Tillæg nr. 2019/4 til Spildevands­planen

Inddragelse af den nye bydel i Årslev samt opdatering af kloakoplandene i Fremtidens Forstad.

Tillæg nr. 2019/4 til Spildevands­planen. Inddragelse af den nye bydel i Årslev samt opdatering af kloakoplandene i Fremtidens Forstad. 

Luk alle
Åben alle

Indholdsfortegnelse

0. Forord
1. Bymidten, Fremtidens Forstad i Årslev
2. Den ny bydel, Sommerfuglen i Årslev
3. Miljøvurdering
4. Lovgrundlag
5. Referencer

0. Forord

Indledning
I de sidste par år har Faaborg-Midtfyn Kommune afholdt to arkitektkonkurrencer til udviklingen af
Årslev som Fremtidens Forstad.

Områderne som arkitektkonkurrencerne omhandler, er henholdsvis Årslev Bymidte og den nye bydel kaldet ”Sommerfuglen” syd for bymidten og Vindinge Å.

Dette tillæg inddrager den Ny Bydel i den nuværende spildevandsplan1 og ændrer kloakforholdene for Bymidten:

1. Årslev Bymidte ved Bøgebjergskolen, Polymeren og Overvejen er i dag registreret  som henholdsvis fælleskloakeret og separat kloakeret. I dette tillæg til spildevandsplanen opdateres området til udelukkende at være separat kloakeret.

2. På Overvejen er der fem ejendomme som i dag er fælleskloakeret. Opdateringen af spildevandsplanen betyder at ejendommene skal adskille husspildevand og regnvand på egen grund.

3. Den Ny Bydel, ”Sommerfuglen” inddrages i spildevandsplanen som separatkloakeret. Tillægget til planen giver samtidig mulighed for at regnvand kan håndteres på overfladen og give rekreativ værdi.

4. I den Ny Bydel skal der oprettes et spildevandslav, hvis en gårdbebyggelse sælges til flere ejere eller efterfølgende udstykkes.

 

 

1. Bymidten, Fremtidens Forstad i Årslev

I Årslev ved Overvejen, Bøgehøjskolen og Polymeren planlægger Faaborg-Midtfyn Kommune en byfornyelse.

Der har været afholdt en arkitektkonkurrence og vinderforslaget er skrevet ind i en ny lokalplan for området. Lokalplanen for giver mulighed for etablering af cirka 35 boliger, samt etablering af en sportsfælled (Figur 1).

Figur 1. Området i Årselv Bymidte, hvor spildevandsplanen ændres.
Figur 1: Området i Årslev Bymidte, hvor spildevandsplanen ændres.

I lokalplanen lægges der også op til etablering af en ny bypark, hvor områdets regnvand skal håndteres. Regnvandet håndteres i et regnvandsbassin med lave skråninger, som skal passe naturligt ind i området og give en fornemmelse af en sø i parken. Bassinet vil få udløbsnummer xx01U01R.

Området er i dag optaget i spildevandsplanen1 som fælleskloakeret (Figur 2).

Figur 2. Området i Årslev Bymidte før ændringen
Figur 2: Området i Årslev Bymidte før ændringen af spildevandsplanen. Området er markeret med rødt.

Ifølge kloaktegninger er både den eksisterende hal, Polymeren og Bøgehøjvej 12A+B separatkloakeret. Det ønsker man også det nye boligområde ved Overvejen bliver. Derfor opdateres spildevandsplanen, så hele det
markerede område registreres som separatkloakeret.

Overvejen 87, 87A, 89, 91 og 93 er ikke separatkloakeret i dag. Opdateringen betyder, at grundejerne skal adskille husspildevand og regnvand på egen grund.

Området bliver en del af kloakopland SDR023 i spildevandsplanen (Figur 3).

FFV Spildevand A/S anlægger og ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til grundgrænsen i det nye boligområde, der
etableres ved Overvejen.

FFV Spildevand A/S etablerer et regnvandsbassin i den nye Bypark til forsinkelse af regnvandet inden udledningen til Vindinge Å. Da Vindinge Å er presset på kapaciteten til regnvand, er forsinkelse af regnvandet en nødvendighed.

I området kan der etableres forskellige løsninger til lokal regnvandshåndtering, kaldet LARløsninger.

Figur 3. Området i Årselv Bymidte efter ændringen
Figur 3: Området i Årslev Bymidte efter ændringen af spildevandsplanen. Området er markeret med rødt.

Renseanlæg
Husspildevand fra området ledes til Sdr. Nærå Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive cirka 80 PE. 1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som en person i gennemsnit frembringer.

Sdr. Nærå Renseanlæg har kapacitet til at modtage 8.200 PE og anlægget har kapacitet til at modtage den ekstra tilførsel af spildevand fra området.

Økonomi
FFV Spildevand A/S separatkloakerer hovedkloakken, samt anlægger regnvandsbassinet i byparken. Projektet
finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne.

Grundejere skal for egen regning adskille husspildevand og regnvand på egen grund.

Grundejere har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den tabte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40 % af det samlede tilslutningsbidrag2, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet.
Procentsatsen fremgår af den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for FFV Spildevand A/S.

Grundejere, der ikke tidligere har være tilsluttet den offentlige kloak, betaler tilslutningsbidrag til FFV Spildevand A/S, når der er anlagt kloakstik til grundgrænsen.

2. Den ny bydel, Sommerfuglen i Årslev

Syd for Vindinge Å i Årslev planlægger FaaborgMidtfyn Kommune, at give mulighed for at bygge
en ny bydel. Bydelen giver mulighed for etablering af cirka 600 boliger (Figur 4).

Området er ikke optaget i spildevandsplanen1 på nuværende tidspunkt.

Området bliver separatkloakeret og bliver registreret som kloakopland SDR067 i spildevandsplanen.

Figur 4. Området syd for Årslev og Vindinge Å
Figur 4: Området syd for Årslev og Vindinge Å som planlægges til byudvikling. Området bliver separatkloakeret.

FFV Spildevand A/S anlægger og ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til grundgrænsen.

Grundejerne skal for egen regning tilslutte deres regn- og husspildevand til hovedkloakken. Husspildevandet ledes til Sdr. Nærå Renseanlæg sammen med spildevandet fra resten af Årslev.

FFV Spildevand A/S etablerer regnvandsbassiner i området til forsinkelse af regnvandet inden udledningen til Vindinge Å. Da Vindinge Å er presset på kapaciteten til regnvand, er forsinkelse af regnvandet en
nødvendighed.

Regnvand skal afledes overjordisk via LARløsninger. Hvis terrænets udformning forhindrer dette, kan regnvand afledes i rør. LAR-løsninger kan f.eks. være grøfter, trug, regnbede og lignende.

Med tillægget til spildevandsplanen vil området syd for Vindinge Å blive registreret som separatkloakeret i kloakopland SDR067.

Spildevandslav
Hvis der er flere ejere af en gårdbebyggelse, skal der oprettes et spildevandslav. Lavet skal håndtere regn- og husspildevand indenfor gårdbebyggelsen frem til tilslutning til den offentlige kloak. Lavet står for drift og vedligehold af kloaksystemet frem til den offentlige kloak.

Når et spildevandslav er oprettet, skal lavets vedtægter tinglyses på grundene og der skal vedtages et tillæg til spildevandsplanen3.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Sdr. Nærå Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive cirka 1.300 PE.
1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som en person i gennemsnit frembringer.

Sdr. Nærå Renseanlæg har kapacitet til at modtage 8.200 PE og anlægget har kapacitet til at modtage den ekstra tilførsel af spildevand fra området.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etableringen af kloakledningerne frem til den enkelte grundgrænse.
Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne2.

FFV Spildevand A/S ejer spildevands- og regnvandskloakken og tilhørende kloakstik.

Ejer betaler tilslutningsbidrag til FFV Spildevand A/S, når der er anlagt kloakstik til grundgrænsen.

3. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der sammen med spildevandsplanen udarbejdes en miljøvurdering. Miljøvurderingen skal indeholde en miljørapport, som blandt andet belyser spildevandsplanens eventuelle væsentlige indvirkning på miljøet.

Ændringerne i nærværende tillæg til spildevandsplanen medfører små positive ændringer i planens samlede miljøpåvirkning, og dermed er der ikke behov for at revurdere spørgsmålet om miljøvurdering.

4. Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens3 § 32 stk.1 skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Spildevandsplanen1 udgør det juridiske grundlag for kommunens meddelelse af påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken.

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsens4 § 5 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. I samme bekendtgørelse står reglerne for oprettelse af
spildevandslav i §3 stk. 3.

5. Referencer

1: Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2019-2023.
2: Betalingsvedtægt FFV Spildevand A/S
3: Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse. LBK nr. 1218 af 25. november 2019.
4: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og BEK nr. 1317 af 4. december 2019

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.