Kvalitets­standard for Aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatri­området

Her får du informationer om aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatriområdet. Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i det kommunale serviceniveau fastsat af kommunalbestyrelsen og gældende lov på området. Kontakt oplysninger finder du nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden er godkendt af Socialudvalget den 19. april 2022.

Luk alle
Åben alle

Lovgrundlag

Hvad er formålet med hjælpen?

Formålet med støtten er at tilbyde aktivitets- og samværstilbud til dig, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Støtten skal bidrage til at opretholde eller forbedre dine færdigheder eller livskvalitet.

Støtten kan være rettet mod udvikling og vedligeholdelse af dine færdigheder med henblik på bl.a. at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen mv., så du bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets øvrige tilbud.

Hvad omfatter hjælpen?

Det er dine individuelle behov og ønsker i sammenhæng med kommunens serviceniveau og gældende lovgivning, der bestemmer ydelsens indhold og omfang.

Aktivitets- og samværstilbud kan f.eks. bestå af:
• At understøtte et allerede eksisterende netværk
• At skabe mulighed for at etablere netværk mellem borgere med lignende funktionsnedsættelser
• At forebygge social isolation ved blandt andet at deltage i fælles sociale aktiviteter
• At forebygge ensomhed og øge livskvaliteten
• At udvikle og vedligeholde personlige færdigheder

Vi benytter primært kommunens egne tilbud, men der kan efter en individuel vurdering visiteres til et privat eller regionalt tilbud.

Aktivitets- og samværstilbuddet er gratis, men der kan være udgifter forbundet med frivillige tilvalgte aktiviteter, der ikke indgår som en del af tilbuddets dagligdagsaktiviteter. Det kan f.eks. være særlige materialer, mad, entré og transport i forbindelse med udflugter.
Det er kommunen, der afholder udgiften i forbindelse med transport til og fra dit samværs- og aktivitetstilbud og evt. entréer til personale.

I Faaborg-Midtfyn har vi følgende aktivitets- og samværstilbud:

Psykiatriområdet

  • Den Blå Ambassade i Faaborg
  • Midtpunktet i Ringe
  • Montagen i Kværndrup

Handicapområdet

  • Kværndrup-værkstederne
  • Aktivitetscenter Dacabo
  • Aktivitetscenter Egebo
  • Aktivitetscenter Palleshave
  • Dagtilbud i Broby
  • Neuropædagogisk tilbud Hillerslev

Hvem kan modtage hjælpen?

Aktivitets- og samværstilbud er til dig, der er fyldt 18 år og har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som har behov for socialt samvær og/eller deltagelse i gruppeaktiviteter.

Hvordan kan du få hjælp?

Hvis du har behov for aktivitets- og samværstilbud, kan du, eventuelt gennem hjælp fra dine pårørende, ansøge via Borger.dk, eller du kan kontakte Rådgivning og Visitation.

Du skal visiteres til aktivitets- og samværstilbud, og visitationen sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit funktionsniveau, og skal ses i sammenhæng med øvrige visiterede indsatser. Din sagsbehandler vil sammen med dig vurdere, om du er i målgruppen til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Oplysninger om sagsbehandlingstiden kan du finde på https://www.fmk.dk/om-kommunen/sagsbehandlingsfrister/

Hvem hjælper dig?

Når du er på aktivitets- og samværstilbuddet, er det medarbejderne fra dit tilbud, der hjælper dig med deltagelse i aktiviteterne.

Hvad forventer vi af dig?

At du benytter dit aktivitets- og samværstilbud i det omfang, du har aftalt med din sagsbehandler. Hvis omfanget af dit tilbud ikke længere matcher dine behov, skal du eller dit aktivitets- og samværstilbud kontakte din sagsbehandler.
Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes pligt at følge op på den hjælp, som du modtager, og vurdere, om støtten imødekommer dine behov.

Kvalitetsmål

• At støtten løbende revurderes, så den har den ønskede virkning i forhold til dit behov.

Klage adgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Du kan kontakte din sagsbehandler på Socialområdet eller borgerrådgiveren, hvis du ønsker at klage.

Godkendt

Kvalitetsstandarden er godkendt af Socialudvalget den 19. april 2022.

Information

Denne kvalitetsstandard og Faaborg-Midtfyn Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunes hjemmeside www.fmk.dk.

Vil du vide mere om at søge hjælp, pleje og støtte, er du velkommen til at kontakte:

Socialområdet voksen
Skolevej 6
5854 Gislev
Tlf.: 72 53 24 00  (mandag til fredag kl. 9.00—12.00, undtagen onsdag)
E-mail Social-voksen@fmk.dk (Mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger)