Priser og tilskud

Her kan du se, hvad forældrebetalingen er for daginstitutioner, SFO, Forårs-SFO og SFO2 samt søge om tilskud til pasning mv.

Luk alle
Åben alle

Forældrebetaling for daginstitution og SFO

Månedlig forældrebetaling 01.04.2024 - 31.12.2024

Institutionstype

Forældrebetaling

Dagpleje  
Dagpleje  2.990 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul 1.987 kr.
   
Vuggestue   
Vuggestue 3.901 kr.
Vuggestue med kommunal frokostordning 4.558 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue 2.843 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue med kommunal frokostordning 3.500 kr.
   
Vægtet (gennemsnit 0-2 år)*  
Vægtet  3.296 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vægtet 2.275 kr.
   
Børnehave  
Børnehave 2.377 kr.
Børnehave med kommunal frokostordning  3.034 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave 1.820 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave med kommunal frokostordning  2.477 kr.
   
SFO  
Forårs-SFO 2.223 kr.
SFO heldagsmodul 2.223 kr.
SFO morgenmodul 1.176 kr.
SFO eftermiddagsmodul 1.903 kr.
SFO 2 592 kr.

 

Hvis du har mere end ét barn i kommunalt dagtilbud/SFO, eller barn/børn i dagtilbud med frokostordning eller forældrearrangeret madordning, skal du være opmærksom på, at du bliver opkrævet én samlet forældrebetaling.

Du kan logge på Digital Pladsanvisning - FMKplads for at se en specifikation af betaling for dagtilbud/SFO og eventuel frokostordning eller forældrearrangeret madordning.

Sådan logger du på: 

 • Klik på dette link: Digital Pladsanvisning - FMKplads og log på med MitID
 • Klik på fanebladet med forældres navn
 • Klik på Økonomi
 • Klik på NemPlads – og specifikationen fremkommer

Bemærk at det er den forælder, som står registreret som betaler, der kan se specifikationen. Hvis den ene forælder ikke kan se specifikationen, skal den anden forælder logge ind med sit MitID.

Betaling

 • Der opkræves månedsvis forud for betaling af dagtilbud.
 • Ved for sen indbetaling pålægges gebyr på 250 kr.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver betaling i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.
 • SFO2 opkræves i 10 måneder, da juli og december er betalingsfrie.

* Taksten bliver brugt, hvis du/I bor i Faaborg-Midtfyn Kommune, men har et dagtilbud til dit/jeres barn i en anden kommune eller hvis du/I bor i Faaborg-Midtfyn Kommune og har valgt en privat vuggestue, så kan der kun søges om økonomisk fripladstilskud til den vægtede takst.

Forældrebetaling for kombinationstilbud

I et kombinationstilbud med kommunal/selvejende børnehave, vuggestue eller dagpleje vil forældrebetalingen i perioden 01.04.24 - 31.12.24 udgøre:

Deltidstakster

- med forudsætning om min. 10 timers fleksibel pasningsordning og samlet betaling for en fuldtidsplads (50,25 timer/uge)

Vuggestue

Børnehave

Op til 40,25 timer/uge 3.317 kr. 2.123 kr.
Op til 30,25 timer/uge 2.369 kr. 1.517 kr.
Op til 20,25 timer/uge 948 kr. 607 kr.

 

Deltidstakster

- med forudsætning om min. 10 timers fleksibel pasningsordning og samlet betaling for en fuldtidsplads (48 timer/uge)

Kommunal dagpleje

Op til 38 timer/uge 2.186 kr.
Op til 28 timer/uge 1.523 kr.
Op til 18 timer/uge 596 kr.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Hvis du vil søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du kontakte Opvækst og Læring på tlf. 72 53 30 00.

Søskendetilskud

Faaborg-Midtfyn Kommune yder søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning efter § 80 i dagtilbudsloven. Hvis forældre opfylder betingelserne for at få et søskendetilskud, udgør søskendetilskuddet halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads for kommunen.

Betingelser for søskendetilskud:

 • Børnene skal have samme adresse
 • Dagtilbudspladsen skal betales af den samme forælder

Hvis du opfylder betingelserne for søskendetilskud, tildeles det automatisk. Du skal derfor ikke ansøge om det.

Særligt for privat pasningsordning:

Er et eller flere børn indmeldt i privat pasningsordning udgør søskendetilskuddet 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende kommunale dagtilbud i kommunen, hvis den billigste plads for kommunen er den private pasningsordning.

Der ydes ikke søskendetilskud til Forårs-SFO og SFO i privat skole eller friskole.

Økonomisk fripladstilskud Start

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til dagtilbud og kommunal SFO. Du skal logge på Digital Pladsanvisning - FMKplads for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Når du har søgt, vil Pladsanvisningen indenfor 14 dage sende et bevillingsbrev i din e-Boks.

Bemærk at din ansøgning først bliver behandlet, når du og dit barn er registreret på adresse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvis du ønsker at stoppe dit økonomiske fripladstilskud kan du gøre det via Digital Pladsanvisning - FMKplads.

Her gælder reglerne om økonomisk fripladstilskud

Du kan søge økonomisk fripladstilskud til:

 • Dagpleje
 • Vuggestue
 • Børnehave (kommunal, selvejende og privat)
 • Forårs-SFO på kommunale skoler
 • SFO og SFO2 på kommunale skoler

Går dit barn i vuggestue eller børnehave i privat institution, kan du højest få økonomisk fripladstilskud svarende til prisen for en kommunal institution. Der kan være en egenbetaling, som du ikke kan få tilskud til.

Du kan ikke søge økonomisk fripladstilskud til:

 • Forårs-SFO på friskoler og privatskoler
 • SFO på friskoler og privatskoler
 • Private pasningsordninger

Går dit barn i SFO på en friskole eller privatskole, kan du henvende dig på skolen vedrørende eventuel mulighed for nedsættelse af betalingen.

Digital Pladsanvisning - FMKplads kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk fripladstilskud.

Tilskuddets størrelse

Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud.

Ændringer i familieforhold eller husstandsindkomst

Fripladstilskuddet følger med barnet, og du skal kun søge fripladstilskud igen, hvis der er ændringer i dit familieforhold, eller hvis din husstandsindkomst ændrer sig. Hvis barnet har været udmeldt, skal der dog søges om fripladstilskud igen.

Månedlig genberegning

Kommunen får hver måned automatisk besked fra Skattestyrelsen, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk for den pågældende måned.

Hvis du og/eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, sker der ikke automatiske ændringer i fripladstilskuddet i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering.

Der er fortsat oplysningspligt i form af en ny ansøgning, hvis der sker ændringer i familiens sammensætning eller husstandens indkomst.

Årlig efterregulering

Dit økonomiske fripladstilskud efterreguleres en gang om året. Efterreguleringen sker på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret og årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.

Der er fortsat oplysningspligt i form af en ny ansøgning, hvis der sker ændringer i familiens sammensætning eller husstandens indkomst.

Enlige forsørgere

Social- og Integrationsministeriet har udgivet en vejledning til enlige forsørgere, der modtager økonomisk fripladstilskud. Vejledningen fortæller bl.a. om, hvilke særlige regler der gælder, når man modtager økonomisk fripladstilskud som enlig. 

Mere information

Tilskud til privat pasningsordning - uden for hjemmet

Tilskud til fleksible pasningsordninger Start

Den fleksible pasningsordning tilbydes udelukkende i kombination med en deltidsplads i et dagtilbud. For at benytte ordningen skal du være godkendt til et kombinationstilbud.

Som forælder skal du selv finde og indgå aftale med en fleksibel pasningsordning, og du skal udfylde en ansøgning om tilskud til privat pasningsordning via borger.dk.

Tilskud til fleksible pasningsordninger 01.04.2024 - 31.12.2024

Tilskuddet beregnes ud fra den dokumenterede udgift til den privat pasningsordning hver måned. Tilskuddet kan højest udgøre 75%, dog er der et maksimalt tilskud.

I tabellen fremgår det maksimale tilskud:

Tilskud 01.04.24 - 31.12.24 Timer pr. uge Maks kr. pr. måned
0-2 år og 10 mdr. 1-10 1.512 kr.
0-2 år og 10 mdr. 11-20 3.024 kr.
0-2 år og 10 mdr. 21-30 4.536 kr.
     
2 år og 11 mdr. – Forårs-SFO 1-10 1.094 kr.
2 år og 11 mdr. – Forårs-SFO 11-20 2.189 kr.
2 år og 11 mdr. – Forårs-SFO 21-30 3.283 kr.

 

Bemærk 

 • Tilskuddet er forudbetalt. Pengene bliver overført til NemKonto den sidste hverdag i måneden før den måned, som tilskuddet dækker.
 • Der gives søskendetilskud til fleksible pasningsordninger. Søskendetilskuddet gives til den billigste plads enten i fleksibel pasningsordning, kommunal- eller privat dagtilbud eller kommunal SFO. Der gives ikke søskendetilskud til SFO i friskoler.
 • Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til fleksible pasningsordninger.

Nye krav om minimumsnormeringer

Her kan du læse om, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune implementerer lovgivningen om minimumsnormeringer fra den 1. januar 2024.

Den 1. januar 2024 var deadline for implementering af lov om minimumsnormeringer. Med den nye lovgivning skal kommunalbestyrelsen sikre følgende minimumsnormeringer på institutionsniveau:

 • Børn under tre år og en måned: Mindst 1 pædagogisk personale til 3 børn
 • Børn over tre år og en måned: Mindst 1 pædagogisk personale til 6 børn

I Faaborg-Midtfyn Kommune begynder børn i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder gamle.

Børnehaver skal altså sikres en pædagogisk normering i overensstemmelse med ovenstående.

Hvad betyder de nye regler for børn og forældre?

En øget andel af personale i børnehaverne medfører dog også, at prisen for en børnehaveplads kommer til at stige en smule.

De kommunale børnehavers takster reguleres, når børnehaverne tildeles vuggestuetakst for indskrevne børn indtil den 1. i måneden efter, de er fyldt tre år. Det kommunale tilskud til private børnehaver hæves samtidig, så man også hér har muligheden for at forøge normeringen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de kommunale udgifter til børnehaver pr. 1. januar 2024. Det betyder derfor, at forældrebetalingen til børnehavepladsen som følge af den øgede normering stiger med 173 kroner pr. 1. januar 2024. En børnehaveplads koster herefter 2.380 kroner pr. måned.

Hvorfor bliver børnehavepladsen dyrere for alle?

For at sikre, at institutionerne kan øge deres personalenormering iht. lov om minimumsnormeringer, hæves taksten for en børnehaveplads.

Hvordan sikrer kommunen, at minimumsnormeringerne bliver overholdt?

Opfølgningen vil sikre, at institutionerne har fået tildelt tilstrækkelige midler, så de sikres den øgede normering, som lovgivningen påkræver. Dertil skal institutionerne hver især beskrive, hvordan de vil sikre den personalemæssige organisering og pædagogiske kvalitet til udbytte for børnene i perioden fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måned med de ekstra midler, de tildeles. Disse krav vil fremover være en del af den pædagogiske læreplan. Afsnittet vil være tilgængeligt på institutionens hjemmesideside pr. 1. januar 2024.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Du kan læse mere om lovgivningen vedr. minimumsnormeringer på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Spørgsmål? Kontakt os

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 11.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 11.00

Bemærk:

Pga. stor travlhed er der i øjeblikket forlængede svartider på henvendelser til Pladsanvisningen.

Husk at du altid kan komme i kontakt med os ved at sende en sikker mail.