Botilbud Toften

Botilbud Toften er et social psykiatrisk tilbud - hvor voksne fra 18 år med psykosocial vanskeligheder bor i en længere periode af deres liv.

Fakta

Antal rum  2
Størrelse i m2 43-57
Antal lejligheder 19
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandarder
Udlejning Boligkontoret Danmark

 

Luk alle
Åben alle

Om os

Borgere

Der bor voksne fra 18 år med psykosociale vanskeligheder i et længerevarende tilbud. Enkelte har et aktivt rusmiddel misbrug.

Alle lejligheder har egen privat terrasse, som vender ud mod et stort grønt område med petanquebane, hønsegård og højbede. Der er et madpakkehus hvor det er muligt at opholde sig sammen med de øvrige beboere og/eller alene. Huset bruges også ifm. de forskellige aktiviteter der finder sted på botilbuddet.

Huset

Huset er et stort, sammenhængende hus med 2 atriumgårde centralt placeret. Der er en cafe hvor du spiser sammen med de andre beboere og et thekøkken og en stor festsal samt fælles opholdsrum med diverse muligheder for aktiviteter.

Toften ligger i den sydlige del af Kværndrup, tæt på Fåborg, og byen byder på gode indkøbsmuligheder samt tog – og busforbindelser til Svendborg, Odense, Fåborg og Nyborg.

Lejlighed

Lejligheden består af en stue med køkken, soveværelse og eget badeværelse. Alle lejligheder har egen privat terrasse, som vender ud mod et stort grønt område med petanquebane, hønsegård og højbede.

Det er Boligkontoret Danmark - afd. Fyn, der ejer og udlejer boligerne efter Lov om Almen Boligbebyggelse. Derfor skal der betales indskud, husleje, el, vand og varme.

I huslejen indgår også brug af fælleskøkken og andre fællesområder.
Der kan søges om boligydelse og varmehjælp.

Værdier

Medarbejderne er fagligt kompetente og byder på sig selv i samspillet med dig. Vi skal have mod til at sætte vores faglighed i spil og diskuterer og debattere i mødet med beboerne og kollegaerne.

Vi værdsætter at du som beboer byder ind med din fortælling og er ydmyg og lydhør for hvordan vi som fagpersoner og medmennesker i fællesskab kan udvikle og forny os i mødet med dig og os.
På Botilbud Toften lægger vi stor vægt på ordentlighed. Ordentlighed handler for os om at være anerkendende og nærværende i relationen.

At aftaler overholdes og i dialogen taler vi med respekt, med og til hinanden. Vi ønsker at tage dig og hinanden alvorligt og skabe tid og rum for den nærværende relation, hvor vi møder dig hvor du er og har respekt for din ret til at bestemme over dit liv.

Vi arbejder for at skabe et trygt og tillidsfuldt miljø. hvor samarbejdet med dig og hinanden er baseret på ligeværdige relationer. Vi ønsker at være der når der er brug for det hvilket for os betyder at vi tager ansvar for hinanden, både dig og kollegaerne. Vi passer på og er opmærksomme på hinanden. Vi har fokus på ”hele” dig.

Medarbejdere

Personalegruppen på Toften er tværfagligt sammensat af ergoterapeut, sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagog, lærer, socialrådgiver, pedel, rengøringsassistent og sekretær. De bringer hver især relevante kvalifikationer ind, der kan rumme både de sociale, sundhedsfaglige og beskæftigelsesrettede indsatser.

Botilbud Toften er en del af organisationen Sundhed & Ældre og Socialområdet, som Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn Kommune hører under.

Hverdagslivet

Du og medarbejderne samarbejder om at planlægge en struktureret hverdag, hvor der er fokus på et liv med indhold, fælleskaber samt en hverdag som fungerer. Der arbejdes ud fra de individuelle rehabiliteringsindsatser i tæt samarbejde med ”Toften”-netværket, de pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Hverdagslivet består ligeledes af diverse gøremål i egen lejlighed og i fællesområderne, tøjvask, indkøb, madlavning, læge- og tandlægebesøg, egne og fælles aktiviteter, samtaler og socialt samvær med andre borgere og personaler osv.

Flere borgere arbejder på værkstedet Montagen i Kværndrup og enkelte har aktiviteter på værestedet Midtpunktet i Ringe og Den Blå Ambasade i Fåborg.

Vi vil gerne at du indgår så meget det er dig muligt i samspil med det omgivende samfund.

Måltider

Du har mulighed for at deltage i planlægningen, forberedelsen og oprydningen i forbindelse med de fælles måltider, i samarbejde med de tilknyttede medarbejdere. Vi tilstræber at der tilberedes en ernæringsrigtig kost med afsæt i de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om sund kost, og Fødevarestyrelsens anbefalinger for håndtering og opbevaring af fødevarer.

Aktiviteter

Der planlægges forskellige aktiviteter hen over året, hvor du og medarbejderne indgår i planlægningen. Det være sig daglige gåture, ugentlig gymnastik og mindfulness, foredrag , kreative værksteder osv.

Samarbejde og netværk

Du får ved indflytning tilbudt et ”Toften”-netværk bestående af tværfaglige medarbejdere. De første tre måneder bruges til vi lærer hinanden at kende, og herefter vælger du i samarbejde med os - hvilke medarbejdere - der skal indgå i dit netværk. Du og medarbejderne i dit netværket understøtter og samarbejder om de forskellige aftaler og indsatsområder, som er skrevet ind i din individuelle plan.

Beboerindflydelse

Du kan bl.a. være med i ansættelsesudvalg, og deltager i månedlige husmøder hvor dagsordenen laves sammen med dig og de andre beboere. Vi samarbejder således der er rig mulighed for at du har indflydelse og medbestemmelse i de forskellige beslutninger, der bliver truffet på Botilbud Toften.

Traditioner

Traditioner er vigtige og tilbagevendende begivenheder, som er kendetegnende for Botilbud Toften, hvilket skaber genkendelighed, sammenhold og sammenhængskraft.

Du kan deltage i de forskellige ture ud af huset hen over året hvor vi tager afsted til stranden, i skoven med overnatning i shelter, bondegårdstur og meget mere.

Vi afholder forskellige arrangementer bl.a. en årlig sommerfest hvor vi griller, synger og spiller musik og julehygge med juleklip og god mad for beboere, pårørende og personale.

Fødselsdage fejres med sang, flaghejsning, god mad som den enkelte i samarbejde med den madansvarlige har bestemt.

Kost, rygning og alkohol

På Toften lægger vi vægt på en sund livsstil, og vi har i fællesskab udarbejdet politikker for kost, rygning og alkohol.

Sådan gør du

Botilbuddet Toften hører under Almen boliglov § 105 samt Serviceloven §§ 83 og 85 og kræver visitation fra din sagsbehandler til er længere varende botilbud (§108)

Til fagpersoner og pårørende

På Toften arbejders der recovery-orienteret, hvor støtten og omsorgen ydes ud fra en tanke om at alle kan komme sig. Rammen omkring det rehabiliterende arbejde tager sit afsæt i at skabe et meningsfuldt liv for dig og der arbejdes efter en flerstrenget indsats, der både involverer sociale, sundhedsfaglige og beskæftigelsesrettede indsatser.

Tilbuddet anvender forskellige metoder og tilgange bl.a. Åben dialog / netværkssamtaler, kognitive samtaler, systemisk narrative tilgang. Der etableres bl.a. Livshistoriegrupper.

Lovgrundlag

Botilbud Toften er et botilbud med døgndækning i henhold til Almen Boliglovens § 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres jvf. § 83-85 i Lov om Social Service.

Spørgsmål? Kontakt os

Botilbud Toften

Toften 1
5772 Kværndrup

Telefon: 72 53 06 74

Mail: BotilbudToften-vp@fmk.dk

Skriv sikkert til os via Borger.dk

Skriv sikkert til os via Virk.dk

 

Vedrørende spørgsmål til ansøgning:

Skriv sikkert via borger.dk

 

Er du endnu ikke visiteret til et botilbud, kontakt da Social Voksen

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

 

Afdelingsleder

Britt Krull 
Telefon: 72 53 57 05