Vådområder

Det fremgår af Regeringens Landbrugspakke og Miljøministeriets Vandområdeplan at der skal etableres vådområder for at begrænse udledningen af kvælstof til vore sårbare kystvande.

Kommunen har fået ansvar for at etablere de nye vådområder og det er en bindende opgave for kommunen.

Nedenfor kan du se en kort status for de enkelte vådområdeprojekter.

Grøn: Forunder søges. Blå: Under realisering. Rød: Etableret.

Lindholm Mose

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget tilsagn fra Staten om tilskud til at etablere et vådområde langs Afløb fra Allested-Vejle. I den forbindelse vil Landbrugsstyrelsen arbejde for at gennemføre en jordfordeling. Kommunen, Landbrugsstyrelsen og lodsejerne er i gang med at finde de løsninger der skal til for at anlægge vådområdet. Udgangspunktet for gennemførsel af projektet er, at der skal indgås frivillige aftaler med den enkelte lodsejer. Projektet er ca. 25 ha stort og berører 8 lodsejere.

Sallinge Å ved Gelskov Gods

Der er udarbejdet en teknisk forundersøgelse. Forundersøgelsen viser at det er teknisk muligt at etablere et kvælstofomsættende vådområde på ca. 6 ha. Arrealeffektiviteten er mindre end 60 Kkg N/ha /år.

Forundersøgelsesprojektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af vådområdeprojektet, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet. Det undersøgte projektareal ligger i hovedvandopland Odense Fjord, delvandopland Odense Fjord.

Sandholt Møllebæk

Forundersøgelsesprojektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Sandholt Møllebæk vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet. Det undersøgte projektareal ligger i hovedvandopland Odense Fjord, delvandopland Odense Fjord. Der er alene gennemført en delvis forundersøgelse. Resultatet viser at projektet ikke er egnet til gennemførelse.

Odense Å

Der er udarbejdet en forundersøgelse der belyser de tekniske muligheder for at etablere et vådområde på 60-70 ha. Kommunen er i dialog med berørte lodsejere om mulige løsninger.
Du kan læse mere om projektet her

Pederstrup Bæk

Der er udarbejdet en forundersøgelse der belyser de tekniske muligheder for at etablere et vådområde på ca. 25 ha. Kommunen er i dialog med berørte lodsejere om mulige løsninger.
Du kan læse mere om projektet her

Sallinge Å

I 2013-2014 blev der anlagt et ca. 127 ha stort vådområde.

Horne Mølle Å

I 2013 blev der anlagt et ca. 30 ha stort vådområde.
Du kan læse mere om projektet her

Hvis du vil vide mere

Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside kan du få svar på:

  • Hvad et kvælstof vådområde er.
  • Hvilke aftaler regeringen har indgået vedr. etablering af vådområder.
  • Hvilket lovgrundlag der ligger til grund for vådområder.
  • I hvilket omfang staten overvåger effekten af vådområderne.
  • Hvad det vil sige at være med i et vådområdeprojekt.

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Kontakt

Stine Bundgaard Hansen
sthan@fmk.dk
72 53 20 07