Lundens bofællesskab

Opholdet er et tidsbegrænset forløb til afklaring og udvikling af den unges færdigheder med henblik på at ruste og udvikle til indflytning i en permanent bolig.

Huset er et tilbud til 8 unge med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som påtænker at flytte hjemmefra og i en overgangsperiode har brug for udvidet støtte og vejledning for at blive klar og afklaret i forhold til permanent bolig.

Lundens Bofællesskab modtager ikke personer med udadrettet adfærd.

Billede af Lunden
Luk alle
Åben alle

Fakta om Lunden

Huset

Lundens bygninger er opført i 2003.
Lunden ligger centralt placeret i Årslev - tæt på offentlige transportmidler og indkøbsmuligheder.

I centralbygningen findes der fælles aktivitets- og opholdsrum samt baderum med spabad. 

På 1. sal er der kontorer, mødelokaler samt personalefaciliteter.

Bygningerne er omkranset af have med bålplads, boldbane og legeplads.

Lejlighed 

Lunden rummer 8 boliger på 19,5 m2 med eget bad/toilet på 7,1 m2, med umiddelbar tilknytning til fællesarealerne. 

 

Opsummering Fakta

Antal rum  1
Størrelse i m2 19,5 
Antal lejligheder 8
Fælles lokale/ hus ja
Kvalitetsstandard se kvalitetsstandard
Tilsynsrapport

Tilbudsportalen

Patientstyrelsen

 

Medarbejdere

Afdelingsleder, pædagoger og social- & sundhedsassistenter.

Lunden har en fast stab af tilkaldevikarer.

Personaledækning alle dage fra kl. 07.00 – 22.00.
Om natten vil beboerne have mulighed for at tilkalde den vågne nattevagt i Aflastningen.
På hjemmedage er der som udgangspunkt én til én.

Hverdagslivet

Alle beboere har på skift ansvaret for daglige opgaver i forhold til fællesskabet f.eks. borddækning, madlavning, indkøb, oprydning, rengøring m.m.
Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med personale ordner personlige opgaver i form af indkøb, bankbesøg, rengøring af egen bolig, tøjvask, frisør, tandlægebesøg og lignende.

Samarbejde og netværk

Forældre/pårørende inviteres til ”Åbent Hus” i forbindelse med højtider og lignende.

Forældre/pårørende er repræsenteret i Lundens forældreråd.

Der afholdes 1-2 forældremøder årligt.

Efter aftale er man altid velkommen til at komme på besøg, få en rundvisning og orientering om bofællesskabet.

Beboerindflydelse

Beboerne har i takt med deres formåen medindflydelse og reelle valgmuligheder i forbindelse med den daglige planlægning og praktiske gøremål.

Beboermøder afholdes 1. tirsdag i måneden. Det er her praktiske opgaver fordeles, arrangementer planlægges og vigtige informationer formidles.

Traditioner 

Der holdes individuelle fødselsdage i bofællesskabet samt fælles sommer- og julefest for beboere, pårørende og personale på Lunden.

Nytårsaften holdes der fest for beboere, venner og personale.

Praktiske oplysninger

Beboerne modtager pension/kontanthjælp.
Beboerne opkræves egenbetaling, som dækker udgifter til husleje, kost, licens, tv-grundpakke, kørsel i Lundens bus, vask og rengøring.
Myndighed står for opkrævningen og spørgsmål vedr. dette kan rettes til sagsbehandler.
Personalet er behjælpelige med administration af den enkeltes økonomi efter gældende regler.

Etisk håndtering af beboermidler - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi (sl.dk)

Ledsagelse til aktiviteter ud af huset sker i henhold til Faaborg Midtfyn kommunes Kvalitetsstandard for ledsagelse til aktiviteter ”ud af huset” for beboere i døgntilbud og bofællesskaber.

Sådan gør du

Henvisning og visitation foregår via Myndighedsafdelingen.

Til fagpersoner og pårørende

Inden visitation til Lundens Bofællesskab udarbejdes en myndighedshandleplan, som beskriver borgerens funktionsniveau og formålet med henvisningen.
Handleplan / bestilling  udarbejdes i samarbejde mellem sagsbehandler, borger og primærperson. Dette sker i forbindelse med opstartsmødet som afholdes indenfor de første 3 måneder efter indflytning.

Bestillingen / indsatsatsmålene er styrende for den pædagogiske indsats og arbejdet med mål / delmål.
Mål / delmål udarbejdes og beskrives i samarbejde mellem beboeren og primærperson. Målene er personlige og kan variere meget, både hvad angår emner og tidshorisont.
Mål og delmål drøftes og evalueres løbende sammen med beboeren og på personalemødet jævnført årshjul.

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg.

Tilgange og metoder

Rehabiliterende og habiliterende.

Kognitiv, Ressource fokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP).

Med udgangspunkt i den pædagogiske handleplan skaber primærpersonen i samarbejde med beboeren den struktur, som bedst understøtter ovenstående ved hjælp af piktogrammer, foto, ugetavler, døgnrytmeskemaer, TTT (Tegn til Tale) og ny teknologi.

Målsætningen er, at den unge:
- styrker sin selvtillid og sit selvværd.
- udvikler sin sociale ansvarlighed og får en adfærd, som gør det muligt at bo sammen med
  andre og indgå i nærmiljøet.
- opnår forståelse for konsekvenser af egne handlinger.
- bliver så selvhjulpen som mulig.
- lærer at formulere og udtrykke ønsker og behov.
- indgår og bevarer relationer til venner, kærester og familie.

 

Lovgrundlag 

Lundens Bofællesskab drives i henhold til § 107 i Serviceloven.

Tilbudsportalen

Link til Tilbudsportalen

Spørgsmål? Kontakt os

Lundens bofællesskab

Lunden
Lundegårdsvej 1
5792 Årslev

Telefon: 72 53 06 78

Er du endnu ikke visiteret til et botilbud, kontakt da Social Voksen

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Leder
Tina Ræbild
Mail: traeb@fmk.dk (Dette er ikke en sikker mailadresse, der må derfor ikke sendes personfølsomme oplysninger til denne)
Telefon: 72 53 68 76

Skriv sikkert til Lundens Bofællesskab via Borger.dk.