Skriv op til dagtilbud/SFO

Skriv dit barn op til dagpleje, vuggestue børnehave eller SFO.

Luk alle
Åben alle

Optagelse i dagtilbud/SFO Start

Skriv dit barn op

Når du skal skrive dit barn op til dagtilbud eller SFO, skal du logge på Digital Pladsanvisning.

Du kan skrive dit barn på venteliste, når du har født.

 • Dagtilbud på 0-2 års området er enten dagpleje eller vuggestue.
 • Dagtilbud på 3-6 års området er børnehave.
 • ForårsSFO er i perioden 01.04-31.07, det år hvor dit barn starter i skole til august.
 • SFO er fra 0. - 3. klasse, du kan vælge imellem morgenmodul, eftermiddagsmodul eller heldagsmodul.
 • SFO2 er fra 4. - 6. klasse.

Privat institution eller privat pasningsordning

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til en privat institution, skal du kontakte den private institution direkte. Du kan ikke gøre det via Digital Pladsanvisning.

Ønsker du, at dit barn skal passes i en privat pasningsordning, kan du søge om tilskud til privat pasning.

Passer du selv dit barn, er der mulighed for at søge om tilskud til pasning af eget barn.

Venteliste

Du kan ønske bestemte pladser, når du skriver dit barn op til dagtilbud, men anvisning af pladser sker efter anciennitet. Anciennitetsdatoen er ansøgningsdatoen, hvor du skriver dit barn på venteliste til et alderssvarende dagtilbud.

Hvis du flytter til Faaborg-Midtfyn Kommune, og dit barn er skrevet på venteliste til et alderssvarende dagtilbud i nuværende bopælskommune, kan du overføre anciennitetsdatoen. Du skal dokumentere anciennitetsdatoen ved at fremsende et anciennitetsbevis fra nuværende bopælskommune. Dét barn der har stået på venteliste i længst tid til et konkret dagtilbud, er det barn med den bedste anciennitetsdato.

Der er en pasningsgaranti på 3 måneder fra opskrivningstidspunktet eller fra den dato, hvor du ændrer din opskrivning.

Forældrebetaling og opkrævning

Første gang du har et barn i dagtilbud eller SFO, vil du modtage opkrævningen i din E-Boks.

Derefter har du mulighed for at tilmelde opkrævningen til betalingsservice.

Træk i Børne- og Ungeydelse

Børne- og Ungeydelse bliver udbetalt 4 gange om året.

Hvis du har fået mindre i Børne- og Ungeydelse, kan årsagen være, at du mangler at betale for dagtilbud eller SFO.

Hvis du har spørgsmål til træk i Børne- og Ungeydelse, skal du kontakte Team Opkrævning på telefon 72 53 15 65.

Pasning i anden kommune

Skriv dit barn op

Du har mulighed for at skrive dit barn op til et dagtilbud i en anden kommune, end den du bor i, hvis det fx er mere hensigtsmæssigt for dig i forhold til dit arbejde eller studie. 

Hvis du vil vide mere om at få dit barn passet i anden kommune, kan du læse mere på borger.dk.

Du skal kontakte pladsanvisningen i den kommune, hvor du ønsker at skrive dit barn på venteliste til et dagtilbud eller SFO.

Betaling til en anden kommune

Du skal være opmærksom på, at det kan blive dyrere at få passet dit barn i en anden kommune, end den du bor i. Du kan ikke regne merudgiften ud ved hjælp af kommunernes takster for dagtilbud og SFO

I forhold til vuggestuepladser og dagplejepladser er der tale om et vægtet gennemsnit. Det betyder, at forældrebetalingen for en vuggestueplads eller dagplejeplads i anden kommune kan blive væsentligt dyrere.

Hvis du vil vide, hvor meget det eventuelt kommer til at koste ekstra, skal du kontakte pladsanvisningen i den kommende bopælskommunen. 

Har du spørgsmål til pasning i anden kommune, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen.

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud/SFO

Pasningstilbud

Dit barn tilbydes en plads i dagpleje eller vuggestue fra barnets 0 år til og med 2 år og 11 måneder.

Fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 2 år og 11 måneder, tilbydes dit barn en plads i børnehave. Dit barn kan derfor ikke blive i dagpleje eller vuggestue efter den dato, medmindre Center for Opvækst og Læring har truffet en beslutning om, at dit barn har fået børnehaveudsættelse.

Forårs-SFO

Den 1. april i det år, hvor dit barn skal i skole tilbydes en plads i Forårs-SFO. Dit barn kan ikke blive i børnehave efter den dato, medmindre Center for Opvækst og Læring har truffet en beslutning om, at dit barn har fået skoleudsættelse. Indmeldelse i Forårs-SFO sker via Digital Pladsanvisning. 

SFO

SFO tilbydes til dit barn fra og med 0. klasse til og med 3. klasse. Indmeldelse i eller ændring af modul sker via Digital Pladsanvisning.

SFO2

SFO2 tilbydes til dit barn fra og med 4. klasse til og med 6. klasse. Indmeldelse i eller ændring af modul sker via Digital Pladsanvisning. 

Frist for en plads senest når dit barn er 30 uger

Du har ret til en plads til dit barn i Faaborg-Midtfyn Kommune senest 4 uger efter udløb af den maksimale barselsperiode, som er 26 uger. Det vil sige senest, når dit barn er 30 uger.

En forudsætning for at få en plads til dit barn i umiddelbar forlængelse af den maksimale barselsperiode er, at dit barn er skrevet på venteliste senest 4 uger efter fødslen.

Overskrider du ansøgningsfristen på de 4 uger, kan Faaborg-Midtfyn Kommune rykke tidspunktet for en plads med den periode, der svarer til din overskridelse af ansøgningsfristen.

Dit barn er dog altid sikret en plads senest 3 måneder efter udløb af den maksimale barselsperiode, når du skriver dit barn på venteliste under den maksimale barselsperiode.

Tidsfrist for plads i andre situationer

I alle andre situationer end en plads i umiddelbar forlængelse af den maksimale barselsperiode betyder pasningsgarantien, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal tilbyde en plads til dit barn senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Du kan forvente at modtage et skriftligt tilbud om plads til dit barn i dagtilbud cirka 2 måneder før opstart, men senest 3 uger før opstart.

Kvalitetsmål for optagelse i Dagtilbud

At mindst 75 % af forældrene får deres ønske opfyldt.

At mindst 75 % af forældrene får besked 2 måneder før, at deres barn skal starte i dagtilbud.

Kriterier for optagelse i dagtilbud

Du kan skrive dit barn på venteliste, når barnet er født. Du skriver dit barn på venteliste på Digital Pladsanvisning med dit NemID.

I Faaborg-Midtfyn Kommune kan du skrive dit barn på venteliste til heltidspladser i dagtilbud, hvor aldersgruppen 0-2 år omfatter dagpleje og vuggestue og aldersgruppen 3-6 år omfatter børnehave.

Du kan kun vælge at skrive dit barn på venteliste til én første prioritet i aldersgruppen 0-2 år og én første prioritet i aldersgruppen 3-6 år.

Der er pasningsgaranti til et dagtilbud i aldersgruppen 0-2 år og 3-6 år i Faaborg-Midtfyn Kommune senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Hvis du ændrer behovsdatoen vil en ny pasningsgaranti træde i kraft fra ændringsdatoen. Hvis du har brug for plads i umiddelbar forlængelse af den maksimale barselsperiode, er der andre tidsfrister.

Hvis du er på barsel eller forældreorlov, har du mulighed for at søge om en 30 timers plads i tidsrummet kl. 8-14 til en større søskende i nuværende dagtilbud. Henvendelse til pladsanvisningen for yderligere information.

Ancienniteten i Faaborg-Midtfyn Kommune er ansøgningsdatoen, hvor du skriver dit barn på venteliste til et alderssvarende dagtilbud. Dét barn, der har stået på venteliste i længst tid til et konkret dagtilbud, er det barn med den bedste anciennitetsdato. Vær opmærksom på, at du skal skrive dit barn på venteliste til et dagtilbud på 0-2 års området og på 3-6 års området.

Hvis du flytter til Faaborg-Midtfyn Kommune, og dit barn er skrevet på venteliste til et alderssvarende dagtilbud i nuværende bopælskommune, kan du overføre anciennitetsdatoen. Du skal dokumentere anciennitetsdatoen ved at fremsende et anciennitetsbevis fra nuværende bopælskommune.

Ændring af anciennitetsdato træder i kraft den 1. januar 2022. For alle børn, der er skrevet på venteliste til dagtilbud før den 1. januar 2022, vil det fortsat være barnets fødselsdato, der er anciennitetsdatoen.

Du kan skrive dit barn på venteliste i Faaborg-Midtfyn Kommune, selvom du ikke bor i kommunen.

Anvisning af pladser sker efter dit barns anciennitet. Pladsanvisningen prioriterer søskende og tager derudover pædagogiske hensyn herunder tosprogede børn samt køn- og aldersfordeling.

Børn fra Avernakø, Lyø og Bjørnø har fortrinsret til en plads i Sundbrinkens Børnehus. Hensynet gælder forud for hensynet til søskende.

Når dit barn får tilbudt en plads i et kommunalt dagtilbud, selvejende dagtilbud eller kommunal dagpleje, har Faaborg-Midtfyn Kommune opfyldt pasningsgarantien. Pladsanvisning anviser en plads så tæt på bopæl, som det er muligt. Hvis du kun ønsker vuggestue og ikke har andre ønsker til et alderssvarende dagtilbud, er du ikke omfattet af pasningsgarantien.

Dit barn kan stå passivt på venteliste til en plads i dagtilbud. Du skal være opmærksom på at henvende dig til pladsanvisningen, hvis behovet opstår. Der er pasningsgaranti på 3 måneder fra henvendelsesdatoen.

Når du har fået tilbudt plads i dagtilbud og opfyldt din første prioritet vil dit barn automatisk blive slettet på ventelisten.

Når du får tilbudt plads i dagtilbud, modtager du et tilbudsbrev via digital pladsanvisning. Har du ikke fået tilbudt din første prioritet, skal du tilkendegive, hvis du ønsker at blive stående på venteliste til din første prioritet. Dette fremgår af tilbudsbrevet.

Når du har fået tilbudt en plads i dagtilbud og takker nej, så bliver dit barn automatisk slettet på ventelisten.

Hvis du ønsker en overflytning til et nyt alderssvarende dagtilbud, skal du kontakte pladsanvisningen.

Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i en måned på Digital Pladsanvisning.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden på Digital Pladsanvisning.

Midlertidig retningslinje for Børneområde Nord

I forbindelse med åbningen af den nye integrerede institution Kastanjen, er der truffet en administrativ beslutning om en midlertidig retningslinje for optagelse i børnehaver i Børneområde Nord - herunder Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet i perioden 01.06.23-31.03.24:

Alle børn på venteliste til børnehave i Børneområde Nord, herunder Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet, vil blive tilbudt en børnehaveplads i Kastanjen. Den eneste undtagelse til denne retningslinje er i så fald der er tale om en søskende til et barn i én af de tre institutioner, hvor der er et reelt søskendehensyn at tage. Søskendehensynet forudsætter, at børnene er indmeldt i samme institution i minimum en måned.

Retningslinjer for udvidet åbningstid

Fælles retningslinjer for anvendelse af puljen til udvidet åbningstid for dagtilbud, landsbyordninger og SFO.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2011 en ny dagtilbudsstruktur. Et af elementerne i den nye dagtilbudsstruktur var en beslutning om harmonisering af åbningstiden i kommunens dagtilbud. I budgetforliget for 2016 er det yderligere blevet besluttet at harmonisere åbningstiderne i både kommunens dagtilbud, landsbyordninger og SFO.

Alle har fra 1. januar 2016 åbent 50,25 timer om ugen. Ud over den pulje der i forvejen var afsat til udvidelse af åbningstiden i morgen- og eftermiddagstimerne til dagtilbud, er der afsat yderligere en pulje til udvidelse af åbningstiden i landsbyordninger og SFO.

Puljen søges individuelt, af familier med børn i dagtilbud, landsbyordninger og SFO med behov for en længere åbningstid. Puljemidlerne tildeles institutionen, så den kan ansætte personale i det konkrete tidsrum.

Hvem kan søge

Behovet for udvidet åbningstid skal være betinget af forældrenes arbejds- eller uddannelsessituation. Hvis forældrene på grund af job/uddannelse og transporttid ikke har mulighed for at aflevere og hente barnet inden for institutionens normale åbningstid, kan der søges udvidelse.

Hvordan søger man

Forældre med behov for udvidelse skal henvende sig i institutionen/SFO´en. Ansøgningsskema udfyldes i samarbejde mellem forældre og dagtilbud. Lederen af dagtilbuddet sender ansøgningen til Pladsanvisningen i Fællessekretariatet. 

Fordeling af midlerne

Fordeling af puljemidlerne vil ske efter følgende principper:

 • Udvidelse før kl. 06.00 og efter kl. 17.00 tilgodeses kun, hvis der er midler til det og efter aftale med lederen af dagtilbuddet.
 • En medarbejder kan passe 10 SFO eller børnehavebørn eller 5 vuggestuebørn
 • Morgentid prioriteres før eftermiddagstid
 • Flest mulige børn skal tilgodeses
 • Institutionen vil få overført budget til to medarbejdere i det aktuelle tidsrum

Klageadgang på dagtilbudsområdet

Som bruger af kommunens dagtilbud har du forskellige muligheder for at klage.

Klage over kommunens service

Ønsker du at klage over den måde dit barn bliver passet på eller indholdet i dit barns daginstitution?

 • Går dit barn i en kommunal daginstitution, kan du klage over indholdet i daginstitutionen til Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Går dit barn i en selvejende eller privat institution, er det institutionens bestyrelse, der har ansvaret. Du skal derfor henvende dig til institutionens bestyrelse med din utilfredshed.

Ønsker du at klage over kommunens serviceniveau?

 • Kommunalbestyrelsen beslutter rammerne for dagtilbuddene i kommunen, herunder kommunens generelle serviceniveau som er beskrevet i de politisk besluttede retningslinjer for optagelse i dagtilbud.
 • Klager over kommunens generelle serviceniveau kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen i Pladsanvisningen i Opvækst og Læring?

 • Hvis du har været i kontakt med en medarbejder i Pladsanvisningen i Opvækst og Læring, og ønsker at klage over håndteringen af din henvendelse, kan du klage til chef for Opvækst og Læring Christian Elmelund-Præstekær.

Du kan sende din klage via sikker mail til Pladsanvisningen eller ringe på tlf. 72 53 32 33.

Klage over afgørelse

Ønsker du at klage over den plads dit barn har fået tilbudt?

 • Visitering af dagpleje- og daginstitutionspladser sker ud fra de politisk besluttede retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Klager over tilbud om dagpleje- og daginstitutionspladser kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Ønsker du at klage over en afgørelse om økonomisk fripladstilskud?

 • Er du ikke enig i en konkret afgørelse i forhold til økonomisk fripladstilskud, kan du klage over afgørelsen.
 • Du skal sende din klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.
 • Når kommunen har modtaget din klage, genvurderes afgørelsen inden for fire uger fra klagen er modtaget.
 • Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan sende din klage via sikker mail til Pladsanvisningen eller ringe på tlf. 72 53 32 33.

Du kan finde mere information om klageadgang på dagtilbudsområdet i Dagtilbudsloven §97 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §60.

Spørgsmål? Kontakt os

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider
Mandag: 8.00 - 12.00
Tirsdag: 8.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 8.00 - 12.00