Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020

Plan for indsamling af affald, indsamling i sommerhusområder, nedgravede beholdere i Faaborg midtby og organisering af genbrugsstationer.

Dette er andet tillæg til Affaldsplan 2015-2020 og beskriver initiativer om:

1. Indsamling af flere typer af affald ved husstandene

2. Affaldsindsamling i sommerhusområder

3. Affaldsindsamling i Faaborg midtby

4. Organisering af genbrugsordninger

Luk alle
Åben alle

Indledning

Vores ressourceforbrug udgør en selvstændig udfordring, fordi vi hver dag mister værdier med affald, som ikke udnyttes, og fordi et stigende forbrug og en voksende befolkning overalt på kloden medfører et øget pres på jordens ressourcer. Samtidig øger vi klimapåvirkningen både på Fyn og globalt, når nye varer skal produceres fra nye råvarer fremfor recirkulerede materialer - for eksempel når vi brænder plastaffald af og bruger ny plast i produktionen.

På Fyn og i det øvrige Danmark genbruger vi i dag under halvdelen af husholdningsaffaldet og det tilsvarende gælder affald fra servicebranchen. I EU er der indgået en fælles aftale om at øge genanvendelsen til 60 procent i 2030 og 65 procent i 2035. På Fyn vil vi gå foran og genanvende 80 procent af plastaffaldet fra husholdningerne og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

Det skal ske gennem fælles fynske løsninger, som udnytter synergi og stordriftsfordele i sortering, behandling og afsætning af ressourcerne, og som skaber mest mulig genanvendelse for pengene. Den Fælles fynske vision ”Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid” er et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. september 2021

Opsamling på affaldsplanlægning

Det første plantillæg

Tillæg I til Affaldsplan 2015-2020 behandlede udsortering af madaffald og den efterfølgende behandling af madaffaldet. Derudover var fokus særligt rettet mod bedre sortering af de tørre genanvendelige typer af affald, herunder især muligheden for at sende en blandet restfraktion til et centralt sorteringsanlæg, eventuelt med udsortering af enkelte typer af affald som for eksempel glas hos husstandene.

Med en politisk beslutning i 2019 blev det vedtaget, at hver husstand skal have leveret to 240 liters beholdere. Den ene beholder til separat sortering af madaffald og restaffald. Den anden beholder til sortering af de tørre genanvendelige affaldstyper. Den anden beholder opdeles i 2 rum: et til pap og papir og et rum til metal og glas.

Det andet plantillæg

Dette tillæg (Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020) beskriver de nye initiativer som kommunen vurderer skal sættes i gang, for at nå de nye nationale krav på affaldsområdet, som er udmøntet i affaldsbekendtgørelsen fra december 2020. Med Tillæg II kan kommunen leve op til kravene om sortering af 10 typer affald, hvor vi med den tidligere affaldsplanlægning kun havde planlagt at sortere 6 typer affald ved husstandene (mad, rest, pap, papir, glas og metal) og resten på et centralt sorteringsanlæg.

Et sorteringsanlæg er meget fleksibelt i forhold til at udsortere nye genanvendelige typer af affald. Hvor man ved en traditionel kildesortering ved husstanden skal have ekstra spande og sorteringsvejledninger ud til husholdningerne, kan man med centralt sorteringsanlæg opnå højere genanvendelsesprocenter, og i takt med den teknologiske udvikling kan man få sorteringsanlægget til at udsortere nye typer af affald. Det gør ordningen med et centralt sorteringsanlæg mere effektivt, fleksibelt og robust i forhold til fremtidens krav om øget genanvendelse. Derfor er det også fortsat vores vision at et fælles fynsk sorteringsanlæg bliver en realitet. Da det ikke er muligt at etablere et centralt sorteringsanlæg i samme tempo som regeringens nye krav til sortering i 10 typer affald, er det nødvendigt at indføre en midlertidig ordning for separat indsamling af plastik og drikkekartoner – dette gøres ved at bibeholde den beholder som borgerne allerede har. Desuden skal der tilbydes indsamlingsordninger for tekstiler og farligt affald ved husstandene.

Tillæg II: Initiativ 1: Indsamling af flere typer af affald ved husstandene

Som led i regeringens klimaplan er der en målsætning om mere ensartet affaldssortering og mere kildesortering i landet. Der er kommet krav om sortering af 10 typer affald ved alle husstande. Den ordning som kommunalbestyrelsen allerede har vedtaget, sættes i gang i starten af 2022, og skal derfor suppleres. Der skal udover det som allerede er planlagt også sorteres tekstil, plast, drikke- og fødevarekartoner samt farligt affald.

Plast og drikkekartoner indsamles i den nuværende beholder, som derfor kan blive stående, når de nye beholdere leveres. Derudover skal farligt affald tilbydes afhentet ca. halvårligt i en kasse. Tekstiler skal også kunne indsamles ca. halvårligt i enten en kasse eller pose. Der findes endnu ikke gode afsætningsmuligheder for brugt tekstil (udtjent tøj, gamle klude osv.) Indfasningen af denne del af ordningen er planmæssigt først i løbet af 2023. Tekstilaffald i form af tøj til direkte genbrug kan fortsat afleveres på genbrugsstationen.

Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 Fig. 1

Figur 1. Den allerede vedtagne ordning med to 240 liters beholdere som leveres til husstandene i starten af 2022. På grund af nye lovkrav er det nødvendigt at indsamle yderligere fire typer af affald. Udfordringen løses ved at lade den nuværende beholder stå når de nye beholdere leveres i 2022. Den gamle beholder kan så bruges til indsamling af plast og drikkekartoner. Derudover er der forslag om en ordning for farligt affald og tekstil. Begge typer af affald kan samles i kasser, tekstil kan evt. indsamles i poser.

 

Tillæg II: Initiativ 2: Affaldsindsamling i sommerhusområder

I sommerhusområderne kan der blive udfordringer med at få plads til to 240 liters spande og en ekstra spand til plastik og drikkekartoner. Desuden er mange af de små veje ikke egnet til den tunge trafik fra de nye og tunge gasdrevne renovationsbiler.

Derfor overgår de større sommerhusområder til fælles sorteringsbeholdere som placeres centralt i områderne fx ved tilgangsvejen på en bedst egnet placering, der søges etableret i samråd med ejerforeningerne.

Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 Fig 2

Figur 2. Illustration af de fælles løsninger som etableres i de større sommerhusområder.

Tillæg II: Initiativ 3: Affaldsindsamling i Faaborg midtby

I Faaborg midtby er kravene til sortering i 10 typer affald de samme som andre steder i kommunen, hvor der ved hver husstand opstilles to 240 liters beholdere og en spand til plastik og drikkekartoner, men dette vil ikke kunne lade sig gøre i Faaborg midtby, på grund af smalle stræder og baggårde. Det vil derfor ikke være muligt at opstille individuelle beholdere til affaldet.

I en del af midtbyen er der allerede nedgravede fællesløsninger. Disse løsninger opdeles fra 2022 i to rum så restaffald og madaffald fremover kan sorteres for sig.

Tillg II til Affaldspan 2015-2020 Fig. 3

Figur 3. Illustration af en fælles overjordisk beholder som kunne placeres i Faaborg midtby. Og et billede af en nedgravet fællesbeholder vi allerede kender fra Faaborg midtby og som kunne placeres flere steder.

Derudover udbygges de nedgravede fælles løsninger, så flere gader i midtbyen går væk fra at have individuelle spande.

Det nuværende område med nedgravede beholdere er angivet med en rød markering på figur 4. Med blå farve er den første etape af udvidelsen angivet. Denne del har været i offentlig høring og forventes at kunne blive sat i gang indenfor relativ kort tid. Den præcise placering af nedgravede beholdere skal findes med henblik på at begrænse mest mulige potentielle gener ved dem. Med grøn er der markeret et område, hvor det på sigt også er oplagt at indføre nedgravede beholdere.

Det grønne område er således udelukkende udpeget som et interesseområde for nedgravede beholdere, og det skal nu undersøges, om der er opbakning til forslaget.

 

Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 Fig. 4

Figur 4. Kort over Faaborg midtby. De nedgravede fælles beholdere i Faaborg, som allerede er etableret, er markeret med en rød figur. Med Blå angives et nyt område til placering af 5 nye nedgravede beholdere. Dette forhold har været i offentlig høring. Med grøn er endnu et område markeret hvor nedgravede beholdere der ville være oplagte, hvis forslaget også her møder opbakning.

Med tiden kan også de genanvendelige typer affald indsamles i fælles beholdere. Der er endnu ikke lagt konkrete planer om dette, men man kunne forestille sig at der blev opstillet to stationer, hvor beboerne i midtbyen kunne aflevere de genanvendelige typer affald der i øjeblikket indsamles med poseordningen. Indtil videre fortsætter poseordningen dog som hidtil i de områder der har, og får nedgravede beholdere.

Tillæg II: Initiativ 4: Organisering af genbrugsordninger

Før kommunesammenlægningen var der forskellige affaldsordninger i de enkelte kommuner. Da Faaborg-Midtfyns Kommune blev dannet, blev den eksisterende service man var vant til bibeholdt, herunder også affaldsindsamling og genbrugsstations-struktur.

En del af den gamle struktur var en række ministationer til aflevering af pap, papir, glas og metal. Disse stationer er efterhånden blevet fjernet i takt med at poseordningen har fjernet behovet. Og at der er blevet etableret gode genbrugsstationer.

Med den nye ordning forventes der således ikke længere at være behov for stationer, hvor man kan aflevere reklamer og lignende. Derfor er en del af planen med den nye ordning også at fjerne de sidste ministationer i henholdsvis: Håstrup, Fjællebroen, Faldsled, Horne, V. Åby og Korinth.

Den langsigtede plan

En ordning med et centralt sorteringsanlæg er mere fleksibelt og robust i forhold til fremtidens krav om øget genanvendelse. Derfor er det også fortsat Faaborg-Midtfyns, og de øvrige fynske kommuners, vision at et fælles fynsk sorteringsanlæg bliver en realitet.

I regeringens kommende affaldsplan ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032” – forventes der at være yderligere initiativer omkring cirkulær økonomi og mere bæredygtig håndtering af affaldet. Disse ambitioner skal afspejles i de kommunale affaldsplaner, herunder blandt andet hvordan de politiske ambitioner i klimaplanen tilgodeses. Derfor er det også kommunens ambition at sætte arbejdet med en ny affaldsplan i gang i løbet af de næste år.

Økonomi

De konkrete beslutninger i denne plan vil få betydning for den samlede økonomi og dermed den årlige takst, som alle husstande i kommunen betaler for renovation. Der er opstillet budgetter for de enkelte forslag, så deres betydning for den endelige takst er kendt.

Planlagte fremtidige investeringer

Nye indsamlingsordninger

Midlertidig indsamling af plastik og drikkekartoner vil medføre ekstraudgifter. Det er beregnet at taksten vil stige med 131 kr./år ved tømning hver 6. uge.

Indsamling af farligt affald og tekstiler vil medføre ekstraudgifter. Det er beregnet, at taksten stiger med 42 kr./år ved kasser til farligt affald og poser til tekstiler eller 52 kr./år ved kasser til både farligt affald og tekstiler.

Som nævnt tidligere, arbejdes der stadig for et centralt sorteringsanlæg på Fyn. Afhængigt af hvilke beslutninger der træffes i forhold til optimering af de tørre genanvendelige typer af affald, er det muligt at kommunen eller forsyningsselskabet vil indgå i partnerskaber. På nuværende tidspunkt er der ikke konkrete beslutninger om dette.

Affaldsøer i sommerhusområderne

I sommerhusområderne kan der blive udfordringer med at få plads til to 240 liters spande og en ekstra spand til plastik og drikkekartoner. Derfor etableres fælles overjordiske sorteringsbeholdere ved indkørslen til området. Det er beregnet at det vil resultere i en årlig takstreduktion på omkring 190 kr./sommerhus. Med en mellemløsning med én beholder til rest og madaffald ved hvert sommerhus og resten på en fælles affaldsø bliver besparelsen mindre (omkring 110 kr./sommerhus).

Affaldsøer i Faaborg midtby

FFV Renovation A/S vurderer, at omkostningerne til en nedgravet løsning er højere end omkostningerne for en overjordisk løsning. Samlet vurderes det overordnet ikke at påvirke taksten nævneværdigt i forhold til den løsning der udbydes ved de øvrige husstande i kommunen.

MILJØVURDERING

Der er udført en miljøscreening af tillægget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Faaborg-Midtfyn Kommune konkluderer, at tillægget til affaldsplanen ikke har negativ påvirkning på miljøet eller påvirkning af Natura 2000 områder i kommunen.

Der skal derfor ikke laves en miljøvurdering af affaldsplanen.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.