

Store affaldsstrømme

Styrket borgerinddragelse

Affaldsfraktioner fra erhverv

 • Affald fra servicesektoren
 • Erhvervets brug af genbrugsstationerne

Affaldsfraktioner fra husholdninger

 • Borgernes brug af genbrugsstationerne
 • Husholdningsaffald
 • Organisk affald
 • Batterier
 • Metalemballage
 • Glasemballage
 • Pap
 • Papir
 • Plastemballage
 • Stort og småt brændbart
 • Haveaffald
 • Affald til deponi
 • Eksport og import af affald
 • Slam
 • Øvrigt affald

Fremskrivning

Den langsigtede plan

Modtage og behandlingsanlæg

 • Affaldsanlæg
 • Genbrugsstationer
 • Øvrige anlæg til modtagelse og behandling af affald

Økonomi

 • Takstblad 2015

Tids og aktivitetsplan

Organisation og struktur

Miljøvurdering

 • Miljøscreening af affaldsplanen

Indledning

Affaldsplan 2015-2020

Affaldsplan 2015-2020 udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne og fra kommunens institutioner og virksomheder samt en del af erhvervsaffaldet.

Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2020 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020-2026.

Læsevejledning

Afsnittet Planen kort fortalt indeholder et kort resume af affaldsplanen. I afsnittet Status og mål beskrives de opnåede resultater i kommunen i 2013 (kortlægningsåret) og data sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder kommunens mål for planperioden og hvilke initiativer, der iværksættes for at nå målene.

Afsnittet indeholder også en gennemgang af regeringens ressourceplan og en status på kommunens nuværende affaldsplan.

I afsnittet Nedgravede affaldsbeholdere gennemgås forsøgsordningen med nedgravede affaldsbeholdere i Faaborg midtby.

I afsnittet Store affaldsstrømme gennemgås nogle af kommunens største affaldsstrømme.

Disse affaldsstrømme kan der være store gevinster ved at sætte ind overfor.

Under Affaldsfraktioner fra erhverv beskrives affald fra servicesektoren samt virksomhedernes brug af genbrugsstationerne.

Under Affaldsfraktioner fra husholdninger beskrives hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles og hvordan affaldsfraktionen nyttiggøres eller bortskaffes, samt mængden i år 2013 (kortlægningsåret). Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion, beskrives disse også her.

Fremskrivning beskriver den forventede udvikling i affaldsmængderne i kommunen.

Afsnittet Den langsigtede plan indeholder kommunens overordnede plan for affaldsområdet for årene 2015 til 2026.

Under Modtage- og behandlingsanlæg beskrives de affaldsanlæg som kommunen anvender.

I afsnittene Økonomi- og Tids- og aktivitetsplan beskrives henholdsvis de økonomiske konsekvenser af affaldsplanen og hvornår de beskrevne initiativer iværksættes.

Under Organisation og struktur beskrives, hvordan kommunen har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet.

Afsnittet Miljøvurdering indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Afsnittet Affaldshierarki indeholder en vurdering af planens overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Definitioner

I affaldsplanen anvendes en række definitioner for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplan-lægningen. For at undgå unødig forvirring redegøres her kort for de mest brugte definitioner.

Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. papir, glas, træ,
m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugsstationerne.

Dagrenovation: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, glasemballage, metalemballage og plastikemballage, organisk affald og batterier. (En stor del af disse fraktioner hører ikke hjemme i dagrenovationsbeholderen, og der skal gøres en indsats for at frasortere de genanvendelige fraktioner).

Erfaringstal: Generel opgørelse af størrelsen på forskellige fraktioner i en almindelig husstand, f.eks. mængden af plastik, papir, batterier osv.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød.

Husholdningsaffald: Affald som kommer fra en husstand. Det er både det genbrugelige affald som indsamles ved husstanden, madaffaldet (dagrenovationsaffaldet) og det affald som køres på genbrugsstationen.

Affaldsplan 2015-2020

Affaldsplan 2015 – 2020 behandler kommunens plan for, hvordan husholdningernes affald skal håndteres i planperioden. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2020 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2021-2026.

Affaldsplanen udgør en væsentlig del af det administrative grundlag for kommunes mål samt konkrete initiativer på affaldsområdet i de kommende år og med sigtelinjer for perioden frem til 2026.

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og redegør for de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden. Planen kan også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i kommunen.

Kommunen har formuleret målsætningerne i affaldsplanen på baggrund af en kortlægning af den hidtidige affaldshåndtering i kommunen. Overordnet er det kommunens mål mindst at være på linje med de nationale mål.

Planen kort fortalt

Planen kort fortalt

I Faaborg-Midtfyn Kommune genanvendes en stor del af affaldet. I planperioden skal der arbejdes på at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet, desuden skal der sættes undersøgelser i gang for at afklare mulighederne for bedre sortering af affaldsfraktionerne.

Øget genanvendelse i planperioden

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål er at øge den samlede genanvendelse med henblik på at sikre ressourceudnyttelsen i affaldet bedst muligt. Desuden ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at følge de nationale målsætninger om bedre genanvendelse af ressourcerne og mindre afbrænding.

Forventede resultater i planperioden

Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede husstandsindsamling af emballageaffald, som erfaringsmæssigt bliver blandet med dagrenovationsaffaldet. Det er muligt at få indsamlet en del af den "tørre fraktion" i dagrenovationsaffaldet (plastik, papir, metal osv.). Der sættes i planperioden fokus på emballageaffaldet med informationskampagner for at øge mængden af frasorteret emballageaffald ved kommunens husstandsindsamling. Endvidere evalueres ordningen for at optimere og justere den.

Samtidig iværksættes der en undersøgelse af hvordan genanvendelsen af husholdningsaffaldet kan øges. Herunder hvorvidt det er muligt at frasortere det organiske affald til brug i biogasanlæg, kompostering eller lignende.

For at fastholde og gerne øge genanvendelsesprocenten for bygge- og anlægsaffald vil Faaborg-Midtfyn Kommune udsortere bygge-og anlægsaffaldet i flere fraktioner på genbrugsstationerne.

Udviklingen i affaldsmængderne og organisation af affaldsområdet Der forventes kun en lille stigning i affaldsmængderne frem til 2020. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges.

Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra kommunen på Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S.

Når aftalen med Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S udløber med udgangen af 2015, skal der findes nye aftagere af det forbrændingsegnede affald. FFV Energi og Miljø A/S vurderer ikke, at det bliver noget problem at finde aftagere og er i gang med at undersøge mulighederne.

Der vil være den fornødne kapacitet til deponering på Klintholm I/S og til kompostering på FFV Renovation A/S to komposteringspladser.

Ligeledes forventes der at være tilstrækkelige muligheder for afsætning og behandling af genanvendelige materialer indsamlet i planperioden.

Planens konsekvenser for miljøet

Den lovpligtige screening af affaldsplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Status og mål

Status, målsætninger og initiativer

Genanvendelsen af affald skal øges, det skal undersøges hvilke initiativer der skal sættes i gang.

Faaborg-Midtfyn Kommune er allerede nået langt

Kommunen genanvender en stor del af husholdningsaffaldet. Dette sker i kraft af borgernes store indsats for at genanvende. Desuden på grund af kommunens veldrevne genbrugsstationer og ordningen for husstandsindsamling af genbrugelige fraktioner.

Også en stor del af bygge- og anlægsaffaldet genanvendes ligesom størstedelen af haveaffaldet energiudnyttes.

Definition af husholdningsaffald

I denne rapport dækker begrebet husholdningsaffald over alt det affald, som kommer fra en husstand. Det er både det genbrugelige affald som indsamles ved husstanden, madaffaldet (dagrenovationsaffaldet) og det affald som køres på genbrugsstationen.

Dagrenovationsaffald er køkkenaffaldet, det vil sige kartoffelskræller, pålægsindpakning, mælkekartoner og lignende. En del af affaldet hentes af FFV Genbrug, men en stor del ender typisk i skraldespanden.

Vurdering af data

Denne rapport er baseret på affaldstal som FFV Renovation A/S har registreret. En del af affaldsmængderne er skønsmæssigt angivet.

Nogle mængder er opdelt i erhverv og privat efter en fordelingsnøgle som er skønnet ud fra de årlige brugerundersøgelser på genbrugsstationen i Ringe. Samlet set vurderes mængderne at stemme overens med virkeligheden, men der er visse usikkerheder.

Da planen som udgangspunkt skal forholde sig til de overordnede rammer, vurderer vi at tallene er brugbare og at beregninger og grafer i planen giver et retvisende billede.

I 2010 blev der lavet et nyt nationalt affaldsdatasystem (ADS) som afløste forgængeren ISAG. ADS er anderledes opbygget og giver mulighed for at få mere præcise data for, hvilken branche affaldet oprindeligt stammer fra. Data for 2010 2013 bærer dog præg af, at indsamlere og modtageanlæg har skullet vænne sig til at indberette til systemet. Derfor stemmer tallene ikke overens med kommunens egne tal. Det er et forhold vi arbejder på at få løst.

Da der ikke er overensstemmelse mellem vores egne tal og ADS på nuværende tidspunkt, har vi valgt at bruge vores egne tal i denne plan.

I 2016 skal Miljøstyrelsen evaluere kommunens udvikling i genanvendelse af husholdningsaffaldet ud fra data i ADS. Derfor skal vores egne tal og ADS tallene afstemmes.

Status 2013

Af den indsamlede mængde husholdningsaffald blev omkring 40 % genanvendt i 2013.

Dagrenovation indgår som en væsentlig del af husholdningsaffaldet.

I regeringens ressourceplan "Danmark uden affald" regnes haveaffald ikke med i genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald.

Tidligere var haveaffald en del af beregningen, og derfor kan genanvendelsesprocenten fra tidligere år ikke direkte sammenlignes.

Overordnede mål for perioden 2015-2020

 • 50 % genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald i 2022.
 • Finde en løsning for frasortering af den organiske del af dagrenovationen.
 • Understøtte større frasortering af miljøfremmede stoffer i bygge- og anlægsaffald.
 • Forbedre sorteringen, åbningstiderne og tilgængeligheden på genbrugsstationerne.

Overordnede initiativer i perioden 2015-2020

Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætter følgende overordnede initiativer:

 • Optimering af husstandsindsamlingen af emballageaffald dels ved evaluering og finjustering af ordningen og dels ved informationskampagne.
 • Undersøgelse af mulighederne for bedre genanvendelse af husholdningsaffaldet, herunder undersøgelse af mulighederne for og økonomien i frasortering af det organisk affald.
 • Øget indsats i perioden 2015 2020 for forbedret sortering på genbrugsstationerne, specielt med henblik på at nedsætte mængden til deponi og forbrænding, og undgå spredning af miljøfremmede stoffer.
 • Flytte Faaborg Genbrugsstation.

Udmøntning af initiativer Regulativer

Faaborg -Midtfyn Kommune har i regulativer fastlagt bestemmelser for omfang og tilrettelæggelse af kommunens affaldsordninger.

Regulativerne er kommunens administrationsgrundlag baseret på gældende lovgivning og udmøntningen af initiativer fra affaldsplaner.

Administrationen af ordningerne sker på baggrund af følgende regulativer (med efterfølgende opdateringer):

 • Regulativ for husholdningsaffald af 14. september 2011.
 • Regulativ for erhvervsaffald af 15. august 2012.

Der forventes en revision af regulativerne i løbet af 2015.

Nationale mål

Kommunen er forpligtet af regeringens mål for affaldsområdet.

Regeringens mål er nationale mål som alle kommunerne tilsammen skal nå.

Nationale Målsætninger og sigtelinier

Der skal afbrændes mindre og genbruges mere. Desuden skal der sættes fokus på bedre sortering af affaldet. På den måde kan genbrug af værdifulde materialer øges og spredning af miljøfarlige stoffer reduceres.

Regeringens "Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018"

Livscyklusvurderinger for papir- og papaffald, metalaffald og i nogle sammenhænge også plastaffald og organisk affald viser, at CO2udledningen er større, når vi brænder affaldet, end når vi genanvender det. Forbrænding betyder desuden, at de fleste materialer går tabt, så der ved produktionen af nye produkter skal bruges nye råvarer – f.eks. fossile brændsler til produktion af ny plast og begrænsede ressourcer til fremstilling af f.eks. metalprodukter.

Der er følgende nationale målsætninger for affaldet:

Regeringens mål for husholdningsaffald

Det er målet, at 50 % af følgende materialetyper i husholdningsaffaldet: organisk affald, papir, pap, glas, plast, metal og træaffald fra de danske husholdninger skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i 2022.

Det forudsætter en omlægning af indsamlingsordningerne i mange kommuner at opnå 2022målet på 50 %. Det forventes, at kommunerne i langt de fleste tilfælde kun kan nå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, hvis der etableres ordninger for det organiske affald i dele af kommunen, for eksempel i en-familieboliger. Målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet er et nationalt mål. Målet er vejledende for kommunerne, der ved en samlet indsats bidrager til at nå det nationale mål.

Regeringens mål for haveaffald

Det forventes, at 25 % af haveaffaldet energiudnyttes ved forbrænding eller bioforgasning i 2018. Højst 2 % af haveaffaldet deponeres, og resten komposteres. I dag energiudnyttes 4 % af haveaffaldet.

Regeringens mål for servicesektoren

Genanvendelsen af papir, pap, glas, metal- og plastemballage fra servicesektoren forøges med en fjerdedel. I dag genanvendes ca. 53 %. Det forventede niveau er 70 % i 2018.

Knap fire gange så meget organisk affald fra restauranter, dagligvarehandel m.v. indsamles og udnyttes til dyrefoder eller biogas og gødningsprodukt. I dag indsamles ca. 17 %. Det forventede niveau er 60 % i 2018.

Regeringens mål for elektronik og batterier

Affaldsundersøgelser af dagrenovationen fra danske husstande viser, at der smides småt elektronikaffald og batterier i den del af dagrenovationen, som går til forbrænding. Det skal der ændres på og det forventes, at der i 2018 indsamles 65 % af de markedsførte mængder elektrisk og elektroniske udstyr, herunder 75 % fra husholdninger.

Regeringens mål for vigtige næringsstoffer

Spildevandsslam indeholder en række næringsstoffer, specielt fosfor. Ressourcemæssigt vil det derfor være en fordel, at spildevandsslam håndteres, så ikke kun energien, men også de værdifulde ressourcer som plantenæringsstoffer, særligt fosfor, udnyttes.

I 2018 forventes det at der genanvendes 80 % af fosfor fra spildevandsslam, ved udnyttelse af fosfor i asken fra slamforbrænding til gødning eller ved udspredning på landbrugsjord.

Regeringens mål for bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald kan indeholde mange forskellige problematiske stoffer og materialer, som f.eks. PCB, bly, cadmium, klorparaffiner og asbest, der kan blive spredt i miljøet med nedknust bygge- og anlægsaffald, hvis ikke de problematiske stoffer og materialer identificeres og frasorteres, inden affaldet materiale-nyttiggøres.

Der skal derfor sættes ind med initiativer for bedre sortering og undersøgelse.

Status fra tidligere affaldsplan

I Kommunens nuværende affaldsplan "Affaldsplan 2009 2012" er der opstillet en række mål. Kommunen har nået langt de fleste mål, nogle indsatser fortsættes i denne plan.

Status fra tidligere affaldsplan

Husholdningsaffald

Generelt har der været stor fokus på harmonisering af affaldsområdet efter sammenlægning til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Genbrugsstationer

I 2009 var der 5 genbrugsstationer og 4 minigenbrugsstationer. Der var opsat mål om nedlæggelse af minigenbrugsstationerne, omlægning af en genbrugsstation, indførelse af bedre åbningstider og indførelse af flere fraktioner til genanvendelse.

I 2014 er der 4 genbrugsstationer og 1 minigenbrugsstation. Åbningstiderne er harmoniseret, dog er der nu forsøg med udvidede åbningstider i hverdagene til gavn for erhverv og private. Der er siden 2009 blevet mulighed for at sortere i flere fraktioner på genbrugsstationerne.

Dagrenovation

Der var mål om undersøgelse af den optimale løsning for afhentning og tømning af dagrenovation. Blandt andet i forhold til ugetømning i sommermånederne.

I 2014 er der indført forsøg med nedgravede affaldsbeholdere. Der er endnu ikke taget endelig stilling til spørgsmålet om ugetømning om sommeren. Dette tages op i den kommende periode.

Organisk affald

Der var mål om at undersøge mulighederne for indsamling af den organiske del af dagrenovationsaffaldet. Der skulle nedsættes en arbejdsgruppe til vurdering af mulighederne i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Det blev vurderet, at de tilgængelige teknologier ikke på daværende tidspunkt var gode nok til at en frasortering kunne fungere. I denne plan tages spørgsmålet op igen.

Batterier

Der var en målsætning om indsamling af 45 % af batterierne, dette skulle nås ved informationskampagner, husstandsindsamling og batteribokse på affaldsøer.

Der indsamles mere end 45 % af batterierne og der er etableret husstandsindsamling af batterier.

Haveaffald

Der var mål om undersøgelse af nye behandlingsformer med henblik på at kunne energiudnytte haveaffaldet bedre ved bioforgasning eller afbrænding. Desuden var der mål om at undersøge mulighederne for alternativ indsamling af haveaffaldet.

Der er etableret 2 komposteringsanlæg i kommunen. En del af haveaffaldet sælges som biobrændsel og en stor del omdannes til kompost til borgerne i kommunen.

Der kører fortsat et forsøg med opstilling af containere til haveaffald i udvalgte
lokalområder.

Erhverv og genbrugsstationer

I den sidste affaldsplan var der lovmæssige ændringer som betød, at erhvervsvirksomheder frit kunne vælge om de ville aflevere deres genanvendelige affald på genbrugsstationerne eller til andre godkendte anlæg. Der var mål om at informere erhvervet om de nye forhold og vigtigheden i korrekt sortering og bortskaffelse.

Desuden var der mål om at etablere ordningen for erhvervets adgang til genbrugsstationerne.

Der er etableret en ordning for erhvervets adgang på genbrugsstationerne.

Henkastet affald

Henkastet affald er affald smidt i skovene, langs kysten og langs vejene. Der var mål om samarbejde med andre kommuner og netværksorganisationen "Hold Danmark Rent".

Desuden var der mål om øget fokus på kontrol og opsøgende arbejde.

Kommunen har samarbejdet med "Hold Danmark Rent" og har indgået i samarbejdet med andre kommuner. Desuden har kommunen forsøgt at opspore dem som har henkastet affaldet, ved at gennemgå det henkastede affald for mulig identifikation af forureneren.

Slam

En betydelig mængde spildevandsslam blev bortskaffet ved eksport. Der var mål om at finde en langsigtet mere permanent og lokal løsning.

Der er fundet en løsning for slam, som fremover køres på landbrugsjord.

Tværfaglige initiativer

Forebyggelse af affaldsdannelse gøres først og fremmest ved at informere om hvordan man håndterer affaldet inden bortskaffelsen. Der var mål om information og indsats overfor børn og unge.

Faaborg-Midtfyn Kommune har etableret projektet "Grøn Institution" som stadig kører.

Nedgravede affaldsbeholdere

Nedgravede affaldsbeholdere

Affaldshåndtering handler ikke kun om praktiske løsninger og genanvendelsesprocenter. I Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker vi også, at løsningerne passer ind i rammerne både teknisk og visuelt.

I Faaborg midtby har kommunen indført en forsøgsordning, hvor alle skraldespandene skiftes ud med 6 nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovationsaffald.

Nedgravede affaldsbeholdere

I Faaborg midtby har flere borgere været generet af, at deres skraldespande skulle trækkes igennem huset på tømmedagene. I de smalle gader i midtbyen har der desuden været et ønske om at undgå de grønne skraldespande og den tunge trafik fra renovationsbilerne. Derfor blev det besluttet at indføre en forsøgsordning med nedgravede affaldsbeholdere.

Forsøgsordning

I første omgang er der nedgravet 6 affaldsbeholdere som ca. 250 husstande skal benytte til deres dagrenovationsaffald (madaffald). De 6 beholdere er opstillet i et afgrænset område i midtbyen. Rent praktisk kunne forsøget være udført på mange forskellige måder.

Der har været fokus på at lave et fornuftigt kompromis, som tilgodeser så mange som muligt.

Det er vigtigt for kommunen at der er tilfredshed med de løsninger vi laver, og derfor har vi valgt at lave ordningen som et forsøg, som skal evalueres af borgerne inden det eventuelt udbygges.

Evaluering

Når løsningen med nedgravede affaldsbeholdere har fungeret et stykke tid, regner vi med at kunne høste nogle gode erfaringer. På den måde kan vi evaluere løsningen og vurdere, om der er stemning og basis for at udbygge løsningen i større dele af midtbyen og måske i andre byer i kommunen.

Målsætning

Målet med de nedgravede affaldsbeholdere er, at ingen skal slæbe skraldespande igennem deres huse. Desuden at undgå skraldespande i gadebilledet og mindske mængden af tung trafik i midtbyen.

Det er også et mål at dagrenovationsordningen kan gøres mere smidig og driftsmæssig mere rentabel.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætter følgende initiativer:

 • Etablere og drive 6 nedgravede affaldsbeholdere i Faaborg midtby.
 • Evaluering af ordningen og vurdering af mulighederne for at udbygge ordningen.

Store affaldsstrømme

Store affaldsstrømme

I dette afsnit gives en kort gennemgang af nogle af de største affaldsstrømme i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der kan være store gevinster ved at sætte fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne i netop disse affaldsstrømme.

Bygge- og anlægsaffald

Øget genanvendelse i oparbejdningsprocessen sikrer blandt andet, at værdifulde materialer ikke går tabt. Desuden kan fokus på bygge-og anlægsaffaldet sikre, at miljøfremmede stoffer ikke spredes i naturen.

Bedre sortering af miljøfremmede stoffer

Ved at sikre en god sortering af bygge- og anlægsaffaldet kan flere materialer genbruges direkte til samme formål, og mere af affaldet kan genanvendes. Desuden vil en bedre sortering og screeningsundersøgelse gøre det muligt at få sorteret miljøfremmede stoffer fra, så disse ikke spredes i naturen.

Bedre tilsyn og håndhævelse

Sektorer, der arbejder med miljøteknologi, er stærkt afhængige af miljølovgivningen som drivkraften bag et marked. Ny produkt- eller systemudvikling vil ofte være et direkte resultat af krav i miljølovgivningen. Derfor er det vigtigt at kommunen støtter op om disse sektorer ved at føre tilsyn med overholdelse af lovgivningen.

Husholdningsaffald

Ressourceplanen "Danmark uden affald" har som mål, at 50 % af husholdningsaffaldet i Danmark skal genbruges. Husholdningsaffald er dagrenovation (madaffald) og genbrugelige fraktioner indsamlet af FFV Genbrug eller afleveret på genbrugsstationerne.

Genanvendelsesprocent

Genanvendelsen beregnes på baggrund af udvalgte dele af husholdningsaffaldet, som dagrenovation, forbrændingsegnet samt organisk affald, papir, pap, glas, plast, Metal- og træaffald. Herunder hører ikke specialbehandlet affald, elektronikskrot, haveaffald, og bygningsaffald.

Beregnet efter metoden i regeringens ressourceplan er genanvendelsesprocenten i Faaborg-Midtfyn Kommune omkring 40 %. Ved at optimere og justere de ordninger der allerede eksisterer, vurderes det at være muligt at komme op på omkring 45 %.

 

Affaldsplan, Affaldsfraktioner.

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål om 50% genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald kræver yderligere initiativer.

Fordeling af fraktionerne i husholdningsaffaldet

Den største fraktion er dagrenovation (madaffaldet), og der vil kunne opnås store gevinster ved at sortere denne fraktion bedre. Dette er behandlet i afsnittet affaldsfraktioner.

Haveaffald

Også haveaffaldet er en stor fraktion. Faaborg-Midtfyn Kommune energiudnytter en fjerdedel og genanvender resten som kompost fra kommunens 2 komposteringsanlæg.

Energiudnyttelse

Der kan være fordele i at sortere haveaffaldet anderledes, så større mængder fremover kan energiudnyttes. En del af haveaffaldet kan bruges til bioforgasning og større stykker træ kan bruges som brændsel.

Genbrugsstationer

En stor del af affaldet fra private husholdninger og noget affald fra erhvervet afleveres på kommunens genbrugsstationer. Det er vigtigt at genbrugsstationerne er indrettet fornuftigt, så der er mulighed for en god sortering i mange forskellige fraktioner. Desuden er det vigtigt at genbrugsstationerne er placeret fornuftigt, så aktiviteter på stationerne ikke generer naboerne.

Faaborg Genbrugsstation flyttes til en bedre lokalitet med bedre mulighed for indretning og drift af stationen. Dette initiativ er behandlet under både erhvervsafsnittet og borgerafsnittet senere i denne plan.

Bedre sortering

Det er muligt at sortere i endnu flere fraktioner på genbrugsstationerne end vi allerede gør.

Ved at kildesortere affaldet bedre er der typisk større gevinst i de genbrugelige materialer.

Desuden kan bedre sortering resultere i at flere råstoffer kan genvindes og bedre sortering kan nedsætte mængden af miljøfremmede stoffer som spredes.

Servicesektoren

Restauranter, dagligvarehandel og lignende genererer en stor mængde affald, som kan sorteres bedre. Der er tale om fraktioner som kan sammenlignes med husholdningsaffald.

Det vil sige en stor del madaffald og en mængde genbrugelige fraktioner.

Bedre sortering

Der kan med fordel sættes initiativer i gang overfor servicesektoren, svarende til de initiativer der igangsættes overfor husholdningsdelen

Styrket borgerinddragelse

Styrket borgerinddragelse

I dette afsnit beskrives nogle af de tanker Faaborg-Midtfyn Kommune har gjort sig i forbindelse med borgerinddragelse. For at sikre nogle gode løsninger på affaldsområdet er det vigtigt for kommunen at inddrage borgernes holdninger og ideer tidligt i processerne.

På den måde kan input og inspiration blive en del af løsningerne.

Kommunikation og inspiration skaber gode resultater

Kommunikation er en vigtig del i kommunens indsatser på affaldsområdet. Det skal sikres, at der fokuseres på dialog og borgerinddragelse tidligt i affaldsindsatserne.

Borgernes ideer og inspiration til de forskellige løsninger er vigtige for et godt resultat. Ved at understøtte mest mulig borgerinddragelse kan der udvikles løsninger, der skaber størst mulig tilfredshed og som dermed vil medvirke til et bedre resultat.

Målsætning

Inddragelse af borgere i så mange beslutninger på affaldsområdet som muligt. Fokus på inddragelse tidligt i processerne.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune vil iværksætte følgende initiativer:

 • Inddrage borgernes holdninger og ideer tidligt i arbejdet.
 • Informere borgerne i løbet af processerne.
 • Præsentere og afstemme de endelige forslag for borgerne.
 • Undersøge mulighederne for at inddrage borgerne aktivt, for eksempel i forbindelse med frivillig indsamling af henkastet affald.

Affaldsfraktioner fra erhverv

Affaldsfraktioner fra erhverv

Fokus i denne plan er hovedsageligt på det affald, som kommer fra private husholdninger.

En væsentlig del af affald fra erhvervsvirksomheder håndteres ofte gennem andre end kommunens ordninger.

På kommunens genbrugsstationer kan erhvervsvirksomheder dog aflevere deres affald, hvis de er tilmeldt en abonnementsordning.

Affaldsfraktioner fra erhverv

I afsnittet herunder beskrives ordningen for erhvervets adgang til genbrugsstationerne. Der gives et overblik over hvilke fraktioner erhvervet typisk afleverer.

Kort om initiativer

Faaborg- Midtfyn Kommune ønsker generelt at øge genanvendelsen af affald. I denne rapport er der stort fokus på husholdningsaffaldet, men kommunen har også initiativer for at sikre bedre sortering og genanvendelse af erhvervsaffaldet på genbrugsstationerne og generelt

Affaldsfraktioner fra husholdninger

Husholdningsaffald

En stor del af husholdningsaffaldet indsamles som dagrenovationsaffald (madaffald) ved husstandsindsamling.

En anden del af husholdningsaffaldet (typisk det genanvendelige) indsamles via genbrugsstationerne og ved husstandene af FFV Genbrug.

Størstedelen af vores husholdningsaffald sendes til forbrænding.

Det affald som sendes til forbrænding indeholder meget genanvendeligt materiale, som kunne sorteres fra. Mulighederne for at optimere på husstandsindsamlingen af emballageaffald skal undersøges. Det skal også undersøges om det organiske affald kan sorteres fra.

Dagrenovationsaffald sendes til Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S. Energien fra afbrændingen udnyttes til varme og el. Når affaldet som sendes til forbrænding ikke er tilstrækkeligt sorteret, er der risiko for at vigtige ressourcer i affaldet går tabt. Det kan derfor være en fordel at sortere dagrenovationsaffaldet bedre, for at udnytte ressourcerne i affaldet.

Indsamlede mængder

Der blev indsamlet omkring 10 tusind tons dagrenovationsaffald i 2013. Alt dette affald blev sendt til forbrænding. Ved frasortering af genanvendeligt affald vil det være muligt at nedbringe mængden. Det vil kræve, at borgerne frasorterer endnu mere tørt genanvendeligt papir, pap, plast, metal, og glasemballage. Det kunne f.eks. være plastbakker, aluminiumsforme og lignende fra skraldeposen i køkkenet.

En anden fraktion som kan frasorteres er den organiske del, det vil sige kartoffelskræller, madaffald og lignende. Derudover kan også kød, fisk og lignende sorteres fra.

I Faaborg-Midtfyn Kommune indsamler FFV Genbrug en del genanvendelige fraktioner, som kunne være endt i dagrenovationsaffaldet. På nuværende tidspunkt er der etableret mulighed for at sortere følgende genanvendelige fraktioner fra ved husstandene:

 • aviser & ugeblade
 • pap
 • flasker & glas
 • hård plast
 • blød plast
 • flamingo
 • aluminium
 • indbo & møbler
 • batterier.

Der blev indsamlet omkring 2 tusind tons genanvendelige materialer i 2013.

Når genanvendelsesprocenten af husholdningsaffald beregnes efter regeringens metode, har Faaborg-Midtfyn Kommune en genanvendelse på ca. 40 %. Ved denne beregning er der fokus på udvalgte fraktioner og alt affald fra husstandene er medtaget, både det som hentes af FFV Genbrug, dagrenovationsaffaldet og det som borgerne afleverer på genbrugsstationerne.

Den største fraktion i husholdningsaffaldet er dagrenovationsaffaldet.

Ved at øge genanvendelsen af dagrenovationsaffaldet ville Faaborg-Midtfyn Kommunens genanvendelses- procent for husholdningsaffald kunne komme op på de 50 % som er regeringens samlede mål for alle kommuner i 2022. En så høj genanvendelse vil sandsynligvis kræve at den organiske fraktion sorteres fra dagrenovationsaffaldet.

Organisk affald

Organisk affald fra husholdningerne indsamles til forbrænding sammen med det øvrige restaffald eller hjemmekomposteres. Regeringens ressourceplan lægger op til at indsamle det organiske affald separat for at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet.

Ved kompostering af vegetabilsk organisk affald bevares de plantenæringsstoffer, der er i affaldet. På den måde kan næringsstofferne føres tilbage til jorden og spare tilførsel af kunstgødning. Ved forgasning kan energiindholdet i det organiske affald udnyttes til energiproduktion og plantenæringsstoffer kan føres tilbage til jorden.

Organisk affald udgør erfaringsmæssigt en stor del af dagrenovationen og dermed også en stor del af den samlede mængde husholdningsaffald.

Læs mere om målsætninger og initiativer for det organiske affald afsnittet "organisk affald".

Målsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at nedbringe mængden af dagrenovationsaffald som sendes til forbrænding yderligere i perioden 2015 til 2020.


Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætter følgende initiativer:

 • Undersøge mulighederne for justering og optimering af FFV Genbrugs ruteindsamling og genbrugsstationerne.
 • Informationskampagner om bedre kildesortering af husholdningsaffaldet.

Organisk affald

Den organiske fraktion i dagrenovationsaffaldet er endnu ikke en separat fraktion i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I Regeringens ressourceplan beskrives den organiske del af affaldet (kartoffelskræller, frugt, planterester og lignende) som en separat fraktion. I ressourceplanen står der, at det nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i de fleste kommuner kun kan nås hvis den organiske fraktion sorteres fra.

Regeringens udspil

I Regeringens ressourceplan står der, at det forventes, at de fleste kommuner er nødt til at frasortere det organiske affald, hvis det nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet skal nås.

Faaborg-Midtfyn Kommune har et mål om at genanvendelsen skal øges til 50 % i 2022.

Det må derfor forventes, at vi skal sortere den organiske fraktion fra hvis vi skal opnå vores målsætning.

Indtil nu har kommunen fulgt udviklingen, men regeringens udspil forudsætter, at kommunerne deltager aktivt.

Målsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune har en målsætning om at være en aktiv spiller i arbejdet med at undersøge mulighederne for at frasortere og anvende den organiske del af dagrenovationsaffaldet.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætter følgende initiativer:

 • Aktiv deltagelse i arbejdet med at afsøge mulighederne for at frasortere den organiske fraktion.
 • Forsøge på at finde en løsning for Faaborg-Midtfyn Kommune angående den organiske frasortering.
 • Undersøge mulighederne for afsætning af den organiske fraktion.

Batterier

Batterier indsamles via FFV Genbrug ved husstandsindsamling. Desuden på genbrugsstationerne, affaldsøer og ved minigenbrugsstationerne Sandager, Lyø, Bjørnø og Avernakø.

Opgørelsen af indsamlingseffektiviteten viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en fin indsamlingsprocent, men at der er mulighed for at øge indsamlingen af batterier. Der vil blive iværksat initiativer for denne fraktion.

Batterier indsamles med det formål at begrænse mængden af farligt affald, som spredes i naturen. Indsamles batterier ikke særskilt, havner de ofte i forbrændingsanlæggene med risiko for, at indhold af farlige stoffer spredes i naturen.

Indsamlede mængder

Der blev i 2013 indsamlet ca. 12 tons batterier til genanvendelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det svarer til, at der blev indsamlet ca. 50 % af den mængde batterier, der erfaringsmæssigt kan indsamles fra en husstand. Kun ca. 25 % af batterierne er indsamlet ved husstandene, resten er afleveret på genbrugsstation og minigenbrugsstation. Ved at hente flere batterier ved de enkelte husstande, kan der måske indsamles flere batterier.

Erfaringstallene kan afvige fra de mængder der findes i netop Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vores egne tal kan derudover være behæftet med usikkerhed. Samlet betyder det, at den beregnede genanvendelsesprocent for den enkelte fraktion kan afvige en del fra den faktiske.

Målsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune mener at netop denne fraktion er et større miljømæssigt problem end f.eks. fraktioner som træ og pap. På trods af fraktionens relativt lille størrelse,mener vi derfor at det giver meget miljø for pengene at sætte ind overfor netop batterierne.

Kommunen har et mål om at indsamle 100 % af de batterier der erfaringsmæssigt kan indsamles fra en husstand i 2020.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune vil iværksætte følgende initiativer:

 • Øge brugernes opmærksomhed på henteordningen for batterier ved informationskampagne.
 • Lave en undersøgelse som kan vise hvilke typer batteriholdige produkter der ikke frasorteres, men blandes med dagrenovationsaffaldet.

Metalemballage

Metalemballage indsamles via FFV Genbrug ved husstandsindsamling. Desuden på genbrugsstationerne, affaldsøer og ved minigenbrugsstationerne Sandager, Lyø, Bjørnø og Avernakø.

Opgørelsen af indsamlingseffektiviteten viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en fin indsamlingsprocent, men at der er mulighed for at øge indsamlingen af metalemballage.

Der vil blive iværksat initiativer for denne fraktion.

Miljømæssigt er det en fordel at indsamle metalemballage med henblik på genanvendelse frem for at bortskaffe det til forbrænding.

Fremstilling af metal fra jomfruelige råmaterialer er energi-og råstofkrævende.

Genanvendelse af metal efter omsmeltning giver betydelige besparelser med hensyn til energiforbrug og andre ressourcer.

Indsamlede mængder

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der mulighed for at sortere metalemballage fra madaffald og få det hentet af FFV Genbrug. Den del af metalemballage som ikke frasorteres madaffaldet sendes til forbrænding.

Der blev i 2013 indsamlet ca. 90 tons metalemballage til genanvendelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Erfaringer viser, at der potentielt kan indsamles omkring 300 tons metalemballage i en kommune med Faaborg- Midtfyn Kommunes indbyggertal. Der indsamles omkring 30 % af den potentielt mulige metalemballage.

Erfaringstallene kan afvige fra de mængder der findes i netop Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vores egne tal kan derudover være behæftet med usikkerhed. Samlet betyder det, at den beregnede genanvendelsesprocent for den enkelte fraktion kan afvige en del fra den faktiske.

I løbet af 2013 og 2014 er der opsat affaldsøer ved sommerhusområderne, hvilket kan være med til at øge genanvendelsesprocenten.

Målsætningen

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at øge indsamlingsprocenten fra 30 % af erfaringstallet til 45 % inden 2020. Desuden at øge indsamlingen af metalemballage yderligere i perioden 2021 til 2026.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune vil iværksætte følgende initiativer:

 • Ordningen ved FFV Genbrug evalueres for at øge mængden af indsamlet genanvendeligt affald.
 • Informationskampagne om øget genanvendelse af emballageaffald.

Glasemballage

Glasemballage indsamles via FFV Genbrug ved husstandsindsamling. Desuden på genbrugsstationerne, affaldsøer og ved minigenbrugsstationerne Sandager, Lyø, Bjørnø og Avernakø.

Opgørelsen af indsamlingseffektiviteten viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en fin indsamlingsprocent, men at der er mulighed for at øge indsamlingen af glasemballage.

Der vil blive iværksat initiativer for denne fraktion.

Glasemballage, der ikke indsamles til genanvendelse eller genbrug, ender som regel i den del af husholdningsaffaldet, som føres til forbrænding. Det er miljømæssigt uhensigtsmæssigt og øger desuden udgifterne til affaldsbehandling.

Indsamlede mængder

Der blev i 2013 indsamlet ca. 750 tons glasemballage til genanvendelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Erfaringstal viser, at der kan indsamles væsentligt mere. I Faaborg-Midtfyn Kommune indsamles der omkring 58 % af den mængde glasemballage der erfaringsmæssigt kan indsamles.

Erfaringstallene kan afvige fra de mængder der findes i netop Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vores egne tal kan derudover være behæftet med usikkerhed. Samlet betyder det, at den beregnede genanvendelsesprocent for den enkelte fraktion kan afvige en del fra den faktiske.

I løbet af 2013 og 2014 er der opsat affaldsøer ved sommerhusområderne, hvilket formentligt vil medføre en større genanvendelsesprocent.

Målsætningen

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at indsamle 20 % mere glasemballage om året inden 2019. Det vil svare til at der indsamles ca. 75 % af den mængde glasemballage der erfaringsmæssigt kan indsamles. Desuden er målet at øge indsamlingen af glasemballage yderligere i perioden 2021 til 2026 undersøges.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune vil iværksætte følgende initiativer:

 • Ordningen ved FFV Genbrug evalueres for at øge mængden af indsamlet genanvendeligt affald.
 • Informationskampagne om øget genanvendelse af emballageaffald.

Pap

Pap indsamles via FFV Genbrug ved husstandsindsamling. Desuden på genbrugsstationerne, affaldsøer og ved minigenbrugsstationerne Sandager, Lyø, Bjørnø og Avernakø.

Opgørelsen af indsamlingseffektiviteten viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en høj indsamlingsprocent af pap.

Genanvendelse af pap gavner miljøet, idet der spares ressourcer i forhold til at producere pap fra nye råmaterialer.

Indsamlede mængder

Der blev i 2013 indsamlet ca. 500 tons pap til genanvendelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Erfaringstal viser, at der kan indsamles omkring 400 tons pap. I Faaborg-Midtfyn Kommune indsamles der således over 100 % af den mængde pap der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstand.

Erfaringstallene kan afvige fra de mængder der findes i netop Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vores egne tal kan derudover være behæftet med usikkerhed. Samlet betyder det, at den beregnede genanvendelsesprocent for den enkelte fraktion kan afvige en del fra den faktiske.

I løbet af 2013 og 2014 er der opsat affaldsøer ved sommerhusområderne, hvilket kan medføre en større genanvendelsesprocent.

Målsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at fastholde det fine resultat.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen planlagte initiativer vedrørende pap.

Papir

Papir indsamles via FFV Genbrug ved husstandsindsamling.

Desuden på genbrugsstationerne, affaldsøer og ved minigenbrugsstationerne Sandager, Lyø, Bjørnø og Avernakø.

Opgørelsen af indsamlingseffektiviteten viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en fin indsamlingsprocent, men at der er mulighed for at øge indsamlingen af papir. Der vil blive iværksat initiativer for denne fraktion.

Genanvendelse af papir gavner miljøet, idet der både spares energi og andre ressourcer i forhold til at producere papir fra nye råmaterialer.

Indsamlede mængder

Der blev i 2013 indsamlet ca. 2200 tons papir til genanvendelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Erfaringstal viser, at der kan indsamles mere. I Faaborg-Midtfyn Kommune indsamles der omkring 65 % af den mængde papir der erfaringsmæssigt kan indsamles.

Erfaringstallene kan afvige fra de mængder der findes i netop Faaborg-Midtfyn Kommune. Vores egne tal kan derudover være behæftet med usikkerhed. Samlet betyder det, at den beregnede genanvendelsesprocent for den enkelte fraktion kan afvige en del fra den faktiske.

I løbet af 2013 og 2014 er der opsat affaldsøer ved sommerhusområderne, hvilket kan medføre en højere indsamlingsprocent.

Målsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at fastholde det fine resultat og gerne øge indsamlingen af papir.


Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune vil iværksætte følgende initiativer:

 • Ordningen ved FFV Genbrug evalueres for at øge mængden af indsamlet genanvendeligt affald.
 • Informationskampagne om øget genanvendelse af emballageaffald.

Plastemballage

Plastemballage indsamles via FFV Genbrug ved husstandsindsamling. Desuden på genbrugsstationerne, affaldsøer og ved minigenbrugsstationerne Sandager, Lyø, Bjørnø og Avernakø.

Opgørelsen af indsamlingseffektiviteten viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en fin indsamlingsprocent, men at der er mulighed for at øge indsamlingen af plastemballage.

Der vil blive iværksat initiativer for denne fraktion.

Det medfører generelt en miljøgevinst at genanvende plast. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt med hensyn til plastens kvalitet og renhed, for at der reelt bliver tale om en miljøfordel. For eksempel skal plastemballagen fra mad rengøres inden indsamling, og plasten skal sorteres efter type. Desuden er der også forhold i forbindelse med oparbejdningen, som spiller en rolle.

Indsamlede mængder

Der blev i 2013 indsamlet ca. 400 tons plastemballage til genanvendelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Erfaringstal viser, at størstedelen af plastemballagen indsamles. I Faaborg-Midtfyn Kommune indsamles der omkring 90 % af den mængde plastemballage der erfaringsmæssigt kan indsamles fra en husstand.

En del plast indsamles dog med restaffaldet og bortskaffes ved forbrænding.

Erfaringstallene kan afvige fra de mængder der findes i netop Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vores egne tal kan derudover være behæftet med usikkerhed. Samlet betyder det, at den beregnede genanvendelsesprocent for den enkelte fraktion kan afvige en del fra den faktiske.

Målsætningen

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at øge indsamlingen af plast til genanvendelse.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune vil iværksætte følgende initiativer:

 • Ordningen ved FFV Genbrug evalueres for at øge mængden af indsamlet genanvendeligt affald.
 • Informationskampagne om øget genanvendelse af emballageaffald.

Stort og småt brændbart

Stort og småt brændbart indsamles til genbrug, forbrænding og deponi på genbrugsstationerne. Der er fokus på at nedbringe affaldsmængden i denne fraktion ved at sortere bedre. Der er også fokus på at genanvende mere ved at adskille ting og finde nye måder at afsætte visse fraktioner på.

Stort og småt brændbart

Erfaringsmæssigt smides en del genanvendeligt affald i containerne til stort og småt brændbart på genbrugsstationerne. Der blev indsamlet omkring 3600 tons stort og småt brændbart i 2013. Heraf blev omkring 50 % sendt til forbrænding, ca. 45 % til genbrug og 5 % til deponi.

Bedre sortering

Der er fokus på at nedbringe mængden som sendes til forbrænding og deponi. Det gøres ved at mandskabet på stationerne informerer og vejleder borgerne bedre.

Desuden forsøger mandskabet at have øget fokus på direkte genbrug. Det gælder især det store brændbare hvor f.eks. sofaer og stole som kan sælges i genbrugsforretningen sorteres fra.

Nye fraktioner

Det undersøges løbende om der er nye teknologier som kan øge genanvendelsen. Senest er der etableret mulighed for at frasortere fraktionerne isoleringsmateriale og folie, som kan genbruges.

Målsætning

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at nedbringe mængden af stort og småt brændbart på genbrugsstationerne. Desuden er det et mål at den del af det brændbare der sendes til deponi nedbringes og at flere fraktioner frasorteres. Det er også et mål at undgå spredning af miljøfremmede stoffer i f.eks. bygge-og anlægsaffaldet fra private.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætter følgende initiativer:

 • Fokus på bedre sortering både før og efter aflevering i containerne på genbrugsstationerne.
 • Iværksættelse af oplysningskampagne på kommunens genbrugsstationer målrettet bygningsaffald for at sikre at reglerne vedrørende screening af bygge-og anlægsaffald for PCB og evt. andre miljøfremmede stoffer er udført inden affaldet afleveres på kommunens genbrugsstationer.

Haveaffald

Haveaffald indsamles til genanvendelse og forbrænding via genbrugsstationerne, Sandager minigenbrugsstation og kompostpladserne i Årslev og Faaborg. Desuden indsamles haveaffald i containere opstillet i Faldsled, Horne, Korinth og V. Åby. Det antages desuden at en del haveaffald hjemmekomposteres.

Der blev i 2013 indsamlet ca. 8000 tons haveaffald i Faaborg-Midtfyn Kommune. Heraf gik ca. 75 % til genanvendelse som kompost og 25 % til forbrænding som biobrændsel.

Jævnfør ressourceplanen forventes det, at 25 % af haveaffaldet energiudnyttes ved forbrænding eller bioforgasning i 2018. I øjeblikket energiudnyttes en stor del af haveaffaldet, noget af affaldet kan måske udnyttes bedre ved bioforgasning.

Målsætning

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at fastholde det fine resultat. Det skal undersøges om haveaffaldet kan sorteres og bortskaffes meres hensigtsmæssigt i fremtiden.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætter følgende initiativer:

 • Evaluering af prøveordningen for indsamling af haveaffald i Faldsled, Horne, Korinth og V. Åby i 2015.
 • Undersøge mulighederne for bedre energiudnyttelse af haveaffaldet.

Affald til deponi

Ikke-forbrændingsegnet affald indsamles til deponering via genbrugsstationerne.

Affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, bortskaffes til deponering. Selvom flere forskellige fraktioner deponeres, er det vigtigt at holde dem adskilt med henblik på senere genanvendelse, når teknologien til det er udviklet.

Indsamlede mængder

Der blev i 2013 indsamlet ca. 1500 tons ikkeforbrændingsegnet affald til deponering i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Udover ikkeforbrændingsegnet affald føres også fraktionen Asbestholdige byggematerialer og andre fraktioner til deponi. Tilsammen giver det en mængde i 2013 på ca. 2200 tons til deponi.

I 2013 blev ca. 6 % af den samlede mængde affald fra husholdninger sendt til deponi.

Målsætning

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at reducere mængden yderligere i planperioden.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætter følgende initiativer:

 • Større sorteringsgrad af de enkelte affaldstyper.
 • Bedre informationsskilte som er tydeligere og med forklaring på affaldets vej. F.eks. kan der ved dæk stå: Dækkene bliver neddelt til små stykker, som genanvendes ved støbning af nye dæk, kunstgræsbaner m.m.

Eksport og import af affald

Faaborg-Midtfyn Kommune importerer ikke affald. En del af affaldet fra Faaborg-Midtfyn Kommune bliver dog eksporteret til genanvendelse i udlandet.

I dag importerer og eksporterer Danmark affald til en lang række lande. Dette skyldes, at forskellige lande råder over forskellige behandlingsteknologier. På denne måde sikrer man, at affaldet bliver behandlet på en miljømæssig forsvarlig måde.

Eksporterede og importerede mængder

Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke tal for mængden af affald, der i 2013 blev eksporteret.

Målsætning

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at genanvende flest mulige affaldsfraktioner og vil benytte sig af behandlingsanlæg i udlandet, hvis dette viser sig økonomisk og miljømæssigt forsvarligt.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen planlagte initiativer vedrørende eksport og import af
affald.

Slam

Slam fra renseanlæg bortskaffes til genanvendelse på landbrugsjord og til forbrænding.

Faaborg Midtfyn Kommune ønsker at øge andelen af slam til genanvendelse på landbrugsjord.

Ved at køre spildevandsslam ud på markerne tilbageføres eventuelle næringsstoffer.

Indsamlede mængder

Der blev i 2013 indsamlet omkring 13000 tons slam (regnet som tørstof). Heraf blev ca. 10 % sendt til forbrænding og resten blev kørt på landbrugsjord.

Målsætning

Faaborg-Midtfyn Kommune har som mål at sende så meget slam som muligt til genanvendelse på landbrugsjord.

Initiativer

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der lavet aftaler om at alt slam køres på landbrugsjord.

Øvrigt affald

I dette afsnit behandles mindre fraktioner fra private husholdninger, som det er ikke har været muligt at tage med andre steder i planen.

Direkte genbrug

Affald til direkte genbrug indsamles via ruteindsamling af FFV Genbrug og på de 4 genbrugsstationer. Affald til direkte genbrug er nips, møbler, brugsting, bøger og tøj.

Effekterne kan købes til fornuftige priser i genbrugsbutikken ved Ringe Genbrugsstation.

Indtjeningen herfra er med til at dække ordningen for ruteindsamlingen.

Mængden af affald til direkte genbrug indgår ikke i kommunens affaldsmængder.

Øvrigt affald

Det affald som ikke indsamles ved husstandene i form af genanvendelige fraktioner, afleveres på kommunens genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og affaldsøer. Dette affald indgår i den samlede genanvendelseseffektivitet for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at indsamlingsordningerne for disse fraktioner fungerer tilfredsstillende, men vil dog opstille yderligere containere til optimering af sortering.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil iværksætte følgende generelle initiativer for genbrugsstationerne:

 • Større sorteringsgrad af de enkelte affaldstyper.
 • Bedre informationsskilte som er tydeligere og med forklaring på affaldets vej. F.eks. kan der ved dæk stå: Dækkene bliver neddelt til små stykker, som genanvendes ved støbning af nye dæk.
 • Undersøge mulighederne for udvidelse af åbningstiderne.
 • Iværksætte oplysningskampagne målrettet bygge- og anlægsaffald på genbrugsstationerne.

I nedenstående tabel angives fraktion, behandling, mål og eventuelle initiativer.

Fraktion

Behandling

Mål 2020

Initiativer

Bygge - og anlægsaffald

     

Asbestholdige byggematerialer

Deponering Sikre fortsat miljømæssig
korrekt håndtering

Ingen planlagte

Beton og Tegl

Genanvendelse Opretholde og gerne øge Ingen planlagte

Gips

Genanvendelse Opretholde og gerne øge
mængde
Ingen planlagte

Jord og sten

Genanvendelse Opretholde og gerne øge
mængde
Ingen planlagte

Sanitet

Genanvendelse Udsortere alt sanitet fra andet
affald
Der er opstillet container i
2012

Vinduesglas med og uden rammer

Genanvendelse og særlig
behandling
Opretholde og gerne øge
mængde
Sendes til udsortering af PCB-
forurening

Elektronik

     

Hårde hvidevare med og uden CFC

Genanvendelse Opretholde og gerne øge
mængde
Ingen planlagte

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr med og uden skærme

Genanvendelse Opretholde og gerne øge
mængde
Ingen planlagte

Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

Genanvendelse Opretholde og gerne øge
mængde
Ingen planlagte

Husholdningsaffald

     

Farligt affald

Særlig behandling Opretholde og gerne øge
mængde
Ingen planlagte

Tøj

Genanvendelse Opretholde og gerne øge
mængde
Ingen planlagte

Udtjente dæk

Genanvendelse Opretholde og gerne øge
mængde
Fraktionen sorteres i dæk og fælge

Glasuld

Deponering Sendes til genbrug Etablering af komprimatorer

 

Fremskrivning

Fremskrivning

Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for kommunens affaldssystem.

Ændringer i affaldsmængden i en periode stiller krav til de modtage-og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Der forventes kun en svag stigning i affaldsmængderne i planperioden.

Der forventes en svag stigning i affaldsmængderne

Der forventes kun en lille stigning i affaldsmængderne i planperioden. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges.

Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra kommunen på Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S. Når aftalen med Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S udløber med udgangen af 2015, skal der findes nye aftagere af det forbrændingsegnede affald. FFV Energi og Miljø A/S vurderer ikke, at det bliver noget problem at finde aftagere og er i gang med at undersøge mulighederne.

Der vil være den fornødne kapacitet til deponering på Klintholm I/S og til kompostering på FFV Renovation A/S to komposteringspladser.

Ligeledes forventes der at være tilstrækkelig muligheder for afsætning og behandling af genanvendelige materialer indsamlet i planperioden.

Kommunen forventer at affaldsmængderne stiger med en lille smule i planperioden.

Mængden af dagrenovation har været mere eller mindre konstant i Danmark de sidste 15 år og kommunen forventer ingen nævneværdig ændring i planperioden. Det øgede fokus på genanvendelse af emballageaffald vil resultere i et fald i mængden af restaffald til forbrænding. Mængden af deponeringsegnet affald forventes uændret eller faldende grundet nye teknikker til sortering og genanvendelse.

Den langsigtede plan

Den langsigtede plan

Kommunens mål med planen er at medvirke til og sikre, at affaldsmængden begrænses mest muligt.

Genanvendelsesprocenten i det indsamlede affald øges, bortskaffelsen af affald sker på en miljøvenlig og effektiv måde og at der er tilstrækkelig kapacitet til bortskaffelse af affald.

Kommunens overordnede vision for planperioden er, at ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau.

Affaldshierarkiet, hvor affaldsforebyggelse står højest og deponering lavest, skal søges implementeret i endnu højere grad. Midlerne er omhyggelig sortering og gode muligheder for at komme af med affaldet i det nødvendige antal fraktioner, så mulighederne for genanvendelse kan udnyttes.

Organisk affald udsorteres ikke særskilt i dag, men bortskaffes med restaffaldet til forbrænding. Mulighederne for at frasortere det organiske affald skal undersøges.

Kommunen forsøger allerede at genanvende så meget fosfor som muligt. For eksempel køres alt spildevandsslam i 2014 på landbrugsjord.

Modtage- og behandlingsanlæg

Modtage og behandlingsanlæg

Faaborg-Midtfyn Kommune har tilknytning til flere modtage-og behandlingsanlæg for at sikre tilstrækkelig kapacitet til affaldshåndteringen i kommunen. En del af anlæggene er kommunen medejer af og en del har kommunen leveringsaftale med. Alle anlæg har kapacitet nok til kommunens affald.

Faaborg-Midtfyn Kommune benytter i sin affaldshåndtering en række modtage-og behandlingsanlæg, som kommunen enten er medejer af eller har leveringsaftaler med. De fleste af anlæggene ligger udenfor kommunen. Kun genbrugsstationerne ligger i kommunen.

En nærmere beskrivelse af de benyttede anlæg kan ses i afsnittet Affaldsanlæg og i afsnittet Genbrugsstationer.

Kommunen benytter endvidere en række andre, mindre modtageanlæg i sin affaldshåndtering, nærmere beskrivelse kan ses i afsnittet Liste over væsentlige modtage- og behandlingsanlæg.

Kommunale affaldsanlæg

Faaborg-Midtfyn Kommune har aftaler med Klintholm I/S for deponeringsegnet affald, Motas I/S for farligt affald samt Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S for forbrændingsegnet affald.

Faaborg-Midtfyn Kommune har leveringsforpligtigelser til en række affaldsanlæg, som modtager og behandler affald fra kommunens husholdninger og erhverv. En del af anlæggene drives af FFV Renovation A/S. Nedenfor er de største anlæg beskrevet.

Affaldsforbrændingsanlæg

Faaborg-Midtfyn Kommune afsætter sit brændbare affald til:

 • Odense Kraftvarmeværk A/S, Havnegade 120, 5000 Odense C.
 • Svendborg Kraftvarmeværk A/S, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Kommunen har leveringsaftale med Odense Kraftvarmeværk A/S på 33.000 tons brændbart affald til udgangen af 2015. Anlæggets fremtid er stadig ikke afklaret.

Vi har aftale med Svendborg Kraftvarmeværk A/S på 1500 tons brændbart affald, med mulighed for udvidelse. Denne aftale løber også til udgangen af 2015.

FFV Energi og Miljø A/S vurderer ikke, at det bliver noget problem at finde aftagere efter 2015. Mulighederne undersøges i øjeblikket.

Deponeringsanlæg

Faaborg-Midtfyn Kommune afsætter alt deponeringsegnet affald fra genbrugsstationerne til:

Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager.
Kommunen er medejer af Klintholm I/S og har kontraktmæssige rettigheder og pligter til at deponere affaldet. Kommunen har ikke pligt til at anvise alt affald til Klintholm I/S, og på grund af kommunens beliggenhed anviser kommunen også deponeringsegnet affald fra erhverv til Odense Nord Miljøcenter. Kommunen har ikke nogen leveringsaftale med Odense Nord Miljøcenter.

Klintholm I/S er et kommunalt interessentselskab med deltagelse af Kerteminde, Nyborg, FaaborgMidtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner. Udover deponeringsanlæg driver Klintholm I/S også anlæg til neddeling og håndtering af havepark affald og kildesorteret husholdningsaffald til kompostering. Desuden er Klintholm I/S også karterings-og behandlingsplads for forurenet jord.

Klintholm I/S har kapacitet til kommunens deponeringsegnede affald i planperioden.

Komposteringsanlæg

Faaborg-Midtfyn Kommune råder over to komposteringsanlæg, som FFV Renovation A/S driver:

 • Faaborg Komposteringsplads, Mørkebjergvej 8, 5600 Faaborg.
 • Årslev Komposteringsplads, Erhvervsvangen 22, 5792 Årslev.

Genbrugsstationer

Kommunen har 4 genbrugsstationer:

 • Brobyværk Genbrugsstation, Rønnevej 6, 5672 Broby.
 • Faaborg Genbrugsstation, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg.
 • Ringe Genbrugsstation, Korsvangen 7, 5750 Ringe.
 • Årslev Genbrugsstation, Erhvervsvangen 22, 5792 Årslev.

og 4 minigenbrugsstationer:

 • Avernakø Minigenbrugsstation, Hovedvejen 1, 5600 Faaborg.
 • Bjørnø Minigenbrugsstation, beliggende på havnen.
 • Lyø Minigenbrugsstation, beliggende på havnen.
 • Sandager Minigenbrugsstation, Sandagervej 21A, 5854 Gislev.

Kapaciteten på stationerne svarer til behovet. Bortset fra Faaborg Genbrugsstation hvor en ny placering kan give bedre muligheder for at tilbyde det efterspurgte.

Kort over affaldsstationer kan ses i afsnittet Genbrugsstationer.

Genbrugsstationer

Faaborg-Midtfyn Kommuner har 4 genbrugsstationer, 2 komposteringspladser, 4 minigenbrugsstationer og nogle affaldsøer. FFV Renovation A/S driver alle affaldsstationerne.

Placeringen af genbrugsstationer, komposteringspladser, minigenbrugsstationer og affaldsøer fremgår af kortet nedenfor.

Øvrige anlæg til modtagelse og behandling af affald

Faaborg-Midtfyn Kommune anvender en række affaldsanlæg til behandling og bortskaffelse af affaldet fra kommunen. På nogle anlæg genanvendes affaldet, mens det på andre hovedsageligt bortskaffes, eksempelvis til forbrænding. Det er kommunens affaldspolitik, at så stor en del af affaldet som muligt skal genanvendes, og så lidt som muligt deponeres og forbrændes.

I nedenstående skema ses de affaldsanlæg, der modtager væsentlige mængder affald fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er for hvert enkelt anlæg angivet, hvilke affaldstyper, der typisk modtages og behandles. Aftaleperioden for aflevering af affaldet varierer og markedet afsøges løbende for nye og bedre aftaler.

Under Affaldsanlæg beskrives de større anlæg, der modtager og behandler affald i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Anlæg

Fraktion

Forklaring

Sorterings og genanvendelse

   
Danbørs A/S,
Rosenkæret 11C,2. sal,
2860 Søborg
Glas
Løbende aftale
Gamle mursten,
Skotlandsvej 16, 5700 Svendborg
Mursten til genbrug Løbende aftale
P. Fournaise A/S,
Industrivej 15, 7000 Fredericia
Vinduer med og uden ram­mer til frasortering af PCB Løbende aftale
H.J. Hansen Nedbrydning
A/S, Havnegade 100,
5000 Odense C
Metal Løbende aftale
Dansk Genknus ApS,
Teglværksvej 19,
5220 Odense SØ
Byggeaffald Løbende aftale
Odense Affaldssortering
A/S, Havnegade 90,
Odense C
Diverse Løbende aftale
FFV Genbrug,
Korsvangen 5,
5750 Ringe
• pap
• papir
• plastfolie
• plastik
• stort brændbart
• jern og metaller
• dæk
• kabler
Datterselskab af
Kommunens driftsselskab,
FFV Renovation A/S
Sandholt Lyndelse
Miljøcenter A/S,
Landevejen 5,
5672 Broby
• deponeringsegnet affald
til omlastning
• jord
• rent træ
Løbende aftale

Deponering

   
Odense Nord Miljøcenter,
Strandløkkevej
100, 5270 Odense N
Deponeringsegnet affald fra
erhverv
Løbende aftale

Økonomi

Økonomi for renovation

Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og anlæg samt administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning. Desuden udgifterne til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver.

Størstedelen af initiativerne for perioden 2015-2020 har et relativt begrænset budget og vil derfor kunne finansieres af affaldsgebyrerne. De fleste initiativer er informationskampagner, som vil blive udført af kommunens administration og FFV Renovation A/S i samarbejde.

FFV Renovation A/S forventer ikke, at flytning og etablering af Faaborg Genbrugsstation medfører takststigninger. Økonomien undersøges i øjeblikket.

Indførelse af nedgravede affaldscontainere i Faaborg midtby, som erstatning for de grønne skraldespande, medfører ikke takststigninger.

Arbejdet med at deltage aktivt i at finde en effektiv løsning for frasortering af den organiske fraktion vil kræve ressourcer svarende til ½1 årsværk, men forventes ikke at medføre takststigninger. Når undersøgelsen er færdig, skal eventuelle initiativer behandles politisk inden de kan sættes i gang.

Det forventes ikke at økonomien for indsatsen i perioden 2021 2026 adskiller sig væsentligt fra økonomien for den indsats og de initiativer, der planlægges gennemført for perioden 2015 2020. Det må forudses, at der stadig vil være brug for initiativer, der kan forebygge dannelsen af affald og sikre, at affaldsordningerne fungerer optimalt. De målsætninger, der gælder for planperioden 2015 2020 må forventes også at skulle gælde for perioden 2021- 2026 med de ændringer og justeringer, lovgivningen måtte kræve.

Ifølge bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens § 48 kan omkostningerne til initiativerne gebyrlægges.

Affaldsområdet skal hvile økonomisk i sig selv set over en årrække. Ud fra dette princip fastsættes alle takster og administrationsbidrag på affaldsområdet.

Det betyder, at de penge der kommer ind via takster og gebyrer, kun må bruges på affaldsområdet. Et eventuelt overskud skal betales tilbage til borgerne og virksomhederne, ved at gebyrerne og taksterne i en periode sættes lavere end de faktiske udgifter.

Tids- og aktivitetsplan

Tids-og aktivitetsplan

For at Faaborg-Midtfyn Kommune kan nå målene på affaldsområdet, er der i nedenstående liste anført de initiativer, som skal gennemføres i perioden 2015 2020.

Tabellen viser, hvornår de forskellige initiativer i affaldsplanen iværksættes

Affaldsplan 2015 - 2020 - TIdsplan

Organisation og struktur

Organisation af affaldsområdet

Siden 1. januar 2008 har affaldsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune været organiseret i to dele.

Myndighedsopgaver herunder planlægning og tilsyn er placeret i den kommunale administration. Alle driftsopgaver er samlet i FFV Renovation A/S.

Driftsopgaverne omfatter hovedsageligt dagrenovation, genbrugsindsamling og genbrugsstationer. Der forventes ingen ændringer i organiseringen i planperioden.

Faaborg-Midtfyn Kommune har adskilt myndighedsdelen og driftsdelen på affaldsområdet, selvom det ikke er et lovkrav.

Myndighedsdelen varetages af kommunens administration i miljøafdelingen.
Myndighedsopgaverne er blandt andet udarbejdelse af affaldsplan, udarbejdelse af regulativer, behandling af klagesager, vejledning om affald og tilsyn.
Driftsdelen varetages af FFV Renovation A/S, som er et datterselskab af FFV Energi &Miljø A/S. FFV Energi & Miljø A/S er et aktieselskab ejet af kommunen. FFV Energi & Miljø A/S har tilknyttet datterselskaber til varetagelse af kommunens driftsområder for vand, el, fjernvarme, spildevand og affald.

FFV Renovation A/S varetager alle driftsopgaverne på affaldsområdet herunder indsamling af dagrenovation og indsamling af genanvendeligt affald.

FFV Renovation A/S står også for drift af genbrugsstationer, minigenbrugsstationer, komposteringspladser og miljøstationerne ved sommerhusområder og udvalgte steder.

FFV Genbrug er et selvstændigt firma under FFV Renovation A/S. FFV Genbrug kører ruteindsamlingen af genanvendeligt affald og driver genbrugsbutikken ved Ringe Genbrugsstation. Desuden står FFV Genbrug for afsætningen af alle genanvendelige affaldsfraktioner fra genbrugsstationer og indsamlingen.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af affaldsplanen

Der er udført en miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med miljøscreeningen er at afklare, om planen har en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af kravet om en decideret miljøvurdering. Der er desuden fortaget en vurdering af planens foranstaltninger i forhold til affalds-hierarkiet.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03.07.2013), skal en myndighed ved tilvejebringelse af planer i visse tilfælde udarbejde en miljøvurdering, inden planen endeligt vedtages.

Affaldsplanen er omfattet af lovens § 3, stk. 1, idet der er tale om en plan inden for affaldshåndtering. Da planen fastlægger anvendelsen for et mindre område på lokalt plan, vurderes planen at være omfattet af lovens § 3, stk. 2. Dette medfører, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis det må antages, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Til afklaring heraf gennemføres der en screening efter reglerne i lovens § 4 og bilag 2.

Miljøscreeningen kan ses i afsnittet Miljøscreening af affaldsplanen.

Faaborg-Midtfyn Kommune konkluderer, at affaldsplanen ikke har en negativ påvirkning på miljøet eller påvirkning af Natura 2000 områder i kommunen. Der skal derfor ikke laves en miljøvurdering af affaldsplanen. Kommunen vurderer yderligere, at affaldsplanen kan have en positiv virkning overfor miljøet, idet Faaborg-Midtfyn Kommune i planperioden vil arbejde for en øget genanvendelse af affaldet og en forbedret service i forbindelse med affaldsordningerne.

Miljøscreening af affaldsplanen

Der er udført en miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I skemaet nedenfor er resultatet af screeningen vist.

Miljøscreening af Affaldsplan 2015-2020
Udført af: Lars Henriksen
Dato: 11.11.2014
Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-11

Indledende screening

Ja

Nej

Bemærkninger

Planen er omfattet af Lov nr. 936 om miljøvurdering af planer og programmer af 24. september 2009.

ja   Anlæg til bortskaffelse af affald

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyt-telsesområde væsentligt.

  Nej  

Planens indvirkning på miljøet

Befolkning og sundhed

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Indendørs påvirkning

x      

Sundhedstilstand

    x Alle renovations-medarbejdere arbejder efter Arbejdstilsynets retningslinjer for omgang med uhygiejnisk affald.

Svage grupper (f eks. handicappede)

x      

Friluftsliv/ rekreative interesser

x      

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

x      

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna)

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Dyreliv

x      

Planteliv

x      

Sjældne udryddelses-truede / fredede dyr og planter eller naturtyper

x      

Nærliggende natur-beskyttelses- og fugle-beskyttelsesområder

x      

Habitat-områder

x      

Naturbeskyttelse jfr. § 3

x      

Grønne områder

x      

Skovrejsning / skovnedlæggelse

x      

Fredning

x      

Landskab og jordbund

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Landskabelig værdi

x      

Geologisk særpræg

x      

Jordforurening

x      

Risiko for forurening

x      

Jordhåndtering / flytning

x      

Vand

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

x      

Udledning og spildevand

x      

Grundvandsforhold

x      

Risiko for forurening af grundvandsressourcen

x      

Luft

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Luftforurening (støv og andre emissioner)

x      

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

    x Nedgravede affaldscontainere i Faaborg vil give mindre trafik til færre lokaliteter og påvirkningen vil mindskes.

Trafik

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Støj

x      

Trafikbelastning / belastning

    x Nedgravede affaldscontainere i Faaborg midtby vil give mindre trafik til færre lokaliteter og påvirkningen vil mindskes

Energiforbrug

x      

Sikkerhed

x      

Risiko for ulykker

x      

Støj

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Støj

x      

Vibrationer

x      

Klimatiske faktorer

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Påvirkning af klima

    x Påvirkning af klimaet må formodes at være positivt ved større genanvendelse, idet det vil give en CO2- besparelse.

Kulturarv

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Kulturhistoriske bygninger

x      

Kirker

x      

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

x      

Ressourcer og affald

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Arealforbrug

x      

Energiforbrug

x      

Vandforbrug

x      

Produkter, materialer, råstoffer

x      

Kemikalier, miljøfremmede stoffer

x      

Affald, genanvendelse

    x Planen forventes at øge kildesortering af affald og øge genbrug. Bidraget er positivt.

Visuel effekt

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Arkitektonisk udtryk

x      

Kystnærhedszone og - profil

x      

Lys og refleksioner

x      

Sikkerhed

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Kriminalitet

x      

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

x      

Arbejdsmiljø

    x Bedre sorterings-vejledning på gen-brugsstationer vil medføre et bedre arbejdsmiljø for gen-brugsstationernes personale. Nedgravede affaldscontainere vil medføre et bedre arbejdsmiljø for renovationsfolk, da tømning ikke vil belaste kroppen.

Socioøkonomiske effekter

Ikke relevant

Forhold der bør vurderes

Forhold der ikke vurderes yderligere*

Bemærkninger

Påvirkning af sociale forhold

x      

Påvirkning af erhvervsliv

x      

*Anvendes når påvirkningen vurderes at være begrænset.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.