Aflastning

Lunden er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau.

Lunden er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Et aflastningsophold byder på oplevelser og samvær med ligestillede.

Et aflastningsophold kan medvirke til, at børn, unge og voksne med fysisk og psykisk handicap kan forblive hjemmeboende, så længe den enkelte og dennes pårørende får den fornødne aflastning.

Et aflastningsophold byder på oplevelser og samvær med ligestillede.

For hjemmeboende voksne kan aflastning være et led i udflytning til egen bolig, hvorfor der arbejdes med at vedligeholde og udvikle den enkeltes færdigheder og selvstændighed.

Får en familie brug for en akut aflastning i forbindelse med sygdom, fødsel eller lignende modtages gæsten på Lunden, såfremt der er ledig plads.

Luk alle
Åben alle

Målgruppe

Lundens aflastning  er et tilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for et aflastningsophold på hverdage, i weekender og ferier.

Lundens aflastning modtager ikke personer med udadrettet adfærd.

Afdelinger

Lunden ligger på en stor grund på 9.282 m2 beliggende i udkanten af Årslev.

Bygningerne er 1.877 m2 og rummer 24 boliger på 19,5 m2 med eget bad/toilet på 7,1 m2. Aflastningen råder over de 16 boliger. Endvidere er der fælles aktivitets- og opholdsrum samt personalefaciliteter.

Lunden har et centralt indgangsparti, hvorfra de 3 afdelinger udgår som en vifte.

I centralbygningen findes fællesfaciliteter og baderum med spabad.

På 1. sal er der kontorer, mødelokaler samt personalefaciliteter.

Bygningerne er omkranset af have med bålhytte, udendørs musikinstrumenter, boldbane og legeplads.

Personale

Der er afdelingsleder, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, PAU, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende samt teknisk og administrativt personale.

Lundens aflastning har endvidere ansat en fast stab af tilkaldevikarer.

Social- og Sundhedsassistenterne sikrer sammen med den pædagogiske faggruppe, at den enkelte aflastningsgæst tilbydes individuel pleje og omsorg.

Lundens aflastning modtager pædagogstuderende fra UCL.
Lundens aflastning samarbejder med kommunerne i forbindelse med personer der skal i virksomhedspraktik, arbejdsprøvning med videre.

Lundens aflastning samarbejder med de nærliggende folkeskoler i forbindelse med brobygningsprojekter for 10. klasses elever.

Visitation

Visitation til afdelingerne sker gennem barnets/familiens sagsbehandler og i samarbejde med Lunden.

Når sagsbehandleren har sendt den skriftlige bevilling til Lunden, planlægger familien og Lunden i fællesskab det videre forløb omkring opstart og aflastning.

Ansøgningsskema kan rekvireres via sikkermail sikkerpost@fmk.dk att.: Lunden.

Tilgange & metoder

Et højt fagligt miljø og et tæt samarbejde med forældrene sikrer, at gæsternes individuelle behov tilgodeses.
Alle gæster er tilknyttet en kontaktperson.

Med udgangspunkt i den enkelte og gruppen som helhed, tilbyder vi støtte og hjælp til dagligdags funktioner herunder; personlig hygiejne, af - og påklædning, indkøb, spisning, leg, fritid og socialt samvær med ligestillede.

Tryghed og harmoni opnås ved en vis struktur og genkendelighed i hverdagen.

Samværet er præget af respekt, og har fokus på at understøtte den enkeltes ressourcer, så alle får den fornødne støtte til, at udvikle deres selvværd, selvstændighed og sociale forståelse.

Tilbuddets ydelser

Et aflastningsophold kan medvirke til, at børn, unge og voksne med fysisk og psykisk handicap kan forblive hjemmeboende, så længe den enkelte og dennes pårørende får den fornødne aflastning.

Et aflastningsophold byder på oplevelser og samvær med ligestillede.

For hjemmeboende voksne kan aflastning være et led i udflytning til egen bolig, hvorfor der arbejdes med at vedligeholde og udvikle den enkeltes færdigheder og selvstændighed.

Får en familie brug for en akut aflastning i forbindelse med sygdom, fødsel eller lignende modtages gæsten på Lunden, såfremt der er ledig plads.

Hverdagen

Lunden er et pædagogisk tilbud, hvor hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau kan være, når de eller deres pårørende har brug for et aflastningsophold på hverdage, i weekends og ferier.
Aflastningsgæsterne på Lunden er som udgangspunkt tilknyttet et dagtilbud, som fortsat frekventeres, når de er i aflastning. Undtaget herfra er 3 uger i sommerferien og ugen mellem jul og nytår, hvor de kan tilbydes ferieophold på Lunden.

Aflastningsgæsterne har, i takt med deres formåen, medindflydelse og reelle valgmuligheder i forbindelse med daglig planlægning og praktiske gøremål.
Aktiviteterne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes og gruppens behov samt den aktuelle årstid, ligesom de er inspireret af de traditioner, der er forbundet med den danske kultur i forbindelse med fødselsdage og højtider.
Livsglæde og humor præger miljøet og sikrer, at der bliver plads til spontane aktiviteter og oplevelser

I weekenden er der mulighed for at planlægge mere udadvendte aktiviteter som udflugter, biografture og lignende.

Forældre og pårørende er altid velkomne til at ringe eller besøge deres barn på Lunden, ligesom personalet gerne tager på hjemmebesøg.

Den daglige formidling/kontakt til de pårørende sker gennem gæsternes elektroniske dagbøger.

Skriftlig status kan udfærdiges ved behov.
Kontaktpersonen på Lunden deltager i handleplanmøder på gæstens dagtilbud, hvis der er særlig behov herfor.

Forældre/pårørende inviteres til ”Åbent hus” i forbindelse med højtider og lignende.

Pårørende er repræsenteret i Bo & Aktivs pårørenderåd med 2-3 forældrevalgte medlemmer, som sammen med medarbejderrepræsentanter og Bo & Aktivs ledelse arbejder på at udvikle Bo & Aktivs tilbud og fremme samarbejdet mellem gæster, pårørende, ansatte og ledelse.

Praktiske oplysninger

 

Ophold på hverdage er fra gæstens arbejdstidsophør.
Gæster, som er tilknyttet en pasningsordning/klub, skal fortsat benytte denne på skolefridage.

Gæster over 18 år har en brugerbetaling pr. hele døgn til dækning af kost. Beløbet opkræves via faktura udstedt af Lundens aflastning. Der afregnes fra kl. 14.00 på ankomstdagen til efterfølgende dag kl. 10.00.

I forbindelse med ture og arrangementer skal gæster over 18 år selv betale for transport, entré og lignende.

Ferieture er brugerbetalt.

Ved ophold på Lunden skal man medbringe følgende:

• Medicin i doseringsæske påført fulde navn, præparat og dosering
• Sondemad
• Sygesikringsbevis
• Toiletartikler inklusiv bleer
• Sengelinned
• Skiftetøj og fodtøj mærket med navn og afpasset til årstiden
• Lommepenge efter behov

Bliver en gæst syg under et aflastningsophold vil de pårørende altid blive kontaktet
I forbindelse med smitsomme sygdomme følges vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.

Åbningstider

Lundens aflastning har åbent hele året.

Befordring

Det er gæsternes dagtilbud, der er ansvarlig for koordinering og betaling, når det drejer sig om transport mellem dagtilbud og Lundens aflastning.

Hvis transporten foregår mellem hjemmet og Lundens aflastning, er det forældrene, som er ansvarlige for koordinering af kørslen.

Takster

Aflastning - Lunden  
Døgnkost* 96 kr./døgn
*) Taksten fastlægges først, når den endelige udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet foreligger. Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse  

Kvalitetsstandard og Tilbudsportal

Spørgsmål? Kontakt os

Aflastning - Lunden

Bo & Aktiv
Lundens aflastning
Lundegårdsvej 1
5792 Årslev

Telefon: 72 53 06 78

Er du endnu ikke visiteret til et botilbud, kontakt da Social Voksen

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Leder 
Tina Ræbild
Mail: traeb@fmk.dk (Dette er ikke en sikker mailadresse, der må derfor ikke sendes personfølsomme oplysninger til denne)
Telefon: 72 53 68 76

Skriv sikkert til Aflastning Lunden via Borger.dk