Folkeskoler

Her kan du blandt andet indskrive dit barn i folkeskolen, melde dit barns skoleskift og læse om udsat skolestart mv.

Luk alle
Åben alle

Kommende skolebarn

Skal dit barn starte i skole i næste skoleår, skal du skrive dit barn op til skole i den digitale indskrivning

Du kan skrive dit barn op til skole hvert år i perioden november - januar.

Hvis du er tilflytter

Er du tilflytter til kommunen, skal du kontakte skolen, hvor du ønsker dit barn indskrevet. Dit barn er som udgangspunkt tilknyttet distriktsskolen, hvor du bor.

Du kan vælge en anden skolen frem for distriktsskolen, da du har frit skolevalg. 

Digital indskrivning

Du kan fra ultimo november til primo januar bruge digital indskrivning til de kommunale skoler.

Brug NemID

Du skal bruge NemID for at indskrive dit barn digitalt.

Har du ikke NemID, kan du bestille den på NemIDs hjemmeside.

Har du problemer med den digitale indskrivning, kan du kontakte skolen, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

Hvornår skal dit barn skrives op?

Dit barn skal starte i børnehaveklasse i det år, hvor barnet bliver 6 år.

Klassedannelser

Ifølge folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Hvis der er indmeldt 28 elever på en årgang, skal der være 1 spor. Hvis der er 29 elever på en årgang, skal der være 2 spor. Hvis der er 57 elever på en årgang, skal der være 3 spor, og videre ved 85 elever skal der være 4 spor.

Indskrivning

Forældre til børn, der skal starte i 0. klasse, skal indskrive deres barn digitalt via kommunens hjemmeside. Det bliver annonceret på kommunens hjemmeside, hvornår indskrivningen er åben. Skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune sender desuden brev til forældrene om indskrivningen og holder orienteringsmøder, hvor forældrene kan få hjælp til indskrivningen.

Elever, der bor i skoledistriktet, skal optages på distriktsskolen. Elever, der ikke bor i skolens distrikt, men alligevel ønsker at blive optaget, skal søge om det hos den pågældende skole.

Det frie skolevalg

Der er frit skolevalg inden for nedenstående rammer:

Loven indebærer, at forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg enten i bopælskommunen eller i en anden kommune. Samtidig bevarer forældrene deres ret til at få barnet optaget i distriktsskolen, og kommunalbestyrelsen skal derfor fastlægge en kapacitet på distriktsskolen, så alle børn bosiddende i distriktet kan optages.

Befordring i forhold til frit skolevalg

Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune, får valget den betydning, at hverken bopælskommunen eller skolekommunen er forpligtet til at yde fri befordring.

Skolefritidsordning

Vælger forældrene en anden folkeskole end distriktsskolen inden for kommunens grænser eller en folkeskole i en anden kommune, får eleven ret til at blive optaget i en skolefritidsordning på den valgte skole, hvis der i tilknytning til skolen er etableret en skolefritidsordning, og der er ledig kapacitet.

Endvidere sikres det også, at elever kan fortsætte i et skolefritidsordnings tilbud i situationer, hvor forældrene har valgt at lade barnet forblive i en folkeskole efter flytning til en anden kommune.

Retningslinjer for skolernes kapacitet

Skolernes kapacitet med hensyn til årgange, klassetal og spor fastlægges til det antal spor og klasser, som elevtallet i skolens distrikt udløser.

Optagelseskriterier

Optagelseskriterierne skal bruges, hvis der er flere ansøgere fra andre skoledistrikter, end de vedtagne retningslinjer for skolernes kapacitet muliggør at optage.

Alle elever bosiddende i skoledistriktet optages. Er der færre end 24 distriktselever i klassen, kan der optages elever, som ikke er bosiddende i distriktet. Disse elever optages efter følgende prioritering:

 • Elever bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune optages før elever fra andre kommuner.
 • Elever bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune med søskende på den ønskede skole optages før elever uden søskende på skolen.
 • Elever bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune, og som har gået i dagtilbuddet i landsbyordningen, optages før andre elever uden for distriktet bortset fra elever med søskende på skolen.

For skoler med 1 og 2 spor skal der være 4 ledige pladser i hver klasse til elever, som eventuelt flytter til distriktet.

For skoler med 3 spor, skal der være 4 ledige pladser i hver af de 2 første klasser til elever, som eventuelt flytter til distriktet samt 3 ledige pladser i den sidste klasse.

For skoler med 4 spor eller mere, skal der være 4 ledige pladser i hver af de 2 første klasser til elever, som eventuelt flytter til distriktet samt 3 ledige pladser i den tredje klasse og 2 ledige pladser i de efterfølgende. Ved behov for yderligere prioritering, trækkes der lod.

Chefen for Opvækst og Læring kan give dispensation til optagelse af flere elever bosiddende udenfor distriktet selvom der er mere end 24 distriktselever i klassen.

I det kalenderår dit barn fylder 6 år, har du pligt til at sørge for, at barnet modtager undervisning fra 1. august samme år.

Du kan dog søge om at få skolestarten udsat, hvis du ikke mener, dit barn er klar til at komme i skole, eller du har et barn med særlige behov.

 1. Folkeskole
  Skal dit barn gå i en folkeskole, skal du kontakte skolen og søge om, at skolestarten bliver udsat.
  Barnets børnehave kan evt. deltage i samtalen med skolen. Er du og skolen enige om at udsætte skolestarten, bevilger skolelederen dette. Børnehaven skal sammen med dig lave en skriftlig indsatsplan for dit barns forlængede tid i børnehaven.
 2. Friskole
  Skal dit barn gå i en friskole, skal du sende en ansøgning om udsat skolestart til Center for Opvækst og Læring. Du skal sende ansøgningen som sikker post via borger.dk. Børnehaven skal sammen med dig lave en skriftlig indsatsplan for dit barns forlængede tid i børnehaven. Indsatsplanen skal sendes sammen med ansøgningen.

Børn med særlige behov

Dit barn er et barn med særlige behov, hvis:

 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Opvækst og Læring er involveret eller bedt om involvering.
 • Dit barn skal starte i almindelig folkeskole med støtte, i specialklasse eller specialskole.

Udsat skolestart til børn med særlige behov

Efter samtale med dit barns børnehave skal du skriftligt søge om udsættelse af skolestart hos Center for Opvækst og Læring. Du skal sende ansøgningen som sikker post via borger.dk.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge om skoleudsættelse er 1. december forud for det skoleår, der søges om udsættelse til uanset, om dit barn skal i folkeskole eller friskole.

Der er fastlagt ferie for folkeskolerne for 2 skoleår.

Ferieplanerne gælder for alle folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den enkelte skole kan beslutte at placere enkelte skoledage på en lørdag. Skolen informerer elever og forældre herom.

Ferieplan for skoleåret 2021/2022

Sommerferie:
26. juni 2021 - 08. august 2021
Efterårsferie:
16. oktober 2021 - 24.oktober 2021
Juleferie:
18. december 2021 - 2. januar 2022
Vinterferie:
12. februar 2022 - 20. februar 2022
Påskeferie.
9. april 2022 - 18. april 2022
St. Bededag:
13. maj 2022 - 15. maj 2022
Kr. Himmelfartsferie:
26. maj 2022 - 29. maj 2022
Pinseferie:
4. juni 2022 - 6. juni 2022
Sommerferie:
25. juni 2022

De nævnte dage er feriedage.

Ferieplan for skoleåret 2022/2023

Sommerferie:
25. juni 2022 - 7. august 2022
Efterårsferie:
15. oktober 2022 - 23. oktober 2022
Juleferie:
22. december 2022 - 3. januar 2023
Vinterferie:
11. februar 2023 - 19. februar 2023
Påskeferie:
1. april 2023 - 10. april 2023
St. Bededag:
5. maj 2023 - 7. maj 2023
Kr. Himmelfartsferie:
18. maj 2023 - 21. maj - 21. maj 2023
Pinseferie:
27. maj 2023 - 29. maj 2023
Grundlovsdag:
5. juni 2023
Sommerferie:
24. juni 2023

De nævnte dage er feriedage.

Ønsker du dit barn skal skifte skole, kan du kontakte skolelederen på den ønskede skole og bede om at få dit barn optaget. Skolelederen afgør, om dit barn kan optages; jævnfør reglerne om frit skolevalg.

Flytning

Flytter du til kommunen, har dit barn følgende muligheder for at fortsætte skolegangen:

 • Barnet kan indmeldes på distriktsskolen.
 • Barnet kan indmeldes på en anden af kommunens skoler, hvis der er plads på skolen.
 • Barnet kan blive gående på skolen i den kommune, du flytter fra.

Indmeldelse på distriktsskole eller anden skole sker ved henvendelse til skolen.

Elever i specialskole

Elever i specialskole har som udgangspunkt også ret til at blive gående i den skole, som de er optaget i. Eleven kan dog henvises til en anden skole, hvis det ved en pædagogisk-psykologisk vurdering viser sig, at elevens specialundervisningsbehov har ændret sig.

SFO – skolefritidsordning

Vælger du en anden skole end distriktsskolen, kan du få dit barn optaget i SFO, hvis der er plads.

OBS 

Når du melder dit barn ud af skolen, skal du huske også at melde barnet ud af SFO. Udmeldelse af SFO sker ikke automatisk ved udmeldelse af skole. Du kan melde ud af SFO med en måneds varsel fra den 1. eller 16. i måneden via Digital Pladsanvisning.

Befordring

Du skal selv betale for befordring, når dit barn bliver meldt ind på en anden skole end distriktsskolen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi stor opmærksomhed på, at der bliver sat så tidligt som muligt ind over for elevfravær. Fravær påvirker dit barns sociale relationer og faglige trivsel.

Dit barn kan selvfølgelig blive sygt, og så skal det blive hjemme af hensyn til eget helbred og for at passe på de andre på skolen.

Forskellige former fravær

Dit barns skole registrerer fravær hver dag.

Skolerne arbejder med 3 former for fravær:

 • Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende
 • Fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed)
 • Ulovligt fravær

Du kan finde flere oplysninger om fravær på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside

15% ulovligt fravær pr. kvartal

Har dit barn et ulovligt fravær på 15% eller derover i et kvartal, skal folkeskolerne underrette Center for Opvækst og Læring. På baggrund af underretningen træffer Centeret afgørelse om, hvorvidt børne- og ungeydelsen skal standses i ét kvartal. Inden der træffes beslutning herom, fortages partshøring.

Antallet af skoledage er forskelligt fra kvartal til kvartal. Du kan se oversigt over antal ulovlige fraværsdage, der udløser 15% fravær pr. kvartal i skoleåret 2021/2022 her:

3. kvartal 2021 (juli - september)
Kvartalet har 39 skoledage. 6 dage med ulovligt fravær udløser 15%.

4. kvartal 2021 (oktober - december)
Kvartalet har 51 skoledage. 8 dage med ulovligt fravær udløser 15%.

1. kvartal 2022 (januar - marts)
Kvartalet har 59 skoledage. 9 dage med ulovligt fravær udløser 15%.

2. kvartal 2022 (april - juni)
Kvartalet har 51 skoledage. 8 dage med ulovligt fravær udløser 15 %.

Elever med særlige behov

Til elever, der har brug for noget andet og ekstra, end den almindelige undervisning kan tilbyde, er der forskellige muligheder. Tilbuddet afhænger af, hvilket behov eleven har.

De forskellige tilbud

 • Støtte i almindelig klasse
  Der bliver afsat et antal timer om ugen til den enkelte elev.

  Timerne bruges for eksempel på en støtteperson i nogle af timerne, støtte i SFO´en eller støtte i frikvartererne.

 • Specialklasser
  Der er specialklasser på disse fire skoler:

  Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse
  Tingagerskolen i Ringe
  Øhavsskolen i Faaborg
  Brobyskolerne i Brobyværk

  Specialklasserne er primært for elever, der generelt er udfordret i forhold til deres forudsætninger for indlæring. Eleverne har derfor brug for, at der tages særligt hensyn og gives støtte i undervisningen. Undervisningen er organiseret i mindre enheder.

 • Heldagsskole
  Faaborg-Midtfyn Kommune har heldagsklasser på Heldagsskolen i Korinth.

  Heldagsskolen er for elever, der har problemer med at koncentrere sig eller med at reagere hensigtsmæssigt, når de bliver følelsesmæssigt påvirkede. Eleverne har brug for tæt voksenkontakt med henblik på at lære at fungere i faglige og sociale sammenhænge. Undervisningen er organiseret i mindre enheder med få elever.

 • Specialskole
  Disse skoler er for elever med helt særlige behov eller diagnoser, fysiske eller psykiske handicap. Det kan være autisme, ADHD, Downs syndrom eller andet.

Der er ingen specialskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor samarbejder vi med vores nabokommuner.

 • Øvrige
  Ungdomsskolens Heltidsundervisning.

  Tilbuddet er primært for ældre elever, hvor undervisningen er tilrettelagt i et tættere og mere praktisk orienteret miljø efter regelsættet i Ungdomsskoleloven. Heltidsundervisningen foregår på Bangsbo i Faaborg.

Henvisning til specialtilbud

En elev kan kun henvises til specialtilbud, hvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning vurderer, at eleven har behov for specialundervisning. Efterfølgende afgør skoleleder og forældre i samråd, hvordan elevens støttebehov bedst tilgodeses. Der er følgende muligheder:

 1. Skoleleder og forældrene vurderer, at elevens støttebehov bedst tilgodeses i en almindelig klasse med ekstra støtte. Skoleleder iværksætter herefter specialundervisning lokalt på skolen.
  Eller:
 2. Skoleleder og forældre vurderer, at der er behov for et specialiseret skoletilbud i eller uden for kommunen. Skoleleder sender indstilling til Visitationsudvalget i Center for Opvækst og Læring.

Visitationsudvalg

På møder i henholdsvis marts, juni, oktober og december behandler Visitationsudvalget indstillingerne og træffer afgørelse om, hvilket tilbud eleven skal henvises til.

3 skoler tilbyder 10. klasse

2 folkeskoler tilbyder 10. klasse. De 2 folkeskoler, der tilbyder 10. klasse er Tingagerskolen i Ringe og Øhavsskolen, afdeling Svanen i Faaborg. Endvidere er der tilbud om 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth.

Tingagerskolens distrikt

Tingagerskolen er på 10. klassetrin distriktsskole for elever fra:

 • Broskolen
 • Carl Nielsen Skolen
 • Espe Skole
 • Nordagerskolen
 • Tingagerskolen
 • Tre Ege Skolen

Øhavsskolens distrikt

Øhavsskolen er på 10. klassetrin distriktsskole for elever fra:

 • Brahesminde Skole
 • Bøgebjergskolen
 • Brobyskolerne
 • Øhavsskolen

De 2 folkeskoler tilbyder begge EUD10, som er et erhvervsrettet klasseforløb til dig, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene til optagelse på en erhvervsuddannelse. Hvis du er usikker på, om en erhvervsuddannelse er noget for dig, kan EUD10 også være en hjælp til at blive afklaret.

Dalum Landbrugsskoles distrikt

Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth er distriktsskole for elever fra hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Eksamensbeviser fra folkeskolen

Har du mistet dit afgangsbevis fra folkeskolen, er det afgørende, hvornår du gik ud af skolen.

Er du gået ud af folkeskolen før 31. december 2007

Hos Rigsarkivet kan du få dokumentation for dine eksamensresultater.

Er du gået ud af folkeskolen efter 1. januar 2008

Du kan bestille kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen via borger.dk.

Ungdomsuddannelser

Har du mistet dit eksamensbevis fra gymnasiet, er det afgørende, hvornår du gik ud af gymnasiet.

Er du gået ud af gymnasiet før 31. december 2009

Du kan få dokumentation for dine eksamensresultater hos Rigsarkivet.

Er du gået ud af gymnasiet efter 1. januar 2010

Du skal kontakte det gymnasium, hvor du tog eksamen.

Videregående uddannelser

For nogle videregående uddannelser har Rigsarkivet eksamensresultater frem til 2011.
Alternativt skal du kontakte uddannelsesinstitutionen.

Styrelsesvedtægt

I vedtægten for styrelse af skolevæsenet finder du en beskrivelse af skolestrukturen i kommunen, bestemmelserne om skolebestyrelser m.m.

Kvalitetsrapporten

Folkeskolens kvalitetsrapport er et mål- og resultat-styringsværktøj. Rapporten skal vise kommunalbestyrelsen, hvordan kommunen og skolerne lever op til de politiske mål.

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.

Seneste kvalitetsrapport

Skole og uddannelse

Faaborgvej 19
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Send sikkert til os

Telefontider:

Mandag 8.00 - 15.30
Tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30